Документ скасований: Наказ КРМ № 446 від 09.06.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

16 лютого 1999р. N 85


Про затвердження Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням (вивезенням) товарiв та їх зворотнiм вивезенням(ввезенням)

     На виконання наказу Держмитслужби вiд 16.12.1998р. N 784, з метою застосування єдиного порядку митного оформлення та контролю за товарами в режимi тимчасового ввезення (вивезення), а також за їх своєчасним вивезенням (ввезенням)

     Наказую:

     1. Затвердити та ввести в дiю з 15.02.1999р. Тимчасову технологiю та додатки NN 1-5 (додаються).

     2. Затвердити перелiк iнспекторiв, вiдповiдальних за митне оформлення ВМД в режимi "тимчасове ввезення (вивезення)" товарiв та їх зворотне вивезення (ввезення) (додаток 6).

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв назначити старших груп вiдповiдальних за митне оформлення та контроль ВМД в режимi "тимчасове ввезення (вивезення)" товарiв та їх зворотне вивезення (ввезення), а в разi змiни функцiональних обов'язкiв iнспекторiв щодо вiдповiдальности за "тимчасове ввезення (вивезення)" товарiв надавати iнформацiю у вiддiл оргмитконтролю для внесення змiн до наказу.

     4. Начальникам пiдпорядкованих митниць:

     4.1. Забезпечити розроблення технологiї митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та їх зворотного вивезення (ввезення) у митницях, взявши за основу дану технологiю.

     4.2. Пiд час продовження строкiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у пiдпорядкованих митницях керуватися наказом Держмитслужби вiд 25.04.1997 р. N 186. У разi прийняття позитивного рiшення, документи направляти на розгляд в Київську регiональну митницю.

     5. Вважати такими, що втратили чиннiсть накази Київської регiональної митницi вiд  16.05.1997р. N 308, вiд 18.09.1998р. N 613; вiд 21.09.1998р. N 616, вiд 23.09.1998р. N 627; вiд 11.03.1998р. N 113 (пп. 1;2;3.1;4;5;6); вiд 20.02.1997р. N 69; доручення вiд 27.10.1998р. N 107 та технологiя митного оформлення майна вiд 28.05.1995р. N бн.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Вечора В.Г.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi Симонов О.I.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Київської
регiональної митницi
вiд "_" _________ 1999р.

Тимчасова технологiя
взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням (вивезенням) товарiв i їх зворотним вивезенням (ввезенням).

     1. Загальнi положення.

     1.1. Декларування, митне оформлення вантажних митних декларацiй (далi ВМД) заповнених в режимi тимчасового ввезення (вивезення) та контроль за тимчасово ввезеним (вивезенним) товаром здiйснюється за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД в митницi. Митне оформлення заявленої партiї товарiв, фактурна вартiсть яких менше еквiваленту 100$, здiйснюється на пiдставi листiв пiдприємств (без подання ВМД), за винятком : товарiв, що пiдлягають експортному контролю; товарiв, що оформлюються при випуску з митного лiцензiйного складу; товарiв, на якi встановлено акцизний збiр. 1.2. Оформленi ВМД та листи пiдприємств повиннi ставитись на контроль в оперативному пiдроздiлi за мiсцем митного оформлення. 1.3. У режимi тимчасового ввезення (вивезення) можуть оформлюватись наступнi товари:

 • призначенi для демонстрацiї чи для мiжнародної виставки, ярмарку (рiшення про кiлькiсть товарiв, необхiдних для проведення виставки приймається керiвництвом митницi);

 • призначенi для проведення спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та iнших подiбних заходiв;

 • що ввозяться (вивозяться) за договорами короткострокової (до 1 року) оренди;

 • що ввозяться (вивозяться) за договорами лiзингу на строк, що не перевищує I року з дня пропуску через митний кордон України. До закiнчення цього строку зазначенi товари мають бути оформленi вiдповiдно до вимог абзацiв 4, 5 статтi 71 Митного кодексу України (п.1.8., п.1.9. технологiї);

 • що ввозяться (вивозяться) з метою ремонту;

 • що ввозяться (вивозяться) разом з iншими товарами в звязку з комерцiйною операцiєю (контейнери, пiддони, упаковка багаторазового використання, багаторазова тара, зразки продукцiї та iншi товари якi не являються предметом комерцiйної операцiї). Зразки продукцiї та iншi товари якi не є предметом комерцiйної операцiї оформлюються тiльки за рiшенням керiвництва митницi;

 • що передаються замовником для виконання замовлення (за виключенням контрактiв з давальницькою сировиною) як комплектуючi елементи (крiм витратних матерiалiв) типу завершених вузлiв, агрегатiв та подiбного обладнання, що самостiйно виконує окрему функцiю складного механiзму чи споруди i зворотне вивезення (ввезення) якого митниця контролює при вивезеннi (ввезеннi) вже зiбраного обладнання чи споруди;

 • що ввозяться (вивозяться) за мiжнародними угодами.

     1.4. Строк тимчасового знаходження товарiв на територiї України визначається з моменту перетину митного кордону України даним товаром, для тимчасового вивезення товару з моменту оформлення ВМД на тимчасове вивезення.

     1.5. До закiнчення термiну тимчасового ввезення товари мають бути:

 • вивезенi за межi митної територiї України;

 • або заявленi митницi з метою вiльного використання;

 • або переданi митницi з метою передачi у власнiсть держави;

 • або переданi митницi для зберiгання;

 • або знищенi пiд контролем митницi, якщо такi товари та iншi предмети не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.

     1.6. До закiнчення термiну тимчасового вивезення товари мають бути:

 • ввезенi на митну територiю України;

 • або заявленi митницi з метою вiльного використання за межами України;

 • або заявленi митницi як такi, що загинули або були знищенi за межами митної територiї України, якщо факт загибелi або знищення пiдтверджується посольством (або консульством) України в данiй країнi.

     1.7. Контроль за зворотним вивезенням (ввезенням) товарiв покладається на оперативний пiдроздiл митницi, де здiйснено митне оформлення ВМД на тимчасове ввезення (вивезення).

     1.8. У разi виявлення фактiв порушень митних правил iнспектор оперативного пiдроздiлу митницi, де проведено митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення), складає протокол про порушення митних правил.

     1.9. Забороняється проводити митне оформлення тимчасового ввезення товару, якщо:

 • заборонено до ввезення законодавством України;

 • ввозяться на сертифiкацiю незiбраними ( комплектний об'єкт), а також якi потребують виконання монтажних робiт для здiйснення сертифiкацiї;

 • за договорами:

 • купiвлi-продажу;

 • мiни;

 • консигнацiї;

 • маркетингу, про спiльну дiяльнiсть;

 • витратних матерiалiв;

 • якщо договором передбачено проведення розрахункiв за товари з нерезидентом (крiм договору короткострокової оренди);

 • якщо транспортнi засоби ( товари за кодами ТН ЗЕД 87.02.; 87.03.; 87.04.; 87.05.) не перебувають на облiку в країнi вiдправлення;

 • товарiв за перелiком, що визначається Держмитслужбою.

2. Технологiя митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     2.1. Митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та їх зворотного вивезення(ввезення) проводиться за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД в оперативному пiдроздiлi, за виключеням товарiв, якi надходять або вiдправляються залiзничним транспортом (додаток N 1). Митне оформлення такого тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) здiйснюється у ТВВ-2 ( або у митному посту ) за листом-узгодженням з вiддiлу за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД.

     2.2. Для здiйснення митного оформлення ВМД в режимi тимчасового ввезення (вивезення) використуються окремi номери.

     2.3. Митне оформлення та контроль за тимчасовим ввезенням (вивезенням) i зворотним вивезенням (ввезенням) товару, який був оформлений в режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється тiльки вiдповiдальними особами, якi призначенi наказом митницi.

     2.4. Митне оформлення тимчасового ввезення:

     1) транспортних засобiв,

     2) пiдакцизних товарiв,

     3) виставкового товару,

     4) товарiв, що ввозяться разом з товаром у зв'язку з комерцiйною операцiєю, але якi не є такою операцiєю ( крiм багаторазової зворотної тари)

     здiйснюється тiльки за рiшенням керiвництва митницi (начальником та його заступниками). Остаточне рiшення керiвництвом митницi приймається на пiдставi листа-заяви суб'єкта ЗЕД ( який перевiрено черговим iнспектором оперативного вiддiлу (мпоста) на вiдсутнiсть боргiв, вiдповiдальним за митне оформлення iнспектором на можливiсть проведення такого оформлення та надання пропозицiй керiвництва вiддiлу), зареєстрованого в загальному вiддiлi. Пiсля розгляду документiв у вiддiлi органiзацiї митного контролю та прийняття рiшення керiвництвом митницi, щодо можливостi тимчасового ввезення товару,лист Київської регiональної митницi направляється до оперативного пiдроздiлу га на адресу суб'єкта ЗЕД.

     2.5. Рiшення про можливiсть проведення митного оформлення iнших товарiв в режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається вiдповiдальним iнспектором за оформлення та контроль тимчасового ввезення (вивезення) товару, при узгодженнi iз старшим групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товару, про що вiдображається на заявi суб'єкта ЗЕД.

     2.6. Оформленна ВМД в режимi "тимчасове ввезення (вивезення)" знаходиться на котролi в оперативному пiдроздiлi ( в окремих теках), до моменту повного зворотного вивезення (ввезення) товару, та реєструється в журналi номерiв ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) i журналi облiку (додаток N 2) тимчасово ввезенного (вивезенного) товару. Журнал облiку ВМД на тимчасове ввезення використується окремо вiд тимчасового вивезення. ВМД реєструється в журналi облiку та зберiгається в теках зворотного вивезення (ввезення) по мiсяцях, для полiпшення контролю та щомiсячної звiтностi.

     2.7. У разi одержання з вiддiлу контролю за надходженням вантажiв iнформацiї про недоставку до митного кордону України товару, оформленого на зворотного вивезення по ВМД та провiзним документам, вiдповiдальний iнспектор в 15 денний термiн проводить перевiрку причин недоставки вантажу та повiдомляє про даний факт начальника свого вiддiлу, вiддiл контролю за доставленням вантажiв (згiдно доручення КРМ вiд 18.01.1998р. N 5) та складає протокол про порушення митних правил.

     2.8. Термiн тимчасового ввезення товару встанавлюється з моменту перетину митного кордону України:

 • для виставкового товару на строк проведення виставки, з урахуванням часу необхiдного на транспортування, монтаж, демонтаж експозицiї;

 • для пiдакцизного товару на строк, що не перевищує 3 мiсяцiв ( крiм товарiв за кодом ТН ЗЕД 87.03);

 • для iнших товарiв на строк до 1 року;

 • для товарiв за кодом ТН ЗЕД 87.03. до 1 року, один раз в три роки.

     2.9. Термiн тимчасового вивезення товару встановлюється з моменту митного оформлення ВМД на тимчасове вивезення товару на строк до 1 року.

     2.10. Митне оформлення ввезення транспортних засобiв за кодом ТН ЗЕД 87.03. можливо, якщо з моменту зворотного вивезення попереднього транспортного засобу, пройшло два роки. Пiдставою для митного оформлення транспортного засобу за кодом ТН ЗЕД 87.03. є довiдка органiв Державної автомобiльної iнспекцiї МВС про вiдсутнiсть у суб'єкта ЗЕД транспортного засобу, тимчасово ввезеного протягом останнiх трьох рокiв.

     2.11. Контроль за митним оформленням тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та їх подальшого контролю здiйснює старший групи вiдповiдальних iнспекторiв (згiдно своїх функцiональних обов'язкiв) оперативного пiдроздiлу, в якому здiйснено митне оформлення таких товарiв.

     2.12. За 1 мiсяць до закiнчення термiну зворотного вивезення (ввезення) вiдповiдальним за контроль ВМД типу IМ-ЗI (ЕК-ЗI) через загальний вiддiл надсилається до суб'єкта ЗЕД повiдомлення (додаток N 3) про необхiднiсть вивезення (ввезення) товару (або надання обгрунтованих документiв про необхiднiсть продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товару) та можливiсть застосування митницею вiдповiдних санкцiй по вiдношенню до суб'єкта ЗЕД.

    2.13. У разi часткового вивезення (ввезення), до ВМД на вивезення (ввезення) додаються копiя ВМД IМ-31 (ЕК-31) та копiї документiв на тимчасове ввезення (вивезення). Пiсля митного оформлення товару копiя ВМД на вивезення (ввезення) товару додається до ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) товару, для пiдтвердження часткового вивезення (ввезення).

     2.14. В разi повного вивезення (ввезення) товару, ВМД на вивезення (ввезення) пiдшивається разом з ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) товару та копiями ВМД( на часткове вивезення (ввезення) товару або часткове оформлення у вiльне використання ), що дозволяє повнiстю вiдобразити процес зняття з контролю ВМД щодо тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     2.15. У випадках митного оформлення зворотного вивезення (ввезення) товару поза мiсцем знаходження на контролi ВМД в режимi тимчасове ввезення (вивезення), повинно бути узгодження з вiддiлом в якому ВМД знаходиться на контролi. Пiсля митного оформлення ВМД на зворотне вивезення (ввезення) копiя даної ВМД передається до вiддiлу, який надав лист-узгодження, для зняття ВМД в режимi тимчасове ввезення (вивезення) з контролю (для ВМД в режимi зворотне вивезення передання копiї здiйснюється тiльки пiсля надходження пiдтвердження про перетин товаром митного кордону).

     2.16. ВМД на тимчасове ввезення знаходиться на контролi до моменту пiдтвердження прикордонною митницею факту перетину товаром митного кордону України згiдно з ВМД на зворотне вивезення.

     2.17. У разi продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товару листом Київської регiональної митницi, старшим групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) вносяться змiни щодо строку та лист КРМ додається до ВМД на тимчасове ввезення (вивезення).

     2.18. У разi порушення митних правил, щодо товару тимчасово ввезенного (вивезенного), iнспектор вiдповiдальний за контроль ВМД заводить справу про порушення митних правил, яку передає до вiддiлу БКтаПМП.

     2.19. Загальний контроль за правильнiсть оформлення ВМД та своєчаснiсть знятiй тимчасово ввезеного (вивезеного) товару з контролю несе начальник оперативного пiдроздiлу або його заступник.

     2.20. У разi митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в iнших митницях (згiдно листiв-узгоджень наданих Київською регiональною митницею) контроль за зворотним вивезенням (ввезенням) товару покладається на митницю оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товару.

3. Перелiк документiв необхiдних для митного оформлення ВМД в режимi (тимчасове ввезення(вивезення) товарiв.

     3.1. Для виставкового товару:

     а) письмова заява органiзатора мiжнародної виставки, в якiй зазначаються такi вiдомостi: мета, час i мiсце проведення виставки, юридична адреса i телефони органiзатора виставки, номери рахункiв у банку, вiдомостi про осiб вiдповiдальних за зворотне вивезення(ввезення) товарiв (юридична адреса, телефони), найменування, кiлькiсть та вартiсть товарiв. Письмова заява розглядається начальником оперативного пiдроздiлу, та у разi згоди на можливiсть оформлення направляється до керiвництва митницi (при тимчасовому вивезеннi направляється для митного оформлення до вiдповiдального iнспектора, без реєстрацiї заяви в загальному вiддiлi), щодо приняття остаточного рiшення про кiлькiсть продукцiї дозволеної до митного оформлення. Дана заява повинна бути зареєстрована у загальному вiдвiлi.

     б) договору (контракту, запрошення) щодо участi у виставцi;

     в) зобов'язання особи не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), без дозволу митницi та вивезти (ввезти), або заявити їх з метою вiльного використання в установлений термiн;

     г) товаросупровiднi документи;

     д) комерцiйнi документи;

     є) дозвiльнi документи, у разi необхiдностi;

     ж) документи, що пiдтверджують сплату належних платежiв.

     3.2. Для iнших товарiв:

     а) письмова заява, в якiй зазначаються такi вiдомостi: мета тимчасового ввезення(вивезення), найменування, кiлькiсть та вартiсть ввезених (вивезених) товарiв, номери телефонiв осiб вiдповiдальних за зворотне вивезення(ввезення) товарiв, номери рахункiв у банку, юридична адреса пiдприємства та термiн зворотного вивезення (ввезення) товарiв. Письмова заява про оформлення транспортних засобiв, пiдакцизних товарiв розглядається начальником оперативного пiдроздiлу, та у разi згоди на можливiсть оформлення направляється до керiвництва митницi, для прийняття остаточного рiшення про митне оформлення. Дана заява повинна бути зареєстрована у загальному вiддiлi (для тимчасового вивезення направляється для проведення митного оформлення до вiдповiдального iнспектора, без реєстрацiї заяви в загальному вiддiлi).

     б) договiр (контракт);

     в) зобов'язання керiвника пiдприємства не реалiзовувати товари без дозволу митницi та вивезення (ввезення) або проведення їх декларування для вiльного використання до закiнчення цього термiну;

     г) товаросупровiднi документи;

     д) комерцiйнi документи;

     є) iншi дозвiльнi документи, у разi необхiдностi.

4. Технологiя продовження сiроку тимчасового ввезення (вивезення) товару.

     4.1. У випадку необхiдностi продовження сiроку тимчасового ввезення (вивезення) товару, суб'єкт ЗЕД завчасно до закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) товару надає до вiдповiдного оперативного пiдроздiлу мотивовану заяву, щодо продовження сiроку (Додаток 4).

     4.2. Прийняття рiшень щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв до 1 року з моменту перетину кордону України (з моменту митного оформлення ВМД) приймається начальниками пiдпорядкованих митниць та начальниками оперативних пiдроздiлiв прямого пiдпорядкування.

     4.3. Документи, щодо продовження строку тимчасового ввезення (ввезення) товарiв до 1 року або вiдмову в продовженнi, реєсiруються в оперативному вiддiлi (мп) та пiдшиваються до випуску.

     4.4. Прийняття рiшень щодо продовження сiроку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, що перевищує 1 рiк з моменту перетину кордону України (з моменту митного оформлення ВМД) приймається керiвництвом Київської регiональної митницi.

     4.5. До обгрунтованої заяви суб'єкт ЗЕД додає такi документи:

 • копiї ВМД;

 • договiр (контракт);

 • погодження (пролонгацiя, додаток до: договору, контракту тощо) з нерезидентом щодо продовження строку ввезення (вивезення);

 • дозволи державних органiв (у разi необхiдностi);

 • дозвiл на продовження строку тимчасового ввезеного (вивезення) товару (якщо вже було продовження);

 • довiдку з банку з пiдтвердженням розрахункiв за оренду, згiдно умов контракту оренди;

 • iншi необхiднi документи.

     4.6. Продовження тимчасового ввезення:

     4.6.1. Пiсля перевiрки заяви у чергового iнспектора на вiдсутнiсть боргiв суб'єкта ЗЕД по КРМ (про що свiдчить вiдмiтка у заявi), вiдповiдальний за контроль ВМД в режимi тимчасового ввезення (вивезення) iнспектор в обов'язковому порядку перевiряє фактичний стан ( наявнiсть товару, кiлькiсть, мiсце знаходження) товару та його цiльове використання, що було заявлено пiд час ввезення.

     4.6.2. На пiдставi перевiрки складається акт митного огляду (додаток N 5), згiдно з яким старшим групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв на заявi суб'єкта ЗЕД надається пропозицiї керiвництву вiддiлу, щодо можливостi продовження строку тимчасового ввезення, наприклад: "тимчасово ввезений товар знаходиться на контролi в ТВВ- (мп), викорисговується за призначенням, заперечень проти продовження термiну тимчасового ввезення до ______ немає" (або пiдстави для вiдмови).

     4.6.3. Керiвництво вiддiлу на заявi суб'єкта вiдображає iнформацiю про можливiсть продовження строку або вiдмови в продовженнi та причини, якi послужили для вiдмови.

     4.6.4. У разi наявностi резолюцiї про вiдмову на заявi суб'єкта ЗЕД, старший групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв засвiдчує особистою номерною печаткою зазначений пакет документiв, на копiї заяви суб'єкта вiдображає iнформацiю про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення з вказiвкою про кiлькiсть аркушiв в засвiдченому пакетi документiв. Оригiнал заяви суб'єкта ЗЕД з резолюцiями керiвництва вiддiлу додається до ВМД типу IМ-31 в теку з ВМД на тимчасове ввезення.

     4.7. Продовження тимчасового вивезення:

     4.7.1. Старшим групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв на заявi суб'єкта ЗЕД надається пропозицiя керiвництву вiддiлу щодо можливости продовження строку тимчасового вивезення.

     4.7.2. Керiвництво вiддiлу на заявi суб'єкта вiдображає iнформацiю про можливiсть продовження строку або вiдмови в продовженнi та причини, якi послужили для вiдмови.

     4.7.3. При наявностi резолюцiї про вiдмову на заявi суб'єкта ЗЕД, старший групи оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв засвiдчує особистою номерною печаткою зазначений пакет документiв, на копiї заяви суб'єкта вiдображає iнформацiю про вiдмову в продовженнi строку тимчасового вивезення з вказiвкою про кiлькiсть аркушiв в засвiдченному пакетi документiв. Оригiнал заяви суб'єкта ЗЕД (з резолюцiями керiвництва вiддiлу) додається до ВМД типу ЕК-31 в теку з ВМД на тимчасове вивезення.

     4.8. В разi прийняття позитивного рiшення, щодо продовження строку тимчасового ввезення(вивезення), пакет документiв засвiдчується о.н.п. вiдповiдального iнспектора за тимчасове ввезення (вивезення) товару та разом з заявою суб'єкта ЗЕД подається до загального вiддiлу для реєстрацiї. Пiсля реєстрацiї, документи надаються на розгляд до керiвництва митницi та у вiддiл организацiї митного контролю.

     4.9. Пiсля прийняття рiшення, щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товару, лист Київської регiональної митницi направляється до оперативного пiдроздiлу та в адресу суб'єкта ЗЕД.

     5. Технологiя оформлення тимчасово ввезенного (вивезенного) товару у вiльне використання.

     5.1. До закiнчення строку зворотного вивезення (ввезення) товару, суб'єкт ЗЕД повинен пред'явити в оперативний пiдроздiл за мiсцем митного оформлення ВМД на оформлення товару у вiльне використання.

     5.2. Пiсля перевiрки черговим iнспектором суб'єкта ЗЕД на вiдсутнiсть боргiв (про що свiдчить вiдмiтка у ВМД), вiдповiдальний за контроль ВМД в режимi тимчасового ввезення (вивезення) iнспектор в обов'язковому порядку перевiряє (для товарiв, якi знаходяться в режимi тимчасового ввезення) фактичний стан (наявнiсть товару, кiлькiсть, мiсце знаходження) товару та його цiльове використання, що було заявлено пiд час ввезення.

     5.3. На пiдставi перевiрки складається акт митного огляду (додаток N 4) (тiльки для товарiв, якi знаходяться в режимi тимчасового ввезення) на якому керiвництвом оперативного вiддiлу вiдображається iнформацiя про можливiсть митного оформлення або пiдстави для вiдмови у митному оформленнi в режимi "iмпорт".

     5.4. У разi прийняття позитивного рiшення керiвництвом вiддiлу щодо митного оформлення в режимi "iмпорт" ("експорт"), iнспектор вiдповiдальний за тимчасове ввезення (вивезення) товару проводить митне оформлення ВМД.

     5.5. У разi часткового оформлення товару у вiльне використання, до ВМД додаються копiя ВМД IМ-31 (ЕК-31) та копiї документiв на тимчасове ввезення (вивезення) товару. Пiсля митного оформлення товару копiя ВМД на часткового оформленний товар у вiльне використання додається до ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) товару.

     5.6. Якщо ВМД в режимi "iмпорт" ("експорт") оформлюється на повний перелiк товарiв тимчасово ввезених (вивезених) за ВМД, то ВМД на тимчасове вивезення (ввезення) товару разом з копiями ВМД на часткове оформлення товару ВМД на часткового оформленний товар у вiльне використання (у разi ранiйше неповного оформлення ВМД на зворотне ввезення (вивезення) товару або оформлення ВМД на часткового оформленний товар у вiльне використання) пiдшивається до ВМД по товару оформленому у вiльне використання, що дозволяє повнiстю вiдобразити процес зняття з контролю ВМД щодо тимчасового ввезення (вивезення) товарiв.

     5.7. У разi вiдмови щодо митного оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) товару у вiльне використання, старший групи оформлення тимчасового ввезення(вивезсння) складає картку-вiдмови у митному оформленнi та вiзує картку у керiвництва вiддiлу.

     5.8. Митне оформлення при зворотному вивезеннi (ввезеннi) товару повинно оформлюватись за цiною (митна вартiсть) вказаною у ВМД при тимчасовому ввезенню (вивезенню) товару.

     У разi виклику сумнiву щодо митної вартостi товару iнспектор направляє документи до вiддiлу тарифiв та вартостi для з'ясування даного питання, згiдно затвердженої технологiї вiддiлу тарiфiв та вартостi.

     (Додаток 1 не наводиться бо має графiчне зображення.)

Додаток N 2


Журнал облiку вантажiв, що оформленi в режимi "тимчасове ввезення" ("тимчасове вивезення").

пп Дата Одержувач (Вiдправник) Країна
вiдправлення
(признач)
Вантаж
пiдприємство код
ЗУКПО
назва мiсць вага

 

N пп
ВМД
iнспектор,
що проводив оформлення
термiн
зворотнього
вивезення
(ввезення)
N листа
попередж.
зняття з контролю
N ВМД,
лист
продовження
iнспектор

 

Додаток N 3
Київська регiональна
митниця ТВВ - N___ (м.п.)
"____"______199_р.
Адреса пiдприємства
            Лист попередження

 Повiдомляємо, що Вами був тимчасово ввезений (вивезений) товар,
який оформленний  згiдно з  ВМД вiд______N__________.
 Термiн тимчасового ввезення (вивезення) закiнчується "__________"
________199_р.
 У разi порушення зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення)
товару до Вас будуть застосованi санкцiї передбаченi ст. 113
Митного кодексу України.

 Для вирiшення даного питання Вам необхiдно звернутись до ТВВ-N___
Київської регiональної митницi, з повним пакетом документiв.

Начальник ТВВ-___ (мп)            _____________
(__________).

Начальник Київської регiональної митницi     Симонов О.I

(Додаток 4 не наводиться бо має графiчне зображення.)

Додаток N 5

 

    Акт перевiрки фактичного стану використання товару, який був
        тимчасово ввезений на митну територiю України.

"_"______ 1999 р.                       N___

 Пiдприємство ____________________________________________________
           (назва пiдприємства, код ЄДРПОУ)
Фактична адреса мiсцезнаходження вантажу___________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Наявнiсть товару оформленого в митному режимi тимчасового ввезення
згiдно з ВМД вiд "_"_____199_р.N____________
 Пiд час митного огляду вантажу, який знаходиться пiд митним
контролем у митному режимi "тимчасове ввезення" встановлено:
найменування вантажу:_______________________________________________
____________________________________________________________________
встановлена кiлькiсть мiсць:________________________________________
кiлькiсть мiсць згiдно з ВМД: ______________________________________
N деталей та вузлiв (якщо товар має номернi ознаки)_________________
цiлiснiсть товару _________________
комплектнiсть товару ______________
 Зауваження щодо використання тимчасово ввезенного товару:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Данi, зазначенi в ВМД, вiдповiдають (не вiдповшають) даним,
встановленим при здiйсненнi огляду:_________________________________
____________________________________________________________________

 Огляд проведено
 iнспектором ТВВ-__         ___________П.I.Б. Пiдпис О.Н.П.

В присутностi______________________________________________________
Пiдпис керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи__________
                           П.I.Б. Пiдпис

Висновки керiвництва ТВВ___________________________________________
Пiдпис начальника (заступника) оперативного пiдроздiлу ________П.I.Б

 

Додаток N 6

Перелiк iнспекторiв, якi вiдповiдають за митне оформлення та контроль тимчасового ввезення (вивезення) i зворотного вивезення (ввезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi.

ТВВ-1:
гол.iнсп. Ткачук А.Л.
ст.iнсп. Костенко О.М.
ст.iнсп. Боженко П.Д.
iнсп. Кондратенко В.В.
iнсп. Сахарова О.М.

ТВВ-2:
гол.iнсп. Банецький I.В.
ст.iнсп. Мельник В.С.
iнсп. Сорока I.М.

ТВВ-3:
ст.iнсп. Захаренко Д.С.
iнсп. Небрат В.М.
iнсп. Мороко О.Б.
iнсп.Осьмак Л.Ф.

ТВВ-4:
гол.iнсп. Ярошевський В.В.
ст.iнсп. Скляр С.М.
ст.iнсп. Виноградов 0.I.
iнсп. Лещенко К.М.
iнсп. Журибiда В.П.

ТВВ-5:
ст.iнсп. Куликов О.Г.
ст.iнсп. Коновалов I.Ю.
iнсп. Башкиров Д.М.
iнсп. Лопушанський С.В.

ТВВ-6:
гол.iнсп. Пєсков О.Є.
ст.iнсп. Дмитренко А.П.
iнсп. Пiнчук А.В.

ТВВ-7:
ст.iнсп. Сквира И.О.
iнсп. Швиденко Т.Н.

ТВВ-8:
ст.iнсп. Ковтуненко В.О.
iнсп. Кузьменко В.В.
iнсп. Глущенко А.С.
iнсп. Даневич О.П.

ТВВ-9:
гол.iнсп. Дергачов М.В.
ст.iнсп. Голiков С.А.
iнсп. Попов О.В.
iнсп. Суняйкiн Е.М.
iнсп. Ковернiк С.М.
iнсп. Лiчiн Г.В.
iнсп. Степанов I.Г.

м.п. "Бровари":
гол.iнсп. Стоп'ятюк 0.М.
ст.iнсп. Мельник Г.В.
ст.iнсп. Глухов О.В.
iнсп. Радченко А.О.
iнсп. Печерица В.М.

м.п. "Обухiв":
гол.iнсп. Вангородський О.А.
ст.iнсп. Деревинська В.В.
iнсп. Яневич О.В.

м.п. "Бородянка":
гол.iнсп. Абакумов О.В.
iнсп. Демченко О.С.
iнсп. Ханюченко О.К.

м.п. "Василькiв":
iнсп. Демченко С.С.
iнсп. Веретюк М.С.
iнсп. Мороз В.А.

м.п. "Яготин"
гол. iнсп. Ступак О.М.
iнсп. Полежака О.В.

м.п. "Бориспшь-залiзничний":
ст.iнсп. Малуш В.М.
iнсп. Зозуля О.В.

м.п. "Фастiв":
ст.iнсп. Трушковський В.М.
iнсп. Кермен В.В.

м.п. "Бiла Церква":
ст.iнсп. Думiнський I.В.
ст.iнсп. Пронських К.В.

вiддiл "Миронiвка":
гол.iнсп. Голiзнюк В.О.
ст.iнсп. Щтемпель Я.Г.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.