МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 березня 2002 року N 144


Про затвердження Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 квiтня 2002 р. за N 400/6688


     Згiдно з Законом України "Про металобрухт", з метою удосконалення порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом з урахуванням затвердженого Мiнiстерством промислової полiтики України балансу утворення i споживання металобрухту в Українi, пiдвищення бюджетної ефективностi та забезпечення максимiзацiї валютних надходжень до України вiд експорту металобрухту та враховуючи, що право на здiйснення пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної iз заготiвлею та переробкою вiдходiв та брухту чорних металiв, пiдлягає лiцензуванню, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом (надалi - Порядок), що додається.

     2. Керiвнику Департаменту зовнiшньоекономiчних зв'язкiв (Петровському Ю. О.) забезпечити погодження цього Порядку з вiдповiдними мiнiстерствами та вiдомствами. Начальнику юридичного вiддiлу (Давидчуку М. М.) подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальнику управлiння органiзацiйно-документального забезпечення роботи центрального апарату (Горнику В. I.) забезпечити публiкацiю цього наказу у газетi "Урядовий кур'єр".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Грищенка С. Г.

Т. в. о. Мiнiстра В. Г. Падалко
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України О. В. Шлапак
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. В. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства промислової полiтики України
вiд 29 березня 2002 р. N 144
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 квiтня 2002 р. за N 400/6688

Порядок
погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом

     Цей Порядок розроблений згiдно з Законом України "Про металобрухт", на виконання п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 року N 155 "Про затвердження Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом" та з метою удосконалення порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом з урахуванням затвердженого Мiнiстерством промислової полiтики України балансу утворення i споживання металобрухту в Українi.

     1. Цей Порядок визначає механiзм розгляду Мiнiстерством промислової полiтики України (надалi - Мiнпромполiтики) звернення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом.

     2. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України незалежно вiд форм власностi.

     3. Для отримання погодження суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - резидент, що є стороною вiдповiдного зовнiшньоекономiчного контракту (договору), має подати до Мiнпромполiтики такi документи:

     лист-звернення щодо отримання погодження за довiльною формою;

     завiрену копiю контракту (договору) з нерезидентами (якщо текст контракту викладений iноземною мовою, заявник додає письмовий переклад документа українською мовою, завiрений установою, яка має право на здiйснення офiцiйних перекладiв);

     завiрену копiю лiцензiї на заготiвлю, переробку металобрухту чорних металiв;

     завiрену копiю документа уповноваженого згiдно з чинним законодавством України органу щодо визначення якостi та вiдповiдностi згiдно з ГОСТом 16482-70 "Метали чорнi вториннi (термiни та визначення)" та ГОСТом 2787-75 "Метали чорнi вториннi", визначення кодiв товару згiдно з УКТ ЗЕД та походження товару;

     оригiнал висновку щодо вiдповiдностi цiнових умов зовнiшньоекономiчного контракту (договору) кон'юнктурi ринку, виданий спецiалiзованою експертною установою;

     iнформацiю стосовно участi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в балансi утворення та споживання металобрухту в Українi.

     4. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у поданих для отримання погодження документах, несе керiвник суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     5. Мiнпромполiтики з урахуванням наданих висновкiв приймає рiшення щодо погодження зовнiшньоекономiчного контракту (договору) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом.

     6. Погодження або вiдмова у погодженнi надається (направляється) заявнику в письмовiй формi в 10-денний термiн з дати подання документiв, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

     7. Право пiдпису листа-погодження або вiдмови у погодженнi має голова постiйно дiючої комiсiї з питань погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом.

     8. Вiдмова в погодженнi зовнiшньоекономiчного контракту (договору) надається, якщо подано не всi документи, передбаченi в пунктi 3 цього Порядку.

     9. Прийнятi згiдно з пунктом 3 цього Порядку документи заявнику не повертаються.

Заступник Державного секретаря С. Г. Грищенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.