Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

вiд 14 червня 1999 року N 323

Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 червня 1999 р. за N 416/3709

     На виконання пункту 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" та з метою актуалiзацiї Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, НАКАЗУЮ:

     1. Унести до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженому наказом Держстандарту України вiд 30 червня 1993 року N 95 i зареєстрованому в Мiн'юстi України 19 серпня 1993 року за N 112, iз змiнами та доповненнями, внесеними та затвердженими наказами Держстандарту України вiд 27 листопада 1996 року N 499, вiд 17 травня 1997 року N 268, вiд 4 липня 1997 року N 388, вiд 11 вересня 1997 року N 549, вiд 20 сiчня 1998 року N 27, вiд 27 сiчня 1999 року N 37, вiд 5 травня 1999 року N 205, вiд 14 червня 1999 року N 322 та зареєстрованими в Мiн'юстi України вiдповiдно 19 грудня 1996 року за N 728/1753, 5 червня 1997 року за N 209/2013, 13 серпня 1997 року за N 304/2108, 9 жовтня 1997 року за N 461/2265, 4 лютого 1998 року за N 72/2512, 15 квiтня 1999 року за N 234/3527, 11 травня 1999 року за N 299/3592 та 22 червня 1999 року за N 404/3697, такi змiни:

     1) у пунктi 1.1, у графi 2 вилучити слова "Мотор-компресори" та вiдповiднi цiй продукцiї данi в графах 1, 3 - 6;

     2) вилучити пункти 2.2, 4.13, 15.1;

     3) у пунктi 4.14, у графi 2 вилучити абзац 1 та вiдповiднi зазначенiй у цьому абзацi продукцiї данi в графах 1, 3 - 6.

     У графi 1 вилучити коди ТН ЗЕД 8529 10 200, 8529 10 400, 8529 10 500, 8529 10 700, 8529 10 900.

     2. Установити чиннiсть зазначених у пунктi 1 цього наказу змiн з 5 липня 1999 року.

     3. Управлiнню стандартизацiї, сертифiкацiї та державного нагляду продукцiї в галузi промисловостi Держстандарту України (Нелепов А. А.) довести цей наказ до вiдома центральних органiв виконавчої влади, державних центрiв стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, органiв iз сертифiкацiї продукцiї в мiсячний термiн пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Керiвникам органiв iз сертифiкацiї продукцiї довести цей наказ до вiдома зацiкавлених пiдприємств, органiзацiй, установ, а також iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi в мiсячний термiн пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г.

Голова Держстандарту України Т. Кисiльова
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра промислової полiтики України В. Г. Падалко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.