ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 02.10.2001 N 1/09-4642-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про пiдвищення вiдповiдальностi при митному оформленнi транспортних засобiв з наданням пiльг

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 14.08.2001 р. N 11/2-09-6422 звертаємо увагу про персональну вiдповiдальнiсть начальникiв митниць за митне оформлення транспортних засобiв з використанням пiльг, якi надаються громадянам вiдповiдно до п.3 Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України" та пiдтверджуються вiдповiдними документами, визначеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.98 р. N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України". Особливо прошу звернути увагу на достовiрнiсть пiдписiв посадових осiб та вiдбитку печатки, якими засвiдчуються документи, що пiдтверджують право на пiльги. В разi виникнення сумнiвiв при проведеннi верифiкацiї щодо достовiрностi наданих документiв, пропоную подавати запити до вiдповiдних органiв мiнiстерств та вiдомств, якi видавали зазначенi документи, з метою отримання офiцiйних пiдтверджень (непiдтверджень) цих документiв.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.