Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 5 травня 1997 року N 415


Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни i доповнення до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд ЗО червня 1995 р. N 499, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N 967, вiд 23 вересня 1996 р. N 1165, вiд 8 листопада 1996 р. N 1356, вiд 17 сiчня 1997 р, N 23, вiд 23 сiчня 1997 р.N 53, вiд 28 березня 1997 р. N 282 та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799), що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 52

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 травня 1997 р. N 415

Змiни i доповнення,
що вносяться до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, затвердженогопостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602

1. Виключити такi позицiї:

05.02    Щетина свиняча або кабаняча; борсуковий або iнший
      волос,  використовуваний для виробництва щiткових
      виробiв; їх вiдходи
 
08.02    Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи
      або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
 
09.03    Мате
 
09.05    Ванiль
 
10.03    Ячмiнь
 
10.06    Рис
 
12.01    Соя, подрiбнена або неподрiбнена
 
12.02    Арахiс,  несмажений i не приготовлений будь-яким
      iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений
      або неподрiбнений
 
12.06    Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
 
12.07    Насiння i плоди iнших олiйних культур подрiбненi або
      неподрiбненi
 
12.11    Рослини,   їх  окремi   частини,   включаючи
      насiння  i  плоди, використовуванi в парфюмерних,
      фармацевтичних,  iнсектицидних,  фунгiцидних  i
      аналогiчних цiлях, свiжi або сушенi,  цiлi  або
      здрiбненi, подрiбненi або молотi
 
18.01    Какао-боби, цiлi або подрiбненi, сирi або смаженi
 
18.03    Какао-паста, знежирена або незнежирена
 
18.04    Какао-масло, жир i рiдке масло з какао
 
18.05    Какао-порошок  без  додавання  цукру  або  iнших
      пiдсолоджуючих речовин
 
      Руди i концентрати титановi:
26.14 00900 iншi
 
      Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та
      пероксиди стронцiю або барiю:
28.16 10000 гiдроксид i пероксид магнiю
 
      Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з пластмас
      iншi,  непористi  та  неармованi,  шаруватi,  з
      пiдкладкою  або  з'єднанi з  iншими  матерiалами
      аналогiчним способом:
39.20 30000 з полiмерiв стиролу
 
44.08 90300 Тiльки шпон струганий
 
      Папiр,  картон,  целюлозна вата  та  полотно  з
      целюлозних волокон iншi:
 
48.11 90900 iншi
 
      Феросплави:
 
      ферохром:
 
72.02 41100 який мiстить за масою бiльш як 4 вiдсотки, але не
      бiльш як 6 вiдсоткiв вуглецю
 
72.02 41900 який мiстить за масою бiльш як 6 вiдсоткiв вуглецю
 
72.02 49500 який мiстить за масою бiльш як 0,05 вiдсотка, але не
      бiльш як 0,5 вiдсотка вуглецю
 
      Насоси вакуумнi:
 
84.14 10900 iншi
 
84.25 20000 Лебiдки шахтних пiдiймальних установок надшахтного
      розташування, лебiдки спецiальнi, для роботи пiд
      землею
 
84.55 21000 Тiльки стани гарячої прокатки
 
      Валки для прокатних станiв:
 
84.55 30900 сталевi, литi або обробленi тиском
 
84.62 29990 Тiльки вальцювальна монтажна установка (прес для
      завальцювання) для лiчильникiв газу Г-2,5
 
84.77 10000 Тiльки установка для виготовлення деталей газового
      лiчильника  Г-2,5  iз  спецiальних  пластмас  з
      наповнювачем типу фортрон
 
84.77 20000 Тiльки  установка  для  нанесення  силiконового
      герметика для лiчильникiв газу Г-2,5
 
84.80 79900 Тiльки пресформи для термопластавтоматiв для деталей
      iз пластмас для лiчильникiв газу Г-2,5
 
85.01 32910 Тiльки двигуни постiйного струму потужнiстю бiльш як
      750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт
 
      Двигуни змiнного струму багатофазнi iншi:
 
85.01 52910 потужнiстю бiльш як 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт
 
85.01 52930 потужнiстю бiльш як 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт
 
85.14 30900 Тiльки печi та камери промисловi, iншi
 
87.04 23910 Тiльки сiдельнi автотягачi
 
87.16 39590 Тiльки автомобiльнi причепи та напiвпричепи,  що
      мають максимальну масу з повним навантаженням 20
      тонн i бiльше
 
      Земснаряди:
 
89.05 10900 iншi
 
      Прилади i апаратура для автоматичного регулювання i
      управлiння:
 
      iншi:
 
90.32 89900 iншi
 
90.32 90900 Тiльки електроннi частини автоматизованої установки
      для атестацiї газових лiчильникiв Г-2,5
 

2. Замiнити:

  а) цифри i слова
 
"09.02   Чай, ароматизований або неароматизований"
  цифрами i словами
09.02 10000 Чай  зелений  (неферментований)  у  безпосереднiх
      упаковках чистою ємнiстю не бiльш як 3 кг
09.02 30000 Чай   чорний,   ферментований  або   частково
      ферментований,  у безпосереднiх упаковках  чистою
      ємнiстю не бiльш як 3 кг";
 
  б) цифри i слова
 
"12.10 10000 Шишки  хмелю  неподрiбненi,  непорошкоподiбнi,
        гранульованi; лупулiн хмелевидний"
  цифрами i словами
"12.10 10000 Шишки  хмелю,  неподрiбненi,  непорошкоподiбнi  i
        негранульованi
12.10 20000 Шишки хмелю подрiбненi, порошкоподiбнi гранульованi;
      лупулiн";
 
  в) цифри i слова
"15.15   Iншi жири i олiї рослиннi (включаючи олiю жожоби) та
      їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без
      змiни їх хiмiчного складу"
  цифрами i словами
"15.15   Iншi жири i олiї рослиннi (включаючи олiю жожоби) та
(крiм     їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без
15.15 30)  змiни їх хiмiчного складу";
 
  г) цифри i слова
"22.04   Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi, та
      сусла винограднi"
  цифрами i словами
"22.04   Вина  винограднi натуральнi, включаючи  крiпленi;
(крiм     сусло виноградне, крiм класифiкованого у товарнiй
22.04 30)  позицiї 20.09";
 
  д) цифри i слова
"34.02   Речовини поверхнево-активнi органiчнi (крiм мила);
      засоби   поверхнево-активнi,  миючi   препарати
      (включаючи допомiжнi миючi засоби) i засоби для
      чищення, якi вмiщують або не вмiщують мило (крiм
      класифiкованих у товарнiй позицiї 34.01)"
  цифрами i словами
      "Препарати, упакованi для продажу в роздрiб:
34.02 20900 Миючi та чистячi речовини
      Iншi:
34.02 90100 Тiльки пiногасники Оврi СГ-23, Бурст СА-1
34.02 90900 Миючi речовини та засоби чистячi";
 
  е) цифри i слова
"44.11   Плити  деревоволокнистi  з  деревини  або  iнших
      здерев'янiлих  частин  рослинного  походження,  з
      добавленням  або без добавлення смол  чи  iнших
      органiчних речовин"
  цифрами i словами
"44.11   Плити  деревноволокнистi з  деревини  або  iнших
(крiм     здеревiлих  частин  рослинного  походження,  з
44.11 21000)добавленням або без добавки смол чи iнших органiчних
      речовин".
 

3. Доповнити перелiк такими позицiями:

25.23 (крiм Портландцемент,  цемент  глиноземистий,   цемент
25.23 10000 шлаковий,  цемент  суперсульфатний  i  аналогiчнi
25.23 30000 гiдравлiчнi  цементи, незабарвленi або забарвленi,
25.23 90100)готовi або у формi клiнкерiв
 
      Вироби з азбоцементу, з цементу з волокнами целюлози
      або з аналогiчних матерiалiв:
68.11 10000 тiльки шифер
68.11 30000 труби, трубки та фiтинги до них
 
70.17 90000 Тiльки  цилiндри мiрнi з пробкою i без  пробки
      мiсткiстю вiд 25 до 500 мл; колби мiрнi, конiчнi,
      плоскодоннi мiсткiстю вiд 25 до 500 мл з пробкою i
      без  пробки;  пiпетки градуйованi,  неградуйованi
      мiсткiстю вiд 1 до 100 мл
 
      Установки  та апарати доїльнi, устаткування  для
      обробки i переробки молока в сiльському господарствi
      та промисловостi:
84.34 10000 установки та апарати доїльнi
84.34 90000 частини
 
      Велосипеди  двоколiснi та iншi види  велосипедiв
      (включаючи триколiснi транспортнi) без двигуна:
87.12 00900 тiльки  шляховi, спортивно-туристичнi,  спортивно-
      шосейнi для дорослих; для пiдлiткiв
 
      Тiльки частини i приналежностi до велосипедiв, що
      класифiкуються в товарнiй позицiї 87.12 00900:
87.14 91  рами та вилки, їх частини
87.14 92  ободи i спицi
87.14 93  маточини (крiм iнерцiйних гальмових) та шестернi
      колiс ланцюгових обгiнних муфт
87.14 94  гальма, включаючи гальмовi маточини, їх частини
87.14 96  педалi та кривошипно-шатуннi механiзми, їх частини
      iншi:
87.14 99100 керма, рукоятки
87.14 99300 багажники
87.14 99500 пристрої перемикання швидкостей
 
90.25 11990 Тiльки термометри рiдиннi
 
90.25 80990 Тiльки  ареометри,  ареометри  з  термометрами,
      гiгрометри
 
90.25 90900 Тiльки оправи захиснi для технiчних термометрiв
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.