Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

10.09.2001 р. N 603


Про затвердження Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад

     З метою практичного опрацювання процедур спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад,

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Тимчасове положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад (далi - Положення), що додається.

     2. Установити перiод проведення експерименту з дати видання цього наказу до 01.10.2001.

     3. Мiсцем проведення експерименту визначити митнi лiцензiйнi склади ЗАТ ХФК "БIОКОН" (лiцензiя N 10000/054 СВ-00286 вiд 14.01.99) та ДП "Кюне i Нагель" (лiцензiя N 10000/022 СВ-00088 вiд 04.08.97).

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.), Управлiнню органiзацiї митного контролю (Терещенко С.С.), Київськiй регiональнiй митницi (Симонов О.I.) вiдповiдно до компетенцiї вирiшити в тижневий термiн питання, пов'язанi з реалiзацiєю вимог пунктiв 2.1 - 2.10 Положення.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити виконання вимог Положення.

     6. Начальнику Київської регiональної митницi Симонову О.I.:

     6.1. Ужити заходiв до забезпечення учасниками експерименту вимог пункту 2.10 Положення.

     6.2. Забезпечити виконання вимог роздiлу 6 Положення.

     7. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) разом з Управлiнням органiзацiї митного контролю (Терещенко С.С.) та Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням (Копосов С.А.) за результатами експерименту, проведеного згiдно з цим наказом, i експерименту, проведеного згiдно з наказом Держмитслужби вiд 09.01.2001 N 3 "Про затвердження Положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад", унести пропозицiї щодо доцiльностi спрощення порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби Ю.Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
10.09.2001 N 603

Тимчасове положення
про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад

     1. Загальнi положення

     1.1. Дiя Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад (далi - Положення), поширюється на товари, що ввозяться на митну територiю України за договорами консигнацiї та розмiщуються на митних лiцензiйних складах (далi - МЛС):

     ЗАТ ХФК "БIОКОН" (лiцензiя N 10000/054 СВ-00286 вiд 14.01.99);

     ДП "Кюне i Нагель" (лiцензiя N 10000/022 СВ-00088 вiд 04.08.97).

     1.2. Дiя роздiлу 6 Положення поширюється тiльки на товари, розмiщенi на МЛС ЗАТ ХФК "БIОКОН".

     1.3. Дiя Положення не поширюється на товари, на якi складаються акцизнi або попереднi вантажнi митнi декларацiї.

     1.4. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi:

     1.4.1. Учасник експерименту - ЗАТ ХФК "БIОКОН" та ДП "Кюне i Нагель", якi безпосередньо є стороною вiдповiдного договору консигнацiї.

     1.4.2. Митниця учасникiв експерименту - Київська регiональна митниця, у зонi дiяльностi якої перебуває на облiку учасник експерименту та розташований МЛС, власником якого є учасник експерименту.

     1.4.3. Прикордонна митниця - митниця в пунктi пропуску через державний кордон України, з якої доставляються товари в митницю учасникiв експерименту.

     1.4.4. Митний пiдроздiл:

     транзитно-вантажний вiддiл N 7 Київської регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ЗАТ ХФК "БIОКОН";

     транзитно-вантажний вiддiл N 1 Київської регiональної митницi, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС ДП "Кюне i Нагель".

     1.4.5. Iнспектор - посадова особа вiдповiдного митного пiдроздiлу, яка безпосередньо здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через МЛС учасника експерименту.

     1.4.6. Митниця призначення - митниця, в якiй перебуває на облiку кiнцевий одержувач товарiв пiсля випуску їх iз МЛС учасника експерименту.

     1.4.7. Накладна - документ, форму якого наведено в додатку 1 до цього Положення та який мiстить iнформацiю про товари, випущенi з МЛС у вiльний обiг протягом робочого дня за конкретним контрактом.

     1.4.8. Зведена накладна - документ, форму якого наведено у додатку 2 до цього Положення та який мiстить узагальнену iнформацiю про товари, випущенi з МЛС у вiльний обiг протягом декади.

     1.4.9. Випуск товарiв iз МЛС у вiльний обiг за схемою перiодичного випуску - випуск товарiв iз МЛС у вiльний обiг кожного робочого дня декади за накладною з оформленням по закiнченнi кожної декади на пiдставi зведеної накладної вантажної митної декларацiї на цi товари.

     1.5. Мета експерименту - перевiрити на практицi:

     ефективнiсть контролю за доставкою вантажiв автомобiльним транспортом з прикордонної митницi в митницю учасникiв експерименту iз застосуванням електронного документа контролю за доставкою вантажiв, який уноситься до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС) учасником експерименту самостiйно;

     ефективнiсть митного контролю при зберiганнi товарiв, розмiщених в режимi митного складу, за вiдсутностi митного забезпечення на примiщеннях МЛС, де зберiгаються товари пiд митним контролем. Необхiднiсть такої перевiрки зумовлена тим, що штатна чисельнiсть митних органiв не дає можливостi забезпечити постiйну присутнiсть iнспекторського складу на активно дiючих МЛС. При цьому вимога пункту 5.5 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809, стримує процес формування партiй товарiв для випуску у вiльний обiг, а отже сповiльнює процес надходження до Державного бюджету обов'язкових платежiв.

     1.6. З боку Державної митної служби органiзацiю та проведення експерименту забезпечує митниця учасникiв експерименту.

     2. Умови проведення експерименту

     2.1. Контроль за доставкою вантажiв з прикордонної митницi в митницю учасникiв експерименту з метою розмiщення цих вантажiв на МЛС здiйснюється згiдно з вимогами Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 22.01.99 за N 42/3335.

     2.2. Адреса МЛС учасника експерименту має бути внесена до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 9/4132.

     2.3. Як документ контролю за доставкою вантажiв у митницю учасникiв експерименту використовується в цiлях експерименту тiльки електронна копiя попереднього повiдомлення типу "Манiфест" (далi - Манiфест). Опис структури Манiфесту учасниковi експерименту надає Iнформацiйно-аналiтичне митне управлiння (далi - IАМУ).

     2.4. Учасник експерименту самостiйно, тобто без контролю з боку митницi учасникiв експерименту, заповнює Манiфест та передає його засобами електронного зв'язку безпосередньо до ЄАIС.

     2.5. На перiод проведення експерименту робота учасника експерименту забезпечується його каналами зв'язку.

     2.6. Перевiрка правильностi заповнення граф Манiфесту проводиться автоматично. За результатами цiєї перевiрки формується та направляється учасниковi експерименту протокол перевiрки Манiфесту.

     У разi прийняття Манiфесту протокол має мiстити номер Манiфесту з дiапазону номерiв попереднiх повiдомлень, зарезервованих митницею учасникiв експерименту для його проведення.

     У разi вiдмови протокол має мiстити перелiк помилок, якi треба виправити.

     2.7. Номер Манiфесту використовується як iдентифiкацiйний номер документа контролю за доставкою вантажiв при здiйсненнi такого контролю прикордонною митницею.

     2.8. Манiфест пiсля прийняття в ЄАIС ставиться на контроль автоматично (без участi вiддiлу контролю за доставкою вантажiв митницi учасникiв експерименту) i має стан "занесено в базу (пiдтвердження)".

     Манiфест може бути вiдкликаний за письмовою заявою учасника експерименту, який його подавав, тiльки якщо за цим Манiфестом ще не розпочато перемiщення товарiв.

     Для вiдкликання Манiфесту учасник експерименту звертається до митницi акредитацiї з письмовою заявою. Iнспектор вiддiлу контролю за доставкою вантажiв перевiряє в програмно-iнформацiйному комплексi (далi - ПIК) ЄАIС iнформацiю щодо вiдсутностi ввезення вантажу за заявленим на анулювання Манiфестом i робить вiдмiтку про подання заяви на його анулювання.

     На п'ятий робочий день пiсля подання заяви та повторної перевiрки в ПIК ЄАIС робиться вiдмiтка про анулювання Манiфесту.

     2.9. Посадовi особи митницi учасникiв експерименту в межах своїх повноважень отримують з ПIК ЄАIС каналами оперативного зв'язку iнформацiю за Манiфестами, поставленими на контроль.

     Вiдповiдальнiсть за органiзацiю перегляду й аналiзу документiв контролю за доставкою вантажiв, а також iнформацiї про перемiщуванi товари покладається на начальника митницi учасникiв експерименту.

     2.10. Учасник експерименту:

     забезпечує митний пiдроздiл оргтехнiкою, каналами зв'язку (при потребi) та програмним забезпеченням iз ведення складського облiку товарiв;

     проводить навчання iнспекторiв користуванню програмним забезпеченням iз ведення складського облiку товарiв;

     з перiодичнiстю, установленою за домовленiстю з начальником митного пiдроздiлу, передає засобами електронного зв'язку iнформацiю про поточний стан складського облiку товарiв.

     2.11. На перiод проведення експерименту iнспекторовi надаються:

     допуск до роботи з ПIК ЄАIС для умовного закриття Манiфесту вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення та Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.04.2000 N 206 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 261/4482, при здiйсненнi операцiй з контролю за доставкою вантажiв у митницю призначення (далi - ВТД);

     повноваження на виконання операцiй з контролю за нарахуванням та сплатою митних зборiв за здiйснення митних процедур при митному оформленнi вантажної митної декларацiї типу IМ 74 (далi - ВМД IМ74), заповненої згiдно з роздiлом 6 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, на всi товари, якi надходять на МЛС учасника експерименту.

     2.12. Товари помiщуються на МЛС учасника експерименту лише пiсля закiнчення митного оформлення ВМД IМ74 та митного огляду згiдно з установленим порядком.

     2.13. Митний пiдроздiл має право здiйснювати перевiрки вiдповiдностi даних комп'ютерного облiку фактичному стану зберiгання товарiв на МЛС учасника експерименту.

     2.14. Начальник митницi учасникiв експерименту:

     самостiйно визначає схеми реалiзацiї пунктiв 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 i 5.3 цього Положення, спрямованi на максимальне спрощення митних процедур та на скорочення часу митного оформлення;

     визначає порядок звiтностi митного пiдроздiлу керiвництву митницi учасникiв експерименту про хiд проведення експерименту та за його результатами надає до Держмитслужби вiдповiднi пропозицiї щодо внесення змiн до цього Положення;

     за наявностi пiдстав, що пiдтверджують неправомiрнi дiї учасника експерименту, виходить з пропозицiєю до Держмитслужби щодо його виключення з експерименту. Тобто експеримент призупиняється щодо цього учасника, шляхом видання Держмитслужбою вiдповiдного розпорядчого документа.

     2.15. При виконаннi умов, визначених у пунктах 2.10 - 2.12 цього Положення:

     митне забезпечення на примiщення МЛС не накладається;

     учасник експерименту має право без дозволу iнспектора здiйснювати формування партiй товарiв, що готуються до випуску у вiльний обiг чи вiдправлятимуться в митницi призначення на митнiй територiї України;

     не є обов'язковим здiйснення митного огляду товарiв при їх митному оформленнi у вiльний обiг митницею учасникiв експерименту. Iнспектор самостiйно приймає рiшення щодо доцiльностi проведення митного огляду товарiв. У разi проведення митного огляду товарiв результати цiєї процедури оформлюються згiдно з установленим порядком.

     2.16. Учасник експерименту несе вiдповiдальнiсть за порушення митних правил вiдповiдно до Митного кодексу України.

     3. Особливостi заповнення Манiфесту

     3.1. Графи Манiфесту заповнюються вiдповiдно до Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 24.04.99 N 240 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 14.05.99 за N 306/3599, за винятком граф 1 та 7.

     3.2. У першому пiдроздiлi графи 1 проставляється код напрямку перемiщення товарiв "IМ", другий не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код "МФ".

     3.3. У графi 7 учасником експерименту проставляється код митницi учасникiв експерименту та поточний рiк.

     4. Завершення митницею учасникiв експерименту контролю за доставкою товарiв, що ввозяться на територiю України з використанням Манiфесту

     4.1. Мiсцем доставки товарiв у митницю учасникiв експерименту є його МЛС. Учасник експерименту до моменту доставки товару здiйснює пiдготовчу роботу iз заповнення ВМД IМ74. У графi 40 цiєї ВМД проставляються номер i дата Манiфесту.

     4.2. Митний пiдроздiл здiйснює операцiї зi зняття Манiфесту з контролю, а також з митного оформлення товарiв у режим митного складу з урахуванням вимог пунктiв 2.11, 2.12 та 2.14 цього Положення.

     5. Контроль за доставкою товарiв у митницi призначення

     5.1. Доставка товарiв з митницi учасникiв експерименту в митницю призначення здiйснюється вiдповiдно до Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.04.2000 N 206. Усi митнi процедури, пов'язанi з контролем за доставкою товарiв з МЛС учасника експерименту в митницю призначення, здiйснюються митним пiдроздiлом безпосередньо на МЛС учасника експерименту.

     5.2. Оформлення ВТД здiйснюється на пiдставi звернення учасника експерименту до митного пiдроздiлу. До звернення додаються письмове розпорядження постачальника-нерезидента на вiдвантаження товарiв одержувачу, копiя облiкової картки суб'єкта ЗЕД - одержувача товарiв та iншими документами, визначеними нормативно-правовими актами.

     Копiя облiкової картки суб'єкта ЗЕД - одержувача товарiв завiряється вiдбитком особистої номерної печатки iнспектора митницi призначення.

     5.3. Лист-узгодження митницi призначення на перевезення товарiв з митницi учасникiв експерименту в митницю призначення не вимагається. При заповненнi декларантом графи 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ" ВТД проставляються номер i дата ВМД IМ74, оформленої митницею учасникiв експерименту.

     У графi 2 "Вiдправник" ВТД зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247, вiдомостi про учасника експерименту.

     5.4. Пiсля надходження товарiв у митницю призначення одержувач товару має право на їх повторне розмiщення в режимi митного складу в цiй митницi. При цьому термiн перебування товару в режимi митного складу обчислюється з дати оформлення ВМД IМ74 при розмiщеннi вантажу на МЛС учасника експерименту. Розмiщення товару одержувачем на МЛС у зонi дiяльностi митницi призначення здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв.

     6. Здiйснення митного контролю за перiодичним випуском з митного лiцензiйного складу товарiв у вiльний обiг з наступним митним оформленням вантажної митної декларацiї

     6.1. Для роботи МЛС за схемою перiодичного випуску товарiв у вiльний обiг з наступним митним оформленням ВМД у митному режимi випуску у вiльний обiг мають виконуватися такi умови:

     6.1.1. Наявнiсть усiх необхiдних дозвiльних документiв вiдповiдних контрольних органiв.

     6.1.2. Наявнiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) купiвлi-продажу.

     6.1.3. Покупцем за зовнiшньоекономiчним контрактом має бути учасник експерименту або резидент, який має тривалi (не менше нiж два роки) договiрнi вiдносини з ним щодо зберiгання товарiв, що надходять на МЛС вiд постiйних вiдправникiв-нерезидентiв.

     6.1.4. Декларування товарiв при їх перемiщеннi через МЛС проводиться тим пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору й водночас є власником цього складу, тобто ЗАТ ХФК "БIОКОН".

     6.2. Для отримання дозволу митницi учасникiв експерименту на роботу за схемою перiодичного випуску керiвник ЗАТ ХФК "БIОКОН" видає вiдповiдний розпорядчий документ:

  • про надання повноважень начальнику митно-лiцензiйного вiддiлу (далi - МЛВ) та бухгалтеру ЗАТ ХФК "БIОКОН" (iз завiреними зразками їх пiдписiв) на видачу товарiв iз МЛС за схемою перiодичного випуску;

  • про призначення осiб (iз завiреними зразками їх пiдписiв), уповноважених здiйснювати випуск на оптовий склад ЗАТ ХФК "БIОКОН" товарiв iз МЛС за схемою перiодичного випуску.

     6.3. ЗАТ ХФК "БIОКОН" звертається до начальника митницi з письмовою заявою довiльної форми про надання дозволу на роботу МЛС за схемою перiодичного випуску товарiв у вiльний обiг з наступним митним оформленням ВМД у повному обсязi. До цiєї заяви додаються копiя вищезазначеного розпорядчого документа, копiї паспортiв осiб, уповноважених на отримання товарiв iз МЛС за схемою перiодичного випуску. ЗАТ ХФК "БIОКОН" перераховує попередню оплату в розмiрi обов'язкових платежiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв, запланованих до випуску у вiльний обiг з МЛС протягом декади, на рахунок "Цiльовi кошти до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi" митницi учасникiв експерименту. У текстi заяви у обов(язковому порядку повинне мати мiсце зобов'язання про своєчасне здiйснення декларування у повному обсязi товарiв, випущених iз МЛС за схемою перiодичного випуску, тобто не пiзнiше другого дня наступної декади. У заявi надається також iнформацiя про ознайомлення з вимогами статтi 118 Митного кодексу України.

     6.4. Розмiр попередньої оплати визначається учасником експерименту самостiйно, виходячи з обсягiв запланованого ним випуску товарiв iз МЛС за схемою перiодичного випуску. Розмiр попередньої оплати має покривати суму обов'язкових платежiв, якi б сплачувалися при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг на загальних пiдставах зi своєчасним поданням ВМД у повному обсязi.

     6.5. Начальник митницi учасникiв експерименту надає дозвiл на початок експерименту зi здiйснення митного контролю за схемою перiодичного випуску за умови виконання ЗАТ ХФК "БIОКОН" пунктiв 6.1 - 6.4 цього Положення.

     6.6. Схема перiодичного випуску передбачає можливiсть щоденного випуску товарiв, тобто будь-якого робочого дня протягом поточної декади.

     Перед початком роботи складу за схемою перiодичного випуску до митного пiдроздiлу подається кожної наступної декади загальна ВМД та довiдка вiддiлу обов'язкових платежiв митницi учасникiв експерименту про наявнiсть попередньої оплати.

     Загальна ВМД заповнюється у спрощеному порядку окремо по кожному окремому контракту.

     У разi вичерпання коштiв попередньої оплати робота МЛС за схемою перiодичного випуску припиняється до їх поновлення. У разi поповнення рахунку протягом декади (тобто при перерахуваннi додаткової суми попередньої оплати на вiдповiдний рахунок митницi) до митного пiдроздiлу подається додаткова довiдка. Цi довiдки зберiгаються разом з вiдповiдними примiрниками ВМД, оформленої у повному обсязi, у справах митного пiдроздiлу.

     6.7. За умови виконання вимог пункту 6.6 Положення, iнспектор розпочинає митне оформлення товарiв у вiльний обiг за схемою перiодичного випуску за наявностi:

     оформленої належним чином зведеної накладної в електронному виглядi;

     попередньої оплати в достатньому для митного оформлення розмiрi, що вiдображається в графi 16 зведеної накладної "Залишок попередньої оплати на початок операцiї, грн.". Залишок попередньої оплати на кiнець операцiї зазначається у вiдповiдних графах зведеної накладної за фактом здiйснення кожної операцiї з випуску у вiльний обiг за накладною. Цей залишок є вiдповiдно залишком на початок здiйснення наступної операцiї. Сума залишку попередньої оплати на початок операцiї за даними зведеної накладної вiдображається в спецiально вiдведеному мiсцi накладної.

     6.8. Випуск товарiв з МЛС у вiльний обiг за схемою перiодичного випуску здiйснюється на пiдставi накладної, яка оформлюється уповноваженими представниками МЛС у трьох примiрниках: перший примiрник залишається в справах МЛС, другий надається ЗАТ ХФК "БIОКОН", третiй - митницi. Усi графи та спецiально вiдведенi мiсця накладної пiдлягають обов'язковому заповненню.

     При оформленнi накладної застосовується офiцiйний курс НБУ, що дiє на момент її складання, тобто на дату оформлення товарiв у вiльний обiг за схемою перiодичного випуску. При цьому обов'язковi платежi нараховуються попередньо.

     Дозволом митного пiдроздiлу на випуск товарiв з МЛС за схемою перiодичного випуску є наявнiсть у спецiально вiдведених мiсцях на всiх примiрниках накладної пiдпису iнспектора та вiдбитка штампа "Пiд митним контролем".

     6.9. Пiдставою для заповнення та оформлення ВМД у повному обсязi є зведена накладна, роздрукована на паперових носiях, яка мiстить узагальнену iнформацiю про товари, випущенi з МЛС протягом поточної декади за всiма накладними. На випущенi з МЛС товари за кожним окремим контрактом складається окрема зведена накладна. Зведена накладна оформлюється вповноваженими представниками МЛС у трьох примiрниках: перший примiрник залишається в справах МЛС, другий надається ЗАТ ХФК "БIОКОН", третiй - митницi. Усi графи та спецiально вiдведенi мiсця зведеної накладної пiдлягають обов'язковому заповненню.

     Оформлення ВМД у повному обсязi на товари, що були випущенi за схемою перiодичного випуску, має бути здiйснене не пiзнiше другого дня наступної декади. На кожну окрему зведену накладну оформлюється окрема ВМД у повному обсязi.

     Робота МЛС за схемою перiодичного випуску припиняється до завершення митного оформлення ВМД у повному обсязi по товарах, випущених за такою схемою протягом попередньої декади.

     Iнформацiя (дата та номер) про зведену накладну вноситься в графу 44 ВМД.

     Нарахування обов'язкових платежiв здiйснюється за валютним курсом, установленим НБУ на день оформлення ВМД у повному обсязi. Остаточний розрахунок необхiдних до сплати коштiв здiйснюється в рядку "Разом" граф 17 - 19 зведеної накладної, при цьому iнспектор вiд руки робить запис "Остаточний розрахунок". Оформлення ВМД у повному обсязi здiйснюється за наявностi в спецiально вiдведених мiсцях на всiх примiрниках ВМД:

     пiдписiв начальника МЛВ та бухгалтера;

     пiдпису iнспектора, що здiйснює митне оформлення;

     вiдбитка штампа "Пiд митним контролем".

     6.10. Пiсля здiйснення оформлення ВМД у повному обсязi iнспектор пiдшиває примiрники накладних, про якi йдеться в пунктi 6.7 цього Положення, до вiдповiдного примiрника зведеної накладної та зберiгає їх разом з вiдповiдною ВМД.

     6.11. Недекларування товарiв, випущених iз МЛС за схемою перiодичного випуску, є порушенням митних правил (стаття 118 Митного кодексу України). Крiм провадження в справi про порушення митних правил, начальник митницi учасникiв експерименту здiйснює заходи, передбаченi роздiлом 8 "Анулювання та призупинення дiї лiцензiї" Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв.

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.