ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 06.02.98 N 61


Про затвердження Положення про зону прикордонного контролю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 лютого 1998 р. за N 138/2578

     Вiдповiдно до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України" ( 1779-12 ), Загальних правил вiдкриття та дiяльностi пунктiв пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.95 N 665 ( 665-95-п ), та з метою якiсного прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв та вантажiв, якi перетинають державний кордон України, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про зону прикордонного контролю (додається).

     2. Штабу Держкомкордону, командуючим вiйськами напрямiв, командирам з'єднань i частин Прикордонних вiйськ України провести комплекс органiзацiйних та практичних заходiв щодо забезпечення виконання вимог цього Положення та керуватися ним пiд час виконання покладених завдань на державному кордонi, в межах зони прикордонного контролю.

     Наказ довести до всього особового складу Прикордонних вiйськ України.

Голова Державного комiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних

 

Затверджено
наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону - командуючого Прикордонними вiйськами України
06.02.1998 р. N 61
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 лютого 1998 р. за N 138/2578

Положення
про зону прикордонного контролю

1. Загальнi положення

     1.1. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi:

     1.1.1. "Зона прикордонного контролю" - певна територiя в пунктi пропуску, на якiй Прикордоннi вiйська здiйснюють прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна згiдно з чинним законодавством України.

     Ця зона включає територiю в пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

     1.1.2. "Режимнi правила в зонах прикордонного контролю" - порядок пропуску та перебування в зонi прикордонного контролю осiб (у тому числi службових транспортних засобiв тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вантажiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок прибуття, вiдправлення iз зони прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

     1.1.3. "Прикордонний контроль" - це перевiрка у громадян документiв на право перетинання державного кордону, огляд транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, пропуск їх через державний кордон України та виконання iнших завдань згiдно з чинним законодавством.

     1.1.4. "Тимчасовий пункт пропуску через державний кордон України" - це спецiально видiлена територiя, де здiйснюється прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, який створюється рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародного договору України.

     1.2. Положення про зону прикордонного контролю (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", Загальних правил вiдкриття та дiяльностi пунктiв пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.95 N 665. Воно визначає порядок встановлення зон прикордонного контролю, межi зони, режим доступу та перебування осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна у цих зонах, а також права i обов'язки посадових осiб Прикордонних вiйськ щодо створення зони та забезпечення в нiй вiдповiдного режиму.

     1.3.Прикордоннi вiйська України разом з митними органами в зонах прикордонного контролю:

     1.3.1. Встановлюють режимнi правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих зонах осiб (у тому числi службових транспортних засобiв тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вантажiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України.

     1.3.2. Визначають порядок вiдправлення з цих зон осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

2. Встановлення зон прикордонного контролю

     2.1. Зони прикордонного контролю встановлюються з метою створення належних умов для виконання службових обов'язкiв вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ України i недопущення незаконного перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами, вантажами та iншим майном.

     2.2. Зона прикордонного контролю визначається наказом командира з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ України за погодженням з керiвником вiдповiдної митної установи для кожного пункту пропуску окремо.

     2.3. Зона прикордонного контролю може встановлюватись:

     2.3.1. В автомобiльних, пiшоходних пунктах пропуску - вiд лiнiї паспортного контролю до лiнiї державного кордону або до виїзних ворiт (шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку сумiжної держави, а також у спецiальних службових примiщеннях пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску.

     2.3.2. В залiзничних пунктах пропуску:

     а) пасажирських - вiд лiнiї паспортного контролю в залах оформлення пасажирiв, на перонах i в пасажирських поїздах пiд час здiйснення прикордонного контролю;

     б) вантажних - на оглядових майданчиках залiзничних станцiй та iнших мiсцях, де здiйснюється прикордонний контроль.

     2.3.3. В повiтряних пунктах пропуску - вiд лiнiї паспортного контролю i до мiсць стоянки лiтакiв, якi проходять прикордонний контроль.

     2.3.4. В морських, рiчкових, паромних пунктах пропуску - в примiщеннях (залах), де здiйснюється прикордонний контроль, на суднах пiд час їх оформлення на рейдi або бiля причалiв, в iнших мiсцях, якi визначенi в портах для здiйснення прикордонного контролю пасажирiв, вантажiв та iншого майна.

     2.4. У зонах прикордонного контролю розмiщаються, як правило, споруди та об'єкти Прикордонних вiйськ України, необхiднi для забезпечення здiйснення прикордонного контролю. Об'єкти iнших контрольних служб розмiщаються за межами зон прикордонного контролю.

     Розмiщення та функцiонування в зонi прикордонного контролю об'єктiв iнших пiдприємств i органiзацiй здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на розмiщення та функцiонування пiдприємств (установ) сфери обслуговування пасажирiв закордонного прямування в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженої спiльним наказом Голови Державного комiтету - командуючого Прикордонними вiйськами України та Голови Державної митної служби України вiд 21.05.97 N 203/220, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.97 за N 206/2010.

     2.5. Пiд час здiйснення прикордонного контролю осiб i транспортних засобiв у тимчасових пунктах пропуску Прикордонними вiйськами можуть встановлюватися тимчасовi зони прикордонного контролю вiдповiдно до вимог пунктiв 2.1-2.3 цього Положення. Такi зони встановлюються на термiн, необхiдний для проведення прикордонного контролю.

     Режим тимчасових зон прикордонного контролю доводиться до усiх осiб, якi присутнi пiд час проведення контролю.

     2.6. Пiд час проведення прикордонного контролю спiльно з прикордонними службами сумiжних держав зони прикордонного контролю можуть визначатися в пунктах пропуску на територiї сумiжних країн вiдповiдно до укладених Угод.

3. Режимнi правила в зонах прикордонного контролю

     3.1. Режимнi правила у зонах прикордонного контролю встановлюються з метою недопущення стороннiх осiб до мiсць здiйснення прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу й майна Прикордонних вiйськ вiд злочинних посягань.

     3.2. У зону прикордонного контролю допускаються:

     3.2.1. Спiвробiтники митних органiв, санiтарно-карантинного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного та iнших видiв контролю для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями з вiдома старшого змiни прикордонного наряду.

     3.2.2. Працiвники правоохоронних органiв для виконання службових обов'язкiв у зонi прикордонного контролю повиннi мати службове посвiдчення та письмове розпорядження керiвника правоохоронного органу, узгоджене з командуванням загонiв прикордонного контролю, окремих контрольно-пропускних пунктiв, якщо iнше не передбачено чинним законодавством.

     3.2.3. Iншi особи пропускаються в пункти пропуску та зони прикордонного контролю за наявностi документа, що посвiдчує особу, та перепустки, яка видається командиром з'єднання чи частини Прикордонних вiйськ (термiном дiї не бiльш як на 1 рiк).

     3.2.4. Особи, що прямують через державний кордон України, допускаються до зон прикордонного контролю при наявностi дiйсних для в'їзду (виїзду) документiв.

     3.3. Посадовi особи в зонах прикордонного контролю пересуваються в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв.

     3.4. Пропуск у зони прикордонного контролю у випадках, не передбачених цим Положенням, може здiйснюватися з дозволу командира з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ або особи, яка його замiщає.

     3.5. Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується Прикордонними вiйськами. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ.

4. Обов'язки Прикордонних вiйськ щодо пiдтримання режиму в зонах прикордонного контролю

     4.1. Прикордоннi вiйська зобов'язанi:

     4.1.1. Здiйснювати у встановленому порядку за наявностi належним чином оформлених документiв пропуск у зони прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна закордонного прямування.

     4.1.2. Контролювати додержання режиму в пунктах пропуску та забезпечувати його пiдтримання в зонах прикордонного контролю.

     4.1.3. Забезпечувати безпеку службових осiб Прикордонних вiйськ у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

     4.1.4. Вживати заходiв щодо припинення протиправних дiй в пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодiї з митними та правоохоронними органами.

     4.1.5. Подавати необхiдну допомогу спецiальним пiдроздiлам у боротьбi з органiзованою злочиннiстю пiд час проведення ними оперативно-розшукових заходiв у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

5. Вiдповiдальнiсть за порушення режиму в зонах прикордонного контролю

     5.1. Режимнi правила у зонi прикордонного контролю обов'язковi для виконання всiма особами, якi перебувають у цiй зонi.

     Особи, якi допустили порушення режиму в пунктi пропуску або встановлених режимних правил у зонi прикордонного контролю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.