Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1334 від 26.11.2008

Наказ Державної митної служби України

вiд 22 липня 1997 року N 340

Про затвердження Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 жовтня 1997 р. за N 495/2299


     У зв'язку зi змiнами, якi вiдбулися у митному регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi, та вiдповiдно до Митного кодексу України НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмиткому України вiд 4 вересня 1992 року N 173.

     3. Начальнику Управлiння нетарифного регулювання (Пашинному О.I.) зареєструвати Положення у Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л. Деркач

 

Затверджено
наказом Державної митної служби України
вiд 22 липня 1997 р. N 340
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 жовтня 1997 р. за N 495/2299

ПОЛОЖЕННЯ
про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

1. Загальнi положення

     Це Положення розроблено вiдповiдно до Митного кодексу України i норми його поширюються на всi пiдприємства в Українi, що допущенi митницею до декларування i здiйснюють його на пiдставi договору.

     1.1. Пiдприємство, що здiйснює декларування вантажiв на пiдставi договору - це пiдприємство, яке зареєстроване на територiї України i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

     1.2. Для здiйснення декларування такому пiдприємству необхiдно отримати свiдоцтво про визнання його декларантом, а також мати у своєму штатi осiб, уповноважених на декларування, якi отримали вiдповiднi квалiфiкацiйнi свiдоцтва.

     1.3. За видачу свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом справляється збiр у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     1.4. Державна митна служба України веде реєстр пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору.

2. Права та обов'язки пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

     2.1. Пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, має право вiд свого iменi за рахунок i за дорученням власника (володiльця) вантажу самостiйно здiйснювати наступнi операцiї в галузi митної справи:

     а) декларувати товари, транспортнi засоби та iншi предмети;

     б) подавати митному органу України документи, необхiднi для митного оформлення;

     в) пред'являти митницi товари, транспортнi засоби та iншi предмети, що декларуються;

     г) забезпечувати сплату митних платежiв, установлених для товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв, що декларуються;

     д) виконувати в межах своєї компетенцiї iншi дiї, необхiднi для митного оформлення та митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що декларуються;

     е) оскаржувати у визначеному порядку рiшення митних органiв України.

     2.2. Пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, зобов'язане:

     а) заявляти за затвердженою формою, вiдповiдно до прийнятих строкiв, данi про товари та їх митнi режими, а також iншi вiдомостi, необхiднi для митного оформлення;

     б) на вимогу митного органу пред'являти митницi товари, транспортнi засоби та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України;

     в) надавати митному органу України документи, що мiстять вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення;

     г) перевiряти дiйснiсть документiв, необхiдних для митного оформлення, отриманих вiд власника (володiльця) вантажу;

     д) на вимогу митного органу України бути присутнiм при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв та сприяти працiвникам митницi пiд час митного оформлення вантажiв;

     е) здiйснювати на вимогу митницi визначення кiлькостi, завантаження, розвантаження, перевантаження товарiв, виправлення пошкодженої упаковки, вiдкриття упаковки, пакування чи перепакування товарiв, що пiдлягають митному оформленню, а також вiдкриття примiщень та iнших мiсць, де можуть знаходитися зазначенi товари;

     є) правильно нараховувати митнi платежi;

     ж) сплачувати митнi платежi, встановленi для задекларованих товарiв, якщо це передбачено угодою пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, з власником (володiльцем) вантажу;

     з) здiйснювати у формах, якi не суперечать чинному законодавству України, контроль за своєчасною i повною сплатою митних платежiв власником (володiльцем) вантажу;

     и) сприяти, при необхiдностi, проведенню ветеринарного, фiтосанiтарного та iнших видiв державного контролю, якому пiдлягають задекларованi товари, транспортнi засоби та iншi предмети;

     i) дотримуватись умов та обмежень щодо використання товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв, розпорядження ними, якщо митне оформлення не завершено;

     ї) негайно iнформувати митнi органи про пошкодження тари й упаковки, невiдповiднiсть товарiв вiдомостям про них у транспортних, комерцiйних та iнших документах, якi мають вiдношення до митної справи;

     к) забезпечувати вiдповiднiсть використовуваних ним засобiв автоматичного оброблення iнформацiї та програмних продуктiв засобам автоматичного оброблення iнформацiї та продуктам, що використовуються митними органами України;

     л) подавати для ознайомлення суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на їх вимогу, свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом, Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, та iнформацiю про умови угоди мiж пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору, та власником (володiльцем) вантажу;

     м) вести реєстр укладених договорiв iз власниками (володiльцями) вантажiв та подавати митницi, на її вимогу, угоди мiж пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору та власниками (володiльцями) вантажiв;

     н) перевiряти повноваження власника (володiльця) щодо приналежностi йому товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв;

     о) надавати консультацiї власникам (володiльцям) вантажiв щодо вимог митного законодавства України;

     п) користуватися послугами виключно тих осiб, уповноважених на декларування, якi зарахованi до штату пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору;

     р) протягом трьох робочих днiв iнформувати митницю про факти прийому на роботу або звiльнення з роботи особи, уповноваженої на декларування;

     с) забезпечувати вiдповiднiсть знань осiб, уповноважених на декларування, якi зарахованi до штату пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, до вимог, передбачених митним законодавством України;

     т) здiйснювати iншi обов'язки, якi визначенi в iнших нормативних актах Державної митної служби України.

     2.3. При здiйсненнi митного оформлення пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, виконує обов'язки i несе вiдповiдальнiсть у повному обсязi як власник (володiлець), що самостiйно перемiщує товари чи iншi предмети через митний кордон України.

     2.4. Вiдповiдальнiсть за сплату митних платежiв пiд час митного оформлення несе власник (володiлець) або пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, вiдповiдно до укладеного договору про сплату таких платежiв.

     2.5. Декларування товарiв при перемiщеннi через митний лiцензiйний склад вiдкритого типу проводиться тим пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору i водночас є власником цього складу.

     2.6. Взаємовiдносини пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, з власником (володiльцем) вантажу базуються на договiрнiй основi. Такий договiр укладається в письмовiй формi.

     2.7. Пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, має право укласти зазначений у п. 2.6 договiр з будь-яким власником (володiльцем) вантажу, який до нього звернеться, за винятком випадкiв, коли є достатнi пiдстави вважати, що дiя чи бездiяльнiсть такого власника (володiльця) є протиправною i тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть або вiдповiдальнiсть, передбачену Митним кодексом України.

     2.8. Власник (володiлець) вантажу повинен давати доручення на виконання функцiй, перелiчених у п. 2.1 цього Положення, тiльки в цiлому. Доручення на виконання одних i тих же функцiй щодо партiї вантажiв декiльком пiдприємствам, що здiйснюють на пiдставi договору, або обмеження повноважень зазначеного пiдприємства виконанням тiльки частини цих функцiй або виконанням операцiй у межах однiєї функцiї не дозволяється.

     2.9. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, не можуть бути обмеженi договором мiж зазначеним пiдприємством та власником (володiльцем) вантажу.

     2.10. Пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, повинно зберiгати всю документацiю, пов'язану iз здiйсненням своєї дiяльностi, протягом 5 рокiв, починаючи з календарного року, наступного пiсля року митного оформлення товару.

     2.11. Спори мiж пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору, та власником (володiльцем) вантажу вирiшуються вiдповiдно до чинного законодавства України.

     2.12. Митнi органи України не мають права створювати пiльговi умови для дiяльностi окремих пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, порiвняно з iншими такими пiдприємствами.

     2.13. Митнi органи України не несуть вiдповiдальностi перед тими власниками (володiльцями) вантажiв, яких представляє пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, за його дiї чи бездiяльнiсть, у тому числi i за затримку митного оформлення товарiв, якщо така сталася внаслiдок неналежного виконання зазначеним пiдприємством своїх обов'язкiв.

3. Свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом

     3.1. Для отримання свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом (додаток 1) особа подає до митницi, у зонi дiяльностi якої знаходиться, такi документи:

     1) заяву на iм'я Голови Держмитслужби України, в якiй необхiдно викласти такi вiдомостi:

     - повну назву органiзацiї (для юридичних осiб) або прiзвище, iм'я та по батьковi (для приватних пiдприємцiв);

     - юридичну адресу;

     - фактичну адресу;

     - наявнiсть рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi;

     - назви та адреси фiлiй (за умови їх наявностi);

     2) заяву на iм'я начальника митницi стосовно погодження митницею видачi свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом;

     3) нотарiально завiренi копiї установчих i реєстрацiйних документiв (статут, установчий договiр, свiдоцтво про державну реєстрацiю та довiдку органiв державної статистики про внесення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України) та вiдповiднi документи фiлiй або представництв цих пiдприємств, якщо цi фiлiї або представництва будуть здiйснювати таку ж дiяльнiсть;

     4) довiдку банкiвського закладу про наявнiсть рахунку i вiдсутнiсть заборгованостi;

     5) копiю платiжного доручення про перерахування коштiв за отримання свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3.2. Заява розглядається митницею протягом 15 днiв з дня її надходження. При цьому митниця перевiряє вiдомостi, зазначенi у поданих документах. Якщо данi заявника виявляються неповними строк розгляду заяви може бути подовжено до одного мiсяця.

     3.3. Пiсля перевiрки митницею вiдповiдностi поданих документiв пунктовi 3.1 цього Положення та їх погодження вона готує лист узгодження про доцiльнiсть видачi свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом, а у разi вiдмови вiд погодження, - митниця повiдомляє про це заявника письмово iз зазначенням причин вiдмови.

     Пакет документiв, визначених у п. 3.1, та лист узгодження митницi надсилаються на адресу Державної митної служби України. Копiї зазначених документiв залишаються у справах митницi.

     У разi вiдмови митницею про надання листа узгодження пiдприємство має право самостiйно звернутися до Держмитслужби з документами, зазначеними у п. 3.1, та листом-вiдмовою митницi для вирiшення питання про видачу свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом.

     За умови наявностi фiлiй або представництв до такого пакета документiв заявником додаються листи-узгодження митниць, у зонi яких розташовано фiлiї або представництва, якщо цi фiлiї або представництва будуть здiйснювати таку ж дiяльнiсть.

     3.4. Справа про видачу свiдоцтва розглядається у Державнiй митнiй службi України протягом 30 днiв з моменту її надходження. Свiдоцтво видається Державною митною службою України на пiдставi наказу Голови Держмитслужби за умови:

     - вiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Положення;

     - фактичного надходження коштiв за видачу свiдоцтва на вiдповiднi рахунки.

     Свiдоцтво пiдписується заступником Голови Держмитслужби та засвiдчується гербовою печаткою.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва Державна митна служба України повiдомляє про це заявника письмово з обов'язковим зазначенням причин вiдмови.

     3.5. Свiдоцтво дiє безстроково за умови щорiчної перереєстрацiї згiдно з роздiлом 4 цього Положення. Зона дiяльностi пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, визначається у свiдоцтвi вiдповiдно до мiсця розташування зазначеного пiдприємства та його фiлiй i представництв.

     3.6. Свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом не може бути передане iншiй особi.

     3.7. При втратi свiдоцтва Державна митна служба України видає наказом Голови Служби дублiкат цього свiдоцтва на пiдставi обгрунтованої заяви його власника, завiзованої начальником митницi.

     3.8. Свiдоцтво може бути скасоване Державною митною службою України у разi:

     - невиконання вимог, передбачених Митним кодексом України та цим Положенням;

     - виявлення згодом недостовiрних даних, що мають суттєве значення для прийняття рiшення про допуск до декларування;

     - вчинення дiй, що порушують права iнших пiдприємств або суперечать iнтересам держави;

     - за пiдсумками щорiчної перереєстрацiї.

     3.9. Свiдоцтво може бути також скасоване Державною митною службою України у разi неотримання його протягом шести мiсяцiв з дня виходу наказу Голови Держмитслужби про державну реєстрацiю та видачу свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом а також в разi невиконання функцiй пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, протягом одного року.

     3.10. Повторна заява про видачу свiдоцтва може бути розглянута через один рiк з дня винесення рiшення про скасування свiдоцтва, за умови усунення причин, що стали пiдставою для скасування.

     3.11. У разi скасування свiдоцтва встановлений збiр за його видачу поверненню не пiдлягає.

     3.12. Кошти, перерахованi пiдприємством на рахунок Держмитслужби України за видачу (щорiчну перереєстрацiю) свiдоцтва, повертають заявнику на його вимогу тiльки до виходу наказу Голови Держмитслужби про видачу (щорiчну перереєстрацiю) свiдоцтва.

     3.13. За наявностi нових вiдомостей, якi потребують переоформлення свiдоцтва або видачi нового, пiдготовка та подання документiв на розгляд до Державної митної служби України проводиться вiдповiдно до п. 3.1 цього Положення. Додатково до визначеного комплекту документiв додається оригiнал свiдоцтва, копiї останнього залишаються у пiдприємства та у справах митницi.

     3.14. У випадках змiни назви пiдприємства, змiни коду пiдприємства за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України на пiдставi наказу Голови Держмитслужби України проводиться оформлення нового свiдоцтва зi скасуванням i вилученням попереднього. При цьому стягується митний збiр за видачу нового свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом.

     3.15. У всiх iнших випадках, якi потребують внесення змiн до свiдоцтва, проводиться переоформлення цього свiдоцтва на пiдставi наказу Голови Держмитслужби шляхом заповнення нового бланка свiдоцтва iз зазначенням попереднiх, а у змiненiй частинi - нових вiдомостей. До iснуючого номера свiдоцтва додається лiтерний код послiдовно за алфавiтом. Попереднє свiдоцтво скасовується i вилучається.

     При цьому збiр за видачу свiдоцтва не нараховується.

4. Перереєстрацiя свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом

     4.1. Перереєстрацiя свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом проводиться щорiчно з 1 листопада по 31 грудня. За перереєстрацiю свiдоцтва справляється збiр у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Видача нових свiдоцтв Держмитслужбою за заявами пiдприємств пiд час перереєстрацiї не здiйснюється.

     4.2. Для перереєстрацiї свiдоцтва пiдприємству, що здiйснює декларування на пiдставi договору, необхiдно подати до митницi, в зонi дiяльностi якої воно зареєстроване, такi документи:

     1) заяву на iм'я начальника митницi щодо продовження строку дiї свiдоцтва на наступний рiк;

     2) копiю платiжного доручення про перерахування коштiв за перереєстрацiю свiдоцтва;

     3) копiю свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом.

     4.3. Заява розглядається митницею протягом 15 днiв з дня її надходження. При цьому митниця перевiряє стан роботи пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, за минулий рiк.

     4.4. Пiдприємства, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi не мають порушень, перелiчених у п. 3.8 цього Положення, вносяться митницею до листа, який разом з копiями платiжних доручень та копiями свiдоцтв, завiрених митницею, надсилається до Держмитслужби України до 1 грудня поточного року iз зазначенням свiдоцтв, дiю яких доцiльно продовжити.

     4.5. У разi вiдмови у продовженнi строку дiї свiдоцтва митниця повiдомляє про це заявника письмово з обов'язковим зазначенням причини вiдмови. У цьому випадку пiдприємство має право самостiйно звернутися до Держмитслужби з клопотанням про продовження строку дiї свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом.

     4.6. Продовження строку дiї свiдоцтва на один рiк здiйснюється наказом Голови Держмитслужби за умови:

     - наявностi документiв згiдно з п. 4.2 цього Положення;

     - фактичного надходження на вiдповiднi рахунки коштiв за видачу свiдоцтв.

     4.7. Пiсля одержання наказу Держмитслужби України на зворотному боцi перереєстрованих свiдоцтв здiйснюється запис такого змiсту:

     "Перереєстровано наказом Держмитслужби України вiд "__" _____ 199_ року N __".

     Запис завiряється пiдписом начальника митницi i гербовою печаткою митницi.

     Пiдприємства, свiдоцтва яких не пройшли перереєстрацiю, повертають цi свiдоцтва митницi. Кошти за перереєстрацiю свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом у такому випадку повертаються пiдприємству за його заявою.

     4.8. Свiдоцтво, отримане в поточному роцi, пiдлягає перереєстрацiї без сплати митних зборiв.

     4.9. У 1997 роцi перереєстрацiя пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, проводиться наступним чином.

     Пiдприємства, якi отримали свiдоцтва до введення в дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 зi сплатою митних зборiв у розмiрi, еквiвалентному 500 $ США, або яким у 1997 роцi було переоформлене без сплати митного збору видане у попереднi роки свiдоцтво у зв'язку з перереєстрацiєю цього пiдприємства, сплачують встановлений Кабiнетом Мiнiстрiв України збiр у розмiрi, еквiвалентному 1000 $ США.

     Пiдприємства, якi отримали свiдоцтво у 1997 роцi зi сплатою митних зборiв у розмiрах, передбачених зазначеною постановою, перереєстровуються у 1997 роцi безоплатно у разi оформлення необхiдних документiв у вiдповiдностi до п. 4.2 цього Положення.

5. Квалiфiкацiйне свiдоцтво особи, уповноваженої на декларування

     5.1. Допущення особи, уповноваженої на декларування, здiйснюється шляхом видачi йому митницею квалiфiкацiйного свiдоцтва (додаток 2). Заява вiд пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, або громадянина на видачу квалiфiкацiйного свiдоцтва розглядається митницею протягом 15 днiв.

     5.2. Особа, уповноважена на декларування, може виконувати функцiї, зазначенi у п. 2.1, стосовно вантажiв, що належать стороннiм особам, тiльки якщо цей спецiалiст зарахований до штату пiдприємства, яке отримало свiдоцтво про визнання його декларантом.

     5.3. Для видачi квалiфiкацiйного свiдоцтва у митницi створюється екзаменацiйна комiсiя, яка приймає екзамени у кандидатiв з метою визначення достатностi їх рiвня знань i квалiфiкацiї для здiйснення декларування.

     5.4. Митниця органiзовує навчання осiб, уповноважених на декларування, проведення консультацiй та прийняття екзаменiв у встановленому законодавством порядку.

     5.5. Продовження строку дiї (щорiчна перереєстрацiя) свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом не стосується строку дiї квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.

     5.6. Квалiфiкацiйне свiдоцтво особи, уповноваженої на декларування, може бути скасоване митницею, яка його видала, якщо таке свiдоцтво було видане на пiдставi неповних або недостовiрних даних, якi мали iстотне значення для прийняття рiшення про видачу свiдоцтва.

     5.7. Квалiфiкацiйне свiдоцтво може бути скасоване митницею, яка його видала, якщо фахiвець:

     - неодноразово не виконував свої обов'язки;

     - неодноразово порушував або не виконував вимоги законодавчих та iнших нормативних актiв;

     - визнаний винним у пiдробленнi документiв, розкраданнi, хабарництвi, а також у випадках неодноразового вчинення правопорушень, передбачених Митним кодексом України та цим Положенням;

     - заподiяв iстотнi збитки особi, яку вiн представляє, в тому числi шляхом протиправного використання даних, що становлять комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю, за рiшенням суду;

     - у разi неотримання особою, уповноваженою на декларування, квалiфiкацiйного свiдоцтва протягом трьох мiсяцiв з дня складання екзамену.

     Рiшення про скасування свiдоцтва набирає чинностi з дати виходу вiдповiдного наказу начальника митницi. Рiшення про скасування може бути оскаржене безпосередньо до Держмитслужби України або до суду.

     5.8. Повторна заява про видачу квалiфiкацiйного свiдоцтва може бути розглянута через шiсть мiсяцiв з дня його скасування або по закiнченнi строку, визначеного судом.

     5.9. Якщо особа, уповноважена на декларування, збирається працювати в зонi дiяльностi iншої митницi, нiж та, де вже отримано квалiфiкацiйне свiдоцтво, вона повинна скласти екзамени та отримати квалiфiкацiйне свiдоцтво у митницi, де має намiр працювати. При цьому ранiше видане свiдоцтво не скасовується.

     5.10. Якщо у правовому регулюваннi митної справи сталися iстотнi змiни, особа, уповноважена на декларування, повинна у мiсячний строк пiсля виходу вiдповiдного наказу начальника пiдтвердити вiдповiднiсть своїх знань новим вимогам шляхом складання залiку комiсiї митницi. У разi невиконання цiєї умови митний орган, який видав квалiфiкацiйне свiдоцтво, припиняє його дiю до такого пiдтвердження, але не бiльше нiж на два мiсяцi. У разi непiдтвердження особою, уповноваженою на декларування, вiдповiдностi своїх знань протягом цього строку митний орган, який видав квалiфiкацiйне свiдоцтво, скасовує його.

 

Додаток 1
до Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

Свiдоцтво
про визнання пiдприємства декларантом

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

******************************************************************
*1. Пiдприємство, що здiйснює *Свiдоцтво   про   визнання *
*декларування  на  пiдставi *пiдприємства декларантом     *
*договору:           *N                *
*               *                 *
*код:             *                 *
******************************************************************
*2. Юридична адреса:      *3. Митниця, в зонi дiяльностi *
*               *якої працює пiдприємство:    *
*               *                 *
*               *код:               *
*код СПАТО:          *                 *
******************************************************************
*4. Фактична адреса:      *5. Категорiя пiдприємства:    *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*код СПАТО:          *                 *
******************************************************************
*6.  Фiлiї  (представництва) *7. Митницi, в зонi дiяльностi *
*пiдприємства:         *яких розташовано фiлiї      *
*               *(представництва):        *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *коди:              *
*               *                 *
******************************************************************
*8. Адреси фiлiй        *                 *
*(представництв):       *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*               *                 *
*коди:             *                 *
******************************************************************
 
Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд _________
N _____________________________________ пiдприємство занесено до
реєстру пiдприємств,  що  здiйснюють декларування на пiдставi
договору пiд N _____________________
 
 
   ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
   МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   __________ ______________________
                 (пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
 
      М.П.          дата
 
Додаток 2
до Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору

Квалiфiкацiйне свiдоцтво
особи, уповноваженої на декларування

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________ митниця

КВАЛIФIКАЦIЙНЕ СВIДОЦТВО
ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ДЕКЛАРУВАННЯ

__________________________________________________________________
          (прiзвище, iм'я, по батьковi)
__________________________________________________________________
             (домашня адреса)
__________________________________________________________________
 
паспорт___________________________________________________________
        (серiя, номер, ким i коли виданий)
__________________________________________________________________
 
 
    Начальник
    митницi   ____________      ______________________
           (пiдпис)        (прiзвище, iнiцiали)
 
            М.П.        Дата
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.