Документ скасований: Постанова НБУ № 31 від 05.02.2019

Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 10 червня 1999 року N 281


Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за iмпортними договорами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 червня 1999 р. за N 380/3673


     З метою своєчасного виконання Нацiональним банком України ряду заходiв, передбачених Додатковим меморандумом про економiчну полiтику, а також заходiв, якi є обов'язковою умовою перегляду Радою Директорiв МВФ Програми розширеного фiнансування (IFF) та отримання чергових траншiв кредиту вiд МВФ у рамках цiєї Програми, Правлiння

     ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Абзаци 3, 4, 5 та 6 преамбули роздiлу 4 Положення про вiдкриття та функцiонування в уповноважених банках України рахункiв банкiв-кореспондентiв в iноземнiй валютi та в гривнях, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.03.98 N 118 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.04.98 за N 231/2671, iз змiнами i доповненнями, виключити.

     2. Пункт 1.5 роздiлу 1 Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631. виключити.

     3. Ця постанова набуває чинностi з 1 липня 1999 року.

Голова В. А. Ющенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.