Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 173 від 28.03.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

16 грудня 1998 р. N 784


Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення

     Аналiз матерiалiв, що надходять з регiональних митниць на виконання наказу Держмитслужби вiд 09.09.98 N 558 "Щодо митного контролю за товарами, заявленими в митний режим "тимчасове ввезення", свiдчить про безвiдповiдальнiсть керiвництва деяких митниць при прийняттi рiшень про надання дозволу на оформлення товарiв вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення.

     Враховуючи вищезазначене та з метою своєчасного спрямування до Держбюджету вiдповiдних митних платежiв, а також формування єдиного пiдходу митниць до питання митного оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Тимчасовий порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення (далi - Порядок) (додається).

     2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць:

     2.1 Переглянути всi справи щодо оформлення товарiв вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення та вжити вичерпних заходiв до приведення стану справ у вiдповiднiсть до вимог цього Порядку.

     2.2 Забезпечити повну комплектнiсть справ та належне їх зберiгання.

     3. Начальникам регiональних митниць до 01.02.99 подати Державнiй митнiй службi звiти про результати проведеної в пiдпорядкованих митницях роботи з виконання вимог п.2.1 цього наказу (вимоги по складанню звiту додаються).

     4. Управлiнню власної безпеки (Новiков С.Г.) при проведеннi комплексних перевiрок дiяльностi митниць в обов'язковому порядку перевiряти стан дотримання митницями законностi при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення.

     5. Управлiнням статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.), нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) до 31.01.99 узгодити з Державною податковою адмiнiстрацiєю та Нацiональним банком механiзм контролю за проведенням розрахункiв за договорами, предметом яких є тимчасове ввезення товарiв на митну територiю України.

     6. Начальникам вiдповiдних управлiнь Держмитслужби врахувати результати звiтiв, зазначених у п.3 цього наказу, при пiдведеннi пiдсумкiв роботи митних установ у 1998 роцi.

     7. Вважати такими, що втратили чиннiсть, наказ Держмитслужби вiд 09.09.98 N 558 "Щодо митного контролю за товарами, заявленими в митний режим "тимчасове ввезення", п.1.2.2. та роздiл 3 Тимчасового положення про порядок пропуску товарiв, майна транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 30.12.91 N 7.

     8. Цей наказ ввести в дiю з 21.12.98.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
вiд 16.12.98 N784

Тимчасовий порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення

     Тимчасовий порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення (далi - Порядок) розроблено з метою вдосконалення механiзму реалiзацiї положень статтi 71 Митного кодексу України. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що перебувають пiд митним контролем та перемiщуються через митний кордон України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi з метою тимчасового ввезення, в тому числi для проведення мiжнародних виставок або ярмарок, спортивних та культурно-видовищних заходiв.

1 Загальнi положення

     1.1 Термiни вживаються в цьому Порядку в такому значеннi.

     Виставковi товари - товари, що використовуються як експонати, а також такi, що призначаються для облаштування павiльйонiв, стендiв (обладнання), в тому числi в обмеженiй кiлькостi горiлчанi та тютюновi вироби (виключно у разi їх використання як експонатiв на мiжнародних виставках).

     Мiжнародна виставка - це захiд, обмежений обумовленим термiном, пiд час якого експонуються товари та послуги пiдприємств з рiзних країн свiту однiєї чи кiлькох галузей економiки, проводиться реклама цих товарiв та послуг з метою вивчення попиту на них та сприяння їх реалiзацiї на ринку країни.

     Органiзатор виставки (ярмарку) - українське пiдприємство, установа, органiзацiя будь-якої форми власностi, зареєстрованi в Українi як юридичнi особи вiдповiдно до законодавства України, а також громадяни, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, що займаються проведенням виставок.

     Учасник виставки (ярмарку) - юридична або фiзична особа, яка отримала запрошення для участi у виставцi вiдповiдно до умов, визначених органiзатором виставки згiдно з чинним законодавством.

     Ярмарок - це короткотермiнова виставка, яка регулярно повторюється у певному мiсцi пiд традицiйною назвою в обумовлений термiн з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу.

     1.2 У режимi тимчасового ввезення на митну територiю України можуть пропускатися такi товари:

     а) призначенi для демонстрацiї чи використання на мiжнародних виставках, ярмарках;

     б) призначенi для використання при проведеннi спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та iнших подiбних заходiв;

     в) що ввозяться за договорами короткострокової оренди;

     г) що ввозяться з метою ремонту;

     ґ) що ввозяться разом з товаром у зв'язку з комерцiйною операцiєю;

     д) що передаються замовниками-нерезидентами як комплектуючi елементи, крiм витратних матерiалiв, виконавцям-резидентам для виконання замовлень за договорами (контрактами), що не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною";

     е) що ввозяться за мiжнародними угодами.

     1.3 Перемiщення товарiв через митний кордон України з метою тимчасового ввезення пiдлягає декларуванню митницi з поданням вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) та оформленню вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення. Митне оформлення партiї товарiв фактурною вартiстю менше 100 доларiв США (за винятком товарiв, що пiдлягають експортному контролю) проводиться за листом пiдприємства без подання ВМД.

     1.4 Витратнi матерiали та товар, що витрачається або може витрачатися в рекламних, презентацiйних та iнших цiлях, пiдлягають митному оформленню у вiльне використання згiдно iз чинним законодавством.

     1.5 Товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України перебувають пiд митним контролем з моменту ввезення на територiю України до моменту їх зворотного вивезення або випуску митницею у вiльне використання на територiї України.

     1.6 До закiнчення термiну тимчасового ввезення товари мають бути:

 • вивезенi за межi митної територiї України;

 • або заявленi митницi з метою вiльного використання;

 • або переданi митницi з метою передачi у власнiсть держави;

 • або переданi митницi для зберiгання;

 • або знищенi пiд контролем митницi, якщо такi товари та iншi предмети не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.

     1.7 Забороняється проводити митне оформлення товарiв вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення у таких випадках:

     а) заборони на ввезення вiдповiдно до законодавства;

     б) при ввезеннi товарiв, що не будуть використовуватися за своїм призначенням у господарськiй, науковiй, гуманiтарнiй та iнших видах дiяльностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України, а призначенi для подальшої реалiзацiї на територiї України;

     в) ввезення на сертифiкацiю товарiв, що ввозяться незiбраними (комплектний об'єкт), чи iнших товарiв (продукцiї), якi для здiйснення сертифiкацiї потребують виконання монтажних робiт;

     г) за договорами:

 • купiвлi-продажу;

 • мiни;

 • консигнацiї;

 • маркетингу та про спiльну дiяльнiсть;

 • iншими договорами, якщо їх умовами передбачено проведення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України розрахункiв за товари з нерезидентами (крiм договорiв короткострокової оренди);

     ґ) якщо транспортнi засоби не перебувають на облiку в країнi вiдправлення;

     д) витратних матерiалiв;

     е) товарiв за перелiком, що визначається Держмитслужбою.

     1.8 При виявленнi фактiв використання тимчасово ввезених товарiв з iншою метою, нiж та, що була заявлена митницi, фактiв порушення зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, а також iнших правопорушень суб'єкт пiдприємницької дiяльностi притягається до вiдповiдальностi згiдно iз чинним законодавством.

     1.9 У разi виявлення фактiв порушення митних правил справу про порушення митних правил заводить митниця, якiй було надане вiдповiдне зобов'язання. Допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

     У разi виникнення спiрних питань щодо заведення справи про порушення митних правил та здiйснення провадження по нiй вони вирiшуються Управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України.

2 Особливостi проведення митного оформлення товарiв, призначених для проведення мiжнародних виставок або ярмаркiв, спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та подiбних заходiв

     2.1 Виставковий товар пiдлягає митному оформленню вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення за таких умов:

     а) завчасного подання митницi органiзатором мiжнародної виставки письмової заяви, в якiй зазначаються такi вiдомостi:

 • мета, час i мiсце проведення виставки, юридична адреса i телефони органiзатора мiжнародної виставки, номери рахункiв у банку, iнша iнформацiя (на вимогу митницi), що може бути використана при подальшому митному оформленнi виставкових товарiв;

 • про осiб (учасникiв виставки), вiдповiдальних за зворотне вивезення товарiв, а саме:

- юридична адреса i телефони;

- про рахунки в банку,

- номери телефонiв осiб, вiдповiдальних за проведення виставки;

 • найменування, приблизнi кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення;

 • приблизна кiлькiсть представницьких та рекламних товарiв, що будуть ввезенi на митну територiю України i витраченi (визначається та обгрунтовується в заявi до митницi органiзатором (учасником) виставки);

     б) подання митницi пiд час проведення митного оформлення таких документiв:

 • вантажної митної декларацiї;

 • документiв, що пiдтверджують сплату встановлених чинним законодавством платежiв;

 • копiї письмової заяви органiзатора мiжнародної виставки з резолюцiєю начальника митницi;

 • зобов'язання особи не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митницi i вiдповiдного митного оформлення та вивезти або заявити їх для вiльного використання в установлений термiн;

 • договору (контракту, запрошення тощо) щодо участi у мiжнароднiй виставцi;

 • дозвiльних документiв, установлених чинним законодавством;

 • товаросупровiдних та комерцiйних документiв (рахункiв-фактур, пакувальних листiв тощо).

     Остаточне рiшення щодо ввезення конкретної кiлькостi такої продукцiї приймається начальником митницi, в зонi дiяльностi якої розташований суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або проводиться мiжнародна виставка.

     2.2 Митне оформлення тимчасового ввезення виставкового товару здiйснюється в митницi, в зонi дiяльностi якої розташований учасник виставки або проводиться виставка, за умови погодження цього питання митницями: митницею, де перебуває на облiку учасник виставки, на адресу якого направлено виставковi товари, та митницею, в зонi дiяльностi якої проходить виставка.

     2.3 Товар тимчасово ввозиться на територiю України на термiн проведення виставки з урахуванням часу, необхiдного на транспортування експонатiв, монтаж та демонтаж експозицiї.

     2.4 Згiдно iз заявою органiзатора виставки або учасника виставки, на iм'я якого було оформлене тимчасове ввезення виставкового товару, термiн може бути продовжений Державною митною службою у визначеному нею порядку.

     2.5 Дозволяється перемiщення виставкових товарiв мiж митницею, яка здiйснила митне оформлення цих товарiв вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, (далi - митниця оформлення) та митницею, в зонi дiяльностi якої проводиться виставка, (далi - митниця призначення).

     Для цього особа, вiдповiдальна за зворотне вивезення товарiв, попередньо подає в митницю оформлення лист узгодження митницi призначення.

     При виконаннi зазначеної умови та за письмовою заявою особи, вiдповiдальної за зворотне вивезення товарiв, митниця оформлення направляє зазначенi товари у митницю призначення за документом контролю за доставкою вантажу разом iз завiреними копiями ВМД, транспортних та комерцiйних документiв.

     2.6 Митниця призначення:

     а) приймає виставковi товари та за завiреними копiями документiв ставить цi товари на контроль;

     б) здiйснює контроль за використанням виставкових товарiв за призначенням та в цiлях, у зв'язку з якими було надано пiльги по оподаткуванню;

     в) повертає у разi необхiдностi виставковi товари за документом контролю за доставкою вантажу в митницю оформлення;

     г) здiйснює митне оформлення виставкових товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту;

     ґ) здiйснює митне оформлення зворотного вивезення виставкових товарiв;

     д) направляє виставковi товари за заявою особи, вiдповiдальної за зворотне вивезення, за документом контролю за доставкою вантажу в iншу митницю призначення при умовi попереднього отримання листа узгодження цiєї митницi (при цьому копiї ВМД, транспортних та комерцiйних документiв повторно завiряються та до них додаються, у разi митного оформлення частини виставкових товарiв у вiльне використання на територiї України, завiренi копiї ВМД, оформленi митницею призначення вiдповiдно до митного режиму iмпорту);

     е) надсилає повiдомлення у митницю оформлення про проведення митного оформлення виставкових товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту чи їх зворотного вивезення з обов'язковим направленням цiй митницi завiрених копiй ВМД або про подальше направлення цих товарiв в iншу митницю призначення.

     2.7 Iнша митниця призначення здiйснює функцiї, аналогiчнi зазначеним у п. 2.6 цього Порядку.

     2.8 Узагальнюючий контроль за зворотним вивезенням виставкових товарiв покладається на митницю оформлення.

     2.9 Транспортнi засоби, речi, валюта, цiнностi та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами - представниками (персоналом) органiзацiй, якi беруть участь у виставцi, мають перемiщуватися окремо вiд виставкового товару й оформлятися у митному вiдношеннi вiдповiдно до законодавства України як товар громадян (фiзичних осiб).

3 Особливостi митного оформлення тимчасового ввезення iнших товарiв

     3.1 Дiя положень цього роздiлу поширюється на товари, зазначенi в пунктах 1.2в - 1.2д Порядку.

     3.1.1 До товарiв, що ввозяться разом з товаром у зв'язку з комерцiйною операцiєю, належать контейнери, пiддони, упаковка багаторазового використання та iнша багаторазова тара, що вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного контракту повинна повертатися її власнику, а також зразки продукцiї, яку планується виготовляти на територiї України, та тому подiбнi товари, що ввозяться разом з товаром у зв'язку з комерцiйною операцiєю, але ввезення яких не є такою операцiєю.

     3.1.2 До товарiв, що передаються замовниками-нерезидентами як комплектуючi елементи, крiм витратних матерiалiв, виконавцям-резидентам для виконання замовлення за договорами (контрактами), що не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною", належать завершенi вузли та агрегати i тому подiбне обладнання, яке самостiйно виконує окрему функцiю складного механiзму чи споруди (наприклад, радiостанцiя на суднi i т.п.) та зворотне вивезення якого митниця може проконтролювати при вивезеннi зiбраного обладнання чи споруди.

     3.1.3 Остаточне рiшення щодо тимчасового ввезення товарiв, зазначених у пунктi 1.2ґ (крiм багаторазової зворотної тари, тимчасове ввезення якої здiйснюється без дозволу начальника митницi), та транспортних засобiв приймається начальником митницi, в зонi дiяльностi якої розташований суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     3.1.4 Митне оформлення тимчасового ввезення товарiв, зазначених у пунктах 1.2в - 1.2д цього Порядку, здiйснюється в митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться (зареєстрований) суб'єкт пiдприємницької дiяльностi України, що є одержувачем таких товарiв згiдно iз зовнiшньоекономiчним контрактом.

     3.1.5 Рiшення про можливiсть проведення митного оформлення тимчасового ввезення товарiв, зазначених в пунктах 1.2в - 1.2д цього Порядку, в митницi не за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi приймається митницею, в зонi дiяльностi якої планується провести митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, за умови погодження цього питання з митницею за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     3.1.6 Товари пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення при виконаннi таких умов:

     а) подання вантажної митної декларацiї зi сплатою встановлених чинним законодавством платежiв;

     б) подання митницi письмової заяви, в якiй зазначаються такi вiдомостi:

 • мета тимчасового ввезення товарiв, номери телефонiв осiб, вiдповiдальних за зворотне вивезення товарiв, номери рахункiв у банку, юридична адреса пiдприємства, що тимчасово ввозить товари, iнша iнформацiя (на вимогу митницi), що може бути використана при митному оформленнi;

 • найменування, кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення;

 • термiн зворотного вивезення товарiв;

     в) подання митницi зобов'язання керiвника пiдприємства не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митницi та вiдповiдного митного оформлення, та про вивезення цих товарiв у встановлений термiн або проведення їх декларування у вiльне використання на територiї України до закiнчення цього термiну;

     г) подання митницi договору (контракту), установлених чинним законодавством дозвiльних документiв, товаросупровiдних та комерцiйних документiв (рахункiв-фактур, пакувальних листiв тощо).

     3.7 Контроль за зворотним вивезенням товарiв покладається на митницю, що здiйснила їх митне оформлення вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення.

4. Контроль за тимчасовим ввезенням пiдакцизних товарiв

     4.1 З метою вдосконалення митного контролю за цiльовим використанням тимчасово ввезених на митну територiю України суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдакцизних товарiв (за винятком товару за кодом 87.03, контроль за яким здiйснюється вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України) встановлюється такий порядок оформлення та контролю.

     4.1.1 Митне оформлення зазначених товарiв здiйснюється пiд зобов'язання про зворотне вивезення в термiн, що не перевищує 3 мiсяцiв з моменту митного оформлення ВМД. Рiшення щодо тимчасового ввезення таких товарiв приймається начальником митницi.

     4.1.2 Зобов'язання про зворотне вивезення товарiв повинно мiстити достатню iнформацiю для чiткого визначення адреси їх мiсцезнаходження (використання), а також для виключення можливостей їх пiдмiни.

     4.1.3 Для митного оформлення наступного продовження термiну зворотного вивезення зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi завчасно (до закiнчення тримiсячного термiну) подає до митницi письмову заяву. Митниця в обов'язковому порядку перевiряє вiдповiднiсть фактичного стану (фактичних кiлькостi, мiсцезнаходження, комплектностi тощо) товарiв iнформацiї, заявленiй у попередньому зобов'язаннi про зворотне вивезення, i лише на основi цього приймає рiшення про наступне продовження термiну зворотного вивезення товарiв. Заява суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi з резолюцiєю керiвництва митницi разом з актом про перевiрку стану використання товарiв залишається у справах митницi.

     4.1.4 У разi виявлення ознак порушення митних правил суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi при використаннi тимчасово ввезених товарiв митниця дiє згiдно iз чинним законодавством.

     4.1.5 За наявностi пiдстав для вiдмови у продовженнi термiну зворотного вивезення товарiв начальник митницi виносить рiшення про таку вiдмову. Рiшення повинно мiстити:

 • iнформацiю про причини вiдмови;

 • вимогу до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо здiйснення зворотного вивезення товарiв у десятиденний термiн з обов'язковим зазначенням конкретної дати або оформлення цих товарiв у вiльне використання на територiї України в установлений термiн;

 • попередження про застосування санкцiй ст.113 Митного кодексу України до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у разi невиконання рiшення начальника митницi.

     Примiрник рiшення вручається керiвнику пiдприємства або особi, що дiє за його дорученням (далi - представник суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi), пiд розписку про одержання на примiрнику, що залишається у справах митницi.

     У разi вiдмови представника суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд такої розписки про це робиться запис на примiрнику рiшення митницi за наявностi двох свiдкiв.

     У разi неможливостi вручення цього рiшення представнику суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi персонально примiрник рiшення в день його винесення надсилається на адресу суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Рiшення вважається врученим, хоч би особа, якiй було вислане рiшення, не знаходилась за вказаною нею адресою або ця адреса була вказана невiрно.

     У разi фактичного невиконання суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi цього рiшення в установлений термiн митниця дiє згiдно iз чинним законодавством.

     4.1.6 Якщо результати перевiрки свiдчать про використання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi товару вiдповiдно до заявленої мети, митниця продовжує термiн його зворотного вивезення на наступний 3-мiсячний термiн з дотриманням вимог пунктiв 4.1.3 - 4.1.5 цього Порядку, аж до закiнчення рiчного перiоду, встановленого ст.71 Митного кодексу України.

     4.1.7 Продовження термiну зворотного вивезення таких товарiв понад один рiк здiйснюється вiдповiдно до порядку, встановленого Держмитслужбою.

5 Оформлення у вiльне використання на територiї України товарiв, якi попередньо були оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення

     5.1 Митне оформлення тимчасово ввезених товарiв у вiльне використання на територiї України здiйснюється згiдно iз законодавством, що дiє на момент проведення такого оформлення.

     5.2 Митна вартiсть товарiв, що були тимчасово ввезенi та заявляються митницi у вiльне використання на територiї України, повинна бути не менше, нiж та, що визначена митницею на момент перемiщення цих товарiв через митний кордон України.

     5.3 Зниження митної вартостi товарiв, що були тимчасово ввезенi та заявляються митницi у вiльне використання на територiї України, з причин їх використання, експлуатацiї, природного зношення та iн. вiдповiдно до ст.16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф" не дозволяється.

6 Митне оформлення зворотного вивезення товарiв

     6.1 Митне оформлення зворотного вивезення товарiв здiйснюється при виконаннi таких умов:

     а) подання вантажної митної декларацiї зi сплатою встановлених чинним законодавством платежiв;

     б) надання митницi договору (контракту) щодо тимчасового ввезення цих товарiв, вантажної митної декларацiї, за якою товари були оформленi у режим тимчасового ввезення, товаросупровiдних та комерцiйних документiв.

     6.2 При зворотному вивезеннi цих товарiв митна вартiсть має збiгатися з тiєю, що зазначена у ВМД на тимчасове ввезення товарiв.

     6.3 ВМД на тимчасове ввезення перебуває на контролi в митницi, що здiйснила її митне оформлення, до надходження пiдтвердження про фактичне вивезення тимчасово ввезених товарiв за межi митної територiї України.

     6.4 У разi пiдтвердження факту невивезення тимчасово ввезених товарiв суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що вiдповiдає за зворотне вивезення, притягується до вiдповiдальностi згiдно iз чинним законодавством.

7 Обов'язки начальникiв регiональних митниць та начальникiв митниць по здiйсненню контролю за митним оформленням тимчасового ввезення майна та його зворотним вивезенням з митної територiї України

     7.1 Начальники регiональних митниць i начальники митниць затверджують у митницях технологiю взаємодiї структурних пiдроздiлiв по здiйсненню контролю за тимчасовим ввезенням товарiв та їх зворотним вивезенням iз чiтким визначенням функцiй та обов'язкiв кожного структурного пiдроздiлу, який бере участь у здiйсненнi контролю, та посадових осiб, що вiдповiдають за цей напрям контролю. Технологiя має забезпечувати:

     а) дотримання законних iнтересiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України;

     б) органiзацiю у пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють митне оформлення, окремого облiку та зберiгання ВМД на тимчасове ввезення товарiв та їх подальшого зворотного вивезення.

     При цьому ВМД на зворотне вивезення товарiв пiдшивається з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на тимчасове ввезення таких товарiв в однiй загальнiй справi. Схема облiку повинна забезпечувати чiтке розмежування ВМД на тимчасове ввезення товарiв, що перебувають на контролi, знятих з контролю, та ВМД на зворотне вивезення товарiв, на якi не надiйшло пiдтвердження про вивезення товарiв з митної територiї України.

     7.2 Начальники митниць призначають наказом по митницi вiдповiдальних осiб, якi будуть здiйснювати контроль за тимчасовим ввезенням товарiв та їх подальшим зворотним вивезенням з митної територiї України.

     7.3 За кожним фактом порушення вимог цього Порядку проводити службове розслiдування з обов'язковим повiдомленням про його результати Держмитслужбi.

 

Додаток
до наказу Державної митної служби України
вiд 16.12.98 N784


Вимоги до складання звiту

     1 Звiт повинен мiстити:

     1.1 Iнформацiю про загальну кiлькiсть ВМД, за якими за станом на 21.12.98 товари перебували в режимi тимчасового ввезення, та загальну суму платежiв (у тому числi мита, акцизного збору, податку на додану вартiсть), якi пiдлягали б сплатi у разi випуску зазначених товарiв у вiльне використання на територiї України.

     1.2 Iнформацiю про кiлькiсть ВМД, за якими за станом на 21.12.98 товари перебували в режимi тимчасового ввезення всупереч вимогам цього Порядку, та загальну суму платежiв (у тому числi мита, акцизного збору, податку на додану вартiсть), якi пiдлягали б сплатi у разi випуску зазначених товарiв у вiльне використання на територiї України.

     1.3 Довiдку (з обов'язковим доданням ксерокопiй ВМД) про результати проведених у вiдповiдностi з п.2.1 наказу заходiв щодо переведення товарiв з режиму тимчасового ввезення у вiльне використання на територiї України за такою формою:

     1.4 Ксерокопiї адмiнiстративних актiв, виданих начальником митницi за результатами проведених службових розслiдувань виявлених порушень митного законодавства посадовими особами митницi при оформленнi товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення.

     2. До довiдки не включається iнформацiя щодо товарiв, якi випущенi у вiльне використання в перiод з 21.12.98 по 01.02.99 з причини закiнчення термiнiв тимчасового ввезення на митну територiю України.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.