ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 13.10.97 р. N 11/3-9685

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Надсилаємо Вам для використання в роботi лист МЗЕЗiТ України щодо визнання зовнiшньоекономiчними договорiв, укладених мiж представництвами iноземних фiрм в Українi i самими iнофiрмами (вiд 02.09.97 р. N 14-33/790)

     Додаток: згаданий лист на 1 арк.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

вiд 02.09.97 р. N 14-33/790

 

Державна митна служба України


Щодо представництв iноземних фiрм в Українi

     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України розглянуло листа Державної митної служби України N 11/6-7473 вiд 06.08.97 р. стосовно можливостi визнання зовнiшньоекономiчними договорiв, укладених мiж представництвами iноземних фiрм в Українi i самими фiрмами, i повiдомляє.

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" зовнiшньоекономiчний договiр - це матерiально оформлена угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв.

     Оскiльки представництво iноземної фiрми в Українi не є юридичною особою i не займається самостiйно комерцiйною дiяльнiстю (наказ МЗЕЗТ N 30 вiд 18.01.96 р., зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 24.01.96 р. за N 34/1059), то, вiдповiдно, i договiр, укладений мiж представництвом (яке не є суб'єктом ЗЕД згiдно Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть") та iнофiрмою, iнтереси якої репрезентує це представництво, не може бути визнаним зовнiшньоекономiчним договором.

     На нашу думку, представництва iноземних фiрм в Українi мають працювати за договорами доручення, згiдно з якими власником товару залишається фiрма (а не представництво, що виступає в ролi посередника), i фiрма несе матерiальну вiдповiдальнiсть за дiї свого представника. До речi, договори консигнацiї, про якi згадується у листi ДМС України, є одним iз варiантiв договору доручення.

     Крiм того, слiд зауважити, що вiдповiдно до ст. 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" посередницькi операцiї (на пiдставi агентських договорiв, договорiв комiсiї та договорiв доручення) здiйснюються без обмежень.

В. о. Мiнiстра В.Д. Гладуш
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.