Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 894 від 22.09.2005

Наказ Державної митної служби України

вiд 9 червня 1999 року N 347


Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацiй, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 червня 1999 р. за N 376/3669


     У зв'язку з прийняттям Закону України вiд 13.05.99 N 643-XIV "Про гербовий збiр" та на виконання доручення Прем'єр-мiнiстра України вiд 01.06.99 N 11670/1 НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок маркування вантажних митних декларацiй, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування (далi - Порядок), що додається.

     2. Установити термiн дiї цього Порядку до 1 сiчня 2000 року.

     3. Начальникам регiональних митниць та митниць привести технологiчнi схеми митного оформлення у вiдповiднiсть до цього наказу та довести його до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Управлiнню нетарифного регулювання (Симонова Г. Д.) та Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

В. о. Голови Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 9 червня 1999 р. N 347
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 червня 1999 р. за N 376/3669

ПОРЯДОК
МАРКУВАННЯ ВАНТАЖНИХ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦIЙ, ПОГАШЕННЯ МАРОК ГЕРБОВОГО ЗБОРУ ТА НАНЕСЕННЯ ПОЗНАЧОК ПРО НАЛЕЖНЕ МАРКУВАННЯ

1 Загальнi положення

     1.1 Порядок маркування вантажних митних декларацiй, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування (далi - Порядок) розроблено на основi чинного законодавства та на виконання статтi 6 Закону України вiд 13.05.99 N 643-ХIV "Про гербовий збiр".

     1.2 Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi ввозять на митну територiю України та декларують товари та iншi предмети вiдповiдно до митних режимiв випуску у вiльний обiг, тимчасового ввезення та транзиту.

     1.3 Об'єктом маркування є вантажна митна декларацiя (далi - ВМД), крiм випадкiв, перелiчених у пунктi 1.4 цього Порядку.

     1.4 Не є об'єктом маркування ВМД:

  • на ввезенi товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних), придбанi за рахунок коштiв Державного бюджету або мiсцевих бюджетiв, коштiв державних цiльових фондiв або мiжнародних кредитiв та позик, одержаних за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

  • ВМД, що подаються фiзичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, перелiченими у статтях 59 - 67 Митного кодексу України;

  • на вантажi гуманiтарної допомоги.

2 Порядок маркування ВМД на товари та iншi предмети, що оформлюються вiдповiдно до митних режимiв випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України, тимчасового ввезення, транзиту; погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування

     2.1 Iнспектор вантажного вiддiлу митного органу, який здiйснює митне оформлення товарiв та iнших предметiв, пiсля прийняття рiшення про випуск товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розмiщення їх у митний режим тимчасового ввезення або транзиту, але до проставлення вiдтиску особистої номерної печатки на ВМД вiддає прийняту для оформлення ВМД власниковi товару або особi, що здiйснює декларування на пiдставi договору, для маркування четвертого основного аркуша ВМД, а при транзитi - аркуша ВМД, який залишається у декларанта, шляхом наклеювання на його зворотний бiк марок гербового збору на суму, визначену частиною 2 статтi 4 Закону України "Про гербовий збiр".

     2.2 Пiсля маркування власник товару або особа, що здiйснює декларування на пiдставi договору, повертає ВМД iнспектору, який перевiряє вiдповiднiсть суми, на яку наклеєно марки гербового збору, вимогам вищезгаданого Закону України та погашає марки гербового збору шляхом проставлення на них вiдбиткiв особистої номерної печатки.

     2.3 Iнспектор на зворотному боцi першого основного аркуша ВМД робить запис про сплату належної суми гербового збору i завiряє його вiдбитком особистої номерної печатки.

3 Заключнi положення

     3.1 Маркування однiєї ВМД може здiйснюватися бiльше нiж однiєю маркою гербового збору за бажанням декларанта.

     3.2 Марки гербового збору, придбанi до набрання чинностi Законом України "Про гербовий збiр" можуть бути використанi для цiлей, визначених згаданим Законом та цим Порядком, без будь-яких обмежень.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.