ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.03.99 N 11/3-2776


Щодо митної вартостi товарiв українського походження, повернутих по рекламацiї

     В центральному апаратi Держмитслужби України розглянуто лист Схiдної регiональної митницi вiд 22.02.99р. N 16/3435 стосовно застосування мiнiмальної митної вартостi до товарiв українського походження, якi повертаються на митну територiю України згiдно актiв рекламацiї, або для гарантiйного ремонту i повiдомляємо наступне.

     Згiдно листа ДМСУ вiд 26.02.99р. N 10/1-504-ЕП товари, що повертаються на митну територiю України в рамках операцiй по актам рекламацiй та для гарантiйного ремонту пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до режиму iмпорту.

     Повiдомляємо, що Законом України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть" не передбачено звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть при митному оформленнi вантажiв, якi були вивезенi за межi митної територiї України i повертаються в Україну у зв'язку iз своєю непридатнiстю для використання.

     Виходячi з вищевикладеного, при митному оформленнi зазначених вантажiв застосовується мiнiмальна митна вартiсть, визначена постановами КМУ та податок на додану вартiсть сплачується на загальних пiдставах.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.