Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

вiд 12 лютого 1996 р. N 79

 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦIЙ ЯК ТАКИХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ОПЕРАЦIЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
26 лютого 1996 р. за N 94/1119

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 5 сiчня 1998 року N 08-а,
вiд 22 грудня 1998 року N 838,
вiд 30 грудня 1998 року N 869,


     Вiдповiдно до пункту першого статтi 7 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про порядок надання висновкiв щодо визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною (додається).

     2. Покласти обов'язки по наданню висновкiв щодо визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною, на такi управлiння:

     2.1. Управлiння ринкової кон'юнктури та цiнової iнформацiї - розглядає вартiснi показники одиницi давальницької сировини та готової продукцiї, виходячи з умов їх впливу на встановлене чинним законодавством вiдсоткове спiввiдношення вартостi давальницької сировини i вартостi готової продукцiї.

     2.2. Юридичне управлiння - здiйснює експертизу поданих документiв на вiдповiднiсть їх чинному законодавству України.

     2.3. Головне управлiння експортного контролю i валютного регулювання - розглядає поданi документи на предмет вiдповiдностi механiзму платежiв абзацу 3 статтi 1 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     2.4. Управлiння полiтики регулювання iмпорту та проблем захисту внутрiшнього ринку - здiйснює остаточний розгляд документiв на предмет вiдповiдностi поданої технологiчної схеми переробки i актiв експертизи Торгово-промислової палати вимогам абзацу 3 статтi 1 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" щодо наявностi, власне, самої переробки давальницької сировини та готує лист-висновок або мотивовану вiдмову у наданнi висновку.

(пункт 2 змiнено згiдно з наказом МЗЕЗторгу вiд 05.01.98 р. N 08-а)

     3. Уповноважити управлiння ЗЕЗ областей, мiст Києва та Севастополя надавати висновки щодо визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною, зазначених в абзацi третьому статтi 1 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", за винятком операцiй, якi проводяться за договорами (контрактами), що пiдпадають пiд регулювання мiжнародних угод, зобов'язань та законiв України, облiк яких здiйснюється МЗЕЗторгом, а також у випадках, коли загальна сума вартостi контрактiв по переробцi давальницької сировини перевищує 500 тис. дол. США, а при наданнi висновкiв Мiнiстерством торгiвлi i зовнiшньоекономiчної дiяльностi Автономної Республiки Крим, управлiннями ЗЕЗ Запорiзької, Луганської, Днiпропетровської та Донецької областей - 1,5 млн. доларiв США.

(пункт 3 змiнено згiдно з наказом МЗЕЗторгу вiд 30.12.98 р. N 869)

     4. Головному договiрно-правовому управлiнню (Нестер Л.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановлений законодавством термiн.

     5. Управлiнню iнформацiї та iнформатики (Загорняк О.) забезпечити публiкацiю Положення про порядок надання висновкiв щодо визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною у газетi "Урядовий кур'єр" у триденний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Головному управлiнню з питань зовнiшньої торгiвлi (Вiслоух О.) довести цей наказ до регiональних управлiнь ЗЕЗ України в дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї.

     7. Управлiнню полiтики регулювання iмпорту та проблем захисту внутрiшнього ринку (Калiнiна В.) довести цей наказ до Державного митного комiтету України та Головної державної податкової iнспекцiї України в дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.I.

Мiнiстр С.Г.Осика

 

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 12.02.96 N 79
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 лютого 1996 р. за N 94/1119

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИСНОВКIВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦIЙ ЯК ТАКИХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ОПЕРАЦIЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

     1. Це Положення розроблено вiдповiдно до пункту першого статтi 7 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i визначає механiзм розгляду в МЗЕЗторг України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з метою визначення операцiй за ними як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною.

     2. Висновки надаються на письмовi запити, з якими до МЗЕЗторгу або його регiональних управлiнь ЗЕЗ звертаються в разi потреби митнi органи або державнi податковi iнспекцiї щодо визначення окремих операцiй, якi проводять суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною.

     В разi необхiдностi МЗЕЗторг може на пiдставi статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" розглядати такi письмовi запити, отримуючи їх безпосередньо вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3. Для надання висновкiв щодо вiднесення операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до операцiй з давальницькою сировиною митнi органи або державнi податковi iнспекцiї направляють до МЗЕЗторгу або до його регiональних управлiнь ЗЕЗ такi документи:

  • лист-запит з обгрунтуванням змiсту вiдхилення окремої операцiї, що здiйснюється суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, вiд норми абзацу третього статтi 1 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах";

  • копiю контракту (позначеного маркою гербового збору, якщо цей контракт укладений пiсля 1-го сiчня 1999 року), завiрену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства в установленому порядку; (абзац 3 пункту 3 змiнено згiдно з наказом МЗЕЗторгу вiд 22.12.98 р. N 838)

  • копiї документiв, що засвiдчують стан виконання контракту на дату звернення до МЗЕЗторгу;

  • копiї документiв, що засвiдчують спосiб придбання сировини для давальницької операцiї згiдно з контрактом;

  • акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України чи регiональною торгово-промисловою палатою, який засвiдчує вiдсоткову ступiнь використання сировини в операцiї, що розглядається, та рiвень її вартостi в загальнiй вартостi готової продукцiї.

     У разi потреби МЗЕЗторг може вимагати iншi документи.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у поданих на розгляд документах, несе орган, який їх видав, та суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, за контрактом якого надаються висновки.

     4. В центральному апаратi Мiнiстерства документи направляються в Управлiння полiтики регулювання iмпорту та проблем захисту внутрiшнього ринку, де провадиться їх перевiрка, розгляд та готуються остаточнi висновки щодо можливостi вiднесення операцiї до операцiї з давальницькою сировиною.

     5. МЗЕЗторг чи його регiональне управлiння ЗЕЗ надає запитувачу у десятиденний термiн з моменту прийняття документiв на розгляд висновок щодо вiднесення операцiї до операцiї з давальницькою сировиною, який оформлюється у виглядi листа, що пiдписується заступником мiнiстра або начальником регiонального управлiння ЗЕЗ, та направляє його запитувачу.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.