Документ скасований: Постанова НБУ № 31 від 05.02.2019

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 24 березня 1999 р. N 136


Про затвердження Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)
 
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 травня 1999 р. за N 338/3631

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку України
вiд 10 червня 1999 року N 281,
вiд 13 грудня 1999 року N 585,
вiд 20 липня 2000 року N 295,
вiд 5 жовтня 2000 року N 384,
вiд 15 лютого 2002 року N 63,
вiд 12 лютого 2003 року N 56,
вiд 17 червня 2004 року N 281,
вiд 13 грудня 2006 року N 455,
вiд 22 серпня 2008 року N 255,
вiд 31 серпня 2012 року N 364,
вiд 16 вересня 2013 року N 364,
вiд 6 листопада 2014 року N 712,
вiд 19 червня 2015 року N 392,
вiд 16 червня 2016 року N 347,
вiд 30 грудня 2016 року N 419,
вiд 10 жовтня 2017 року N 102,
вiд 24 липня 2018 року N 86,
вiд 27 грудня 2018 року N 158


     Вiдповiдно до Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiд 23.09.94 N 185/94-ВР та враховуючи змiни, якi вiдбулись протягом 1994 - 1998 рр. у сферi валютного регулювання i контролю за розрахунками резидентiв за експортними, iмпортними та лiзинговими договорами, Правлiння постановляє:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364)

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями (додається).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, Iнструкцiю Нацiонального банку України "Про порядок здiйснення розрахункiв у iноземнiй валютi за експортно-iмпортними операцiями на умовах вiдстрочки платежiв чи поставок", затверджену наказом Нацiонального банку України вiд 14.06.94 N 85 (зi змiнами i доповненнями).

     3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови Правлiння В.С.Стельмаха та директора Департаменту валютного регулювання С.О.Яременка.

     4. Ця постанова набуває чинностi через десять днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В.А.Ющенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 24 березня 1999 р. N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 травня 1999 р. за N 338/3631

Iнструкцiя про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями

(назва у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

(У текстi Iнструкцiї слова "експортна, iмпортна та лiзингова операцiя" i "лiцензiя" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "експортна, iмпортна операцiя" та "висновок" у вiдповiдних вiдмiнках, а слова в дужках "(об'єкт лiзингу)" у всiх вiдмiнках виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 серпня 2008 року N 255)

(У текстi Iнструкцiї i додатка 2 абревiатуру "ВМД" замiнено абревiатурою "МД" згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31 серпня 2012 року N 364)

     На виконання Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", Указу Президента України вiд 21.01.98 N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видаткiв та iнших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходiв до бюджету i запобiгання фiнансовiй кризi", iнших нормативно-правових актiв Нацiональний банк України визначає такий порядок здiйснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строкiв розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, вiд 12.02.2003р. N 56, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     1.Загальнi положення

     1.1.У цiй Iнструкцiї термiни вживаються в такому значеннi:

     Товар - будь-яка продукцiя, послуги, роботи, права iнтелектуальної власностi та iншi немайновi права, призначенi для продажу (оплатної передачi).

     Експорт - продаж товарiв українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi з вивезенням або без вивезення цих товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв.

     Iмпорт - купiвля українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв iз ввезенням або без ввезення цих товарiв на територiю України, включаючи купiвлю товарiв, призначених для власного споживання установами та органiзацiями України, розташованими за її межами.

     Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим)

     Валюта цiни - будь-яка валюта, в якiй встановлюється, згiдно з умовами договору, цiна товару.

     Валюта платежу - будь-яка валюта, в якiй здiйснюється, згiдно з умовами договору, оплата товару.

     Висновок - висновок центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строкiв розрахункiв.

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     Банк - будь-який уповноважений банк або iнша уповноважена фiнансова установа, їх фiлiї, вiддiлення.

(абзац восьмий пункту 1.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     МД - митна декларацiя, оформлена на паперовому носiї або як електронний документ у встановленому законодавством України порядку.

(абзац дев'ятий пункту 1.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364)

     Абзац одинадцятий пункту 1.1 виключено

(абзац одинадцятий пункту 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий уважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим)

     День виникнення порушення - перший день пiсля закiнчення встановленого законодавством строку розрахункiв за експортною, iмпортною операцiєю або строку, встановленого вiдповiдно до ранiше одержаних за цiєю операцiєю висновкiв.

     Здiйснення поставки - оформлення МД (у випадку ввезення продукцiї на територiю України, якщо така продукцiя згiдно iз законодавством України пiдлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усiх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в iнших випадках).

(пункт 1.1 доповнено абзацом тринадцятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, абзац дванадцятий пункту 1.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     Реєстр МД - електронний реєстр увiзних або вивiзних митних декларацiй, на пiдставi яких продукцiя, що експортується (iмпортується), перемiщується через митний кордон України. Реєстр МД, що подається Державною митною службою України до Нацiонального банку України, надсилається банку Нацiональним банком України.

(пункт 1.1 доповнено абзацом дванадцятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, абзац дванадцятий пункту 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364)

     Контролюючий орган - головнi управлiння Державної фiскальної служби України в областях, м. Києвi, Головне управлiння Державної фiскальної служби України у Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi, Офiс великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби України вiдповiдно до основного мiсця облiку резидента.

(пункт 1.1 доповнено абзацом тринадцятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2018р. N 158)

     1.2. Банк згiдно з цiєю Iнструкцiєю контролює дотримання резидентом установлених законодавством строкiв розрахункiв за:

     експортною операцiєю резидента, якщо на дату митного оформлення продукцiї або виконання резидентом робiт, надання транспортних, страхових послуг розрахунки за такою операцiєю не завершенi (кошти вiд продажу нерезиденту товару на поточний рахунок резидента не надiйшли або надiйшли не в повному обсязi) або в банку немає iнформацiї про завершення розрахункiв за такою операцiєю;

(абзац другий пункту 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     iмпортною операцiєю резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що iмпортується, а в разi застосування розрахункiв у формi документарного акредитива - на дату здiйснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштiв з рахунку банку)] нерезидентом не була здiйснена поставка товару за iмпортною операцiєю (з оформленням типiв МД, зазначених в абзацi другому пункту 3.3 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї, та за наявностi iнформацiї про них у реєстрi МД, або документiв, зазначених в абзацах третьому, четвертому пункту 3.3 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї) або в банку немає iнформацiї про здiйснення поставки за такою операцiєю;;

(абзац третiй пункту 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2018р. N 158)

     iмпортною операцiєю резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що iмпортується, а в разi застосування розрахункiв у формi документарного акредитива - на дату здiйснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштiв з рахунку банку)] iмпортна операцiя без увезення товару на територiю України не була завершена або в банку немає iнформацiї про завершення iмпортної операцiї без увезення товару на територiю України.

     Iншi експортнi, iмпортнi операцiї перевiряються банком пiд час настання подiї (перерахування резидентом коштiв на користь нерезидента, надходження вiд нерезидента коштiв на користь резидента, отримання реєстру МД за вiдповiдною операцiєю тощо) i надалi не контролюються щодо дотримання резидентом установлених законодавством України строкiв розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями згiдно з цiєю Iнструкцiєю.

((роздiл 1 доповнено новим пунктом 1.2 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, у зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.12 уважати пунктами 1.3 - 1.13 вiдповiдно)

     1.3. За наявностi кiлькох документiв з рiзними датами пiдписання з метою контролю за дотриманням резидентом законодавчо встановлених строкiв розрахункiв використовується той з документiв, який пiдтверджує фактичне виконання робiт або надання (отримання) послуг згiдно з усiма умовами, передбаченими договором, i який пiдписаний ранiше.

     1.4. Якщо договiр передбачає поставку продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг, здiйснення платежу в кiлька етапiв, то банк здiйснює контроль за строками розрахункiв за експортними операцiями окремо за кожним фактом здiйснення поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг, а за iмпортними операцiями - окремо за кожним фактом здiйснення платежу.

(пункт 1.3 у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, вiд 30.12.2016р. N 419)

     1.5.Якщо згiдно з умовами договору валюта платежу вiдрiзняється вiд валюти цiни, то банк з метою контролю за повнотою розрахункiв за цiєю операцiєю використовує передбаченi у договорi умови перерахування валюти цiни у валюту платежу.

     Норма, зазначена в абзацi першому пункту 1.5 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї, не застосовується, якщо в банку є пiдстави вважати, що операцiя мiстить/може мiстити ознаки здiйснення банком ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, та призводить / може призвести до неотримання/недоотримання валютної виручки/товару резидентом.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2018р. N 158, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим)

     За вiдсутностi у договорi умов, якi дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здiйснюється перерахування, та/або у випадках, визначених абзацом другим пункту 1.5 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї, банк для здiйснення контролю використовує:

(абзац третiй пункту 1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2018р. N 158)

     а) офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, установлений Нацiональним банком України на дату платежу, якщо однiєю з валют є гривня;

(пiдпункт "а" пункту 1.5 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     б) курс, що склався на Московськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтiї на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтiї, а iнша - не є гривнею;

     в) курс на останню дату публiкацiї у "FINANCIAL TIMES", яка передує датi платежу, - у всiх iнших випадках.

(пiдпункт "в" пункту 1.5 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     1.5.Пункт 1.5 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.06.99р. N 281)
(пункти 1.6, 1.7 та 1.8 вважати вiдповiдно пунктами 1.5, 1.6 та 1.7 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.99р. N 585)

     1.6. Перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за експортними операцiями з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортними операцiями резидентiв дозволяється на пiдставi висновку.

(пункт 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.07.2000р. N 295, в редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 30.12.2016р. N 419)

     1.7. Якщо вiдповiдно до експортного договору резидент експортує продукцiю без її вивезення з митної територiї України, то банк не здiйснює контролю за строками розрахункiв за таким договором (крiм випадку, передбаченого пунктом 3.6 цiєї Iнструкцiї).

(пункт 1.7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004р. N 281, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     1.8. Якщо спецiальними законами України та/або нормативно-правовими актами Нацiонального банку України встановленi строки розрахункiв, якi вiдрiзняються вiд визначених статтями 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", то банк пiд час здiйснення контролю за дотриманням резидентом цих строкiв керується нормами цих актiв.

(пункт 1.8 в редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, вiд 30.12.2016р. N 419)

     1.9. Сума валютної виручки або вартiсть товарiв може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

(абзац перший пункту 1.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     а) вiдбувається перегляд цiни товарiв у зв'язку з невiдповiднiстю їх кiлькiсних та/або якiсних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякiсних товарiв.

     Рiшення про таку невiдповiднiсть приймає Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд чи Морська арбiтражна комiсiя при Торгово-промисловiй палатi або iнший орган (експертна органiзацiя тощо), уповноважений розглядати спори або засвiдчувати таку невiдповiднiсть згiдно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни вiдповiдно до умов договору;

     б) вiдбувається перегляд цiни товарiв унаслiдок дiй форс-мажорних обставин, що призвели до змiни кiлькiсних та/або якiсних характеристик товару, - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякiсних товарiв.

     Змiна цiни товару має бути пiдтверджена Торгово-промисловою палатою або iншим уповноваженим органом (експертною органiзацiєю) згiдно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни вiдповiдно до умов договору;

     в) товари знищено, конфiсковано, зiпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартостi [якщо право власностi на товар вiдповiдно до умов договору належить резиденту].

(абзац перший пiдпункту "в" пункту 1.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     Наявнiсть таких обставин має бути пiдтверджена органами, уповноваженими здiйснювати таке пiдтвердження згiдно iз законодавством країни, на територiї якої сталися такi подiї;

     г) вiдбуваються вiдповiдним чином оформленi повернення експортеру продукцiї, вiдмова експортера вiд виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг у повнiй сумi або частково - на суму вартостi таких продукцiї, робiт, транспортних, страхових послуг;

(пiдпункт "г" пункту 1.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     ґ) вiдбувається повернення сплачених iмпортером коштiв повнiстю або частково - на суму таких коштiв;

     д) здiйснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентiв робiт (наданих транспортних, страхових послуг) за межами України - на суму сплачених податкiв. Здiйснення оподаткування засвiдчується письмовим поясненням резидента-експортера.

(абзац перший пiдпункту "д" пункту 1.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Банк для цiлей цього пiдпункту має право також вимагати в резидента пiдтвердження податкового органу країни нерезидента щодо сплати вiдповiдної суми податкiв;

(пiдпункт "д" пункту 1.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     е) вiдбувається оплата резидентом комiсiйних винагород, якi утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортними договорами, що передбачають поставку продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг, та iмпортними договорами i пiдтверджена вiдповiдним банкiвським документом або пiдтверджена вiдповiдним банкiвським документом (пiдтвердження не вимагається, якщо оплата комiсiйної винагороди передбачена договором i за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi);

(пiдпункт "е" пункту 1.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)
(роздiл 1 доповнено пунктом 1.9 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, пункт 1.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     є) вiдбувається оплата нерезидентом фiзичнiй особi - резиденту, яка перебуває у вiдрядженнi за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що передбачає поставку продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг, коштами в готiвковiй iноземнiй валютi на експлуатацiйнi витрати, пов'язанi з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - сторонi договору (орендується, фрахтується ним) i використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором, - на суму використаних коштiв.

(абзац перший пiдпункту "є" пункту 1.9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Сума використаних коштiв має бути пiдтверджена документами, якi свiдчать про отримання вiд нерезидента готiвкової iноземної валюти на експлуатацiйнi витрати, пов'язанi з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та про безпосереднє використання цих коштiв на зазначенi цiлi.

(пункт 1.9 доповнено пiдпунктом "є" згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     1.10. Сума попередньої оплати, що повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням сторонами своїх зобов'язань, може бути зменшена на суму комiсiйних винагород, яку утримали банки-нерезиденти, якщо оплата комiсiйних винагород резидентом - отримувачем коштiв передбачена умовами iмпортного договору i пiдтверджена вiдповiдним банкiвським документом або пiдтверджена вiдповiдним банкiвським документом (пiдтвердження не вимагається, якщо оплата комiсiйної винагороди передбачена iмпортним договором i за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi).

(роздiл 1 доповнено новим пунктом 1.10 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.12 уважати вiдповiдно пунктами 1.11 - 1.13)

     1.9. Пункт 1.9 вилучено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.99р. N 585)

     1.11. Експортна операцiя з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортна операцiя можуть бути знятi з контролю за наявностi належним чином оформлених документiв про припинення зобов'язань за цими операцiями зарахуванням, якщо:

(абзац перший пункту 1.11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     вимоги випливають iз взаємних зобов'язань мiж резидентом i нерезидентом, якi є контрагентами за цими операцiями;

     вимоги однорiднi;

     строк виконання за зустрiчними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

     мiж сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змiсту, умов виконання тощо.

(роздiл 1 доповнено пунктом 1.11 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     1.12. Копiї документiв, що подаються резидентом до банкiв (у тому числi копiї, перекладенi на українську мову), засвiдчуються резидентом (уповноваженою ним особою).

(абзац перший пункту 1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     Копiї документiв в електроннiй формi створюються резидентом шляхом сканування з оригiналу документа на паперовому носiї iнформацiї та засвiдчуються електронним цифровим пiдписом резидента (для юридичних осiб - пiдписом уповноваженої особи), накладеним вiдповiдно до вимог законодавства у сферi надання послуг електронного цифрового пiдпису (далi - електронна копiя документа). Електроннi копiї документiв можуть подаватися засобами програмно-технiчного комплексу "клiєнт-банк", "клiєнт-Iнтернет-банк" тощо та повиннi залишатися в банку на зберiганнi в електронному архiвi.

(пункт 1.12 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Копiї документiв у паперовiй формi засвiдчуються пiдписом резидента (для юридичних осiб - пiдписом уповноваженої особи) i залишаються в банку на зберiганнi.

(пункт 1.12 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим, абзац третiй пункту 1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.10.2017р. N 102)

     Абзац другий пункту 1.11 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий уважати вiдповiдно абзацами другим - четвертим)

     Банки мають право вимагати вiд резидентiв перекладу на українську мову договорiв з нерезидентами, якi складенi iноземною мовою, та iнших документiв, що необхiднi для здiйснення контролю за своєчаснiстю розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями їх клiєнтiв (крiм документiв, що необхiднi для здiйснення контролю за своєчаснiстю розрахункiв за експортними операцiями, викладених англiйською мовою, а також викладених iноземною мовою з одночасним викладенням англiйською мовою).

(абзац четвертий пункту 1.12 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Не перекладаються на українську мову документи, складенi росiйською мовою, а також тi, текст яких викладено iноземною мовою з одночасним його викладенням українською (росiйською) мовою.

     Не перекладаються на українську мову документи, якi складенi iноземною мовою, за умови, що вони вiдрiзняються лише цифровою iнформацiєю та/або даними щодо конкретних фiзичних осiб (прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання) або юридичних осiб (найменування, мiсцезнаходження) вiд зразка, який перекладено з iноземної мови з дотриманням вимог абзацу четвертого цього пункту.

(абзац шостий пункту 1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)
(роздiл 1 доповнено пунктом 1.12 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     1.13. Пiдставою для зняття банком з контролю експортної операцiї з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортної операцiї резидента за умови надання останнiм документiв, що необхiднi банку для здiйснення контролю за своєчаснiстю розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями цього резидента, крiм пiдстав, передбачених iншими роздiлами цiєї Iнструкцiї, може бути:

(абзац перший пункту 1.13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     повiдомлення митного органу, а також копiя МД (типу ГМ-40 "Iмпорт", IМ-41 "Реiмпорт", IМ-72 "Безмитна торгiвля", IМ-75 "Вiдмова на користь держави", IМ-76 "Знищення або руйнування"), засвiдчена в установленому законодавством України порядку, надана на запит резидента (якщо немає iнформацiї про зазначену МД у реєстрi МД);

(абзац другий пункту 1.13 у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364, вiд 16.06.2016р. N 347)

     повiдомлення контролюючого органу, надiслане банку, про те, що немає порушень законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за експортними операцiями з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортними операцiями резидента, про якi банк надавав iнформацiю цьому контролюючому органу згiдно з пунктом 5.9 роздiлу 5 цiєї Iнструкцiї. У повiдомленнi зазначаються такi обов'язковi реквiзити: повне найменування резидента/прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсцезнаходження / мiсце проживання, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ / iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi), номер i дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрацiї, термiн проведення перевiрки або iнформацiя, яка є пiдставою для зняття експортної операцiї з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортної операцiї з контролю.

(абзац третiй пункту 1.13 у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 16.06.2016р. N 347, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, вiд 27.12.2018р. N 158)
(роздiл 1 доповнено пунктом 1.13 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     1.14. Норми цiєї Iнструкцiї застосовуються з урахуванням законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(роздiл 1 доповнено пунктом 1.14 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2018р. N 158)

     2.Розрахунки за експортними операцiями.

     2.1. Виручка резидентiв [крiм iнвесторiв (представництв iноземних iнвесторiв на територiї України) за угодами про розподiл продукцiї, контроль за своєчаснiстю розрахункiв яких не здiйснюється] пiдлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначенi в контрактах, але не пiзнiше встановленого законодавством України строку з дати оформлення МД на продукцiю, що експортується, а в разi експорту робiт, транспортних, страхових послуг - з моменту пiдписання акта, рахунка (iнвойса) або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг.

(пункт 2.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2014р. N 712, у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, вiд 30.12.2016р. N 419)

     2.2. Вiдлiк законодавчо встановленого строку розрахункiв банк починає з наступного календарного дня пiсля дня оформлення МД або пiдписання акта, рахунку (iнвойсу) або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг.

(пункт 2.2 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     2.3. Банк знiмає експортну операцiю резидента з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг з контролю пiсля зарахування виручки за цiєю операцiєю на поточний рахунок останнього.

(абзац перший пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Додатковою пiдставою для зняття експортної операцiї з контролю, крiм зарахування виручки, може бути:

     повiдомлення iнших банкiв / лiквiдаторiв банкiв / юридичних осiб, якi утворилися в результатi лiквiдацiї банкiв за рiшенням власникiв, про зарахування виручки за цiєю операцiєю на поточний рахунок резидента, що вiдкритий у цьому банку / банку, що лiквiдовується / банку, що лiквiдований за рiшенням власникiв (у повiдомленнi зазначається вся наявна в реквiзитах платежу iнформацiя, номер i дата договору, сума платежу - у тiй частинi, у якiй вiдомостi передаються банку);

(абзац третiй пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     повiдомлення iнших банкiв / лiквiдаторiв банкiв / юридичних осiб, якi утворилися в результатi лiквiдацiї банкiв за рiшенням власникiв, про надходження реєстру МД за цiєю операцiєю резидента (у повiдомленнi зазначається вся наявна в реєстрi МД iнформацiя).

(абзац четвертий пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)
(пункт 2.3 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     Повiдомлення, зазначенi в пунктi 2.3 роздiлу 2 цiєї Iнструкцiї, надаються на запит резидента або запит банку тiльки тому банку, який зазначений у запитi резидента або якому резидент дозволив цей запит:

(пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     засобами електронної пошти Нацiонального банку України;

(пункт 2.3 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цiнним листом) у разi надання таких повiдомлень лiквiдаторами банкiв, якi не використовують засоби електронної пошти Нацiонального банку України, або юридичними особами, якi утворилися в результатi лiквiдацiї банкiв за рiшенням власникiв, на паперовому носiї, пiдписанi керiвником та/або уповноваженою особою.

(пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     Банк зобов'язаний пiсля отримання повiдомлення, зазначеного в абзацi сьомому пункту 2.3 роздiлу 2 цiєї Iнструкцiї, здiйснити перевiрку достовiрностi отриманої iнформацiї, отримати пiдтвердження факту пiдписання цього повiдомлення керiвником та/або уповноваженою особою.

(пункт 2.3 доповнено абзацом восьмим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     2.4.Пункт 2.4 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, у зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4)

     2.4. Якщо вiдповiдно до чинного законодавства України МД на продукцiю, яка вивозиться з митної територiї України, не оформляється (вивозиться продукцiя у сумi, що не перевищує 100 євро або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi), то банк пiсля надходження згiдно з експортним договором виручки за цю продукцiю на користь резидента знiмає таку експортну операцiю з контролю.

(пункт 2.4 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     2.5. Якщо змiнюються умови договору, що перебуває у банку на контролi, унаслiдок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцiєю резидента з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг повнiстю здiйснюється шляхом поставки товару, то пiсля отримання банком вiд резидента копiї документа, згiдно з яким унесенi змiни до цього договору, банк знiмає цю експортну операцiю з контролю.

(абзац перший пункту 2.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Якщо змiнюються умови договору, що перебуває у банку на контролi, унаслiдок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцiєю резидента з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг частково здiйснюється шляхом поставки товару, то пiсля отримання банком вiд резидента копiї документа, згiдно з яким унесенi змiни до цього договору, банк здiйснює контроль за своєчаснiстю розрахункiв лише щодо тiєї частини договору, яка передбачає розрахунки в грошовiй формi.

(абзац другий пункту 2.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)
(роздiл 2 доповнено пунктом 2.5 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384)

     2.6. Банк знiмає з контролю експортну операцiю, якщо взаємнi зобов'язання за експортним договором частково або повнiстю не виконанi та вiдбувається часткове або повне повернення резиденту продукцiї, що була поставлена ним нерезиденту за договором, на пiдставi iнформацiї про зазначену операцiю в реєстрi МД (яка оформляється з використанням МД типу IМ-40 "Iмпорт", IМ-41 "Реiмпорт", IМ-75 "Вiдмова на користь держави", IМ-76 "Знищення або руйнування"). Якщо немає iнформацiї про зазначену операцiю в реєстрi МД, то додатковою пiдставою для зняття експортної операцiї резидента з контролю може бути повiдомлення митного органу, а також засвiдчена в установленому законодавством України порядку копiя зазначеної МД, що отриманi на запит цього резидента.

(роздiл 2 доповнено пунктом 2.6 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, пункт 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     3.Розрахунки за iмпортними операцiями.

     3.1. Iмпортнi операцiї резидентiв [крiм iнвесторiв (представництв iноземних iнвесторiв на територiї України) за угодами про розподiл продукцiї, контроль за своєчаснiстю розрахункiв яких не здiйснюється], якi здiйснюються на умовах вiдстрочення поставки, в разi, коли таке вiдстрочення перевищує встановлений законодавством України строк з моменту здiйснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що iмпортується, або при застосуваннi розрахункiв у формi документарного акредитива з моменту здiйснення банком платежу на користь нерезидента, потребують одержання висновку.

(пункт 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 06.11.2014р. N 712, вiд 16.06.2016р. N 347)

     3.2.Вiдлiк законодавчо встановленого строку розрахункiв банк починає з наступного календарного дня пiсля дня здiйснення операцiй, вказаних у п.3.1 цiєї Iнструкцiї.

     При застосуваннi розрахункiв у формi документарного акредитива моментом здiйснення платежу на користь нерезидента вважається дата списання коштiв з рахунку банку. При цьому банк повинен надати клiєнту належним чином оформлене письмове повiдомлення про списання коштiв з рахунку банку на користь нерезидента, яке зобов'язане мiстити таку iнформацiю: назва нерезидента та банк нерезидента, N договору та N акредитива, валюта платежу та сума списаних коштiв, дата списання коштiв з рахунку банку.

     3.3. Банк знiмає з контролю операцiю резидента в разi iмпорту товару з увезенням його на територiю України пiсля:

     отримання iнформацiї про цю операцiю в реєстрi МД (типу IM-40 "Iмпорт", IM-41 "Реiмпорт", IМ-51 "Переробка на митнiй територiї", IM-72 "Безмитна торгiвля", IM-75 "Вiдмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") - якщо для митного оформлення продукцiї використовується МД;

(абзац другий пункту 3.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, вiд 27.12.2018р. N 158)

     пред'явлення резидентом документа (крiм МД), який використовується для митного оформлення продукцiї, - якщо для митного оформлення продукцiї не використовується МД;

     пред'явлення резидентом акта, рахунку (iнвойсу) або iншого документа, який згiдно з умовами договору засвiдчує виконання нерезидентом робiт, надання послуг, передавання прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi), - в iнших випадках;

(абзац перший пункту 3.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364, замiнено чотирма новими абзацами згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.09.2013р. N 364, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим, абзац четвертий пункту 3.3 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     Додатковою пiдставою для зняття операцiї з контролю, крiм реєстру МД, може бути:

     повiдомлення iнших банкiв / лiквiдаторiв банкiв / юридичних осiб, якi утворилися в результатi лiквiдацiї банкiв за рiшенням власникiв, яким митний орган надiслав iнформацiю про цю операцiю резидента, про отримання такого реєстру (у повiдомленнi зазначаються номер i дата реєстру, уся наявна в реєстрi iнформацiя про операцiю резидента, а також вартiсть продукцiї в тiй частинi, у якiй вiдомостi передаються банку);

(абзац шостий пункту 3.3 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     повiдомлення митного органу, а також засвiдчена в установленому законодавством України порядку копiя МД, отриманi на запит резидента (для операцiй, контроль за якими здiйснюється згiдно з пунктом 3.7 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї);

(абзац сьомий пункту 3.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     документи, що пiдтверджують поставку продукцiї на користь резидента-реципiєнта (одержувача) мiжнародної технiчної допомоги вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Повiдомлення, зазначенi в абзацi шостому пункту 3.3 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї, надаються на запит резидента або запит банку тiльки тому банку, який зазначений у запитi резидента або якому резидент дозволив цей запит:

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     засобами електронної пошти Нацiонального банку України;

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цiнним листом) у разi надання таких повiдомлень лiквiдаторами банкiв, якi не використовують засоби електронної пошти Нацiонального банку України, або юридичними особами, якi утворилися в результатi лiквiдацiї банкiв за рiшенням власникiв, на паперовому носiї, пiдписанi керiвником та/або уповноваженою особою.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     Банк зобов'язаний пiсля отримання повiдомлення, зазначеного в абзацi одинадцятому пункту 3.3 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї, здiйснити перевiрку достовiрностi отриманої iнформацiї, отримати пiдтвердження факту пiдписання цього повiдомлення керiвником та/або уповноваженою особою.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.07.2018р. N 86)

     Для пiдтвердження факту отримання резидентом послуг вiд мiжнародних iнформацiйних i платiжних систем використовуються вiдповiднi договори, рахунки на оплату послуг, документи, якi формує платiжна система пiсля здiйснення взаєморозрахункiв, тощо.

     Пiдтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг вiд нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офiцiйним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Мiнiстерством фiнансiв США (згiдно з вимогами закону США щодо заходiв запобiгання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є вiдкриття або подальше функцiонування ранiше вiдкритого кореспондентського рахунку в банку США.

(пункт 3.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.99р. N 585, в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     3.4. При оплатi передплатних перiодичних полiграфiчних видань пiдставою для перерахування коштiв нерезиденту можуть бути належним чином оформлена передплатна квитанцiя або виставлений до оплати рахунок - незалежно вiд фактичного строку, за який здiйснюється передплата (але не бiльше одного року). Якщо резидент не оформлює акт, рахунок (iнвойс) або iнший документ, що засвiдчує отримання резидентом передплачених перiодичних видань, то банк знiмає таку iмпортну операцiю з контролю.

(пункт 3.4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     3.5.У разi повернення резиденту коштiв, що були перерахованi на адресу нерезидента за iмпортним договором у зв'язку з тим, що взаємнi зобов'язання за цим договором частково або повнiстю не виконанi, резидент самостiйно передає банку, який за дорученн м резидента здiйснив платiж на користь нерезидента, копiї документiв, якi однозначно пiдтверджують повернення коштiв (за умови, що кошти повернуто на рахунок резидента в iншому банку). Вiдповiдальнiсть за порушення цiєї умови покладається на резидента.

     3.6. Банк знiмає з контролю операцiю резидента в разi iмпорту товару без його ввезення на територiю України виключно за наявностi однiєї з таких умов:

     зарахування виручки, одержаної вiд нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разi продажу нерезиденту товару за межами України;

     подання документiв, що пiдтверджують використання резидентом товару за межами України на пiдставi договорiв (контрактiв, угод), iнших форм документiв, що застосовуються в мiжнароднiй практицi та можуть уважатися договором.

(абзац перший пункту 3.6 у редакцiї постанов Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, вiд 22.08.2008р. N 255, замiнено трьома новими абзацами згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.09.2013р. N 364, у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим)

     Здiйснення контролю за експортною операцiєю, за якою продукцiя, що була придбана резидентом за iмпортним договором без її ввезення на митну територiю України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного iмпортного договору. Контроль за такою експортною операцiєю банк здiйснює вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї.

(абзац четвертий пункту 3.6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)
(роздiл 3 доповнено пунктом 3.6 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004р. N 281)

     3.7. Банк здiйснює контроль за своєчаснiстю розрахункiв лише щодо тiєї частини iмпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовiй формi (у разi змiни умов бартерного договору, що передбачає замiну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повнiстю або частково в грошовiй формi).

(роздiл 3 доповнено пунктом 3.7 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     4.Роздiл виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     5. Роздiл виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим роздiли 6 - 8 уважати вiдповiдно роздiлами 4 - 6)

     4. Порядок здiйснення банками контролю за своєчаснiстю розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями клiєнтiв банку

     4.1. Банки зобов'язанi вимагати вiд своїх клiєнтiв [крiм iнвесторiв (представництв iноземних iнвесторiв на територiї України) за угодами про розподiл продукцiї] повної iнформацiї про експортнi, iмпортнi операцiї, розрахунки за якими останнi проводять через цi банки.

(пункт 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.11.2014р. N 712)

     4.2. Банки зобов'язанi в разi перерахування резидентом коштiв на користь нерезидента, надходження вiд нерезидента коштiв на користь резидента або якщо резидент зазначений у реєстрi вивiзних МД, вимагати вiд останнього (залежно вiд виду операцiї) копiї договору з нерезидентом, актiв, рахункiв (iнвойсiв) або iнших документiв, що пiдтверджують здiйснення експорту (iмпорту) продукцiї, експорту робiт, транспортних, страхових послуг, iмпорту робiт (послуг), прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi) та iнших документiв, необхiдних банку для здiйснення контролю за своєчаснiстю розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями його клiєнтiв [крiм iнвесторiв (представництв iноземних iнвесторiв на територiї України) за угодами про розподiл продукцiї, контроль за своєчаснiстю розрахункiв яких не здiйснюється].

(абзац перший пункту 4.2 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Банки контролюють експортнi, iмпортнi операцiї, якi здiйснюються на пiдставi правочинiв, учинених в електроннiй формi вiдповiдно до законодавства України в сферi електронної комерцiї, на пiдставi електронних документiв (повiдомлень), поданих в електроннiй формi та/або у формi паперових копiй електронних документiв (повiдомлень).

(пункт 6.2 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 31.08.2012р. N 364, вiд 06.11.2014р. N 712, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     4.3. Банк реєструє зазначенi валютнi операцiї своїх клiєнтiв у спецiальних журналах (строк зберiгання журналiв - 10 рокiв).

     Якщо журнали ведуться в паперовому виглядi, то всi аркушi журналiв мають нумеруватися, прошнуруватися. Журнал засвiдчується пiдписами керiвника банку або уповноваженої особи банку.

     Якщо журнали ведуться в електронному виглядi, то банк зобов'язаний їх роздруковувати на вимогу Нацiонального банку України. Роздрукованi сторiнки засвiдчуються пiдписом керiвника банку або уповноваженої особи банку.

(пункт 4.3 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2012р. N 364, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     4.4. Якщо резидент здiйснює авансовий платiж (попередню оплату) у будь-якiй формi або банк здiйснює платiж на користь нерезидента при застосуваннi розрахункiв у формi документарного акредитива, або банк за дорученням резидента здiйснює платiж на пiдставi оформленої МД, iнформацiя про яку вiдсутня у реєстрах МД, то банк фiксує в журналi назву iмпортера, постачальника продукцiї, країну постачальника, суму перерахованих коштiв i дату їх перерахування, дату та номер договору, дату закiнчення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв, iнформацiю про наданi за цим договором резидента висновки, дату поставки продукцiї, дату оформлення МД та її номер (у разi оформлення МД), найменування та дату файла реєстру МД (у разi надходження реєстру МД) та вартiсть поставленої продукцiї.

(пункт 4.4 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 31.08.2012р. N 364)

     4.5. У разi вiдвантаження резидентом продукцiї експортна операцiя фiксується банком в аналогiчному журналi пiсля одержання реєстрiв МД або надходження вiд нерезидента коштiв на користь резидента, або - якщо резидент самостiйно будь-яким чином надасть банку iнформацiю про цю операцiю (наприклад, пред'явить копiю висновку) з одночасною вимогою вiд резидента копiй договору, iнших документiв, необхiдних для здiйснення контролю за вiдповiдною операцiєю (якщо кошти, що надiйшли вiд нерезидента, не є авансовим платежем або попередньою оплатою).

(абзац перший пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 31.08.2012р. N 364)

     Якщо в платiжному дорученнi банку-нерезидента немає посилання на договiр (або неправильно зазначенi номер та/або дата договору), на виконання якого вiд нерезидента-контрагента надiйшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення вiд резидента або нерезидента-контрагента щодо вiднесення цих коштiв до конкретного експортного договору.

(пункт 4.5 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384, абзац другий пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, вiд 22.08.2008р. N 255, у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347)

     4.6. У разi експорту робiт, транспортних та страхових послуг або iмпорту послуг [робiт, прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi)] банк фiксує в журналi найменування iмпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та номер договору, дату закiнчення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв, iнформацiю про одержанi за цим договором висновки, суму коштiв i дату їх перерахування або отримання, дату пiдписання акта, рахунку (iнвойсу) або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт [надання послуг, передавання прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi)], та суму коштiв, зазначену в цьому актi, рахунку (iнвойсi), iншому документi.

(пункт 4.6 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2016р. N 347, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     4.7.Якщо оплата товару, що iмпортується, проводиться за рахунок коштiв, отриманих на пiдставi кредитного договору без зарахування цих коштiв на поточний рахунок резидента, то контроль за такою операцiєю здiйснює той банк, який надав кредит (незалежно вiд того, чи вiдкритий у цьому банку поточний рахунок резидента), або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом вiд нерезидента.

(абзац перший пункту 4.7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, вiд 22.08.2008р. N 255)

     Якщо оплата товару, що iмпортується, проводиться за рахунок iноземної валюти, купленої за власну iноземну валюту резидента на мiжнародному ринку без промiжного зарахування цих коштiв на поточний рахунок цього резидента, вiдкритий у банку, то контроль за такою операцiєю здiйснює той банк, який за дорученням резидента купив iноземну валюту i перерахував її за призначенням.

(пункт 4.7 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.02.2003р. N 56, абзац другий пункту 4.7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     4.8. Якщо резидент закриває рахунок в одному банку i переходить на обслуговування в iнший банк, то банк, клiєнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банкiвських днiв з дня закриття рахунку надати банку, у якому резидент вiдкриває рахунок (якщо резидент повiдомив про цей банк), у довiльнiй формi наявну в нього iнформацiю про незавершенi експортнi операцiї з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортнi операцiї цього резидента, якi були поставленi банком на контроль.

(абзац перший пункту 4.8 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     Банк, у якому резидент перебував на обслуговуваннi, повiдомляє в довiльнiй формi контролюючий орган про незавершенi експортнi операцiї резидента з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортнi операцiї резидента, якi були поставленi банком на контроль, у разi:

(абзац другий пункту 4.8 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419, вiд 27.12.2018р. N 158)

     закриття клiєнтом-резидентом рахунку i переходу на обслуговування в iнший банк (у тому числi за вiдсутностi в банку iнформацiї про банк, у який резидент переходить на обслуговування);

     закриття банком рахунку клiєнта, якщо операцiї за цим рахунком не здiйснюються протягом трьох рокiв поспiль i на ньому немає залишку коштiв.

     Банк, у якому резидент перебував на обслуговуваннi, знiмає операцiї резидента з контролю наступного робочого дня пiсля дня закриття рахунку.

(пункт 4.8 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     5. Порядок надання iнформацiї державним органам.

(У текстi роздiлу 5 слова "податковий орган" у всiх вiдмiнках замiнено словами "контролюючий орган" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2018 року N 158)

     5.1. Банки надсилають усi передбаченi цим роздiлом повiдомлення до десятого числа мiсяця, наступного за звiтним, а повiдомлення згiдно з пунктом 5.7 у визначенi ним строки контролюючим органам поштою з отриманням поштового пiдтвердження про їх вручення адресату або кур'єром банку з обов'язковою вiдмiткою контролюючих органiв про отримання. Зазначенi повiдомлення мають також надаватися на магнiтних носiях або засобами електронного зв'язку з дотриманням установлених цим пунктом строкiв за письмовою вимогою контролюючого органу, яка пiдписана його керiвником (заступником керiвника) та засвiдчена вiдбитком печатки. У повiдомленнях обов'язково зазначаються такi реквiзити резидентiв:

(абзац перший пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 27.12.2018р. N 158)

     повне найменування, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ та мiсцезнаходження - для юридичних осiб;

     прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання та iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) - для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

(пункт 5.1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

     5.2. Якщо при зняттi експортної операцiї резидента з контролю (пункт 2.3 цiєї Iнструкцiї) банк виявить, що в реєстрах МД немає iнформацiї про цю операцiю, то вiн в довiльнiй формi повiдомляє про це контролюючий орган (стосується лише експорту резидентом продукцiї, на яку вiдповiдно до чинного законодавства України оформляється МД).

     7.3. Пункт 7.3 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, у зв'язку з цим пункти 7.4 - 7.12 уважати вiдповiдно пунктами 7.3 - 7.11)

     5.3. Якщо змiнюються умови договору, що перебуває у банку на контролi, унаслiдок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцiєю з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг повнiстю або частково здiйснюється шляхом поставки товару (пункт 2.5 цiєї Iнструкцiї), то банк у довiльнiй формi повiдомляє про це контролюючий орган.

(пункт 5.3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.2016р. N 419)

     5.4. Якщо резидент не оформляє акт (або iнший документ), що засвiдчує отримання резидентом передплачених перiодичних видань (пункт 3.4 цiєї Iнструкцiї), то банк надає iнформацiю контролюючим органам згiдно з додатком 1.

(пункт 5.4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     5.5. Пункт 5.5 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.12 уважити вiдповiдно пунктами 5.5 - 5.11)

     5.5. Якщо поставка продукцiї за iмпортним договором резидента вiдбувається без її ввезення на митну територiю України i резидент не подав документи згiдно з вимогами пункту 3.6 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї, то банк одноразово в довiльнiй формi повiдомляє про це контролюючий орган.

(роздiл 5 доповнено новим пунктом 5.5 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004р. N 281, у зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.11 уважати вiдповiдно пунктами 5.6 - 5.10)

     5.6. Якщо клiєнт не подав банку документи, потрiбнi останньому для з'ясування стану розрахункiв за експортною операцiєю з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортною операцiєю цього клiєнта (пункт 4.1 цiєї Iнструкцiї), то банк у довiльнiй формi повiдомляє про це контролюючий орган.

(пункт 5.6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 30.12.2016р. N 419)

     5.7. Банк, клiєнтом якого був резидент, при закриттi резидентом рахунку в цьому банку i переходi його на обслуговування в iнший або в разi закриття банком рахунку клiєнта (пункт 4.8 цiєї Iнструкцiї) протягом трьох банкiвських днiв з дня закриття рахунку в довiльнiй формi надає iнформацiю про незавершенi експортнi операцiї з поставки продукцiї, виконання робiт, надання транспортних, страхових послуг та iмпортнi операцiї цього резидента контролюючому органу.

(пункт 5.7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 30.12.2016р. N 419)

     5.8. Банк у довiльнiй формi повiдомляє контролюючий орган про факт зняття з контролю операцiї резидента на пiдставi документiв про припинення зобов'язань за цiєю операцiєю шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за договорами (пункт 1.11 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї).

(роздiл 5 доповнено новим пунктом 5.8 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, у зв'язку з цим пункти 5.9 - 5.11 уважати вiдповiдно пунктами 7.10 - 7.12, пункт 5.8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, вiд 16.06.2016р. N 347)

     5.9. Банк надає контролюючим органам iнформацiю про виявленi у звiтному мiсяцi факти порушень згiдно з додатком 2 в разi ненадходження в законодавчо встановленi строки (або строки, визначенi в висновках) виручки, товарiв. У наступному звiтному мiсяцi iнформацiя про цi порушення вже не надається.

(абзац перший пункту 5.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     Банк надає iнформацiю про виявленi факти порушень Нацiональному банку України за встановленими Нацiональним банком України строками, порядком i формою.

(абзац другий пункту 5.9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.06.2015р. N 392)

     5.10. Банк не надає контролюючому органу iнформацiю, передбачену пунктом 5.9 цього роздiлу, якщо резидент подав банку документ, який засвiдчує прийняття судом рiшення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованостi, що виникла внаслiдок недотримання останнiм строкiв, установлених договором.

(пункт 5.10 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

     5.11. Пункт 5.11 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.06.2015р. N 392)
(роздiл 5 в редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.10.2000р. N 384)

     6. Вiдповiдальнiсть банкiв.

     За невиконання банками функцiй агента валютного контролю та порушення положень цiєї Iнструкцiї банки несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
Першому заступнику Голови Правлiння Нацiонального банку України

Додаток 1 виключено
(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 5 жовтня 2000 року N 384)

(Додатки 2 - 8 вважати вiдповiдно додатками 1 - 7)

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
Нацiональний банк України

Заява
про надання iндивiдуальної лiцензiї

Додаток 1 виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
____________________
(дата видачi лiцензiї)
N _____________________
(реєстрацiйний номер)
 
(власник iндивiдуальної лiцензiї)
Копiя  
(територiальне управлiння Нацiонального банку України, на яке покладено контроль)

Iндивiдуальна лiцензiя
на перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за експортною операцiєю

Додаток 2 виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

 

Додаток 3
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
____________________
(дата видачi лiцензiї)
N _____________________
(реєстрацiйний номер)
 
(власник iндивiдуальної лiцензiї)
Копiя  
(територiальне управлiння Нацiонального банку України, на яке покладено контроль)

Iндивiдуальна лiцензiя
на перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за iмпортною операцiєю

Додаток 3 виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

 

Додаток 4
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
____________________
(дата видачi лiцензiї)
N _____________________
(реєстрацiйний номер)
 
(власник iндивiдуальної лiцензiї)
Копiя  
(територiальне управлiння Нацiонального банку України, на яке покладено контроль)

Iндивiдуальна лiцензiя
на перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за лiзинговою операцiєю

Додаток 4 виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)

 

Додаток 5
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
____________________
(дата видачi лiцензiї)
N _____________________
(реєстрацiйний номер)
 
(власник iндивiдуальної лiцензiї)
Копiя  
(територiальне управлiння Нацiонального банку України, на яке покладено контроль)

Iндивiдуальна лiцензiя
на перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за лiзинговою операцiєю

Додаток 5 виключено

(виключено згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255, у зв'язку з цим додатки 6 i 7 уважати вiдповiдно додатками 1 i 2)

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями

 

N
з/п
Резидент - клiєнт банку Пiдстава для перерахування коштiв Дата здiйснення платежу
найменування /
прiзвище, iм'я, по батьковi
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ /
iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi)
мiсцезнаходження /
мiсце проживання

(у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455)

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями

 

N
з/п
Резидент - клiєнт банку Номер i дата договору Дата здiйснення платежу за iмпортною операцiєю / дата оформлення МД за експортною операцiєю
найменування/
прiзвище, iм'я, по батьковi
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ /
iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi)
мiсцезнаходження/
мiсце проживання

(у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006р. N 455, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.08.2008р. N 255)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.