ЗАКОН УКРАЇНИ

Про гербовий збiр

     Цей Закон прийнятий вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України у зв'язку з виданням Указу Президента України вiд 6 листопада 1998 року N 1222/98 "Про гербовий збiр" та спрямований на забезпечення рiвноправних конкурентних умов для нацiональних товаровиробникiв, а також установлює порядок компенсацiї витрат органiв виконавчої влади, в тому числi пов'язаних iз створенням та утриманням систем внутрiшнього адмiнiстративного контролю за угодами з ввезення товарiв на митну територiю України. Цей Закон не регулює питання компенсацiї вартостi митних послуг, визначених митним законодавством України.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     гербовий збiр - загальнодержавний збiр, який пiдлягає обов'язковiй сплатi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi при ввезеннi на митну територiю України товарiв, предметiв i транспортних засобiв (далi - товарiв та iнших предметiв) в порядку, встановленому цим Законом;

     марка гербового збору - спецiальний знак, що пiдтверджує сплату гербового збору;

     маркування - операцiї з наклеювання марок гербового збору на оригiнали документiв, визначених цим Законом;

     ввiзна вантажна митна декларацiя - заява, що мiстить вiдомостi про товари та iншi предмети i транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про змiну митного режиму для таких товарiв та iнших предметiв i транспортних засобiв, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору

     1. Справляння гербового збору провадиться з ввiзних вантажних митних декларацiй, якi подаються митним органам у випадках, визначених законодавством.

     Об'єктом справляння гербового збору є визначена у ввiзнiй вантажнiй митнiй декларацiї митна вартiсть товарiв та iнших предметiв, якi ввозяться на митну територiю України для їх вiльного використання, а для товарiв та iнших предметiв, якi ввозяться з метою транзиту через митну територiю України або у режимi їх тимчасового ввезення на митну територiю України, - вантажна митна декларацiя.

     2. Гербовий збiр не справляється з ввiзних вантажних митних декларацiй, що подаються у зв'язку з ввезенням товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних), придбаних за рахунок коштiв державного бюджету або мiсцевих бюджетiв, коштiв державних цiльових фондiв або мiжнародних кредитiв та позик, одержаних за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України; з ввiзних вантажних митних декларацiй, що подаються фiзичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, перелiченими у статтях 59 - 67 Митного кодексу України; з вантажiв гуманiтарної допомоги, що не пiдлягають оподаткуванню вiдповiдно до закону.

     3. Вiдстрочка або розстрочка сплати гербового збору не допускається. Пропуск товарiв та iнших предметiв через митний кордон України для їх вiльного використання, транзиту або тимчасового ввезення на митну територiю України до моменту фактичної сплати гербового збору у повному обсязi не допускається.

     Стаття 3. Платники гербового збору

     Платниками гербового збору є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi здiйснюють декларування товарiв та iнших предметiв мiсцем походження з iнших країн, якi ввозяться на митну територiю України пiд будь-якими видами митних режимiв.

     Стаття 4. Ставки гербового збору

     1. Розмiри ставок гербового збору визначаються залежно вiд суми митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначеної у ввiзнiй вантажнiй митнiй декларацiї, перерахованої в гривнi за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент подання такої декларацiї.

     2. Ставки гербового збору встановлюються у таких розмiрах:

Сума митної вартостi товарiв, Розмiр гербового збору зазначена у ввiзнiй вантажнiй (у гривнях) митнiй декларацiї (у гривнях)

     до 1 000 не справляється

     вiд 1001 до 2000 10

     вiд 2001 до 5000 20

     вiд 5001 до 10000 100

     вiд 10001 до 50000 200

     вiд 50001 до 200000 500

     вiд 200001 до 500000 1000

     вiд 500001 до 1000000 3000

     вiд 1000001 до 5000000 5000

     вiд 5000001 до 10000000 10000

     бiльше 10000001 20000

     Ставка гербового збору для вантажних митних декларацiй, якi подаються у зв'язку з транзитом товарiв та iнших предметiв через митну територiю України або тимчасовим ввезенням товарiв та iнших предметiв на митну територiю України, встановлюється у розмiрi 20 гривень за кожну вантажну митну декларацiю незалежно вiд зазначеної в них митної вартостi таких товарiв та iнших предметiв.

     3. У разi коли у випадках, визначених митним законодавством, сума митної вартостi товарiв та iнших предметiв збiльшується за рiшенням митного органу до розмiрiв, що тягне за собою збiльшення розмiру гербового збору, платник гербового збору зобов'язаний самостiйно здiйснити додаткове маркування такої вантажної митної декларацiї. До проведення зазначеного додаткового маркування пропуск товарiв та iнших предметiв через митний кордон України не допускається.

     Стаття 5. Сплата гербового збору

     1. Сплата гербового збору здiйснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спецiалiзованого ощадного банку України (далi - Ощадний банк України). Продаж марок гербового збору здiйснюється також на територiї митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордонi України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. При придбаннi марок гербового збору сплачується виключно їх номiнал. Стягнення з покупця будь-яких iнших комiсiй або винагород за операцiї з продажу марок гербового збору забороняється.

     Витрати Ощадного банку України на органiзацiю продажу, транспортування, збереження та охорони марок гербового збору компенсуються за рахунок сум гербового збору, одержаних вiд його платникiв, у розмiрах та порядку, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якiй зазначається кiлькiсть марок за кожним з їх номiналiв.

     Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номiнали бiльшi, нiж зазначенi у поданiй таким покупцем заявцi. Порушення цього правила тягне за собою вiдповiдальнiсть продавця, встановлену цим Законом.

     4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштiв вiд такого покупця на рахунки або в касу продавця.

     5. Вартiсть марок гербового збору, якi протягом звiтного перiоду були використанi платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звiтного перiоду. Це правило поширюється також на фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не мають статусу юридичної особи.

     Гербовий збiр не включається до бази оподаткування ввiзним (iмпортним) митом, акцизними зборами та податком на додану вартiсть.

     6. Форма марок гербового збору, їх номiнали та кiлькiсть визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Кiлькiсть марок одного номiналу має забезпечувати потреби платникiв збору виходячи iз статистичної оцiнки кiлькостi товарних партiй вiдповiдного розмiру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобiгти їх повторному використанню.

     Друк марок гербового збору здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв України за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     7. Придбанi марки гербового збору не обмежуються у часi їх використання для цiлей маркування. У разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України подальших рiшень щодо змiни форм або номiналiв марок гербового збору платник збору має право на безоплатний обмiн ранiше придбаних марок старого зразка.

     8. Доходи, одержанi вiд справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України.

     9. Перерахування до бюджету коштiв, одержаних вiд продажу марок гербового збору, здiйснюється Ощадним банком України за наслiдками кожного операцiйного дня до закiнчення наступного операцiйного дня.

     У разi коли продаж марок гербового збору здiйснюється на територiї митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордонi України, перерахування до бюджету коштiв, одержаних вiд такого продажу, здiйснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).

     Стаття 6. Маркування

     1. Маркуванню пiдлягає один основний аркуш ввiзної вантажної митної декларацiї, який вiдповiдно до митних правил передається декларанту та використовується ним для цiлей статистичного та податкового облiку i звiтностi.

     2. Марка гербового збору погашається штампом (печаткою) посадової особи митного органу, який здiйснив митне оформлення товару. Вiдповiдна позначка про належне маркування наноситься також на примiрнику (аркушi) ввiзної вантажної митної декларацiї, яка залишається в розпорядженнi митного органу.

     Порядок маркування, погашення марок та нанесення позначок про належне маркування визначається Державною митною службою України.

     3. Маркування однiєї ввiзної вантажної митної декларацiї може здiйснюватися бiльше нiж однiєю маркою гербового збору за бажанням декларанта.

     Стаття 7. Облiк i контроль

     1. Облiк марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для облiку документiв суворої звiтностi.

     2. Порядок продажу та зберiгання марок гербового збору визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Контроль за належним маркуванням вантажних митних декларацiй здiйснюється органами державної митної служби України.

     4. Контроль за повнотою сплати гербового збору його платниками, а також належним перерахуванням до бюджету коштiв, одержаних установами Ощадного банку України вiд продажу марок гербового збору, здiйснюється органами державної податкової служби України.

     Стаття 8. Вiдповiдальнiсть

     1. Платники гербового збору несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть його обчислення, своєчаснiсть i повноту сплати вiдповiдно до законодавства.

     Якщо сума гербового збору виявляється заниженою у випадках, визначених частиною третьою статтi 4 цього Закону, та платник збору самостiйно здiйснює додаткове маркування, штрафнi санкцiї, у тому числi пеня, а також адмiнiстративнi стягнення з посадових осiб платника збору не справляються.

     2. У разi коли продавець марок гербового збору порушує вимоги абзацу другого частини третьої статтi 5 цього Закону платник збору має право оскаржити дiї такого продавця до його керiвного органу та протягом трьох робочих днiв одержати умотивовану вiдповiдь за такою скаргою по сутi або оскаржити дiї продавця в судi (арбiтражному судi).

     У разi, коли продавець перевищує строки видачi оплачених покупцем марок гербового збору, такий продавець сплачує пеню з розрахунку подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла в день зарахування коштiв покупця на рахунки або в касу продавця, за весь строк такого перевищення за рахунок власних коштiв (коштiв, призначених для утримання такого продавця).

     У разi коли порушення продавцем марок гербового збору норм цього Закону призводить до порушення прав та охоронюваних законами iнтересiв платника гербового збору, збитки, що можуть виникнути внаслiдок такого порушення, пiдлягають вiдшкодуванню за рiшенням суду (арбiтражного суду) за рахунок власних коштiв такого продавця (коштiв, призначених для його утримання).

     3. За незаконне виготовлення, пiдробку, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених марок гербового збору платники збору та продавцi марок несуть вiдповiдальнiсть, яка передбачена законом за незаконне виготовлення, пiдробку, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору.

     Стаття 9. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 15 днiв з дня його опублiкування i дiє до 1 сiчня 2000 року. Пункти 2, 3 та 4 цiєї статтi набирають чинностi з дня опублiкування.

     2. Цей Закон повнiстю врегульовує правовiдносини стосовно сплати гербового збору, визначенi Указом Президента України вiд 6 листопада 1998 року N 1222/98 "Про гербовий збiр".

     Рекомендувати Президенту України скасувати виданий ним Указ вiд 6 листопада 1998 року N 1222/98 "Про гербовий збiр".

     3. Частину першу статтi 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 71; 1999 р., N 5-6, ст. 39, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 9 квiтня 1999 року доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22) гербовий збiр (застосовується до 1 сiчня 2000 року)".

     4. Будь-якi види гербового збору, що не передбаченi цим Законом, а також Законом України "Про систему оподаткування", сплатi не пiдлягають.

     Марки гербового збору, придбанi до набрання чинностi цим Законом, можуть бути використанi для цiлей, визначених цим Законом, без будь-яких обмежень.

     Марки гербового збору, придбанi до набрання чинностi цим Законом, поверненню не пiдлягають. Витрати платникiв податку, понесенi у зв'язку з придбанням марок гербового збору, у тому числi до набрання чинностi цим Законом, вiдносяться до валових витрат таких платникiв податку за результатами звiтного перiоду, в якому вiдбулося таке придбання.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом 10 календарних днiв прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     не пiзнiше 1 червня 1999 року надати Верховнiй Радi України iнформацiю про фактичнi обсяги бюджетних надходжень вiд продажу марок гербового збору та, за необхiднiстю, подати пропозицiї щодо внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рiк".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
13 травня 1999 року
N 643-XIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 99 вiд 29-05-1999р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.