ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
Київ

"02" липня 1999 р. N 404/348


Про затвердження Порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 липня 1999 р. за N 463/3756


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв"

     Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити Порядок декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi (додається).

     2. Управлiнню митних доходiв та платежiв (Шульга С.В.) та Правовому управлiнню (Тимошенко С.В.) Державної митної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам управлiнь справами Державної митної служби України (Максимов Ю.Ю.) та Державної податкової адмiнiстрацiї України (Коваленко В.В.) пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити його тиражування й надсилання митним органам та податковим адмiнiстрацiям в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти:

     у Державнiй митнiй службi України - на заступника Голови Служби Шейка О.П.;

     у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України - на заступника Голови ДПА України Оперенка Г.М.

Голова Державної
митної Служби України
Голова Державної
податкової адмiнiстрацiї України
Ю.П.Соловков М.Я.Азаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України
02.07.99 N 404/348
Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
14 липня 1999 р. за N 463/3756

ПОРЯДОК
декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi

     1. Дiя Порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi (далi - Порядок) поширюється на iмпортованi пально-мастильнi матерiали за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, якi реалiзуються в Українi i при митному оформленнi яких вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" сплата ввiзного мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору здiйснюється шляхом видачi простих векселiв зi строком погашення 60 днiв.

     2. Видача та погашення простих векселiв здiйснюються в порядку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.97 N 1104 "Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України", iз змiнами та доповненнями до неї, з урахуванням особливостей, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв".

     3. Простi векселi мають бути авальованi одним з банкiв України, перелiк яких наведено в додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв".

     4. Увезення на митну територiю України вантажiв з пально-мастильними матерiалами за кодами згiдно з ТН ЗЕД, зазначеними в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв", та їх митне оформлення здiйснюються в такому порядку:

     4.1. Пiд час митного оформлення попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) митницi, в якiй здiйснюється таке оформлення, iмпортером як фiнансова гарантiя подаються:

     а) два примiрники простого векселя, виписаного на митницю оформлення, на суму ввiзного мита з термiном платежу не бiльш нiж 60 календарних днiв з моменту оформлення попередньої (акцизної) ВМД;

     б) другий примiрник простого векселя, виписаного на державну податкову iнспекцiю за мiсцезнаходженням iмпортера, на суму ПДВ з термiном платежу не бiльш нiж 60 календарних днiв з моменту оформлення попередньої (акцизної) ВМД;

     в) другий примiрник простого векселя, виписаного на державну податкову iнспекцiю за мiсцезнаходженням iмпортера, на суму акцизного збору з термiном платежу не бiльш нiж 60 календарних днiв з моменту оформлення попередньої (акцизної) ВМД та взятого на облiк (авiзованого) державною податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням iмпортера.

     Суми, обумовленi векселями на сплату акцизного збору i ввiзного мита, визначаються у валютi контракту на закупiвлю пального.

     Суми, обумовленi векселями на сплату податку на додану вартiсть, визначаються у грошовiй одиницi України, перерахованiй за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на дату оформлення попередньої (акцизної) ВМД.

     Пiсля оформлення попередньої (акцизної) ВМД перший примiрник векселя на суму ввiзного мита залишається для контролю в митницi, другий з вiдмiткою митницi надається iмпортеру для власного облiку.

     Другi примiрники векселiв на суму ПДВ та акцизного збору залишаються в митницi для контролю.

     Iншi процедури щодо цих вантажiв (оформлення попередньої (акцизної) ВМД, пропуск через митний кордон, передача векселiв на суму ПДВ i акцизного збору державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням iмпортера i т.iн.) здiйснюються в установленому порядку.

     4.2. Пiсля надходження вантажу до митницi оформлення пiдприємство-iмпортер оформлює ВМД (тип IМ40) для випуску вантажу у вiльний обiг на територiї України в загальному порядку.

     Сплата ввiзного мита проводиться iмпортером аналогiчно до пункту 4.1 цього Порядку шляхом оформлення простого векселя митницi оформлення вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" з термiном платежу не бiльш нiж 60 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

     Сплата податку на додану вартiсть та акцизного збору проводиться iмпортером аналогiчно до пункту 4.1 цього Порядку шляхом оформлення вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" простих векселiв державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням iмпортера з термiном платежу не бiльш нiж 60 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

     Суми, обумовленi векселями на сплату акцизного збору i ввiзного мита, визначаються у валютi контракту на закупiвлю пального.

     Суми, обумовленi векселями на сплату податку на додану вартiсть, визначаються у грошовiй одиницi України, перерахованiй за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на дату виникнення податкових зобов'язань.

     Для визначення суми платежу ввiзного мита та акцизного збору вартiсть iмпортованого пального перераховується у валюту України за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день фактичної оплати платежiв за векселями.

     Для визначення суми платежу податку на додану вартiсть вартiсть iмпортованого пального перераховується у валюту України за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на дату виникнення податкових зобов'язань.

     Векселi на сплату ввiзного мита, виписанi при оформленнi попередньої (акцизної) ВМД, пiсля оформлення ВМД (тип IМ40) для випуску вантажу у вiльний обiг на територiї України погашаються шляхом проставлення на лицьовому боцi векселя напису "ПОГАШЕНО", засвiдченого пiдписом начальника (заступника начальника) митницi, та печатки митницi.

     Векселi на сплату податку на додану вартiсть та акцизного збору, виписанi при оформленнi попередньої (акцизної) ВМД, пiсля оформлення ВМД (тип IМ40) для випуску вантажу у вiльний обiг на територiї України погашаються шляхом проставлення на лицьовому боцi векселя напису "ПОГАШЕНО", засвiдченого пiдписом начальника (заступника начальника) державної податкової iнспекцiї, та печатки державної податкової iнспекцiї.

     4.3. Облiк векселiв ведеться митницею оформлення та податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням iмпортера.

     4.4. Готова продукцiя (пальне за кодами згiдно з ТН ЗЕД, визначеними в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв"), що вироблена в Українi з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником на митну територiю України, i реалiзується на митнiй територiї України, пiдлягає оформленню з поданням простих векселiв вiдповiдно до пункту 4.2 цього Порядку.

     5. У термiн, на який видано векселi, вони повиннi бути оплаченi iмпортером.

     Векселi на суму ввiзного мита та акцизного збору подаються вiдповiдно митницi та державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням iмпортера для погашення.

     Погашення векселя на суму ПДВ вiдбувається в порядку, установленому роздiлом V постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.97 N 1104 "Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України".

     6. У разi несплати iмпортером належних сум за виданими векселями вони акцептуються векселеутримувачами та подаються до сплати в банк-авалiст у порядку, установленому Положенням про переказний i простий вексель, затвердженим постановою ЦВК i РНК СРСР вiд 07.08.37 N 104/1341.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.