Документ скасований: Наказ МВС № 262 від 09.04.2019

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 05.01.96 N 8


Про затвердження Iнструкцiї про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України, їх облiку та виконання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 сiчня 1996 р. за N 32/1057

Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону
N 519 вiд 25.09.2000

     Вiдповiдно до Законiв України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України", "Про правовий статус iноземцiв", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.95 р. N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", вiд 31.03.95 р. N 231 "Про затвердження Правил оформлення i видачi паспортiв громадянина України для виїзду за кордон i проїзних документiв дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" Прикордоннi вiйська України виконують доручення правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України.

     З метою установлення порядку направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України, їх облiку та виконання, - НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити та ввести в дiю Iнструкцiю про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України, їх облiку та виконання (додається).

     2. Штабам управлiнь Прикордонних вiйськ України, командирам з'єднань i частин прикордонного контролю, з'єднань i частин, у складi яких є пiдроздiли прикордонного контролю, органiзувати вивчення наказу з посадовими особами в частинi, що їх стосується. Внести змiни до iнструкцiй оперативних чергових та технологiчних схем прикордонного контролю.

     3. Наказ Держкомкордону N 66/ДСК вiд 03.03.94 р. скасувати. Пункти 3.11, 3.12 спiльного наказу Голови СБУ та Голови Держкомкордону N 0037/00122 вiд 21.11.92 р. вважати такими, що втратили чиннiсть у Прикордонних вiйськах України.

Голова Держкомiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних

 

Затверджено
наказом Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними вiйськами України
вiд 5 сiчня 1996 року N 8

Iнструкцiя
про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України, їх облiку та виконання

     1. Ця Iнструкцiя вiдповiдно до Законiв України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України", "Про правовий статус iноземцiв", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.95 р. N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", вiд 31.03.95 р. N 231 "Про затвердження Правил оформлення i видачi паспортiв громадянина України для виїзду за кордон i проїзних документiв дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" встановлює порядок направлення, облiку та виконання Прикордонними вiйськами України доручень правоохоронних органiв України щодо громадян, якi прямують через державний кордон України (далi - доручення).

     Доручення щодо громадян, якi прямують через державний кордон України, полягає у:

     - тимчасовому затриманнi або вилученнi закордонного паспорта громадянина України з вiдмовою у виїздi йому за кордон;

     - заборонi в'їзду в Україну або виїзду з України iноземцям, щодо яких є рiшення компетентних органiв;

     - наданнi правоохоронним органам вiдомостей, що належать до компетенцiї Держкомкордону, про громадян, якi прямують через державний кордон України.

     2. Доручення до Держкомкордону, управлiнь Прикордонних вiйськ України, з'єднань i частин прикордонного контролю у межах своїх повноважень можуть направляти:

     - голови судiв i суддi;

     - прокурори та їх заступники;

     - керiвники слiдчих пiдроздiлiв та слiдчi;

     - керiвники оперативних пiдроздiлiв органiв Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, управлiння державної охорони, зазначених у ст.5 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     - керiвники оперативних пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України;

     - керiвники консульських установ МЗС України;

     - начальники пiдроздiлiв паспортно-вiзової служби МВС України;

     - вiйськовий комiсар Автономної Республiки Крим, вiйськовi комiсари областей, мм. Києва та Севастополя.

     3. Облiк та виконання доручень здiйснюються з'єднаннями i частинами прикордонного контролю за письмовими вказiвками:

     - Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними вiйськами України та його заступникiв;

     - начальника управлiння прикордонного контролю Держкомкордону;

     - начальникiв i заступникiв начальникiв управлiнь Прикордонних вiйськ України;

     - начальникiв загонiв прикордонного контролю, окремих контрольно-пропускних пунктiв.

     4. Порядок направлення доручень до Прикордонних вiйськ України.

     Доручення у письмовiй формi направляються до Держкомкордону, управлiнь Прикордонних вiйськ України (Пiвнiчно-Захiдне - м.Львiв; Пiвденно-Схiдне - м.Харкiв; Пiвденне - м.Одеса) або до з'єднань i частин прикордонного контролю.

     4.1. У дорученнi в обов'язковому порядку зазначаються:

     - установнi данi про особу, щодо якої воно дається (прiзвище, iм'я, по батьковi, число, мiсяць, рiк народження, громадянство);

     - пiдстави для подання доручення, передбаченi чинним законодавством;

     - серiя, номер закордонного паспорта, дата його видачi та ким видано;

     - якщо є данi, зазначити країну виїзду, можливi пункти пропуску, через якi передбачається перетинання особою державного кордону, час його перетинання;

     - якi дiї необхiдно провести щодо особи, яка прямує через державний кордон;

     - кого iнформувати про виконання доручення (прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, номери телефонiв, у т.ч. оперативного та ВЧ-зв'язку як у робочий, так i неробочий час).

     4.2. Доручення повинно бути викладено на бланку вiдповiдної установи за пiдписом посадової особи, мати реєстрацiйний номер та засвiдчено гербовою печаткою.

     4.3. При вiдсутностi у дорученнi реквiзитiв, зазначених у пунктах 4.1 (абзаци 1, 2, 5, 6), 4.2, воно до виконання не приймається i про це iнформується iнiцiатор доручення.

     4.4. В окремих випадках за браком часу доручення може бути передано усно з обов'язковим подальшим (на наступний робочий день пiсля подання усного доручення) пiдтвердженням за встановленою формою. Рiшення щодо виконання усних доручень приймається Головою Держкомкордону або його заступниками, начальником управлiння прикордонного контролю Держкомкордону.

     5. Доручення тримається на контролi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України один мiсяць з моменту прийняття його до виконання, якщо в ньому не зазначенi iншi строки. Пiсля закiнчення строку тримання на контролi доручення знiмається з контролю, про що повiдомляється iнiцiатор завдання.

     Якщо потреба тримання на контролi доручення вiдпала, вiдповiднi органи чи посадовi особи, якi його направили, зобов'язанi негайно повiдомити про це Держкомкордон України.

     6. Штаби з'єднань та частин прикордонного контролю про виконання доручення iнформують посадову особу, вiд якої воно надiйшло, та повiдомляють в управлiння Прикордонних вiйськ України i Держкомкордон України.

     Якщо у пунктi пропуску виявлено особу, щодо якої є санкцiя прокурора або постанова (ухвала) суду про її арешт, пiдроздiли (частини) Прикордонних вiйськ України негайно iнформують про це найближчi пiдроздiли МВС України, Служби безпеки України та iнiцiаторiв завдання. Ця особа за кордон не пропускається.

     Усi питання, якi виникають при виконаннi доручень органiв МВС та СБ України, вирiшуються через найближчий мiсцевий орган цих центральних органiв виконавчої влади.

(Абзац третiй пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону N 519 вiд 25.09.2000)

     7. Облiк доручень i контроль за їх виконанням проводять управлiння прикордонного контролю Держкомкордону, штаби управлiнь Прикордонних вiйськ України, штаби з'єднань та частин прикордонного контролю.

     Звiрка по облiках доручень проводиться управлiнням прикордонного контролю Держкомкордону i штабами управлiнь Прикордонних вiйськ України - щокварталу, штабами з'єднань i частин прикордонного контролю - щомiсяця. Начальники вiддiлень прикордонного контролю, застав прикордонного контролю уточнюють облiк доручень щодня.

     8. Щороку в з'єднаннях та частинах прикордонного контролю наказами командирiв визначаються особи, допущенi до виконання доручень i ведення їх облiку.

     Начальники штабiв управлiнь Прикордонних вiйськ України, з'єднань та частин прикордонного контролю несуть персональну вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю облiку й виконання доручень.

     9. При застосуваннi до громадян обмежень щодо їх права на виїзд за кордон вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ повиннi роз'яснити їм пiдстави прийняття такого рiшення та порядок його оскарження i за вимогами громадян давати письмовi роз'яснення з приводу обмежень їх прав.

     У разi вiдмови громадянину України у виїздi за кордон у зв'язку з тим, що:

     - вiн обiзнаний з вiдомостями, якi становлять державну таємницю;

     - дiють неврегульованi алiментнi, договiрнi або iншi невиконанi зобов'язання;

     - вiн свiдомо сповiстив про себе неправдивi вiдомостi;

     - вiн пiдлягає призову на строкову вiйськову службу;

     - на нього подано цивiльний позов до суду, вiн може оскаржити таке рiшення у судовому порядку за мiсцем його прийняття.

     Не пiдлягає оскарженню вiдмова громадянину у виїздi з України, якщо:

     - проти нього порушено кримiнальну справу;

     - вiн засуджений за вчинення злочину;

     - вiн ухиляється вiд виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рiшенням;

     - вiн за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивiстом чи перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї.

     У разi тимчасового вилучення або затримання документiв Прикордонними вiйськами України у громадян, якi прямують через державний кордон, їм видається протокол про вилучення або затримання документа, який повинен бути пiдписаний командиром з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ України (додаток N 1).

 

Додаток N 1
до Iнструкцiї про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органiв України щодо осiб, якi прямують через державний кордон України, їх облiку та виконання, затвердженої наказом Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними вiйськами України
вiд 05.01.96 р. N 8
 

Прикордоннi вiйська України

Протокол N _____

"____"___________ 19___ року

    Складено представником прикордонного контролю в пунктi пропуску

 
(зазначається найменування п/п, прiзвище контролера)
в присутностi  
(прiзвище)
в тому, що при перевiрцi документiв у громадянина  
(якої держави)
прiзвище   iм'я   по батьковi  
в'їжджаючого в Україну
виїжджаючого з України
 
(мета поїздки)
того, хто прямує за адресою  
виявлено пiдроблений (чужий) паспорт, iн.  
(серiя, номер)
 
(коли, ким видано, характер пiдробки)
Наявнiсть пiдробленого (чужого) паспорта, iн.гр.  
пояснює  
 
Заява власника при складаннi протоколу  
 

Вiдповiдно до дiючих правил вищезазначений паспорт вилучено i направлено

 
Представник прикордонного контролю  
Власник пiдробленого (чужого) паспорта  

При складаннi протоколу на вилучення пiдробленого (чужого) паспорта, iн. були присутнiми

 
(пiдписи)
 
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.