ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

18 березня 1999р. N 168

Про внесення змiн та доповнень до Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням (вивезенням) товарiв та їх зворотнiм вивезенням (ввезенням).

     В зв'язку з набранням чинностi листа Держмитслужби вiд 26.02.1999р. N 10/1-504-EП

     Наказую:

     1. Внести в наказ Київської регiональної митницi вiд 16.02.1999р. N 85 такi змiни та доповнення:

     В п.1. "Загальнi положення" :

     - у п.1.3. "У режимi тимчасового ввезення (вивезення) можуть оформлюватись наступнi товари" абзац : "- що ввозяться (вивозяться) з метою ремонту" викласти в такiй редакцiї:

     "що ввезення товарiв по операцiях ремонту або обслуговування ( в тому числi гарантiйному) дозволяється тiльки по товарах, якi були ранiше експортованi та повертаються на митну територiю України";

     - у п. 1.9. "Забороняється проводити митне оформлення тимчасового ввезення товару" абзац: "- за договорами" доповнити :

     - на гарантiйне обслуговування;

     - що передбачають операцiї ремонту;

     - гарантiйної замiни (в тому числi за рекламацiйними актами)";

     - додатково внести п. 1.10. "Забороняється проводити митне оформлення тимчасового вивезення товару, якщо :

     - повернення в Україну товару українського виробництва (або комплектуючих до нього) пiсля гарантiйной замiни бракованих не здiйснюється;

     - вивезення товарiв здiйснюється для ремонту або гарантiйної замiни (в тому числi i за рекламацiйними актами). Тимчасове вивення товару дозволяється, якщо повернення цього товару здiйснюється у незмiнному станi".

     В п.2. "Технологiя митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв":

     - п.2.4. викласти в такiй редакцiї: "Митне оформлення тимчасового ввезення:

     1) транспортних засобiв,

     2) пiдакцизних товарiв,

     3) виставкового товару,

     4) товарiв, що ввозяться разом з товаром у зв'язку з комерцiйною операцiєю, але якi не є такою операцiєю ( крiм багаторазової зворотної тари) здiйснюється тiльки за рiшенням керiвництва митницi (начальником та його заступниками).

Остаточне рiшення керiвництвом митницi приймається на пiдставi листа-заяви суб'єкта ЗЕД (який перевiрено черговим iнспектором оперативного вiддiлу (мпоста) на вiдсутнiсть боргiв, вiдповiдальним за митне оформлення iнспектором на можливiсть проведення такого оформлення та надання пропозицiй керiвництва вiддiлу), зареєстрованого в загальному вiддiлi. Лист-заява суб'єкта ЗЕД разом з документами пiдтверджуючими необхiднiсть тимчасового ввезення та дозволами iнших державних органiв, завiрених о.н.п. вiдповiдального iнспектора додаються до вiддiлу органiзацiї митного контролю. Пiсля розгляду документiв у вiддiлi органiзацiї митного контролю та прийняття рiшення керiвництвом митницi, щодо можливостi тимчасового ввезення товару (або вiдмови у ввезеннi), лист Київської регiональної митницi направляється до оперативного пiдроздiлу та на адресу суб'єкта ЗЕД.

     В п. 4. "Технологiя продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товару":

     - п.4.9. викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля прийняття рiшення, щодо продовження строку (або вiдмови у продовженнi строку) тимчасового ввезення (вивезення) товару, лист Київської регiональної митницi направляється до оперативного пiдроздiлу та на адресу суб'єкта ЗЕД".

     2. Начальникам пiдпорядкованих митниць забезпечити внесення доповнень до технологiї митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та їх зворотного вивезення (ввезення) у митницях.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступникiв начальника митницi Ольховика О.М. та Вечера В.Г.

    4. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi Симонов О.I.

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.