ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.09.99 N 10/1-3112-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.99 N 530 та доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.99 N 16341/98

     Для керiвництва в роботi повiдомляємо, що пунктом 2 Протоколу наради у Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України Куратченка В.О. вiд 19.07.99 "Про стан виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.99 N 530 "Про деякi питання щодо погашення заборгованостi за спожитий росiйський газ" Держмитслужбi доручено забезпечити митне оформлення поставок ЗАТ "ПФК "Єдинi енергетичнi системи України" на адресу Мiноборони РФ у рахунок погашення заборгованостi за росiйський природний газ на пiдставi доповнення до Контракту вiд 25.07.96 N 148/1697 про продовження його дiї.

     У цьому зв'язку Вам належить органiзувати виконання поставленого перед Держмитслужбою завдання.

     Митне оформлення продукцiї здiйснюється Днiпровською регiональною митницею або за листами-узгодженнями цiєї митницi в митницях за мiсцем державної реєстрацiї вантажовiдправника.

     При заповненнi ВМД вказується:

1) в графi 2 - ЗАТ з I I "ПФК "ЄЕСУ", Україна, 320005 м.Днiпропетровськ, вул.Пiсаржевського, 1а;
вiдправник: згiдно з доповненнями до Контракту
вiд 25.07.96 N 148/1697;
2) в графi 8 - ЦУМР та ЗЕЗ Мiноборони РФ, Росiя, 103160 м.Москва Хользунов пров.,14;
одержувач: згiдно з доповненнями до Контракту
вiд 25.07.96 N 148/1697;
3) в графi 9 - ЗАТ з II "ПФК "ЄЕСУ";
4) в графi 24 - код "41"
5) в графi 37 - 100050

    Поряд з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що у вiдповiдностi до положень п.7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.99 N 530 Кабiнет Мiнiстрiв України не бере на себе вiдповiдальнiсть за виконання ЗАТ "ПФК "ЄЕС України" зобов'язань перед Мiноборони РФ, тобто, положення зазначеної постанови не можна трактувати, як мiжнародну угоду. Внаслiдок цього митна вартiсть товарiв, якi постачаються росiйськiй сторонi, визначається на загальних пiдставах у вiдповiдностi до положень статi 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України".

     Органи митної служби мають право при митнiй оцiнцi товару використовувати цiнову iнформацiю, що мiститься в їх базi даних, в каталогах торговельних фiрм та iнших довiдниках, а також iнформацiю органiзацiй, якi проводили вiдповiдну експертизу. Цi данi використовуються лише як орiєнтовна, довiдкова iнформацiя для попереднього порiвняння iз заявленою до митного оформлення цiною товару.

     У кожному конкретному випадку здiйснюється коригування митної вартостi з урахуванням технiчних, функцiональних та якiсних характеристик товару, сортностi, умов угоди, сезоних коливань цiн, витрат на трансортування та страхування тощо.

Заступник Голови Служби О.П. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.