Документ скасований: Постанова КМУ № 1236 від 27.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 листопада 2004 р. N 1506


Про затвердження перелiкiв матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України з метою використання для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України

     Вiдповiдно до пункту 5.11 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та пункту "х" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     перелiк матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що використовуватимуться для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України, операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України яких звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть;

     перелiк матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України з метою використання для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України (далi - товари), якi звiльняються вiд сплати мита.

     2. З метою здiйснення контролю за цiльовим використанням товарiв, зазначених у перелiках, що затверджуються цiєю постановою, Державнiй митнiй службi надавати iнформацiю про їх митне оформлення органам державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї пiдприємств-iмпортерiв як платникiв податку.

     3. Мiнiстерству палива та енергетики разом з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади щороку подавати Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї про уточнення перелiкiв товарiв.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 листопада 2004 р. N 1506

ПЕРЕЛIК
матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що використовуватимуться для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України, операцiї з ввезення (пересилання) яких звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть

Найменування товару* Код згiдно з УКТЗЕД
Верстати для бурiння свердловин з вугiлля та породи у пiдземних умовах (довжина свердловин - до 300 метрiв, кiнцевий дiаметр свердловин - 150 мiлiметрiв, зусилля подавання пiд час бурiння свердловин - не менш як 8 тонн) 8430 49 00 00
____________
* У дужках подано технiчнi параметри, якi зазначено в документацiї на вiдповiдне обладнання.
Буровi iнструменти та прилади, запаснi частини до бурових верстатiв:  
буровi штанги (ресурс бурiння - не менш як 8 кiлометрiв) 8431 43 00 00
буровi коронки (коефiцiєнт мiцностi - до 20 за шкалою Протодьяконова, ресурс бурiння - не менш як 150 метрiв, дiаметр - понад 110 мiлiметрiв) 8207 19 90 00
пiдiймачi механiчнi вантажопiдйомнiстю вiд 1,5 до 3 тонн (зусилля пiд час повного навантаження - 250 - 400 ньютонiв, маса - до 32 кiлограмiв) 8428 31 00 00
пiдiймачi пневматичнi вантажопiдйомнiстю вiд 3 до 6 тонн (робочий тиск повiтря - до 5 бар (4,9 атмосфери), витрата повiтря - до 2 куб. метрiв за хвилину) 8428 20 99 00
пневматичнi насоси (висота всмоктування - не менш як 5 метрiв водяного стовпа) 8413 81 90 00
буровi адаптери 8431 43 00 00
Компоненти пiнотвiрного матерiалу "Карбофоам":  
порошок карбамiд-формальдегiдної смоли (щiльнiсть - 500 - 600 кiлограмiв на 1 куб. метр) 3909 10 00 00
добавка А - каталiзатор реакцiї полiконденсацiї (сумiш полiсахаридiв та сечовини у виглядi рiдини або порошку) 3824 90 95 00
пiнний концентрат (щiльнiсть - близько 1200 кiлограмiв на 1 куб. метр, показник pH - менш як 1, водний концентрат сумiшi фосфорної та пара-толуолсульфокислот) 3824 90 95 00
насос для накачування пiни 8413 50 50 00
Вiдцентровi повiтрянi турбокомпресори (продуктивнiсть - 115 - 220 куб. метрiв за хвилину, потужнiсть - 600 - 1100 кВт, номiнальний тиск - 3,4 - 9,8 атмосфери (3,5 - 10 бар) 8414 80 29 00
Градирнi для вiдцентрових повiтряних турбокомпресорiв (теплове навантаження - не менш як 1000 КВт) 8419 50 90 00
Насоси поршневi високого тиску для нагнiтання води (номiнальний тиск - 400 - 500 атмосфер (408 - 510 бар), вхiдна потужнiсть - до 130 кВт) 8413 50 79 00
Насоснi агрегати та прилади для накачування мiнерально-цементних розчинiв (для поршневих насосiв номiнальний тиск - не менш як 200 атмосфер) 8413 50 79 00
8413 60 60 00
Мiнерально-цементний матерiал "Дюрафоам" (на основi сумiшi цементiв рiзних марок) 2523 90 90 00
Гiдрозатвори, гiдравлiчнi рукава (номiнальний тиск - 300 - 500 атмосфер (кiлограмiв на 1 кв. сантиметр), розривне зусилля - 600 атмосфер (кiлограмiв на 1 кв. сантиметр), вiдносне збiльшення дiаметру гiдрозатворiв - не менш як 30 вiдсоткiв) 4009 50 50 00
Шахтнi дизель-гiдравлiчнi локомотиви (сила тяги - не менш як 19 кiлоньютонiв, припустимий нахил шляху - не бiльш як 35 промiле) 8602 90 00 00
Електрогенераторнi модулi з iскровим запалюванням потужнiстю бiльш як 1 МВт з комплектом обладнання для використання теплової енергiї та компресорами для транспортування вибухонебезпечної газоповiтряної сумiшi 8502 20 99 00
Самохiднi буровi установки для бурiння свердловин з поверхнi (тиск на гак - не менш як 100 тонн, довжина свердловини - до 3000 метрiв, кiнцевий дiаметр свердловини - 200 мiлiметрiв) 8705 20 00 00
Установка (завод) iз збагачування шахтного метану 8419 89 98 00
Вимiрювальнi станцiї з контролю шахтного газу 9027 10 10 90
Хiмiчний поглинач вапняний (ХП-В) 2522 20 00 00
Речовини з хiмiчно зв'язаним киснем (пероксид калiю) 2815 30 00 00
Пiнотвiрнi концентрати та змочувальнi агенти з активною ендотермiчною дiєю, пiдвищеним змочувальним та плiвкотвiрним ефектом (бiологiчно безпечнi) 3813 00 00 00
Твердий змочувач з пiнявою та активною ендотермiчною дiєю 3813 00 00 00
Малогабаритний генератор вогнегасного аерозолю ємнiстю вiд 400 до 1500 мiлiлiтрiв 8424 10 91 00
Пересувний (ручний) пiнотвiрний пожежний ствол (дальнiсть подавання пiни - вiд 20 метрiв, продуктивнiсть - вiд 15 куб. метрiв за хвилину, концентрацiя робочого розчину - до 3 вiдсоткiв) 8424 20 00 00
Комбiнований пожежний ствол з можливим використанням насадок для пiни низької кратностi, регулюванням кута розбризкування та витрат води 8424 20 00 00
Комбiнований пожежний ствол для гасiння розчиненою вогнегасною речовиною, що змивається з твердого змочувача 8424 20 00 00
Пересувний змiшувач для гасiння розчиненою вогнегасною речовиною, що змивається з твердого змочувача 8479 82 00 00
Пересувний змiшувач, який забезпечує дозовану концентрацiю вогнегасних речовин (подавання рiдких вогнегасних речовин у потiк з концентрацiєю вiд 0,4 до 3 вiдсоткiв) 8479 82 00 00
Пересувний пожежний пiнотвiрний ствол з вмонтованим пiнозмiшувачем та резервуаром для пiнотвiрного концентрату 8424 20 00 00
Ручна помпа (пожежний ранець) 8413 20 90 00
Елементи живлення ртутно-цинковi РЦ (iскробезпечнi) 8506 80 90 00
Маски панорамнi до киснево-дихальної апаратури 9020 00 90 00
Шоломи-маски до киснево-дихальної апаратури (ШИП-26) 9020 00 90 00
Окуляри захиснi герметичнi з гуми Б-201 (iз склом) 9004 90 90 00
Шланги дихальнi до киснево-дихальної апаратури (гофротрубка 10002р.000 41, гофр з бавовняним трикотажем) 4009 30 00 00
Малолiтражнi (одно- та дволiтровi) балони кисневi 7311 00 10 00
Iнтерферометри шахтнi типу ШИ 9027 10 10 90
Манометри кисневi та технiчнi 9026 20 59 00
Бокси-бази гiрничорятувальнi 9406 00 90 00
Вентиляцiйнi перемички "Парашут" 6307 90 99 00
Комплект противибуховий швидкозведений КПБ 8479 89 98 90
Пересувна колтюбiнгова установка для бурiння дегазацiйних свердловин 8430 49 00 00

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 листопада 2004 р. N 1506

ПЕРЕЛIК
матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України з метою використання для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України, якi звiльняються вiд сплати мита

Найменування товару* Код згiдно з УКТЗЕД
Верстати для бурiння свердловин з вугiлля та породи у пiдземних умовах (довжина свердловин - до 300 метрiв, кiнцевий дiаметр свердловин - 150 мiлiметрiв, зусилля подавання пiд час бурiння свердловин - не менш як 8 тонн) 8430 49 00 00
____________
* У дужках подано технiчнi параметри, якi зазначено в документацiї на вiдповiдне обладнання.
Буровi iнструменти та прилади, запаснi частини до бурових верстатiв:  
буровi коронки (коефiцiєнт мiцностi - до 20 за шкалою Протодьяконова, ресурс бурiння - не менш як 150 метрiв, дiаметр - понад 110 мiлiметрiв) 8207 19 90 00
пiдiймачi механiчнi вантажопiдйомнiстю вiд 1,5 до 3 тонн (зусилля пiд час повного навантаження - 250 - 400 ньютонiв, маса - до 32 кiлограмiв) 8428 31 00 00
пiдiймачi пневматичнi вантажопiдйомнiстю вiд 3 до 6 тонн (робочий тиск повiтря - до 5 бар (4,9 атмосфери), витрата повiтря - до 2 куб. метрiв за хвилину) 8428 20 99 00
Компоненти пiнотвiрного матерiалу "Карбофоам":  
порошок карбамiд-формальдегiдної смоли (щiльнiсть - 500 - 600 кiлограмiв на 1 куб. метр) 3909 10 00 00
добавка А - каталiзатор реакцiї полiконденсацiї (сумiш полiсахаридiв та сечовини у виглядi рiдини або порошку) 3824 90 95 00
пiнний концентрат (щiльнiсть - близько 1200 кiлограмiв на 1 куб. метр, показник pH - менш як 1, водний концентрат сумiшi фосфорної та пара-толуолсульфокислот) 3824 90 95 00
Вiдцентровi повiтрянi турбокомпресори (продуктивнiсть - 115 - 220 куб. метрiв за хвилину, потужнiсть - 600 - 1100 кВт, номiнальний тиск - 3,4 - 9,8 атмосфери (3,5 - 10 бар) 8414 80 29 00
Градирнi для вiдцентрових повiтряних турбокомпресорiв (теплове навантаження - не менш як 1000 КВт) 8419 50 90 00
Мiнерально-цементний матерiал "Дюрафоам" (на основi сумiшi цементiв рiзних марок) 2523 90 90 00
Електрогенераторнi модулi з iскровим запалюванням потужнiстю бiльш як 1 МВт з комплектом обладнання для використання теплової енергiї та компресорами для транспортування вибухонебезпечної газоповiтряної сумiшi 8502 20 99 00
Самохiднi буровi установки для бурiння свердловин з поверхнi (тиск на гак - не менш як 100 тонн, довжина свердловини - до 3000 метрiв, кiнцевий дiаметр свердловини - 200 мiлiметрiв) 8705 20 00 00
Установка (завод) iз збагачування шахтного метану 8419 89 98 00
Вимiрювальнi станцiї з контролю шахтного газу 9027 10 10 90
Iнтерферометри шахтнi типу ШИ 9027 10 10 90
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.