МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 09.01.97 N 3/1/2/5/2/2


Про затвердження Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 лютого 1997 р. за N 54/1858


     Вiдповiдно до Положення про Нацiональне центральне бюро Iнтерполу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 1993 року N 220, та з метою удосконалення спiвробiтництва правоохоронних органiв України з правоохоронними структурами iноземних держав у рамках Мiжнародної органiзацiї кримiнальної полiцiї - Iнтерпол, пiдвищення ефективностi боротьби iз злочиннiстю НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв (додається).

     2. Начальникам головних управлiнь, самостiйних управлiнь та вiддiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, ГУМВС України в Криму, м.Києвi та Київськiй областi, УМВС України в областях, м.Севастополi та на транспортi,

     начальникам головних управлiнь, управлiнь та самостiйних вiддiлiв Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва, Севастополя, транспортним (на правах обласних), вiйськовим прокурорам регiонiв, ЧФ i ВМС України,

     начальникам головних управлiнь, самостiйних управлiнь та вiддiлiв Служби безпеки України, начальникам ГУСБ України в Криму, УСБ України в областях, м.Києвi i Київськiй областi та в м.Севастополi,

     начальнику оперативно-розшукового управлiння Державного комiтету у справах охорони державного кордону України та начальникам оперативно-розшукових вiддiлiв напрямкiв,

     начальникам управлiнь та окремих вiддiлiв Державної митної служби України, начальникам територiальних митних управлiнь, митниць,

     начальнику головного управлiння податкової полiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України та начальникам управлiнь податкової полiцiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi

     органiзувати вивчення цiєї Iнструкцiї з особовим складом i забезпечити виконання її вимог.

     3. Скасувати наказ МВС України вiд 6 вересня 1993 року N 568 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок обробки iнформацiї в НЦБ Iнтерполу в Українi", пункти 2, 3 i 4 вказiвки МВС України вiд 31 грудня 1993 року N 36 "Про порядок перевiрки автотранспортних засобiв за облiками викраденого" та iнструктивний лист Генеральної прокуратури i МВС України вiд 6 вересня 1993 року N 15-130-93/3740/Вн "Про порядок розшуку за межами України обвинувачених, пiдозрюваних у кримiнальних справах i засуджених, якi переховуються вiд правоохоронних органiв".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв Мiнiстра внутрiшнiх справ України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України та НЦБ Iнтерполу в Українi.

Мiнiстр внутрiшнiх справ України Ю.Кравченко
Генеральний прокурор України Г.Ворсiнов
Голова Служби безпеки України В.Радченко
Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України В.Банних
Голова Державної митної служби України Л.Деркач
Голова Державної податкової адмiнiстрацiї України М.Азаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України
вiд 9 сiчня 1997 р. N 3/1/2/5/2/2

IНСТРУКЦIЯ
про порядок використання правоохоронними органами можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя визначає порядок використання правоохоронними органами України* можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi (надалi - НЦБ) для спiвробiтництва з Генеральним секретарiатом Iнтерполу та правоохоронними органами зарубiжних держав пiд час здiйснення дiяльностi, пов'язаної iз попередженням, розкриттям та розслiдуванням злочинiв, якi мають транснацiональний характер або виходять за межi України.

______________
     *Пiд правоохоронними органами України в цiй Iнструкцiї маються на увазi органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї України.

     1.2. Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до законiв України "Про мiлiцiю", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", Положення про Нацiональне центральне бюро Iнтерполу в Українi, Статуту Мiжнародної органiзацiї кримiнальної полiцiї - Iнтерполу.

     1.3. Пiдроздiлом, на який безпосередньо покладається органiзацiя виконання функцiй Мiнiстерства внутрiшнiх справ України як Нацiонального центрального бюро Iнтерполу, є робочий апарат Укрбюро Iнтерполу. НЦБ забезпечує спiвробiтництво правоохоронних органiв України та зарубiжних країн як у цiлому, так i в окремих напрямках боротьби iз злочиннiстю i надає можливостi для:

     1.3.1. Пiдготовки та надсилання iнiцiативних запитiв за кордон;

     1.3.2. Пiдготовки та надсилання вiдповiдей на запити зарубiжних правоохоронних органiв;

     1.3.3. Обмiну оперативно-розшуковою, оперативно-довiдковою та кримiналiстичною iнформацiєю про пiдготовку i вчинення злочинiв та причетних до них осiб, а також архiвною та, в окремих випадках, процесуальною iнформацiєю;

     1.3.4. Обмiну досвiдом роботи, законодавчими та iншими нормативними актами, учбово-методичною лiтературою з питань дiяльностi правоохоронних органiв;

     1.3.5. Обмiну науково-технiчною та iншою iнформацiєю з питань боротьби iз злочиннiстю.

     1.4. Для надсилання в НЦБ запитiв щодо проведення правоохоронними органами зарубiжних держав необхiдних оперативно-розшукових заходiв, а в деяких випадках - слiдчих дiй, iншої iнформацiї правоохороннi органи України використовують усi наявнi в них канали зв'язку, в тому числi шифрованого. Запити та iншi види документiв направляються за адресою:

     2252024, м.Київ, вул.Академiка Богомольця,10

     тел.(044) 291-1641;

     факс (044) 291-1934;

     телетайп 131755 ИНПОЛ;

     телекс 131269 IPUKR SU.

     1.5. Запити та iншi документи, якi надсилаються до НЦБ, повиннi мати необхiднi реквiзити: назва органу, його повна адреса, телефон, телетайп або факс, вихiдний номер та номер посилання (при його наявностi), прiзвище та телефон виконавця.

     1.6. Запити та iншi документи виконуються лише у друкованому виглядi, пiдписуються керiвниками органу:

     1.6.1. Для органiв внутрiшнiх справ - вiд начальника районного, мiського, районного в мiстi, лiнiйного вiддiлу внутрiшнiх справ на транспортi (їх заступникiв) i вище;

     1.6.2. Для органiв прокуратури - вiд прокурора району (прирiвняних до нього прокурорiв), їх заступникiв i вище;

     1.6.3. Для органiв державної безпеки - вiд начальника Головного управлiння СБУ в Криму, управлiнь СБУ в областях, м.Києвi i Київськiй областi, м.Севастополi (їх заступникiв) i вище;

     1.6.4. Для органiв Держкомкордону - вiд начальника оперативно-розшукового вiддiлу напряму (його заступникiв) i вище;

     1.6.5. Для органiв Державної митної служби - вiд начальника митницi (його заступникiв) i вище;

     1.6.6. Для органiв Державної податкової адмiнiстрацiї - вiд начальника районного вiддiлу податкової полiцiї (прирiвняних до районного вiддiлiв податкової полiцiї), їх заступникiв i вище.

     1.7. Прiзвища, iмена iноземних громадян, назви закордонних фiрм, пiдприємств, органiзацiй або установ, при наявностi їх написання мовою запитуваної країни, вiдтворюються в оригiналi.

     1.8. Запити до НЦБ надсилаються, як правило, через пiдроздiли Укрбюро Iнтерполу в головних управлiннях МВС України в Криму, м.Києвi та Київськiй областi, управлiннях МВС України в областях та м.Севастополi.

     1.9. Запити, одержанi правоохоронними органами України з НЦБ, виконуються у такi термiни:

     1.9.1. З помiткою "термiново" - протягом доби з часу надходження;

     1.9.2. "Звичайно" - в якомога коротший термiн, але не бiльше десяти дiб;

     1.9.3. "Нетермiново" - в якомога коротший термiн або до вказаної у запитi дати, але не бiльше 1 мiсяця.

     1.10. Вiдповiдальнiсть за своєчасне i якiсне виконання запитiв НЦБ несе керiвник органу, куди надiйшов запит для виконання. При неможливостi своєчасно виконати запит керiвник зазначеного органу письмово iнформує НЦБ про обставини та причини, що перешкоджають своєчасному виконанню.

     1.11. Змiнити термiн виконання запиту за наявностi об'єктивних обставин, а також зняти з контролю виконаний запит може лише керiвник, який дав доручення до виконання, або особа, яка його замiщає.

     1.12. Зупинити виконання запиту або скасувати його має право лише начальник НЦБ та його заступники, НЦБ країни - iнiцiатора запиту, або Генеральний секретарiат Iнтерполу.

     1.13. НЦБ вiдмовляє повнiстю або частково у виконаннi запитiв:

     1.13.1. Якi не стосуються компетенцiї Iнтерполу;

     1.13.2. Якi пов'язанi iз злочинами полiтичного, вiйськового, релiгiйного чи расового характеру;

     1.13.3. Виконання яких призведе до порушення:

     а) суверенiтету та безпеки України;

     б) законодавства України чи держави, куди надсилається запит;

     в) прав людини;

     1.13.4. Якщо вони оформленi з порушенням вимог цiєї Iнструкцii;

     1.13.5. Якщо вони надiйшли вiд вiдомств, установ та органiзацiй, що вiдповiдно до законодавства України не є правоохоронними органами;

     1.13.6. Якщо вони надiйшли вiд фiзичних осiб.

     1.14. Про вiдмову у виконаннi запиту НЦБ письмово iнформує iнiцiатора iз зазначенням причин вiдмови.

     1.15. Перевiрка з використанням каналiв та можливостей НЦБ може здiйснюватися стосовно будь-яких дiянь, визначених кримiнальним законодавством як злочини, окрiм тих, якi мають вiйськовий, полiтичний, релiгiйний чи расовий характер.

2. Порядок та особливостi взаємодiї з правоохоронними органами зарубiжних держав пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй з окремих категорiй злочинiв

     2.1. У сферi економiки та фiнансiв

     2.1.1. Пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй, пов'язаних з розкриттям злочинiв у сферi економiки та фiнансiв, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретарiату або НЦБ Iнтерполу в зарубiжних країнах таку iнформацiю:

     а) офiцiйнi назви комерцiйних структур (фiрм, спiльних пiдприємств тощо) та iнших юридичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, розташованих за кордоном;

     б) дату їх реєстрацiї у вiдповiдних державних органах, юридичну адресу, номери телефонiв та iнших телекомунiкацiйних засобiв;

     в) прiзвища та iмена керiвникiв таких структур;

     г) основнi напрямки дiяльностi;

     д) розмiри статутного капiталу;

     е) вiдомостi про припинення дiяльностi;

     ж) вiдомостi кримiнального характеру стосовно їх керiвникiв та iнших працiвникiв.

     2.1.2. З деяких країн можливе отримання iнформацiї про укладенi iнофiрмами угоди з українськими юридичними та фiзичними особами або за їх участю та про наслiдки їх виконання.

     2.1.3. Вiдомостi про вiдкриття фiзичними особами, в тому числi громадянами України, та юридичними особами фiнансових рахункiв у зарубiжних банках, а також про рух коштiв по них, про укладення угод мiж українськими та закордонними юридичними особами становлять, як правило, банкiвську чи комерцiйну таємницю i можуть повiдомлятися iноземними правоохоронними органами лише пiсля розгляду офiцiйного звернення Генеральної прокуратури України верховним органом юстицiї (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримiнальнiй справi (процедура та порядок викладенi в роздiлi 5)

     2.1.4. Запити з питань розкриття i розслiдування злочинiв у сферi економiки i фiнансiв, а також причетних до них осiб, що надсилаються до НЦБ Iнтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубiжних держав, повиннi мiстити такi вiдомостi:

     а) конкретнi факти, якi є пiдставою для звернення до правоохоронних органiв зарубiжних держав: наявнiсть кримiнальної справи, її номер, дата i стаття кримiнального закону, за якою вона порушена, орган, що провадить розслiдування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевiрка оперативної або iншої iнформацiї, номер оперативного повiдомлення або вiдповiдного документа;

     б) анкетнi данi особи, щодо якої робиться запит; за наявностi кримiнальної справи процесуальний стан цiєї особи, якщо обвинувачений - який, ким i коли обраний запобiжний захiд;

     в) обставини злочину або характер наявних вiдомостей iз зазначенням способу вчинення конкретних злочинних дiянь обвинуваченими або пiдозрюваними особами.

     2.1.5. До запитiв, при потребi, додаються копiї контрактiв та iнших документiв, що стосуються справи або матерiалiв перевiрки.

     2.1.6. За необхiдностi перевiрки iноземних фiрм, фiлiалiв, спiльних пiдприємств та iнших об'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зареєстрованих за кордоном, у запитi додатково зазначається:

     а) назва такої структури;

     б) юридична (або фактична) адреса, телефони, факси;

     в) конкретнi питання, на якi передбачається одержати вiдповiдь.

     2.1.7. Зразки запитiв стосовно злочинiв у сферi економiки та фiнансiв додаються (додатки NN 1,2 до цiєї Iнструкцiї).

     2.2. У сферi боротьби з незаконним виготовленням пiдроблених грошових знакiв:

     2.2.1. У разi виявлення пiдроблених грошових знакiв правоохороннi органи, використовуючи канали Iнтерполу, можуть одержати iнформацiю про обставини їх вилучення, про iншi виявленi фальшивi банкноти, що мають одне джерело походження з вилученими, а також про мiсцезнаходження осiб, причетних до фальшивомонетництва, за наявностi пiдстав вважати, що вони перебувають за межами України.

     2.2.2. У разi виявлення на територiї України фальшивих грошових знакiв iноземних держав Експертно-кримiналiстичне управлiння МВС України чи центральний кримiналiстичний пiдроздiл iншого правоохоронного органу протягом 5 дiб пiсля завершення вiдповiдного кримiналiстичного дослiдження iнформує НЦБ.

     2.2.3. У повiдомленнi до НЦБ зазначаються:

     а) назва країни та грошового знака;

     б) кiлькiсть купюр та їх номiнальна вартiсть;

     в) спосiб пiдробки;

     г) iндикатив (у випадку, якщо аналогiчнi пiдробки були зареєстрованi ранiше);

     д) обставини вилучення;

     е) номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки та орган, у провадженнi якого вона знаходиться;

     ж) данi про особу (осiб), у якої (яких) були вилученi фальшивi грошовi знаки.

     2.2.4. На пiдставi одержаних матерiалiв НЦБ готує i надсилає iнформацiю в Генеральний секретарiат Iнтерполу.

     2.2.5. У разi затримання iноземного громадянина за злочин, пов'язаний з пiдробкою грошових знакiв, правоохоронний орган України направляє в НЦБ анкетнi данi затриманої особи для перевiрки за кримiнальними облiками Генерального секретарiату Iнтерполу та правоохоронних органiв країни його проживання або iнших країн, а також для запиту iнформацiї про iнших осiб, причетних до виготовлення або збуту пiдроблених грошових знакiв.

     2.2.6. У запитах до НЦБ у зв'язку iз злочинами, пов'язаними з фальшивомонетництвом, якщо пiдозрювана особа встановлена (додаток N 3 до цiєї Iнструкцiї), необхiдно вказувати:

     а) прiзвище, iм'я, по батьковi та повну дату народження пiдозрюваної особи, її громадянство та мiсце проживання;

     б) номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки та орган, у провадженнi якого вона знаходиться;

     в) данi документiв, що iдентифiкують особу (паспорт, посвiдчення водiя та iнше);

     г) обставини, якими викликана необхiднiсть звернення до НЦБ;

     д) перелiк заходiв, якi потрiбно реалiзувати.

     2.3. У сферi попередження, розкриття та розслiдування злочинiв, пов'язаних з транспортними засобами

     2.3.1. Правоохороннi органи, використовуючи канали НЦБ, мають можливiсть:

     а) запитати вiдомостi про власника транспортного засобу, зареєстрованого за кордоном;

     б) запитати iнформацiю про дату та мiсце взяття на облiк транспортного засобу чи зняття з облiку;

     в) перевiрити транспортний засiб за облiками викраденого автотранспорту в зарубiжних країнах;

     г) iдентифiкувати iноземний автомобiль чи його номернi знаки;

     д) оголосити мiжнародний розшук викраденого в Українi транспортного засобу, поставити його на облiк у Генеральному секретарiатi Iнтерполу та в правоохоронних органах iнших держав - членiв органiзацiї;

     е) iдентифiкувати реєстрацiйнi документи транспортного засобу;

     ж) здiйснювати обмiн iнформацiєю щодо порядку повернення викраденого транспортного засобу законному власниковi.

     2.3.2. Пiдставами для одержання необхiдної iнформацiї за кордоном є:

     а) виявлення пiдробки в документах на право придбання, володiння та використання транспортного засобу, ввезеного з iнших держав;

     б) виявлення пiдробки маркування фiрми (пiдприємства)-виробника на агрегатах, вузлах, а також iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу iноземного виробництва, ввезеного з iнших держав. Запит надсилається в НЦБ пiсля проведення кримiналiстичного дослiдження та встановлення дiйсного iдентифiкацiйного номера;

     в) виявлення розбiжностей номерiв вузлiв та агрегатiв транспортного засобу iз записами у митних документах, свiдоцтвах про реєстрацiю транспортного засобу, угодах купiвлi-продажу та iнших реєстрацiйних i технiчних документах;

     г) отримання оперативної iнформацiї про викрадення транспортного засобу за кордоном;

     д) вилучення автомобiля як речового доказу в кримiнальнiй справi;

     е) негативний результат перевiрки за банками даних Iнформацiйного бюро, Управлiння державтоiнспекцiї МВС України та НЦБ за наявностi однiєї з вищевикладених пiдстав.

     2.3.3. У запитах на перевiрку транспортного засобу каналами Iнтерполу (додатки NN 4,5 до цiєї Iнструкцiї) необхiдно вказувати:

     а) марку (модель) транспортного засобу, що перевiряється, рiк його випуску та колiр;

     б) повний iдентифiкацiйний номер* (VIN), що складається iз сiмнадцятизначної комбiнацiї цифр та лiтер у латинськiй транскрипцiї (наприклад - WDB 172 804 1B 549 042), а також номер двигуна;

_______________
     *Сiмнадцятизначнi iдентифiкацiйнi номери є обов'язковими для всiх автомобiлiв випуску пiсля 1981 року, окрiм автомобiлiв ЛУАЗ та ЗАЗ-965-968.

     в) результати кримiналiстичного дослiдження щодо встановлення дiйсного iдентифiкацiйного номера (VIN) i номера двигуна;

     г) вiдомостi про власника транспортного засобу та документи, на пiдставi яких його було зареєстровано в Українi;

     д) пiдстави проведення перевiрки та обгрунтування необхiдностi звернення до iноземних правоохоронних органiв;

     е) дату, мiсце та обставини затримання транспортного засобу, вiдомостi стосовно обставин його можливого викрадення та переправлення за кордон;

     ж) реєстрацiйний номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалiв перевiрки, дату їх порушення (заведення) та орган, у якому вони знаходяться;

     з) мiсцезнаходження транспортного засобу та його технiчний стан.

     2.3.4. НЦБ Iнтерполу при отриманнi вiдомостей про розшук транспортного засобу, який перевiряється правоохоронними органами iншої держави, повiдомляє про це iнiцiатора запиту, а при необхiдностi, залежно вiд пiдпорядкованостi iнiцiатора, вiдповiднi служби Мiнiстерства внутрiшнiх справ (ГУКР, ГУБОЗ, ГУДСБЕЗ тощо) чи iншого правоохоронного органу.

     2.3.5. Отримавши вiд НЦБ повiдомлення про те, що транспортний засiб викрадений за кордоном, правоохороннi органи зобов'язанi вжити заходiв щодо його схоронностi, а також провести перевiрку в порядку, передбаченому статтею 97 Кримiнально-процесуального кодексу України. Пiсля закiнчення такої перевiрки правоохороннi органи через НЦБ зобов'язанi повiдомити правоохоронним органам країни, на територiї якої був викрадений транспортний засiб, таке:

     а) обставини, за яких був знайдений транспортний засiб (де, коли, у кого) та що послужило пiдставами для його перевiрки;

     б) процесуальний результат перевiрки та реєстрацiйний номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалiв перевiрки, дату їх порушення (заведення) та орган, у якому вони знаходяться;

     в) мiсцезнаходження викраденого транспортного засобу, його технiчний стан, спроможнiсть до самостiйного пересування;

     г) хто є власником транспортного засобу в даний час, його повнi анкетнi данi, адреса, громадянство;

     д) у який державний орган чи до якої посадової особи (вказується повна поштова адреса та номери телефонiв, факсимiльних апаратiв) може звернутися потерпiлий для захисту права власностi i вирiшення питання про повернення транспортного засобу.

     2.4. У сферi боротьби з посяганнями на культурнi цiнностi та предмети антикварiату

     2.4.1. Пiд час проведення оперативно-розшукових та слiдчих дiй по розкриттю злочинiв, пов'язаних з культурними цiнностями та предметами антикварiату, правоохороннi органи України мають змогу одержати каналами Iнтерполу вiдомостi про:

     а) пiдозрюваних i звинувачуваних та їх зв'язки;

     б) мiсцеперебування або проживання пiдозрюваних та звинувачуваних, що виїхали за кордон (при наявностi повних анкетних даних на них та вiдомостей про виїзд у конкретну країну);

     в) наявнiсть та юридичну (або фактичну) адресу фiрми (компанiї), магазинiв, якi спецiалiзуються на торгiвлi культурними цiнностями;

     г) виставлення конкретних творiв мистецтва на вiдомих аукцiонах (Сотбi, Крiстi та iнших);

     д) iдентифiкацiю викраденого чи вилученого предмета.

     2.4.2. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що мав мiсце факт вивезення викрадених в Українi культурних цiнностей, предметiв антикварiату за кордон, до запиту в НЦБ додається формуляр, затверджений Генеральним секретарiатом Iнтерполу (додаток N 6 до цiєї Iнструкцiї), який заповнюється на кожен предмет окремо. При затвердженнi Генеральним секретарiатом Iнтерполу нових зразкiв формуляра НЦБ надсилає їх для використання правоохоронним органам України.

     2.4.3. При заповненнi формуляра необхiдно:

     а) текст друкувати або писати друкованими лiтерами;

     б) додати фотографiю (по можливостi, кольорову) розшукуваного предмета.

     2.4.4. При встановленнi мiсця знаходження розшукуваних предметiв орган - iнiцiатор їх розшуку каналами Iнтерполу надсилає до НЦБ повiдомлення про його припинення. В такому повiдомленнi вказується:

     а) дата, мiсце та обставини знайдення предмета, спосiб його приховування, наявнi пошкодження;

     б) прiзвище, iм'я, по батьковi та iншi установочнi вiдомостi щодо особи, у якої знайдено викрадений предмет;

     в) вiдомостi щодо iнших причетних до крадiжки осiб та їх кримiнальне минуле;

     г) номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки та орган, у провадженнi якого вона знаходиться.

     2.4.5. У разi, якщо особа, в якої знайдено викрадений предмет, за своїм процесуальним станом є пiдозрюваною або звинуваченою, до повiдомлення додаються фотографiї та вiдбитки пальцiв такої особи.

     2.4.6. У разi одержання вiдомостей про виїзд за кордон осiб, причетних до викрадення культурних цiнностей та предметiв антикварiату, в запитi до НЦБ необхiдно вказати:

     а) повнi анкетнi данi цих осiб та номери їх закордонних паспортiв;

     б) вiдомостi про попереднi виїзди цих осiб за кордон (коли, в якi країни, з якою метою).

     2.4.7. До запиту додаються фотографiї цих осiб.

     2.4.8. При порушеннi кримiнальної справи щодо конкретних осiб, якi вчинили крадiжки культурних цiнностей, предметiв антикварiату та виїхали за кордон, одночасно з iнформацiєю, вказаною в пунктi 2.4.6, повiдомляється номер кримiнальної справи, дата її порушення, назва органу, який порушив справу.

     2.5. У сферi боротьби з незаконним обiгом наркотикiв

     2.5.1. Правоохороннi органи України за вiдповiдними запитами мають можливiсть одержати з Генерального секретарiату Iнтерполу та Нацiональних центральних бюро Iнтерполу зарубiжних країн таку iнформацiю:

     а) про осiб, якi проходять по справах стосовно незаконного обiгу наркотикiв;

     б) про злочиннi угруповання, якi займаються наркобiзнесом;

     в) про факти вилучення наркотикiв;

     г) про основнi види наркотичних засобiв та психотропних речовин, що перебувають у незаконному обiгу;

     д) про новi види наркотикiв, якi з'явилися в обiгу;

     е) про методи нелегального виготовлення наркотикiв, найпоширенiшi способи упаковки, виявленi пiдпiльнi лабораторiї;

     ж) про канали транспортування та методи приховування;

     з) матерiали мiжнародних конференцiй, симпозiумiв, робочих зустрiчей та iнших нарад по лiнiї Iнтерполу з проблем боротьби з незаконним обiгом наркотикiв та психотропних речовин, перiодичнi видання, пiдготовленi Генеральним секретарiатом Iнтерполу з цих питань;

     и) статистичнi огляди та правозастосовна дiяльнiсть (аналiз вилучених наркотичних речовин, тенденцiї у боротьбi з наркобiзнесом, iнформацiйнi матерiали про дiяльнiсть спецiальних служб полiцiї рiзних країн та iнше).

     2.5.2. У кожному випадку вилучення на територiї України так званих "важких" наркотикiв (героїну, кокаїну), а також психотропних субстанцiй, синтетичних наркотикiв та прекурсорiв орган, який їх вилучив, протягом 5 дiб з моменту вилучення повинен iнформувати НЦБ, обов'язково повiдомивши:

     а) вид наркотика;

     б) кiлькiсть (вага), яка була вилучена;

     в) мiсце, час та iншi обставини вилучення;

     г) спосiб транспортування та маршрут руху вилучених наркотикiв (мiсце виготовлення, транзитнi пункти, мiсцепризначення);

     д) спосiб приховування наркотика;

     е) вiдомостi про особу (осiб), у якої (яких) були вилученi наркотики, в тому числi данi про її(їх) стать та громадянство;

     ж) номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки та дату їх порушення (заведення).

     2.5.3. На пiдставi отриманого повiдомлення НЦБ готує i протягом 5 дiб надсилає iнформацiю до Генерального секретарiату Iнтерполу.

     2.5.4. За наявностi iнформацiї про причетнiсть конкретних осiб до мiжнародного наркобiзнесу правоохороннi органи України можуть звернутися до НЦБ для одержання щодо цих осiб вiдомостей, що знаходяться в базах даних Генерального секретарiату Iнтерполу та Нацiонального центрального бюро Iнтерполу iншої країни (країн).

     2.5.5. У запитi необхiдно вказувати, якi конкретнi дiї слiд виконати запитуванiй сторонi:

     а) перевiрити особу за кримiнальними облiками;

     б) iдентифiкувати осiб;

     в) встановити мiсцезнаходження осiб;

     г) надiслати вiдомостi про участь осiб у пiдготовлюваних або вже вчинених злочинах тощо.

     2.5.6. За наявностi вiдповiдних даних i пiдстав правоохороннi органи України каналами НЦБ можуть координувати з правоохоронними органами iнших країн спiльнi операцiї, якi проводяться методом контрольованої поставки, та iншi оперативно-розшуковi заходи.

     2.5.7. За необхiдностi проведення оперативно-розшукових заходiв кримiнальною полiцiєю iнших країн щодо конкретних осiб, причетних до незаконного обiгу наркотикiв i розшукуваних за кордоном, увесь комплекс пов'язаних з цим питань необхiдно узгоджувати з Управлiнням по боротьбi з незаконним обiгом наркотикiв МВС України (лише для органiв внутрiшнiх справ України).

     2.6. У сферi боротьби з незаконним обiгом вогнепальної зброї, боєприпасiв, вибухiвки та вибухових пристроїв

     2.6.1. Пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй по розкриттю злочинiв, пов'язаних з незаконним обiгом вогнепальної зброї, боєприпасiв, вибухiвки та вибухових пристроїв, правоохороннi органи можуть одержати по каналах Iнтерполу таку iнформацiю:

     а) про країну-виробника;

     б) про основнi технiчнi характеристики зброї, боєприпасiв, вибухiвки та вибухових пристроїв;

     в) про час та мiсце реалiзацiї зброї торговим пiдприємством або заводом-виробником;

     г) про можливостi експортування в iншi країни;

     д) чи розшукується певна зброя або вибуховий пристрiй;

     е) про наявнiсть вiдомостей кримiнального характеру на осiб, якi нею володiли;

     ж) про вчинення аналогiчних злочинiв у iнших країнах.

     2.6.2. У разi крадiжки вогнепальної зброї на територiї України та наявностi вiрогiдних вiдомостей про її вивезення за кордон правоохороннi органи можуть оголосити мiжнародний розшук цiєї зброї як у однiй, так i в кiлькох країнах. При зверненнi до НЦБ у запитi необхiдно вказати:

     а) стислу фабулу подiї, номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки, дату їх порушення та орган, який здiйснює провадження;

     б) тип зброї;

     в) калiбр;

     г) марку;

     д) модель;

     е) номер серiї та рiк випуску;

     ж) довжину ствола;

     з) колiр металу;

     и) iнше наявне маркування.

     2.6.3. До запиту за наявностi додається фотографiя зброї.

     2.6.4. Для встановлення належностi вогнепальної зброї або вибухового пристрою iноземного виробництва, його системи, моделi, способу виготовлення, а також країни-виробника правоохороннi органи перед зверненням до НЦБ повиннi попередньо перевiрити цю зброю чи вибуховий пристрiй iз залученням фахiвцiв експертно-кримiналiстичних пiдроздiлiв.

     2.7. У сферi боротьби iз злочинами, пов'язаними з пiдробкою документiв

     2.7.1. Пiд час розкриття злочинiв, пов'язаних з пiдробкою документiв, правоохороннi органи каналами Iнтерполу можуть перевiрити їх автентичнiсть, а також можливе використання цих документiв злочинцями на територiї iнших країн.

     2.7.2. Для проведення такої перевiрки до НЦБ надсилається запит, у якому зазначаються:

     а) номер кримiнальної, оперативно-розшукової справи, матерiалу перевiрки, дата їх порушення та орган, який здiйснює провадження;

     б) обставини виявлення чи вилучення документа i обгрунтування необхiдностi звернення до НЦБ;

     в) вид документа (паспорт, посвiдчення водiя, довiдка, свiдоцтво, диплом тощо);

     г) у якiй країнi, яким органом (органiзацiєю, установою, фiрмою) видано документ, номер та дата його видачi;

     д) анкетнi данi особи, у якої вилучено документ, та на кого його було оформлено.

     2.7.3. До запиту в НЦБ додається ксерокопiя документа, який перевiряється.

     2.8. У сферi захисту довкiлля, а також боротьби iз злочинами, пов'язаними з викраденням та незаконним перевезенням радiоактивних речовин

     2.8.1. Пiд час розслiдування злочинiв, пов'язаних з екологiєю, а також з викраденням та незаконним перевезенням радiоактивних речовин, правоохороннi органи України каналами Iнтерполу мають можливiсть одержати iз зарубiжних країн таку iнформацiю:

     а) про екологiчно небезпечнi речовини та факти їх вилучення в iнших країнах;

     б) про пiдприємства i фiрми, якi займаються виготовленням, транспортуванням, переробкою таких речовин;

     в) про транспортнi засоби, якi використовуються для їх перевезення, маршрути транспортування;

     г) про факти вилучення радiоактивних речовин, їх технiчнi характеристики;

     д) про осiб, у яких були вилученi радiоактивнi речовини;

     е) про методи та обладнання, яке використовується для вилучення радiоактивних речовин;

     ж) матерiали мiжнародних конференцiй, симпозiумiв, робочих зустрiчей та iнших нарад з проблематики боротьби iз злочинами в сферi екологiї та викрадення радiоактивних речовин, якi проводяться пiд егiдою Iнтерполу.

     2.8.2. У разi викрадення радiоактивних речовин на територiї України та наявностi вiрогiдних вiдомостей про їх вивезення за кордон правоохороннi органи України можуть звернутися iз запитом про розшук таких речовин. При зверненнi до НЦБ у запитi необхiдно вказати:

     а) номер кримiнальної (оперативно-розшукової) справи, матерiалу перевiрки, дату їх порушення (заведення), найменування органу, в провадженнi якого вона знаходиться;

     б) стислу фабулу подiї;

     в) хiмiчний склад викраденої речовини, чистоту, силу опромiнювання, масу, вид упаковки;

     г) якщо радiоактивна речовина знаходилася в приладi (пристрої) - вказати тип i марку приладу (пристрою), при наявностi додати копiю технiчного паспорта на нього, фотографiю або малюнок iз його зображенням;

     д) вiдомостi про осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину;

     е) шляхи можливого транспортування та вiдомостi про транспорт, який може використовуватися.

3. Iдентифiкацiя та перевiрка осiб за облiками полiцiй зарубiжних країн

     3.1. З метою встановлення осiб, якi вчинили злочини, правоохороннi органи при наявностi вiдбиткiв пальцiв (у тому числi вилучених з мiсць вчинення злочинiв) можуть звертатися до Генерального секретарiату Iнтерполу та Нацiональних центральних бюро Iнтерполу зарубiжних країн за сприянням з таких питань:

     а) iдентифiкацiї осiб за вiдбитками пальцiв рук;

     б) перевiрки їх за нацiональними та регiональними дактилоскопiчними облiками правоохоронних органiв зарубiжних країн;

     в) перевiрки слiдiв рук, вилучених з мiсця подiї, за слiдотеками.

     3.2. Пiдставою для перевiрки або iдентифiкацiї громадян України або iноземцiв за вiдбитками пальцiв рук є:

     а) наявнiсть вiдомостей про виїзд таких осiб за кордон i заняття злочинною дiяльнiстю (за вiдсутнiстю вiрогiдних анкетних даних);

     б) наявнiсть вiдомостей, якi вказують на те, що вилученi з мiсця пригоди слiди рук, залишенi iноземним громадянином.

     3.3. У запитi в НЦБ необхiдно вказати:

     а) назву органу, який звертається iз запитом i в провадженнi якого знаходиться кримiнальна чи оперативно-розшукова справа;

     б) пiдстави для перевiрки чи iдентифiкацiї осiб, а також номер кримiнальної справи чи справи оперативної перевiрки, дату порушення чи заведення;

     в) стислу фабулу злочину (подiї) iз зазначенням анкетних даних особи, яка iдентифiкується чи перевiряється, а за можливостi - групу кровi;

     г) назву зарубiжного органу, до якого необхiдно звернутися iз запитом;

     д) серiю, номер i термiн дiї закордонного паспорта громадянина України, якщо особа, яка перевiряється, такий паспорт отримувала;

     е) за наявностi - ксерокопiю нацiонального паспорта чи iншого документа iноземця, який посвiдчує його особу.

     3.4. До запиту додаються дактокарти чи копiї iнших слiдоносiїв, у необхiдних випадках надаються збiльшенi їх фрагменти.

4. Мiжнародний розшук каналами Iнтерполу

     4.1. Використовуючи систему мiжнародного розшуку в межах Iнтерполу, правоохороннi органи України мають можливiсть:

     4.1.1. Одержати iнформацiю про мiсцеперебування за кордоном та рiд занять розшукуваних осiб: пiдозрюваних у вчиненнi злочинiв, звинувачуваних, засуджених, якi ухиляються вiд кримiнальної вiдповiдальностi чи вiдбування покарання з подальшою їх екстрадицiєю (видачею);

     4.1.2. Встановити контроль за дiяльнiстю та пересуванням осiб, якi переховуються вiд правоохоронних органiв за межами України;

     4.1.3. Встановити мiсцезнаходження особи, яка виїхала за кордон i пропала безвiсти;

     4.1.4. Iдентифiкувати особу;

     4.1.5. Iдентифiкувати невiдомих хворих;

     4.1.6. Iдентифiкувати непiзнанi трупи.

     4.2. Мiжнародний розшук з використанням каналiв та можливостей Iнтерполу ведеться у випадках:

     4.2.1. Наявностi вiрогiдних даних про виїзд розшукуваної особи в iншi країни, якими можуть бути: наявнiсть у такої особи закордонного паспорта, повiдомлення органiв Держкомкордону України про реєстрацiю перетинання нею кордону, поштове листування, пояснення свiдкiв тощо;

     4.2.2. Надходження запиту до НЦБ про розшук осiб, прибулих в Україну з iнших держав (за iнiцiативою закордонних партнерiв - членiв Iнтерполу).

     4.3. Мiжнародному розшуковi з iнiцiативи правоохоронних органiв України пiдлягають:

     4.3.1. Особи, якi виїхали за межi України i ухиляються вiд кримiнальної вiдповiдальностi та вiдбуття покарання за злочини, за якi згiдно з чинним законодавством або судовим вироком, що набув законної сили, передбачене (призначене) покарання у виглядi позбавлення волi на строк не менше шести мiсяцiв;

     4.3.2. Громадяни, якi пропали безвiсти, - за наявностi вiрогiдних вiдомостей про виїзд розшукуваних за кордон;

     4.3.3. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi i щодо яких отримана iнформацiя про вчинення ними злочинiв на територiї iнших держав.

     4.4. Пiдставою для мiжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надiсланий до НЦБ. У запитi повинна бути викладена повна та об'єктивна iнформацiя про подiї, факти на розшукуваних осiб, а саме:

     4.4.1. Номер кримiнальної справи, ким та коли вона порушена, прiзвище слiдчого, який провадить розслiдування, його контактний телефон;

     4.4.2. Номер, дата заведення оперативно-розшукової справи категорiї "Розшук", прiзвище та контактний телефон працiвника, який здiйснює провадження у справi;

     4.4.3. Обставини вчиненого злочину (злочинiв) - мiсце, час, спосiб, юридична квалiфiкацiя дiянь, iншi причетнi до злочинiв особи тощо;

     4.4.4. Усi вiдомi прiзвища, iмена, по батьковi розшукуваного кирилицею та в латинськiй транскрипцiї;

     4.4.5. За можливостi, вiдомостi про обох батькiв;

     4.4.6. Повна дата i мiсце народження розшукуваної особи;

     4.4.7. Громадянство, нацiональнiсть;

     4.4.8. Номери нацiонального та закордонного паспортiв, дати їх видачi, органи, якi видавали паспорти;

     4.4.9. Прiзвиська розшукуваного, пiд якими вiн може бути вiдомим у злочинному середовищi;

     4.4.10. Прикмети загальнi (зрiст, будова тiла, колiр волосся, очей тощо) та особливi (шрами, татуювання, вiдсутнiсть органiв, окуляри тощо);

     4.4.11. Функцiональнi ознаки (особливостi ходи, заїкання, звички тощо);

     4.4.12. Двi фотокартки (якщо можливо, анфас та в профiль) iз зазначенням дати фотографування та виготовлення фотокарток;

     4.4.13. За наявностi двi дактокарти;

     4.4.14. Вiдомостi про наявнiсть у розшукуваного зброї, чи може вiн становити загрозу для оточуючих як психiчно хворий, наркоман, iнфекцiйно хворий, схильний до жорстокостi тощо;

     4.4.15. Професiї, якими видами дiяльностi може займатися;

     4.4.16. Мови, якими володiє;

     4.4.17. В яких країнах i за якими адресами може перебувати, з ким може контактувати в країнi перебування;

     4.4.18. Який запобiжний захiд обраний стосовно розшукуваної особи. Якщо є санкцiя на тримання цiєї особи пiд вартою, ким i коли вона видана.

     4.5. У разi розшуку пiдозрюваної, обвинуваченої або засудженої особи, яка переховується за кордоном, у запитi додатково вiдтворюються такi позицiї:

     4.5.1. Номер кримiнальної справи, дата її порушення, назва органу, який провадить розслiдування чи розшук такої особи, номер та текст статтi Кримiнального кодексу України iз зазначенням передбаченої нею мiри покарання, а також стислий виклад вчиненого розшукуваною особою протиправного дiяння;

     4.5.2. Заходи, якi з точки зору iнiцiатора розшуку доцiльно вжити щодо розшукуваної особи у разi виявлення її на територiї iноземної держави. Такими заходами, як правило, можуть бути:

     а) встановлення контролю за пересуванням розшукуваної особи. У цьому випадку вiд закордонних партнерiв може бути одержана iнформацiя про мiсцеперебування розшукуваного, маршрути перемiщення, контакти, виїзд за межi тiєї чи iншої країни тощо;

     б) затримання та арешт розшукуваної особи з наступною її екстрадицiєю. У цьому разi iнiцiатор розшуку в запитi до НЦБ гарантує, що при затриманнi та арештi розшукуваної особи на територiї iншої держави до її компетентних органiв буде обов'язково надiслано клопотання про екстрадицiю цiєї особи. Якщо країна, де вiрогiдно може перебувати розшукувана особа, невiдома, то в запитi гарантується звернення з клопотанням про екстрадицiю до будь-якої країни або вказується коло чи конкретний перелiк країн, яким обмежується гарантоване звернення з клопотанням про екстрадицiю.

     4.6. НЦБ вивчає одержанi матерiали, при потребi запитує в iнiцiатора додатковi вiдомостi i, за прийнятими Iнтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретарiату Iнтерполу або в Нацiональне центральне бюро Iнтерполу вiдповiдної країни.

     4.7. Про здiйснений запит НЦБ письмово iнформує iнiцiатора, який пiсля цього зобов'язаний негайно повiдомляти новi вiдомi факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходiв за кордоном.

     4.8. У разi затримання чи встановлення мiсцеперебування розшукуваної особи на територiї України iнiцiатор її мiжнародного розшуку зобов'язаний негайно, але за будь-яких обставин не пiзнiше 5-ти днiв, повiдомити про це в НЦБ для iнформування правоохоронних органiв зарубiжних країн про припинення розшуку.

     4.9. Пiсля одержання даних про мiсцеперебування розшукуваної особи за кордоном НЦБ:

     4.9.1. Доводить одержану iнформацiю до вiдома iнiцiатора розшуку;

     4.9.2. Повiдомляє Генеральну прокуратуру України, а також прокуратуру Автономної Республiки Крим, мiст Києва, Севастополя чи вiдповiдної областi (якщо кримiнальна справа щодо розшукуваної особи знаходиться в провадженнi слiдчих прокуратури), Головне слiдче управлiння МВС України (якщо розслiдування в кримiнальнiй справi провадять слiдчi органiв внутрiшнiх справ) або ГУКР МВС України (в разi розшуку засудженої особи) чи iншi правоохороннi органи або їх структурнi пiдроздiли за пiдслiднiстю.

     4.10. Орган - iнiцiатор розшуку, отримавши iнформацiю про мiсце перебування розшукуваної особи за кордоном, готує i не пiзнiше 10 днiв з моменту отримання такої iнформацiї надсилає вiдповiдно в прокуратуру Автономної Республiки Крим, мiст Києва, Севастополя чи областi, Головне слiдче управлiння, ГУКР МВС України, вiдповiдний пiдроздiл iнших правоохоронних органiв за пiдслiднiстю, обгрунтований запит про її видачу, до якого додаються такi документи:

     4.10.1. Копiя постанови про обрання запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою або копiя вироку з пiдтвердженням того, що вирок набрав законної сили, завiренi гербовою печаткою того органу, який винiс цю постанову (вирок);

     4.10.2. Довiдка про докази, якими пiдтверджується вина розшукуваної особи у вчиненнi злочину, або копiя постанови про притягнення цiєї особи як обвинуваченого;

     4.10.3. Завiрений текст закону (статтi Кримiнального кодексу України), за яким квалiфiкується злочин;

     4.10.4. Повнi данi розшукуваної особи, щодо якої робиться запит про видачу згiдно з перелiком, передбаченим пунктом 4.4. цiєї Iнструкцiї;

     4.10.5. Довiдка про попереднi судимостi;

     4.10.6. Довiдка про розмiр невiдбутого покарання (у випадках, коли запит про видачу робиться щодо особи, яка вже вiдбула частину призначеного судом покарання);

     4.10.7. Постанова слiдчого (суду) про розшук особи;

     4.10.8. Вiдомостi про матерiальнi збитки, заподiянi внаслiдок злочину;

     4.10.9. Двi фотокартки та дактилокарта розшукуваної особи (за наявностi).

     4.11. Текст запиту про видачу та тексти документiв, перелiчених у пiдпунктах 4.10.1, 4.10.3, 4.10.5, 4.10.7, додаються до матерiалiв також перекладеними на державну мову країни, з якої пiдлягає видачi розшукувана особа. Перекладенi тексти пiдписуються перекладачем i завiряються його печаткою (печаткою бюро перекладiв, за вiдсутностi - нотарiально).

     4.12. Прокуратури Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, прирiвненi до них прокуратури, Головне слiдче управлiння або ГУКР МВС України, вiдповiднi пiдроздiли iнших правоохоронних органiв вивчають одержанi вiд iнiцiатора розшуку матерiали, при потребi органiзовують їх доопрацювання, а у разi належного оформлення надсилають до Генеральної прокуратури України.

     4.13. Генеральна прокуратура України пiсля вивчення та перевiрки матерiалiв у разi належного їх оформлення надсилає у вiдповiдний орган iноземної держави запит про видачу (екстрадицiю) розшукуваної особи, а завiрену копiю запиту може надiслати в НЦБ для оперативного iнформування правоохоронних органiв цiєї держави.

     4.14. У разi надходження вiд органiв iноземної держави згоди на видачу розшукуваної особи i повiдомлення про її затримання (арешт) Генеральна прокуратура України дає доручення вiдповiдним правоохоронним органам про прийом цiєї особи. Разом з таким дорученням надсилається постанова про тримання пiд вартою особи, яка видається iншою державою, або офiцiйно завiрена копiя вироку, а також повiдомляється, куди слiд направити заарештованого та за яким органом вiн буде числитися.

     4.15. Прийом осiб, якi видаються iншою державою, здiйснюється, як правило, через контрольно-пропускнi пункти Прикордонних вiйськ України i оформляється спецiальним протоколом (додатки NN 13, 14 до цiєї Iнструкцiї). При цьому обов'язкова присутнiсть представникiв прокуратури та прикордонних вiйськ.

     4.16. У окремих випадках за погодженням Генеральної прокуратури України з вiдповiдними органами iнших держав прийом осiб, якi видаються, може здiйснюватися також за межами України.

     4.17. Усi витрати, пов'язанi з прийомом осiб, якi видаються iншими державами, їх триманням пiд вартою, конвоюванням, понесенi на територiї України, здiйснюються за рахунок бюджетних коштiв.

     4.18. У разi розшуку осiб, якi пропали безвiсти, необхiдною пiдставою для звернення до НЦБ є наявнiсть оперативно-розшукової справи "Розшук" або зареєстрованої заяви з матерiалами первинної перевiрки, в процесi яких встановлена вiрогiднiсть виїзду розшукуваної особи за кордон.

     4.19. Запити правоохоронних органiв зарубiжних країн, що надiйшли у правоохороннi органи України по каналах Iнтерполу, є правомiрною пiдставою для здiйснення мiжнародного розшуку на територiї України.

5. Особливостi взаємодiї правоохоронних органiв України з правоохоронними органами зарубiжних країн каналами Iнтерполу при виконаннi кримiнально-процесуальних дiй по розкриттю та розслiдуванню злочинiв

     5.1. Питання виконання окремих слiдчих дiй (допиту, впiзнання, обшуку, арешту та iнших), а також екстрадицiї та отримання вiдомостей про рух коштiв на банкiвських рахунках на територiї зарубiжних держав вирiшуються в порядку надання правової допомоги i належать до компетенцiї Генеральної прокуратури України, у зв'язку з чим правоохороннi органи звертаються через вiдповiдних прокурорiв, якi здiйснюють нагляд, у Генеральну прокуратуру України з клопотанням про пiдготовку звернення до центрального органу юстицiї (прокуратури) вiдповiдної країни iз запитом про надання правової допомоги.

     5.2. При зносинах з країнами, якi є сторонами Конвенцiї "Про правову допомогу i правовi вiдносини у цивiльних, сiмейних i кримiнальних справах", пiдписаної 22 сiчня 1993 р. у м.Мiнську, до компетенцiї Генеральної прокуратури України належать зносини з питань видачi, кримiнального переслiдування, а також запити про виконання таких процесуальних дiй, якi торкаються прав громадян i потребують санкцiї прокурора. Зносини з питань проведення iнших процесуальних дiй можуть здiйснюватися через iншi правоохороннi органи, до компетенцiї яких вiдносяться кримiнальнi справи.

     5.3. У клопотаннi про правову допомогу обов'язково вказується:

     5.3.1. Назва установи, до якої звертаються за наданням правової допомоги;

     5.3.2. Iмена та прiзвища свiдкiв, пiдозрюваних, пiдсудних, засуджених чи потерпiлих (при наявностi представникiв вказаних осiб - їх iмена, прiзвища, адреси), їх мiсцеперебування та мiсце проживання, громадянство, заняття, а також мiсце та дата народження i, якщо можливо, прiзвища та iмена батькiв;

     5.3.3. Опис та квалiфiкацiя вчиненого дiяння i данi про розмiр заподiяних збиткiв, якщо вони були наслiдком цього дiяння;

     5.3.4. Змiст норми Кримiнального кодексу України, яка передбачає вiдповiдальнiсть за вчинене дiяння;

     5.3.5. Змiст доручення, а також iншi вiдомостi, необхiднi для його виконання.

     5.4. За дорученням Генеральної прокуратури України НЦБ по каналах Iнтерполу надсилає через Нацiональне центральне бюро Iнтерполу запитуваної країни (країн) копiї перекладеного на iноземну мову запиту про правову допомогу чи в порядку, передбаченому роздiлом 4 цiєї Iнструкцiї, органiзовує розшук iз залученням Нацiонального центрального бюро Iнтерполу однiєї або кiлькох країн, де, вiрогiдно, знаходиться розшукуваний, а також використовує можливостi Генерального секретарiату Iнтерполу, вiдповiдних Нацiональних центральних бюро Iнтерполу для сприяння виконанню запиту про правову допомогу.

6. Порядок обробки та захисту iнформацiї в НЦБ

     6.1. Уся iнформацiя, що надходить до НЦБ та виходить вiд нього електронною поштою Х.400, вiдомчою електронною поштою, телексом, телетайпом, факсом, звичайною поштою тощо, пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї та первиннiй обробцi.

     6.2. Дiловодство в НЦБ здiйснюється вiдповiдно до вимог наказу МВС України вiд 22 липня 1993 р. N 435 "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства в органах, пiдроздiлах внутрiшнiх справ, навчальних закладах, науково-дослiдних установах, установах виконання покарань, на пiдприємствах i в органiзацiях системи МВС України", а також цiєї Iнструкцiї.

     6.3. Первинна обробка iнформацiї, отриманої перелiченими в п.6.1 каналами зв'язку, здiйснюється в такому порядку:

     6.3.1. Перший етап:

     а) ознайомлення з отриманими документами та їх роздрукування;

     б) складання при необхiдностi короткої анотацiї на документи, що виконанi однiєю з робочих мов Iнтерполу;

     6.3.2. Другий етап:

     а) реєстрацiя отриманої кореспонденцiї;

     б) здiйснення довiдкового пошуку в пiдсистемi "Документ" iнтегрованої бази даних НЦБ;

     6.3.3. Третiй етап:

     а) перевiрка iнформацiї, що мiститься у документi за вiдповiдними базами даних Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Генерального секретарiату Iнтерполу;

     б) введення нової iнформацiї до iнтегрованої бази даних НЦБ;

     в) коригування iнформацiї в пiдсистемах бази даних НЦБ.

     6.4. Пiсля закiнчення первинної обробки документ з вiдповiдними позначками про результати обробки передається до секретарiату НЦБ. Секретарiатом усi документи оцiнюються за їх змiстом та ступенем важливостi. Вiдповiдi на запити НЦБ передаються спiвробiтникам робочого апарату, якi готували цi запити. Всi iншi документи (крiм запитiв категорiї "термiново") начальник секретарiату доповiдає начальнику НЦБ або його заступникам, якi визначають порядок їх подальшого виконання.

     6.5. Запити категорiї "термiново" ("urgent") секретарiатом негайно передаються начальникам вiддiлiв або їх заступникам за функцiональним розподiлом. Начальники вiддiлiв (їх заступники) негайно вживають заходiв щодо виконання таких запитiв i доповiдають про цi документи та вжитi заходи начальнику НЦБ або його заступникам.

     6.6. При отриманнi каналами Iнтерполу запитiв вiд правоохоронних органiв iнших країн НЦБ визначає порядок їх виконання i оптимальне коло виконавцiв, пiсля чого надсилає необхiднi документи у вiдповiднi пiдроздiли апарату Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, головнi управлiння МВС України в Криму, м.Києвi та Київськiй областi, управлiння МВС України в областях, м.Севастополi та на транспортi або їх пiдроздiли, а також в iншi правоохороннi органи.

     6.7. При отриманнi оформленого вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї запиту вiд пiдроздiлiв апарату Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, головних управлiнь МВС України в Криму, м.Києвi та Київськiй областi, управлiнь МВС України в областях, м.Севастополi та на транспортi, їх пiдроздiлiв чи вiд iнших правоохоронних органiв НЦБ згiдно з його змiстом та правилами регламенту мiжнародного полiцейського спiвробiтництва i внутрiшнього контролю облiкiв Iнтерполу, iншими нормативними документами органiзацiї визначає порядок виконання запиту та надсилає необхiднi документи до Генерального секретарiату Iнтерполу чи Нацiонального центрального бюро Iнтерполу вiдповiдної країни (країн).

     6.8. Кожному новому документовi, який надсилається з НЦБ до Генерального секретарiату Iнтерполу, Нацiонального центрального бюро Iнтерполу iншої країни (країн) чи правоохоронних органiв України i мiстить клопотання про перевiрку, надання iнформацiї, вжиття оперативно-розшукових та iнших заходiв тощо, надається номер посилання (REF), який складається з iндивiдуального коду та вихiдного (пiдписного) номера.

     6.9. Iндивiдуальний код складається з iндексу IР (Iнтерпол), порядкового номера справи та двох останнiх цифр року її заведення.

     6.10. Вихiдний (пiдписний) номер складається з коду працiвника НЦБ, який готував документ, а також порядкового номера документа, проставленого в хронологiчно наростаючiй послiдовностi.

     6.11. Кожному документовi, що надходить в НЦБ, надається вхiдний номер, який формується в хронологiчно наростаючiй послiдовностi.

     6.12. При всiх наступних зверненнях по тiй же справi посилання на вiдповiдний номер НЦБ (REF) є обов'язковим. При цьому, iндивiдуальний код залишається незмiнним, змiнюються тiльки порядковий номер документа i код працiвника. Наприклад, запит, що надсилається НЦБ до Генерального секретарiату Iнтерполу чи Нацiонального центрального бюро Iнтерполу зарубiжної країни, крiм передбачених загальними вимогами, включатиме такi реквiзити:

     6.12.1. Iндивiдуальний код: IР/номер справи/96;

     6.12.2. Вихiдний номер: код працiвника/6789;

     6.12.3. Повний номер посилання запиту (REF) матиме такий вигляд: IР/номер справи/96-код працiвника/6789.

     6.13. Пiсля завершення перевiрки (виконання запиту) всi матерiали формуються в окрему справу i передаються в секретарiат НЦБ для зберiгання та архiвування.

     6.14. Переданi до секретарiату справи зберiгаються в теках-накопичувачах за номерами посилання у хронологiчно наростаючiй послiдовностi.

     6.15. Номенклатура справ, класифiкацiя iнформацiї, коди працiвникiв затверджуються начальником НЦБ.

     6.16. Архiвнi матерiали зберiгаються в архiвi робочого апарату НЦБ. Порядок зберiгання та знищення архiвних матерiалiв НЦБ встановлюється начальником бюро i затверджується Мiнiстром внутрiшнiх справ України.

     6.17. У разi необхiдностi поновити провадження (потреба в додатковiй перевiрцi, здiйсненнi додаткових заходiв, надходження додаткової iнформацiї тощо) справа видається працiвнику НЦБ iз секретарiату (архiву) бюро.

     6.18. При змiнах в органiзацiйно-штатнiй структурi, технiчному забезпеченнi НЦБ та з метою удосконалення його дiяльностi начальник НЦБ може змiнити порядок реєстрацiї, первинної обробки та зберiгання iнформацiї, передбачений пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 цiєї Iнструкцiї. Про внесенi змiни НЦБ iнформує правоохороннi органи.

     6.19. НЦБ вживає необхiдних заходiв до забезпечення режиму таємностi, конфiденцiйностi та захисту iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу до неї. Працiвники НЦБ зобов'язанi зберiгати державну та службову таємницю. Їм забороняється виправлення та знищення iнформацiї з власної iнiцiативи. Виправлення i знищення iнформацiї можливе лише на пiдставi прохання НЦБ або органу, якi були iнiцiаторами її надсилання в НЦБ, з дозволу начальника НЦБ або його заступникiв.

     6.20. Для отримання iнформацiї вiд НЦБ встановлюються три рiвнi доступу до неї:

     6.20.1. Рiвень 1 - щодо iнформацiї, яку НЦБ може розповсюджувати без будь-яких обмежень;

     6.20.2. Рiвень 2 - щодо iнформацiї, розповсюдження якої можливе тiльки на пiдставi дозволу НЦБ чи органу - iнiцiатора її надсилання в Укрбюро Iнтерполу;

     6.20.3. Рiвень 3 - щодо iнформацiї, розповсюдження якої можливе лише з дозволу Мiнiстра внутрiшнiх справ України або його заступникiв.

     6.21. Рiвень доступу до iнформацiї встановлюється НЦБ або органом - iнiцiатором її надсилання в Укрбюро Iнтерполу. Орган, який надсилає iнформацiю до НЦБ, може спецiально зазначити, що вiдомостi чи їх джерело не можна розкривати будь-кому або обмежити коло осiб, якi можуть знайомитися з цiєю iнформацiєю.

     6.22. Якщо в документi вiдсутня вказiвка на рiвень доступу до iнформацiї, вона видається i обробляється згiдно з правилами, встановленими для рiвня 1.

     6.23. Органи, якi одержали iнформацiю з НЦБ, зобов'язанi забезпечити ефективний захист її змiсту вiд стороннiх осiб, а також вiд викривлення та розголошення.

     6.24. Якщо та чи iнша iнформацiя частково або повнiстю втратила достовiрнiсть, орган - iнiцiатор або виконавець запиту повинен звернутися до НЦБ з проханням виправити або, при потребi, знищити її.

     6.25. Питання ознайомлення зацiкавлених осiб з наявною щодо них iнформацiєю вирiшується вiдповiдно до чинного законодавства.

7. Формування банкiв даних НЦБ

     7.1. Уся iнформацiя, отримувана Мiнiстерством внутрiшнiх справ України каналами Iнтерполу, вмiщується в iнтегровану базу даних НЦБ за такими пiдсистемами:

     7.1.1. Документ;

     7.1.2. Особи;

     7.1.3. Транспорт;

     7.1.4. Фiрми;

     7.1.5. Номернi речi;

     7.1.6. Валюта;

     7.1.7. Предмети мистецтва.

     7.2. Джерелами накопичення iнформацiї в НЦБ є:

     7.2.1. Матерiали та iнформацiя, отримуванi з Генерального секретарiату Iнтерполу;

     7.2.2. Запити, повiдомлення, матерiали, отримуванi з нацiональних центральних бюро та правоохоронних органiв iнших країн;

     7.2.3. Запити, повiдомлення, матерiали, отримуванi вiд органiв внутрiшнiх справ та iнших правоохоронних органiв України;

     7.2.4. Офiцiйнi матерiали мiнiстерств, вiдомств, установ та органiзацiй, якi не є правоохоронними.

     7.3. Залежно вiд потреб НЦБ може створювати iншi пiдсистеми облiку, а також змiнювати i вдосконалювати iснуючi.

8. Стосунки iз засобами масової iнформацiї

     8.1. Наявна в НЦБ iнформацiя призначена лише для використання правоохоронними органами та судами у попередженнi, розкриттi, розслiдуваннi злочинiв та судовому розглядi кримiнальних справ.

     8.2. Вiдомостi, що знаходяться в НЦБ i стосуються конкретних розслiдувань, конкретних осiб, можуть бути переданi засобам масової iнформацiї лише з дозволу тих НЦБ або тих органiв, якi повiдомили їх Укрбюро Iнтерполу.

     8.3. Вимоги п.8.1 поширюються також на iнформацiю, що надсилається Укрбюро Iнтерполу правоохоронним органам України та НЦБ Iнтерполу iноземних країн.

     8.4. Виступати у засобах масової iнформацiї iз заявами, коментарями, роз'ясненнями, давати будь-якi iнтерв'ю з питань дiяльностi НЦБ, крiм керiвництва Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, можуть лише начальник робочого апарату бюро та його заступники.

     8.5. Взаємодiя НЦБ iз засобами масової iнформацiї здiйснюється через Центр громадських зв'язкiв МВС України.

 

Додаток N 1
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 15/1499 вiд 29.11.96

Перевiрка фiрм "Нева" (Росiя, м.Санкт-Петербург) та "Тонус" (м.Вiнниця) щодо кримiнально караного ухилення вiд сплати податкiв

     Управлiнням податкової полiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї Вiнницької областi по оперативно-розшуковiй справi N 1313 вiд 10.10.96 р. провадиться перевiрка за фактом ухилення вiд сплати податкiв фiрмою "Тонус", м.Вiнниця, вул. Павлова, 11, директор Маєвич Анатолiй Iванович, р/р N 6468154 у Вiнницькiй фiлiї "Укрсоцбанку".

     Згiдно з товарообмiнним контрактом N 1/001 НХ вiд 01.03.94 р. Вiнницька фiрма "Тонус" вiдвантажила компанiї "Нева" (м.Санкт-Петербург, Московський проспект, 175, тел/факс 279-06-22, р/р 46700000139 у Балтiйському банку РКЦ ГУ ГБ Росiї, МФО 161002, директор Панов Валерiй Борисович, заступник директора Бондаренко Костянтин Вiкторович) макароннi вироби у кiлькостi 161 759 кг на загальну суму 354786 гривень, що пiдтверджується митними декларацiями. На момент перевiрки передбачений контрактом товар вiд компанiї "Нева" не отримано.

     За оперативними даними, розрахунок за поставлений з України товар посадовi особи фiрми "Тонус" отримали готiвкою.

     Прошу надiслати запит до НЦБ Iнтерполу в Росiї з проханням:

     1. З'ясувати:

     а) чи зареєстрована в м.Санкт-Петербурзi компанiя "Нева" i чи займається вона господарською дiяльнiстю, якою саме?

     б) чи укладалася бартерна угода мiж фiрмами "Нева" i "Тонус" i чи отримувала росiйська компанiя макароннi вироби за вищевказаною угодою?

     в) чи були виконанi умови угоди з боку компанiї "Нева"?

     2. Надiслати на нашу адресу копiї документiв, якi пiдтверджують отримання макаронних виробiв з України та виконання угоди з боку компанiї "Нева".

     3. Опитати директора компанiї "Нева" або його заступника i з'ясувати такi питання: якою була домовленiсть, з ким, коли i як розрахувалась компанiя "Нева" за отриманi вiд фiрми "Тонус" макароннi вироби?

Начальник управлiння податкової полiцiї ___________________ О.П.Гончарук
(пiдпис)

Виконавець: Бондар П.П.
Телефон: 234567

 

Додаток N 2
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 37/450 вiд 21.08.96

Перевiрка норвезьких фiрм
"Ross Driling Co" i "Spetrak International"

     Слiдчим управлiнням ГУМВС України в Криму провадиться розслiдування кримiнальної справи N 126047, порушеної 11.07.96 за ознаками злочинiв, передбачених ст.ст. 143 ч. 2, 80 ч.1 КК України щодо громадянина України Носова Сергiя Анатолiйовича, який народився в Сiмферополi 10.06.62 р., проживає в Сiмферополi по вул. 2-ї Гвардiйської Армiї, 25/2, директора малого пiдприємства "ЕРА", яке зареєстроване в м.Сiмферополi 23.10.92 р.

     Пiд час розслiдування кримiнальної справи встановлено, що в перiод з жовтня 1993 по жовтень 1994, Носов як директор фiрми "ЕРА" укладав угоди з громадянами України i Росiї про направлення їх на роботу на нафтовi платформи в Норвегiї. При цьому, з кожної особи за укладання угоди вiн брав платню в доларах США, не маючи дозволу Нацiонального банку України на здiйснення операцiй з валютними цiнностями.

     У Носова були вилученi контракти, укладенi мiж норвезькими фiрмами "Ross Driling Co", "Spetrak International" i МП "ЕРА", згiдно з якими Носов є представником цих норвезьких фiрм в Українi. Справжнiсть цих контрактiв викликає сумнiв.

     Прошу надiслати запит до НЦБ Iнтерполу в Норвегiї з проханням

     1. З'ясувати:

     а) чи дiйсно зареєстрованi в Норвегiї фiрми "Ross Driling Co" i "Spetrak International" (адреси та iншi реквiзити цих фiрм вказанi на копiях контрактiв, що додаються), якою дiяльнiстю вони займаються?

     б) чи укладалися контракти мiж норвезькими фiрмами i МП "ЕРА", копiї яких додаються?

     в) чи вiдомо їм що-небудь про Носова i фiрму "ЕРА", чи дiйсно вiн є представником норвезьких фiрм в Українi?

     2. Опитати менеджерiв норвезьких фiрм "Ross Driling Co" i "Spetrak International" з двох останнiх питань.

     Додаток:

     1. Копiї контрактiв фiрм "Ross Driling Co" i "Spetrak International" з МП "ЕРА" - на 8 аркушах;

     2. Текст запиту робочою мовою Iнтерполу (готується групою (вiддiленням) Укрбюро Iнтерполу i надсилається, як правило, електронною поштою).

Начальник ГУМВС України в Криму ___________________ В.М.Черненко
(пiдпис)

Вик.: Павленко В.С.
Телефон: 273849

 

Додаток N 3
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 4/324-45 Сл. вiд 29.12.96 р.

Щодо вилучення фальшивих доларiв США

     16.12.96 р. пiд час проведення операцiї на авторинку в мiстi Чернiговi затриманi студенти Чернiгiвського полiтехнiчного iнституту, громадяни Йорданiї Аль Рувайлi Аєд (AL-RUWAYLI Ayed), 1974 р.н., уродженець м.Аман, Йорданiя, паспорт YF-345987, та Хусейн Абдул Гафар (HUSSAIN Abdul Ghaffar), 1973 р.н., уродженець м.Порт-Саїд, Йорданiя, паспорт АН-123765, якi як засiб платежу використовували фальшивi 12 000 доларiв США (банкноти по 100 USD) з iндикативами А5322Н, G89765F, J78967G. Щодо вищевказаних осiб 19.12.96 р. слiдчим вiддiлом УМВС України в Чернiгiвськiй областi порушена кримiнальна справа No 5555-96. За поясненнями громадян Йорданiї фальшивi долари їм як пробну партiю привiз їх спiввiтчизник Мохамед Хамiд Аль Фатiх (MOHAMMAD HAMIDAl-Fatih), що навчається разом з ними, але на цей час виїхав у Йорданiю до батькiв, якi мешкають в м.Аманi, вул.Кариджара, б.45, кв.6.

     Мохамед Хамiд Аль Фатiх має намiр привезти ще фальшивi долари США у випадку реалiзацiї першої партiї.

     Враховуючи вищевикладене, прошу звернутися до НЦБ Iнтерполу Йорданiї iз запитом про наступне:

     1. З'ясувати:

     а) чи вилучалися в їх країнi вищевказанi iндикативи фальшивих доларiв США?

     б) чи є iнформацiя кримiнального характеру стосовно вищевказаних громадян Йорданiї?

     2. Встановити мiсцезнаходження громадянина Йорданiї Мохамеда Хамiда Аль Фатiха та вжити необхiдних заходiв для встановлення причетностi його до виготовлення фальшивих грошей та їх реалiзацiї.

     Фото затриманих осiб та їх дактилокарти надiсланi на Вашу адресу поштою.

     Додаток: текст запиту робочою мовою Iнтерполу, пiдготовлений групою (вiддiленням) Укрбюро Iнтерполу.

Начальник УМВС України в Чернiгiвськiй областi ___________________ О.В.Грiнчак
(пiдпис)

Виконавець: Турченко В.П.
Телефон: 232301

 

Додаток N 4
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 37.164-96 вiд 26.12.96 р.

Щодо перевiрки автомобiля:

     Марка: ВАЗ-2109
     Iдентифiкацiйний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333
     Номер двигуна: 1234567
     Рiк виготовлення: 1991
     Колiр: сiрий
     Держномер: 111-22 КВ.

     11.12.96 р. працiвниками полку ДПС УДАI ГУМВС України в м.Києвi був затриманий згаданий автомобiль. Власник автомобiля - Ляшко Петро Петрович, 12.12.71 року народження, мешкає в м.Києвi по вул. Гречка, 22, кв. 96. Пiд час перевiрки встановлено, що iдентифiкацiйний номер автомобiля має ознаки змiнення.

     Проведеним кримiналiстичним дослiдженням встановлений дiйсний iдентифiкацiйний номер: ХТА 210 930 1Р 255 333. На цих пiдставах Печерським РУ ГУМВС України в м.Києвi 20.02.96 р. порушено кримiнальну справу N 44.334-96.

     У ходi розслiдування встановлено, що автомобiль ввезено в Україну 11.11.95 року громадянином Душком Сидором Сидоровичем, 11.01.70 р. народження, мешкає - м.Львiв, вул. Костюшка, 43, кв.22., закордонний паспорт 40-11111111, виданий УМВС мiста Львова 12.01.94 р. Гр. Душко С.С. стверджує, що 10.10.1994 року згаданий автомобiль вiн придбав у м. Жешувi (Республiка Польща) у незнайомого йому громадянина Новака Мстислава, який мешкає в м.Жешувi. Документи на володiння транспортним засобом були оформленi в тому ж мiстi. Крiм цього, слiдством вилученi документи, на пiдставi яких автомобiль був зареєстрований в Українi (договiр купiвлi-продажу за номером 2222 вiд 10.10.94 та технiчний паспорт номер С 1123333). Усi документи складенi польською мовою. Їх копiї надiсланi поштою для подальшої iдентифiкацiї та перевiрки.

     Автомобiль знаходиться на арештмайданчику в технiчно справному станi, здатний до самостiйного пересування.

     У зв'язку з цим прошу перевiрити:

     чи не зареєстрований згаданий автомобiль як викрадений в країнах Європи?

     чи дiйсно громадянин Польщi Новак володiв згаданим автомобiлем до 10.10.94 р.?

     чи дiйсний документ купiвлi автомобiля за номером 2222 вiд 10.10.94 р.?

     Далi надається текст запиту робочою мовою Iнтерполу (складається працiвником групи (вiддiлення) Укрбюро Iнтерполу).

Заступник начальника ГУМВС України в м.Києвi П.В.Христенко
(пiдпис)

Виконавець: Бойко С.М.
Телефон: 2126586

 

Додаток N 5
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 37.164-96 вiд 26.12.96 р.

Про оголошення мiжнародного розшуку автомобiля

     Дата крадiжки: 24.10.96
     Мiсце крадiжки: м.Київ
     Марка: ВАЗ-2109
     Iдентифiкацiйний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333
     Номер двигуна: 1234567
     Рiк виготовлення: 1991
     Колiр: сiрий
     Держномер: 111-22 КВ,
     Власник (потерпiлий): Гаврилов С.I.

     Прошу оголосити мiжнародний розшук згаданого автомобiля.

     Згадана автомашина була викрадена 24.10.96 р. в м.Києвi, за цим фактом 25.10.96 р. порушена кримiнальна справа N 2000. Власник автомобiля Гаврилов Сергiй Iванович, 11.11.70 року народження, мешкає: м.Київ, вул. Саксаганського, 44, кв.122. В автомобiлi знаходився технiчний паспорт: КIС 543 123. У ходi розслiдування отримана оперативна iнформацiя про вивезення автомобiля в напрямку Бiлорусi.

     Автомобiль не був застрахований.

     Особливi прикмети автомобiля:

     злегка помiтнi пошкодження правого переднього крила внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди;

     лобове скло мало пошкодження у верхнiй частинi з правого боку;

     не працював замок правих переднiх дверей;

     переднє сидiння пасажира пропалене цигаркою.

Начальник  Печерського РУ ГУМВС України в м.Києвi ___________________ Б.М.Петренко
(пiдпис)

Виконавець: Глущенко I.С.
Телефон: 2907540

 

Додаток N 6
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Викраденi або виявленi культурнi цiнностi, що знаходились у власностi юридичних осiб

     A) Запит про публiкацiю мiжнародного оповiщення з метою вiдшукання викраденої власностi.

     B) Запит про публiкацiю мiжнародного оповiщення для з'ясування власностi, виявленої за пiдозрiлих обставин.

ВIДПРАВНИК ДАТА
1. Дата викрадення або виявлення: День Мiсяць Рiк
2. Мiсце: Країна Область Мiсто
3. Примiщення, в якому знаходилась власнiсть:
˜ - Палац/замок ˜ - Житло ˜ - Антикварний магазин
˜ - Палац/замок ˜ - Художня галерея ˜ - Автотранспорт
˜ - Службове примiщення ˜ - Музей ˜ - Iнше
˜ - Церква/Святилище ˜ - Вiдкритий простiр

     4. Правомочний володар або особа, яка на даний час є власником.

     5. Обставини (вказати час доби, чи мав мiсце злом, проникнення тощо). Система охорони (яким чином зловмисники її подолали).

Додаткова iнформацiя

    1. Назва:  
    2. Автор твору:  
    3. Дата/Перiод:  
    4. Технiка/Матерiал:  

A. Килими
˜ - Ручної роботи ˜ - Напiвмашинної роботи
˜ - Машинної роботи
B. Керамiка
˜ - Формова ˜ - Розмальована
˜ - Кольорова ˜ - Виготовлена на гончарному крузi
˜ - Ручної роботи
C. Годинники/Ручнi годинники
˜ - Колiснi з балансиром ˜ - З анкерним механiзмом ˜ - Сонячнi
˜ - Механiчнi маятниковi ˜ - Свiчковi ˜ - Водянi
˜ - Пiсковi
D. Монети/Медалi
˜ - Литi ˜ - Ручної роботи ˜ - Карбованi
E. Документи/Книги
˜ - Аудiокасети ˜ - Магнiтнi стрiчки ˜ - Слайди/Дiапозитиви
˜ - Цифровi диски ˜ - Манускрипти ˜ - Вiдеокасети
˜ - Фiльми, плiвки ˜ - Фотографiї
˜ - Грамофоннi записи ˜ - Друкованi матерiали
G. Вишивки
˜ - Англiйська/Ажурна ˜ - Гладь ˜ - Багатокольорова
˜ - Монограмна ˜ - Рельєфна
F. Малюнки
˜ - Сангiна ˜ - Пастель ˜ - Бiлий грифель/Крейда
˜ - Вугiль ˜ - Перо
˜ - Гуаш ˜ - Олiвець
˜ - Туш ˜ - Соломка
˜ - Мiнеральний пiгмент ˜ - Срiбний олiвець
˜ - Акварель
H. Емалi
˜ - Емаль по сканi ˜ - Перегородчаста ˜ - Прозора
˜ - Виїмчаста ˜ - Лiмозька
I. Гравюра 
˜ - Рiзьблена ˜ - Лiногравюра
˜ - Глибокий друк ˜ - Сериграфiя
J. Меблi
˜ - Рiзьбленi ˜ - Розфарбованi ˜ - Моренi
˜ - Маркетрi ˜ - Паркетрi
˜ - Металевi накладки з чорнiнням ˜ - Полiхромнi
˜ - З рельєфною обробкою
K. Вироби iз скла
˜ - В технiцi дуття ˜ - Рiзне ˜ - Змiшане
˜ - Лиття ˜ - Гравiроване ˜ - Формоване
˜ - Двокольорове ˜ - Травлене
L. Вироби iз золота/срiбла
˜ - Рiзьбленi ˜ - В технiцi канфарiння ˜ - В технiцi гальванiзацiї
˜ - Литi ˜ - Позолоченi/Посрiбленi
˜ - Оправленi
˜ - Гравiрованi
M. Iкони
˜ - Темпера/Олiя ˜ - Мозаїка
N. Мереживо
˜ - Коклюшкове ˜ - Гачком/Спицями
O. Музичнi iнструменти
˜ - Ударнi ˜ - Клавiшнi
˜ - Струннi ˜ - Духовi
P. Картини
˜ - Акрил ˜ - Фреска ˜ - Пастель
˜ - Колаж ˜ - Гуаш ˜ - Акварель
˜ - Темпера ˜ - Змiшана технiка
˜ - Енкаустика ˜ - Олiя
Q. Фiлателiя   
˜ - Франкованi марки ˜ - Офсетний друк ˜ - З перфорацiєю
˜ - Змiшана технiка ˜ - Без перфорацiї ˜ - Фотогравюра
R. Скульптури/Статуї
˜ - Горельєф ˜ - Литi
˜ - Барельєф ˜ - Багатокольоровi/ Полiхромнi
˜ - Рельєф ˜ - Вилiпленi
˜ - Ввiгнутий рельєф ˜ - Металозварнi
˜ - Вирiзьбленi
˜ - Декорованi
S. Текстиль
˜ - Висока основа/Навитий ˜ - Низька основа/Не навитий ˜ - Макраме
T. Вогнепальна зброя
˜ - Центрального бою ˜ - Iз запалом ˜ - З гiльзою
˜ - З кременевим замком ˜ - По системi Лефане ˜ - З колiсним замком
˜ - Капсюльна
U. Древня зброя
˜ - Рiзьблена ˜ - Кована
˜ - Лита ˜ - Полiрована
V. Iнше
Опишiть:

      5. На чому виконано/Використаний матерiал

A. Органiка
˜ - Волокна тваринного походження ˜ - Перламут𠘠- Нитка
˜ - Кiстка ˜ - Папi𠘠- Волокна рослиннi
˜ - Полотно ˜ - Папiрус ˜ - Оксамит
˜ - Картон ˜ - Пергамент ˜ - Вiск
˜ - Корал ˜ - Перли ˜ - Дерево
˜ - Бавовна ˜ - Смола ˜ - Шерсть
˜ - Дамаський шовк ˜ - Раковина ˜ - Iнше/Уточнити
˜ - Тканина ˜ - Шовк
˜ - Слонова кiстка ˜ - Шкiра
˜ - Льняне полотно ˜ - Синтетичнi волокна
B. Неорганiка
˜ - Алюмiнiй ˜ - Пластмаса ˜ - Теракота
˜ - Керамiка ˜ - Вiск для печаток ˜ - Целулоїд
˜ - Глина гончарна ˜ - Скло вiтражне ˜ - Кришталь
˜ - Залiзо ˜ - Гiпс ˜ - Гума
˜ - Сплав на олов'янiй основi ˜ - Стiна ˜ - Майолiка
˜ - Позолочене срiбло ˜ - Бронза ˜ - Дорогоцiнний камiнь
˜ - Жерсть ˜ - Мiдь ˜ - Срiбло
˜ - Латунь ˜ - Золото ˜ - Камiнь
˜ - Глина ˜ - Свинець ˜ - Олово
˜ - Емаль ˜ - Фарфор
˜ - Каолiн ˜ - Напiвдорогоцiнний камiнь
˜ - Сталь
C. Iнше
Опишiть:

     6. Форма

˜ - Прямокутна ˜ - Кругла ˜ - Квадратна
˜ - Овальна ˜ - Неправильна

     7. Розмiр (без рами)

ВИСОТА (см) ˜ ШИРИНА (см) ˜ ВАГА (кг) ˜

     8. Опис

    Опишiть предмет, якщо фото не додається:
 

A. Види дiяльностi або стан
˜ - Сiльське господарство ˜ - Ловля риби ˜ - Курiння
˜ - Дозвiлля ˜ - Релiгiйна тема ˜ - Їзда
˜ - У водi (тварина) ˜ - У станi сну ˜ - Гiгiєна
˜ - В положеннi сидячи ˜ - Iнше/Уточнити ˜ - Залицяння
˜ - Вiйськовi дiї ˜ - Лихо ˜ - На прогулянцi
˜ - Смерть ˜ - Полювання
˜ - Професiйна дiяльнiсть
B. Типи уособлення
˜ - Ангел/Купiдон ˜ - Головний убi𠘠- Святий
˜ - В одежi ˜ - Чоловiк ˜ - Христос
˜ - Заросле обличчя ˜ - Дика тварина ˜ - Група
˜ - Уособлення ˜ - Дитина ˜ - Вiйськовий
˜ - Богоматiр з немовлям ˜ - Домашня тварина ˜ - Портрет
˜ - Птах ˜ - Кiнь ˜ - Жiнка
˜ - Собака ˜ - Оголений
C. Деталi
˜ - Лiтак/Аероплан ˜ - Квiтка ˜ - Музичний iнструмент
˜ - Рослина/Лист/Гiлка ˜ - Дзеркало ˜ - Транспортний засiб
˜ - Блюдо/Пляшка ˜ - Вiкно ˜ - Книга/Газета
˜ - М'ясо/Риба ˜ - Зброя ˜ - Дверi
˜ - Культовi предмети ˜ - Архiтектурна деталь ˜ - Меблi
˜ - Судно/Човен ˜ - Вирiб з тканини ˜ - Дерево
˜ - Корзина ˜ - Фрукти/Овочi ˜ - Iнструменти
˜ - Тин ˜ - Освiтлювальний пристрiй
D. Середовище/Характеристика мiсця подiї
˜ - Аеропорт/Порт ˜ - Снi㠘 - Вода/Канал/Озеро/Рiка
˜ - Вогонь/Пожежа ˜ - Сонце ˜ - Хмара
˜ - Ринок ˜ - Поле/Галявина/Пасовисько ˜ - Будинок
˜ - Скеля ˜ - Дорога/Шосе/Стежка ˜ - Дощ
˜ - Мiсто/Селище ˜ - Гора/Горб ˜ - Зоря
˜ - Мiст ˜ - Кiмната/Iнтер'єр ˜ - Iнше
˜ - Лiс
˜ - Мiсяць


    9. Пiдпис: (мiсце знаходження, прочитується чи не прочитується)

 

    10. Напис: (або маркування)

 

    11. Список або посилання на каталог:

 
12. Вартiсть: Винагорода (Так/Нi) [    ]
13. Фотографiя (Так/Нi) [    ]

Пiдпис __________

 

Додаток N 7
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 36/122-96 вiд 12.12.96 р.

Вилучення героїну та перевiрка громадянина Польщi

     Iрпiнським МВ ГУМВС України в Київськiй областi розслiдується кримiнальна справа N 16-324/96 за фактом вилучення 10.12.96 р. 258 г героїну в громадянина України Голубкова Леонiда Iвановича, 13.03.67 р.н., уродженця м.Гостомель Київської областi, який мешкає в м.Iрпiнь по вул.Тургенєва, 64, у 1991 р. засуджувався Обухiвським районним судом за злочин, передбачений ст.229-1 ч.1 КК України до 2 рокiв позбавлення волi. Звiльнений умовно достроково 13.05.91 р. за рiшенням Києво-Святошинського районного суду.

     Полiетиленовий пакунок з героїном був знайдений в багажнику автомобiля "Таврiя", державний номер Н1518КХ, який належить Голубкову, спiвробiтниками карного розшуку Iрпiнського МВВС пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв.

     У ходi розслiдування одержанi оперативнi данi, що Голубков Л.I. отримав героїн у м.Києвi у польського туриста, котрий назвався Мареком та мешкає в м.Хелм (Республiка Польща), телефон 10-048-46-87-90.

     У зв'язку з вищевказаним прошу звернутись до НЦБ Iнтерполу в Польщi з проханням встановити повнi анкетнi данi Марека, факти його виїзду до України у 1995 - 96 рр. Чи є щодо нього iнформацiя кримiнального характеру, особливо стосовно причетностi до нелегальних операцiй з наркотиками?

     Додається текст запиту робочою мовою Iнтерполу, пiдготовлений групою (вiддiленням) Укрбюро Iнтерполу.

Перший заступник начальника ГУМВС України в Київськiй областi ___________________ П.К.Гришко
(пiдпис)

Виконавець: Дашенко В.С.
Телефон: 2129678

 

Додаток N 8
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 36/122-96 вiд 12.12.96 р.

Iдентифiкацiя громадянина Болгарiї Стоянова Олександра, 1965 р.н.

     06.10.96 працiвниками Ленiнградського РУ ГУМВС України в м.Києвi на ринку бiля станцiї метро "Святошин" був затриманий чоловiк без документiв, який назвався громадянином Болгарiї Стояновим Олександром, 02.02.1965 р.н., уродженцем м.Варна, мешкає у м.Софiї по вул.Димитрова, 12, кв.214. Щодо затриманого 07.10.96 р. приймальником-розподiльником ГУМВС заведено справу перевiрки N 1707.

     Затриманий пояснив, що вiн 12.09.96 р. поїздом "Софiя - Москва" прибув до м.Києва як турист, свiй паспорт загубив 17.09.96 р. у районi речового ринку "Троєщина". У зв'язку iз втратою документiв до мiлiцiї не звертався, мешкав у квартирi спiввiтчизника на Харкiвському шосе, точної адреси не пригадує.

     Враховуючи вищевказане, прошу iдентифiкувати громадянина Болгарiї Стоянова О. за мiсцем проживання та повiдомити його кримiнальне минуле. Фото та вiдбитки пальцiв затриманого надiсланi на Вашу адресу поштою (вих. N 36/121-96 вiд 12.12.96 р.)

     Текст робочою мовою Iнтерполу, пiдготовлений групою (вiддiленням) Укрбюро Iнтерполу, додається.

Перший заступник начальника ГУМВС України в м.Києвi ___________________ П. К. Ревенко
(пiдпис)

Виконавець: Павлюк В.К.
Телефон: 2123456

 

Додаток N 9
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 4574 вiд 30.11.96 р.

Розшук громадянина України Сущенка М.П.

     УМВС України в Харкiвськiй областi розшукується безвiсти зниклий громадянин України Сущенко Микола Петрович, 28.10.47 р.н., уродженець та мешканець м.Iзюм, проживав за адресою: вул.Незалежностi, 17, кв.32.

     За цим фактом вiддiлом внутрiшнiх справ м.Iзюм заведена розшукова справа НР. 7843 вiд 25.10.96 р.

     Згiдно iз наявною iнформацiєю, 27.02.95 року громадянин Сущенко М.П. виїхав до Польщi з метою тимчасового працевлаштування. Може знаходитись в м.Щецин. Також має знайомого на iм'я Марек, який проживає за адресою: м.Радомськ, вул.Стальова Воля, 38, телефон 35-17-97. Iз Польщi Сущенко регулярно телефонував додому, останнiй раз 03.08.96 р. повiдомив, що 29.08.96 р. планує повернутися додому, але в зазначений день не прибув, бiльше про себе не повiдомляв.

     Сущенко М.П. має закордонний паспорт 40 НР. 3037469, виданий 18.04.93 р. Iзюмським МВВС.

     Опис зовнiшностi Сущенка М.П.: зрiст 178 см., середньої статури, волосся русяве, пряме, коротке, очi сiрi, лоб широкий. Особливi прикмети: на нижнiй щелепi з правого боку три вставних зуби з жовтого металу, на лiктi лiвої руки шрам пiсля операцiї довжиною 12 см. Може розмовляти росiйською, польською та нiмецькою мовами.

     Прошу вас каналами Iнтерполу звернутися до правоохоронних органiв Республiки Польщi iз запитом про встановлення мiсцезнаходження Сущенка М.П. на територiї Польщi.

     Фото Сущенка М.П. надiслане на вашу адресу поштою.

     Текст запиту робочою мовою Iнтерполу додається.

Начальник УМВС України в Харкiвськiй областi ___________________ В.В.Бородчук
(пiдпис)

Виконавець: Кашин П.В.
Телефон: 345678

 

Додаток N 10
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 25-122/96 вiд 12.11.96 р.

Встановлення мiсцезнаходження гр-ки України Ковальчук Н.I.

     У Київський РВ УМВС України в м.Харковi надiйшла заява гр-на України Ковальчука Iвана Петровича, 1943 р.н., мешкає за адресою: м.Харкiв, вул.Лисенка, 12, кв.23, з проханням встановити мiсцезнаходження його доньки - Ковальчук Наталiї Iванiвни, 12.08.1973 р.н., уродженки м.Iзюм Харкiвської областi, прописана та проживає за вказаною адресою, є володарем закордонного паспорта серiї АС N 419222, виданого 03.01.96 р. УМВС України в м.Харковi.

     Згiдно iз заявою, Ковальчук Н.I. уклала угоду з польською фiрмою "Агросервiс", м.Варшава, вул. Вiйська Польського, 12, для роботи по збиранню сiльськогосподарської продукцiї протягом червня - липня 1996 р. Посередником в укладеннi угоди вiд польської фiрми виступив громадянин Польщi Яцек Душевський, 1956 р.н.

     11.06.96 р. Ковальчук Н.I. у телефоннiй розмовi повiдомила батькам, що її та ще двох дiвчат з України - Петровську Олену, 1971 р.н., мешканку м.Києва, та Олефiренко Тетяну, 1972 р.н., мешканку м. Одеса, Душевський Я. поселив у готелi "Вiсла" в м.Жешув, забрав паспорти та пiд загрозою фiзичної розправи примушує займатися проституцiєю.

     За цим фактом Київським РВВС м.Харкова заведена розшукова справа N 1906 вiд 30.08.96 р..

     У зв'язку з викладеним прошу звернутись каналами Iнтерполу до правоохоронних органiв Польщi з проханням з'ясувати:

     1. Чи iснує у Польщi за вищевказаною адресою фiрма "Агросервiс"?

     2. Чи є Душевський Я. її працiвником або агентом по найму робiтникiв?

     3. Чи видавався Душевському Я. польський паспорт АС 346521 та якою iнформацiєю кримiнального характеру володiє польська полiцiя щодо останнього?

     4. Чи мешкали в червнi - липнi 1996 р. в готелi "Вiсла" у м.Жешув вищевказанi громадянки України?

     У разi встановлення мiсця їх знаходження прохати також про сприяння їм у поверненнi в Україну.

     Додаток: фотографiя Ковальчук Н.I.

     Текст робочою мовою Iнтерполу, пiдготовлений групою (вiддiленням) Укрбюро Iнтерполу, додається.

Перший заступник начальника УМВС України в Харкiвськiй областi ___________________ О.П.Шевчук
(пiдпис)

Виконавець: Давидюк А.С.
Телефон: 234567

 

Додаток N 11
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 6543/96 вiд 1.12.96 р.

Iдентифiкацiя трупа

     УМВС України в Харкiвськiй областi встановлює труп особи чоловiчої статi, який 29.10.96 року було знайдено за 150 м вiд дороги Харкiв - Бєлгород перед в'їздом у мiсто Дергачi.

     Експертизою встановлено, що смерть настала 23-24.10.96 р. вiд вогнепального поранення в голову. Група кровi: (+) III. За цим фактом Дергачiвською районною прокуратурою Харкiвської областi 30.10.96 р. порушено кримiнальну справу N 3089.

     Опис трупа: чоловiк на вигляд 27-30 рокiв, середньої статури, зрiст 180 см, волосся чорного кольору, середньої довжини, кучеряве, лоб широкий, на нижнiй щелепi з лiвого боку два вставнi зуби з металу жовтого кольору, на правiй руцi на середньому пальцi татуювання у виглядi павука.

     Був одягнений: майка бiлого кольору, сорочка джинсова чорного кольору, на лiвiй кишенi сорочки малюнок у виглядi орла, напис "MONTANA", вишитий жовтими нитками, труси синього кольору, брюки джинсовi чорного кольору, шкарпетки сiрого кольору, кросовки бiлого кольору iз вставками синього кольору.

     Серед iнших речей в процесi огляду мiсця подiї були знайденi залишки розiрваного паспорта громадянина Росiї, в кишенях одягу знайдено авiаквиток на рейс Хабаровськ - Москва на iм'я Колесникова С., а також записну книжку. Ймовiрно, загиблий був громадянином Росiї.

     Прошу вас каналами Iнтерполу звернутися до правоохоронних органiв Росiйської Федерацiї iз запитом про надання допомоги в iдентифiкацiї трупа.

     Фото трупа, вiдбитки його пальцiв, ксерокопiї записної книжки надiсланi на вашу адресу поштою.

Начальник УМВС в Харкiвськiй областi ___________________ В.В.Бородчук
(пiдпис)

Виконавець: Дудченко В.С.
Телефон: 987654

 

Додаток N 12
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
Начальнику НЦБ Iнтерполу в Українi

Вих. N 33-345/96 вiд 12.12.96 р.

Щодо каналу нелегальної мiграцiї громадян Афганiстану та Шрi-Ланки

     03.12.96 р. спiвробiтниками Радянського РУ ГУМВС України в м.Києвi пiд час проведення операцiї "Мiгрант" у гуртожитку N 2 заводу "Бiльшовик", розташованому по вул. Гарматнiй, 5/1, у кiмнатах 4 та 5 виявленi:

     громадянин Афганiстану Мохамед Зуфул (Mohammad ZUFUL), 10.03.1967 р.н., уродженець та мешканець м.Кабул;

     громадянин Афганiстану Хасан Тюфаль (Hassan TUFAIL), 24.09.1969 р.н., уродженець та мешканець м.Пенджаб;

     громадянин Шрi-Ланки Сугат Апасвамi (Sugath APPASWAMY), 21.10.1965 р.н., уродженець та мешканець м.Джафна;

     громадянин Шрi-Ланки Анома Кумарi Джаятiлеке (Anoma Kumari JAYATILLEKE), 05.06.1969 р.н., уродженець та мешканець м.Канди.

     За їх поясненнями вони прибули в Україну з м.Ростова-на-Дону (Росiя), де проживали у свого спiввiтчизника за мiсцем встановлення телефону 44-67-87. Цей телефон їм повiдомив представник туристичної фiрми "Лана" у Стамбулi, який за винагороду пообiцяв допомогти в нелегальному переправленнi вищевказаних осiб в Україну.

     Пiсля перетину росiйсько-українського кордону вони прибули в Донецьк, а звiдти залiзничним транспортом приїхали до Києва, де їх зустрiв зв'язковий на iм'я Алiк, особа якого не встановлена. Останнiй поселив їх у згаданому вище гуртожитку та пообiцяв переправити у тайнику на туристичному автобусi у м.Люблiн (Польща) до свого знайомого громадянина Польщi Дарiуша Ковальського, домашнiй телефон якого - 8-10-81-45-28-17.

     За цим фактом приймальником-розподiльником ГУМВС України в м.Києвi 04.12.96 р. заведено справу перевiрки N 1135.

     У зв'язку з викладеним прошу звернутися каналами Iнтерполу до правоохоронних органiв Росiї, Польщi, Туреччини, Шрi-Ланки, Афганiстану iз таким запитом:

     встановити осiб, якi мешкають за мiсцем установки телефонiв 44-67-87 в м.Ростов-на-Дону (Росiя), 45-28-17 в м.Люблiн (Польща), та повiдомити стосовно них iнформацiю кримiнального характеру;

     з'ясувати, чи iснує туристична фiрма "Лана" в м.Стамбулi (Туреччина);

     з'ясувати, чи вiдомий правоохоронним органам Польщi Ковальський Дарiуш, який мешкає в м.Люблiн i є власником телефону 45-28-17, як посередник у переправленнi нелегальних мiгрантiв, а також повiдомити його кримiнальне минуле;

     iдентифiкувати вказаних вище громадян Афганiстану i Шрi-Ланки та повiдомити iнформацiю про їх кримiнальне минуле.

     Додаються фотографiї та дактокарти затриманих, анкети з їх повними даними, у тому числi написанi латиницею затриманими власноручно, а також при передачi через групу (вiддiлення) Укрбюро Iнтерполу - текст запиту робочою мовою Iнтерполу.

Перший заступник начальника ГУМВС України в м.Києвi ___________________ К.П.Василюк
(пiдпис)

Виконавець: Головченко П.Т.
Телефон: 2126586

 

Додаток N 13
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
 

Протокол
передачi особи, яка тримається пiд вартою

"___" ___________ 199_ р. Передачу розпочато "___" год. Закiнчено "___" год.
Ми, якi нижче пiдписалися, представники вiд  
(назва держави)
 
(посада, прiзвище)
згiдно iз ст.ст.   Угоди мiж Україною i  
(назва держави)

Про правову допомогу в цивiльних, сiмейних i кримiнальних справах, на пiдставi доручення Генеральної прокуратури України вiд _______ року, а також рiшення

 
(назва органу юстицiї iноземної
 
держави, який прийняв рiшення про видачу)
прийняли вiд представникiв  
(назва держави)
громадянина  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, рiк i мiсце народження)

Одночасно були прийнятi такi речi, документи, предмети:

 
 
Прийом проведений в  
(вiдомостi про мiсце прийому)
Громадянина   , якого прийнято разом з речами i документами
(прiзвище)
з боку   видав   ,
(назва держави) (посада, прiзвище)
який пред'явив повноваження  
(назва уповноважуючого документа)
а також документи, що посвiдчують його особу  
 
(назва, номер, дата видачi документа, орган, який його видав)
Пiд час прийому були зробленi такi заяви:  
 
Цей протокол складений у 4-х примiрниках по два для кожної сторони.

Пiдписи представникiв правоохоронних органiв України
________________________
________________________
________________________
________________________

Пiдписи представникiв правоохоронних органiв iноземної держави
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

(Печатка)

 

Додаток N 14
До Iнструкцiї про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Iнтерполу в Українi у попередженнi, розкриттi та розслiдуваннi злочинiв
(зразок)
 

Протокол
передачi особи, яка тримається пiд вартою

"___" ___________ 199_ р. Передачу розпочато "___" год. Закiнчено "___" год.
Ми, якi нижче пiдписалися,  
(назва правоохоронного органу (органiв)
 
України, посади, прiзвища осiб, якi беруть участь у передачi)
згiдно iз ст.ст.   Угоди мiж Україною i  
(назва держави)

Про правову допомогу в цивiльних, сiмейних i кримiнальних справах, на пiдставi рiшення Генеральної прокуратури України вiд ________________ року, передали представникам

 
(назва держави)
громадянина  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, рiк i мiсце народження)

Одночасно були прийнятi такi речi, документи, предмети:

 
 
Прийом проведений в  
(вiдомостi про мiсце прийому)
Громадянина   , якого передано разом з вищевказаними
(прiзвище)
речами i документами з боку   прийняв   ,
(назва держави)
  ,
(назва правоохоронного органу, посада, прiзвище)
який пред'явив повноваження  
(назва уповноважуючого документа)
а також документи, що посвiдчують його особу  
 
(назва, номер, дата видачi документа, орган, який його видав)
Пiд час передачi були зробленi такi заяви:  
 
Цей протокол складений у 4-х примiрниках по два для кожної сторони.

Пiдписи представникiв правоохоронних органiв України
________________________
________________________
________________________
________________________

Пiдписи представникiв правоохоронних органiв iноземної держави
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

(Печатка)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.