ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ

НАКАЗ

вiд 1 лютого 2005 року N 28


Про затвердження Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
4 травня 2005 р. за N 466/10746

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державного комiтету України з питань технiчного
регулювання та споживчої полiтики
вiд 14 липня 2005 року N 171,
вiд 22 серпня 2005 року N 219,
вiд 15 грудня 2006 року N 353,
вiд 29 сiчня 2007 року N 6,
вiд 5 липня 2007 року N 142,
вiд 13 вересня 2007 року N 221,
вiд 24 лютого 2009 року N 80,
вiд 7 квiтня 2009 року N 137,
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2009 року N 1689-р,
наказами Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
вiд 22 вересня 2010 року N 425,
вiд 22 вересня 2010 року N 426,
вiд 25 жовтня 2011 року N 162,
вiд 25 жовтня 2011 року N 163,
вiд 30 липня 2012 року N 876,
вiд 29 грудня 2012 року N 1526,
вiд 6 листопада 2013 року N 1308,
вiд 6 травня 2015 року N 451,
вiд 6 травня 2015 року N 452,
вiд 13 листопада 2015 року N 1443,
вiд 17 грудня 2015 року N 1699,
вiд 29 серпня 2016 року N 1411

     Вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", Положення про Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики, затвердженого Указом Президента України вiд 18 березня 2003 року N 225, наказую:

     1. Затвердити Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, що додається.

     2. Наказ Держстандарту України вiд 30 серпня 2002 року N 498 "Про затвердження Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2002 за N 782/7070, визнати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Продукцiя, наведена у пунктi 8.14 цього Перелiку, пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi з 1 червня 2005 року, у пунктi 21.6.5 - з 1 липня 2005 року, у пунктi 21.6.18 - з 1 сiчня 2006 року.

     4. Управлiнню пiдтвердження вiдповiдностi (Сердюков О. Я.) у п'ятиденний термiн забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Державному пiдприємству "Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi" (Жарков Ю. В.) пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити його публiкацiю.

     6. Вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту технiчного регулювання Держспоживстандарту України Онопрiєнка В. В.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту України Черепкова С. Т.

Голова Л. Школьник
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної митної служби України М. М. Салагор
Заступник Мiнiстра транспорту та зв'язку України С. Кроль
Заступник Мiнiстра аграрної полiтики України В. В. Сергеєв
Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України Л. Мусiна
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Ю. А. Авксентьєв
Заступник Мiнiстра - Голова Державної служби лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення М. Ф. Пасiчник
Заступник Мiнiстра України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи П. Ф. Борисов
Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України В. Поважнюк
Заступник Мiнiстра палива та енергетики України Б. Клюк
Заступник Голови Державного комiтету України з будiвництва та архiтектури О. Бондаренко
Заступник Голови Державної туристичної адмiнiстрацiї України Є. В. Самарцев
Перший заступник Голови Державного комiтету України з нагляду за охороною працi В. Радченко
Голова Державного комiтету ядерного регулювання України В. Грищенко
Заступник Мiнiстра промислової полiтики України В. О. Кислицин
Заступник голови правлiння Державної акцiонерної холдiнгової компанiї "УКРПАПIРПРОМ" Е. Лiтвак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
01.02.2005 N 28
(у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 06.11.2013 N 1308)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 листопада 2013 р. за N 1907/24439

ПЕРЕЛIК
продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

Назва продукцiї Позначення нормативних документiв, на вiдповiднiсть яким проводиться сертифiкацiя Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов'язковi вимоги Код за УКТЗЕД
1 2 3 4
1. Спецiальнi засоби самозахисту
1.1. Зброя газова:
пiстолети та револьвери газовi, що
СОУ 78-19-001:2007
ГСТУ 78-41-001-97
СОУ 78-19-001:2007,
роздiли 5 - 8
9303 90 00 00
9304 00 00 00
використовують згоряння пороху, газовi балончики, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї нормативний документ на конкретний вид продукцiї ГСТУ 78-41-001-97  
газовi патрони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї (не для вiйськових потреб) ТУ У 3.27-00230013-175-97
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ТУ У 3.27-00230013-175-97 9306 30 97 90
9306 90 90 00
1.2. Засоби iндивiдуального захисту:
бронежилети
нормативний документ на конкретний вид продукцiї Пункти нормативних документiв, у яких установленi вимоги щодо: глибини позаперешкодної деформацiї; стiйкостi до дiї засобiв ураження та зовнiшнiх впливiв 6204 29 90 00
6307 90 99 00
1.3. Спецiальнi засоби несмертельної дiї:
пристрої несмертельної (травматичної) дiї, що використовують згоряння пороху
СОУ 78-19-001:2007
нормативний документ
на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-001:2007,
роздiли 5 - 8
9303 90 00 00
патрони несмертельної (травматичної) дiї (не для вiйськових потреб) ТУ У 13940779.004-98
ТУ У 3.27.00230013-191-98
ТУ У 13940779.003-96
ТУ У 30170503.002-2000
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ТУ У 13940779.004-98
ТУ У 3.27.00230013-191-98
ТУ У 13940779.003-96
ТУ У 30170503.002-2000
9306 90 90 00
2. Роздiл виключено
3. Роздiл виключено
4. Роздiл виключено
5. Роздiл виключено
6. Засоби охоронного призначення
6.1. Сповiщувачi: охороннi; охоронно-пожежнi;
контролювання доступу; вiдеосповiщувачi
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001
ДСТУ IЕС 60839-2-2-2001
ДСТУ IЕС 60839-2-3-2003
ДСТУ IЕС 60839-2-4-2001
ДСТУ IЕС 60839-2-5-2001
ДСТУ IЕС 60839-2-6-2001
ДСТУ IЕС 60839-2-7-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001,
роздiл 5
ДСТУ IЕС 60839-2-2-2001,
роздiл 6
ДСТУ IЕС 60839-2-3-2003,
роздiли 5; 6
ДСТУ IЕС 60839-2-4-2001,
роздiл 5
ДСТУ IЕС 60839-2-5-2001,
роздiл 5
ДСТУ IЕС 60839-2-6-2001,
роздiл 5
ДСТУ IЕС 60839-2-7-2001,
роздiл 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
роздiли 2; 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 2
8521 90 00 00
8525 80 30 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 80 95 90
8531 90 85 00
6.2. Прилади приймально-контрольнi:
охороннi; охоронно-пожежнi; доступу; охоронних теле(вiдео)систем
ДСТУ 4357-3:2004
ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ EN 50133-1:2006
ДСТУ 4357-3:2004,
роздiли 6 - 9
ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001,
роздiл 6
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001,
роздiл 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
роздiли 4; 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 4
ДСТУ EN 50133-1:2006,
роздiл 5
8521 10 95 90
8521 90 00 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 90
6.3. Пристрої керування, санкцiонованого доступу, сигнально-пусковi: охороннi; охоронно-пожежнi; контролювання доступу; охоронних теле(вiдео)систем ДСТУ 4357-3:2004
ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ДСТУ ЕN 50133-1:2006
ДСТУ 4357-3:2004,
роздiли 6 - 9
ДСТУ IЕС 60839-1-1-2003,
роздiл 6
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001,
роздiл 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
роздiли 5; 7; 10
ДСТУ ЕN 50133-1:2006,
роздiл 5
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
6.4. Оповiщувачi: охороннi; охоронно-пожежнi; контролювання доступу ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ДСТУ IЕС 60839-1-1-2001,
роздiл 6
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001,
роздiл 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
роздiли 6; 10
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
6.5. Системи передавання тривожних сповiщень та пульти централiзованого спостереження охоронного призначення, у тому числi для охорони автомобiлiв ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001
ДСТУ IЕС 60839-5-1-2003
ДСТУ IЕС 60839-5-2-2003
ДСТУ IЕС 60839-5-4-2003
ДСТУ IЕС 60839-5-5-2003
ДСТУ IЕС 60839-5-6-2003
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ IЕС 60839-1-3-2001,
роздiл 5
ДСТУ IЕС 60839-5-1-2003,
роздiли 4; 5
ДСТУ IЕС 60839-5-2-2003,
роздiли 3 - 6
ДСТУ IЕС 60839-5-4-2003,
роздiли 4; 5
ДСТУ IЕС 60839-5-5-2003,
роздiли 4; 5
ДСТУ IЕС 60839-5-6-2003,
роздiли 4; 5
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 26342-84,
роздiли 8 - 10
ГОСТ 27990-88,
таблиця 5
8471 30 00 00
8471 41 00 00
8471 49 00 00
8471 50 00 00
8471 60 60 00
8471 60 70 00
8471 70 20 00
8471 70 30 00
8471 70 50 00
8471 70 70 00
8471 80 00 00
8471 90 00 00
8512 30 10 10
8512 30 10 90
8512 30 90 10
8512 30 90 90
8521 10 95 90
8521 90 00 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8531 10 30 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
6.6. Прилади приймально-контрольнi охороннi для автомобiлiв та пристроїв:
сповiщувачi; оповiщувачi; керування; сигнально-протиугiннi
ДСТУ IЕС 60839-10-1-2003
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ДСТУ ГОСТ 3940:2007
ДСТУ IЕС 60839-10-1-2003,
роздiл 4
ГОСТ 26342-84,
роздiли 2; 4 - 7
ГОСТ 27990-88,
таблицi 2; 4
ДСТУ ГОСТ 3940:2007,
роздiл 4
8512 30 10 10
8512 30 10 90
8525 80 19 00
8525 80 30 00
8525 80 91 00
8527 29 00 00
8527 99 00 00
8531 10 95 90
8531 20 20 90
8531 20 40 91
8531 20 40 98
8531 20 95 90
8531 80 20 90
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
7. Роздiл виключено
8. Продукцiя протипожежного призначення
8.1. Вогнегасники, сумiшi та заряди до них ДСТУ 3105-95
(ГОСТ 26952-97)
ДСТУ 3675-98
ДСТУ 3734-98
(ГОСТ 30612-99)
ДСТУ 3789-98
ДСТУ 3958-2000
ДСТУ 4041-2001
ГОСТ 12.2.037-78
ГОСТ 8050-85
ГОСТ 15899-93
ГОСТ 19212-87
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 3105-95
(ГОСТ 26952-97)
ДСТУ 3675-98,
роздiли 4 - 7
ДСТУ 3734-98,
роздiли 4 - 7
ДСТУ 3789-98,
пункт 4.2; роздiл 5
ДСТУ 3958-2000,
роздiл 6; пункти 1 - 3; 7; 8,
таблиця 2
ДСТУ 4041-2001,
пункт 4.2; роздiл 5
ГОСТ 12.2.037-78,
роздiли 1; 3
ГОСТ 12.4.009-83,
пункти 2.3.1 - 2.3.3
ГОСТ 8050-85
ГОСТ 15899-93
ГОСТ 19212-87
3813 00 00 00
8424 10
8.2. Вогнезахиснi покриття та просочувальнi речовини (сумiшi) для деревини ГОСТ 16363-98
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 30219-95
ГОСТ 16363-98
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 30219-95,
пункти 3.4; 3.5.10
2501 00 31 00
2501 00 51 00
2501 00 99 00
8.3. Вогнезахиснi покриття для:
кабелiв; металевих будiвельних конструкцiй, призначених для атомних електростанцiй (АЕС)
ДСТУ Б В.1.1-4-98
ГОСТ 12.2.007.14-75
ГОСТ 12176-89
ДСТУ Б В.1.1-8:2003
ДСТУ Б В.1.1-4-98
ГОСТ 12.2.007.14-75,
пункт 2
ГОСТ 12176-89
ДСТУ Б В.1.1-8:2003
3208 10 10
3824 90 70 00
8.4. Сповiщувачi пожежнi ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12997-84
ГОСТ 14254-96
ГОСТ 22522-91
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ГОСТ 29191-91
(з 01 липня 2005 року
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-5:2003
ДСТУ ЕN 54-7:2004
ДСТУ ЕN 54-10:2004
ДСТУ ЕN 54-11:2004
ДСТУ ЕN 54-12:2004)
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 12.2.007.0-75,
роздiл 3
ГОСТ 12997-84,
пункти 2.1; 2.3 - 2.6; 2.8; 2.11 - 2.14; 2.16; 2.24; 2.25; 2.27; 3.1
ГОСТ 14254-96,
роздiли 5; 6
ГОСТ 22522-91,
пункти 1.4 - 1.11; 2.2.1 - 2.2.16; 2.4;
роздiл 3
ГОСТ 26342-84,
роздiли 3; 10
ГОСТ 27990-88,
пункт 2, таблиця 1
(за показниками призначення та стiйкостi до впливу зовнiшнього середовища),
роздiл 2
ГОСТ 29191-91,
роздiл 5
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-5:2003
ДСТУ ЕN 54-7:2004
ДСТУ ЕN 54-10:2004
ДСТУ ЕN 54-11:2004
ДСТУ ЕN 54-12:2004
ГОСТ 22522-91,
пункти 2.2.14; 2.4.3; 2.4.4;
3.4; 3.5
ДСТУ 4113-2001
8531 10 95
8.5. Системи передавання сповiщення та оповiщення про пожежу, їх складовi частини, прилади приймально-контрольнi пожежнi, прилади управлiння, пульти централiзованого спостереження пожежнi та оповiщувачi пожежнi ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12997-84
ГОСТ 14254-96
ГОСТ 26342-84
ГОСТ 27990-88
ГОСТ 29191-91
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-2:2003
ДСТУ ЕN 54-3:2003
ДСТУ ЕN 54-4:2003
ДСТУ ЕN 54-13:2003
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ГОСТ 12.1.004-91,
пункт 1.7
ГОСТ 12.2.007.0-75,
роздiл 3
ГОСТ 12997-84,
пункти 2.1; 2.3 - 2.6; 2.8;
2.11 - 2.14; 2.16; 2.24; 2.25; 2.27; 3.1
ГОСТ 14254-96,
роздiли 5; 6
ГОСТ 26342-84,
пункти 4.3; 4.5; роздiли 6; 10
ГОСТ 27990-88,
пункт 2, таблиця 3
(за показниками призначення та стiйкостi до впливу зовнiшнього середовища)
ГОСТ 29191-91,
роздiл 5
(з 01 липня 2005 року
ДСТУ ЕN 54-1:2003
ДСТУ ЕN 54-2:2003
ДСТУ ЕN 54-3:2003
ДСТУ ЕN 54-4:2003
ДСТУ ЕN 54-13:2003)
ДСТУ 4113-2001
8531 10 95
9. Роздiл виключено
Назва продукцiї Позначення нормативних документiв, на вiдповiднiсть яким проводиться сертифiкацiя Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов'язковi вимоги Код за УКТЗЕД
1 2 3 4
10. Роздiл виключено
11. Роздiл виключено
12. ТЮТЮНОВI ВИРОБИ
12.1. Пункт виключено      
12.2. Пункт виключено      
12.3. Пункт виключено      
12.4. Пункт виключено      
12.5. Пункт виключено      
12.6. Пункт виключено      
12.7. Пункт виключено      
12.8. Пункт виключено      
12.9. Тютюновi вироби Закони України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв",
"Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення"
ГОСТ 858-81
ГОСТ 1505-81
ДСТУ ГОСТ 3935:2004
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
Нормативнi документи, у яких установленi вимоги щодо: вмiсту пестицидiв, смоли i нiкотину для сигарет 2402 10 00 00
2402 20
2402 90 00 00
2403 10
(крiм
2403 10 90 00)
2403 99
(крiм
2403 99 90 00,
2403 91 00 00)
12.10. Пункт виключено      

     Примiтка. Крiм еталонних монiторингових та тестових зразкiв тютюнових виробiв, якi не призначенi для продажу вроздрiб i ввозяться на митну територiю України акредитованими державними випробувальними лабораторiями або суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi мають лiцензiї на право виробництва вiдповiдної продукцiї i володiють акредитованими випробувальними лабораторiями для проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну тощо.

Назва продукцiї Позначення нормативних документiв, на вiдповiднiсть яким проводиться сертифiкацiя Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов'язковi вимоги Код за УКТЗЕД
1 2 3 4
13. Нафтопродукти
13.1. Палива: бензини автомобiльнi *****, авiацiйнi; дизельнi *****; альтернативнi, бiопалива (для бензинових двигунiв, для дизельних двигунiв з вмiстом бiодизелю ******) ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009
ДСТУ 7178:2010
ГОСТ 305-82
ГОСТ 1012-72
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ДСТУ 7178:2010,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ГОСТ 305-82, пункт 2.2
ГОСТ 1012-72, пункти 1.2; 1.4
2710 12 31 00
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
3824 90 97 10
3826 00 10 00
3826 00 90 00
13.2. Гази паливнi:
газ нафтовий скраплений, газ природний компримований
ДСТУ ГОСТ 27577:2005
ДСТУ 4047-2001
ГОСТ 27578-87
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ ГОСТ 27577:2005,
пункт 3.2
ДСТУ 4047-2001,
пункт 4.2
ГОСТ 27578-87-87,
пункт 1.3
2711 11 00 00
2711 12
2711 13
13.3. Палива для реактивних двигунiв ДСТУ 4796:2007
ГСТУ 320.00149943.007-97
ГСТУ 320.00149943.011-99
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 4796:2007,
пункт 3.3
ГСТУ 320.00149943.007-97,
пункт 3.2
ГСТУ 320.00149943.011-99,
пункт 3.2
2710 11 70 00
2710 19 21 00
13.4. Оливи моторнi: для бензинових двигунiв, дизелiв та газових двигунiв, оливи авiацiйнi ГОСТ 6360-83
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 10541-78
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 21743-76
ГОСТ 23497-79
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 4106-2002
ГОСТ 6360-83,
пункт 1.2
ГОСТ 8581-78,
пункт 2.2
ГОСТ 10541-78,
пункт 2.2
ГОСТ 12337-84,
пункт 2.2
ГОСТ 21743-76,
пункт 2.2
ГОСТ 23497-79,
пункт 2.2
2710 19 81 00
2710 19 99 00
3403 19
3403 99
13.5. Мастила пластичнi ДСТУ 4310:2004
ГОСТ 15037-69
ГОСТ 16105-70
ГОСТ 18179-72
ГОСТ 8773-73
ГОСТ 19791-74
ГОСТ 11110-75
ГОСТ 20421-75
ГОСТ 4366-76
ГОСТ 14296-78
ГОСТ 14068-79
ГОСТ 16422-79
ГОСТ 1033-79
ГОСТ 3333-80
ГОСТ 9433-80
ГОСТ 19537-83
ГОСТ 21150-87
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 4310:2004
ГОСТ 15037-69,
пункт 4
ГОСТ 16105-70,
пункт 1.1
ГОСТ 18179-72,
пункт 1.2
ГОСТ 8773-73,
пункт 1.2
ГОСТ 19791-74,
пункт 1.3
ГОСТ 11110-75,
пункт 1.3
ГОСТ 20421-75,
пункт 1.2
ГОСТ 4366-76,
пункт 1.4
ГОСТ 14296-78,
пункт 1.2
ГОСТ 1033-79,
пункт 1.4
ГОСТ 14068-79,
пункт 1.2
ГОСТ 16422-79,
пункт 1.2
ГОСТ 3333-80,
пункт 1.3
ГОСТ 9433-80,
пункт 1.2
ГОСТ 19537-83,
пункт 1.2
ГОСТ 21150-87,
пункт 1.2.1
2710 19 99 00
3403 19 10 00
3403 19 91 00
3403 99 10 00
3403 99 90 10
3403 99 90 90
13.6. Рiдини мастильно-охолоджувальнi ДСТУ 3927-99
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 3927-99 2710 19 91 00
3403 19
3403 99
13.7. Бiтуми нафтовi ДСТУ 4044-2001
ДСТУ 4148-2003
ДСТУ 4818:2007
ГОСТ 22245-90
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 4044-2001,
пункт 4.2
(показники 1 - 3; 4.3; 5; 6; 10 таблицi 1)
ДСТУ 4148-2003,
пункт 4.2
ДСТУ 4818:2007,
пункт 4.2
ГОСТ 22245-90,
пункт 1.2.2
2713 20 00 00
_____________
     ***** Лише палива, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 серпня 2013 року N 927.
     ****** Лише палива з вмiстом бiодизелю бiльше нiж 7 %.
14. Будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї
14.1. Колони та гарцаби (фахверки) сталевi каркасiв одноповерхових та багатоповерхових будiвель ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-50:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-50:2008,
пункти 4.1.1; 4.2.3; 4.4; 10.2
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7308 20 00 00
7308 40 90 00
14.2. Конструкцiї каркасiв сталевi рамковi i балки перекриття (покриття), балки колiї пiдвiсного транспорту, балки пiдкрановi сталевi для мостових електричних кранiв, теплицi ДСТУ Б В.2.6-73:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-76:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-73:2008,
пункти 4.1.5; 4.3.1; 4.3.4 - 4.3.7; 4.3.9
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-76:2008,
пункти 4.1.5; 4.1.6; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.1; 4.3.2
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7308 10 00 00
9406 00 31 00
14.3. Ферми сталевi ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.6-51:2008
ДСТУ Б В.2.6-74:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.6-51:2008,
пункти 4.1.11; 4.2.1; 4.4.1
ДСТУ Б В.2.6-74:2008,
пункти 4.1.7; 4.1.9; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 10.2; 10.4
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7308 10 00 00
7308 40 90 00
14.4. Панелi та елементи огороджувальних конструкцiй (металевi, каркаснi та безкаркаснi) ДСТУ Б В.2.6-3-95
(ГОСТ 22233-93)
ДСТУ Б В.2.6-8-95
(ГОСТ 30245-94)
ДСТУ Б В.2.6-9:2008
ДСТУ Б В.2.6-44:2008
ДСТУ Б В.2.6-70:2008
ДСТУ Б В.2.6-71:2008
ДСТУ Б В.2.6-72:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДСТУ Б В.2.7-130:2007
ДБН В.2.6-163:2010
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-3-95,
пункти 4.2.2 - 4.2.10; 5.3; 5.4; 5.6
ДСТУ Б В.2.6-8-95,
пункти 3.2; 4.3 - 4.5; 4.7; 4.11
ДСТУ Б В.2.6-9:2008,
пункти 4.2.3; 4.3.1 - 4.3.4
ДСТУ Б В.2.6-44:2008,
пункти 4.3 - 4.8
ДСТУ Б В.2.6-70:2008,
пункти 5.2.10; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.8
ДСТУ Б В.2.6-71:2008,
пункти 4.1.8 - 4.1.10; 4.2.4 - 4.2.7; 4.3.1; 4.3.2
ДСТУ Б В.2.6-72:2008,
пункти 5.1.9 - 5.1.17; 5.2.1; 5.2.6 - 5.2.8; 5.3
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДСТУ Б В.2.7-130:2007,
пункти 5.2.3 - 5.2.5; 5.3.1 (таблиця 3, рядки 5 - 7); 5.3.7
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2
7308 90 51 00
7604 10 10 00
7604 10 90 00
7604 21 00 00
14.5. Металевi сходи, площадки та огорожi сходiв, балконiв i дахiв ДСТУ Б В.2.6-49:2008
ДСТУ Б В.2.6-52:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-49:2008,
пункти 4.1 - 4.3; 4.7; 4.9; 4.10
ДСТУ Б В.2.6-52:2008,
пункти 4.1.7; 4.1.9; 4.1.12; 4.2.1; 4.2.4
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7308 90 99 00
14.6. Металоконструкцiї опор лiнiй електропередачi, вiдкритого розподiльного обладнання пiдстанцiй, щоглових та баштових споруд ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7308 20 00 00
14.7. Металевi резервуари для нафти та нафтопродуктiв, газгольдери та конструкцiї водонапiрних башт ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ГОСТ 17032-71
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ГОСТ 17032-71,
пункти 1; 4; 5; 7; 11; 12
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
7309 00 10 00
7311 00 10 00
14.8. Будiвлi модульнi збiрнi ДСТУ Б В.2.2-22:2008
ДСТУ Б В.2.6-75:2008
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.2-22:2008,
пункти 5.2.1; Б.4; Б.5
ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
пункт 4.1
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 - 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 - 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25; 2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 - 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3
9406 00 11 00
9406 00 20 00
9406 00 80 00
14.9. Цементи загальнобудiвельного призначення та сульфатостiйкi ДСТУ Б В.2.7-46:2010
ДСТУ Б В.2.7-85-99
(ГОСТ 22266-94)
ДСТУ Б В.2.7-181:2009
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.7-46:2010,
пункти 5.6.2; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.12; 6.1
ДСТУ Б В.2.7-85-99,
пункти 4.1.1- 4.1.11; 4.2
ДСТУ Б В.2.7-181:2009,
пункти 4.4; 4.5; 5.12
2523 10 00 00
2523 21 00 00
2523 29 00 00
2523 30 00 00
2523 90 10 00
2523 90 80 00
14.10. Вироби стiновi дрiбноштучнi ДСТУ Б В.2.7-7:2008
ДСТУ Б В.2.7-36:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.7-7:2008,
пункти 3.5; 4.6; 4.9; 4.10
ДСТУ Б В.2.7-36:2008,
пункти 5.1.2; 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.8
6810 11 10 00
6810 11 90 00
14.11. Цегла i каменi керамiчнi та силiкатнi ДСТУ Б В.2.7-61:2008
ДСТУ Б В.2.7-80:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.7-61:2008,
пункти 4.1.7; 4.2.2; 5.2.3 - 5.2.5; 5.2.7; 5.2.9; 5.2.11 - 5.2.15; 5.3 - 5.7
ДСТУ Б В.2.7-80:2008,
пункти 3.6; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.6; 4.2.8; 4.2.10 - 4.2.12; 4.2.14; 4.2.16 - 4.2.18
6904 10 00 00
6815 99 10 00
14.12. Палi залiзобетоннi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-65:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-65:2008
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.13. Колони залiзобетоннi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-60:2008
ДСТУ Б В.2.6-63:2009
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-60:2008
ДСТУ Б В.2.6-63:2009
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.14. Балки кроквянi та пiдкроквянi залiзобетоннi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-67:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-67:2008
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.15. Ригелi залiзобетоннi для багатоповерхових будiвель ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-54:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-54:2008,
пункти 5.2; 5.10 - 5.15
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.16. Перемички залiзобетоннi для будiвель iз цегляними стiнами ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-55:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-55:2008,
пункти 5.2; 5.11 - 5.14
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.17. Панелi залiзобетоннi стiновi зовнiшнi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-41:2008
ДСТУ Б В.2.6-64:2008
ДСТУ Б В.2.6-84:2009
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-41:2008,
пункти 4.1 - 4.19
ДСТУ Б В.2.6-64:2008
ДСТУ Б В.2.6-84:2009,
пункти 7.3; 7.6; 7.7.1;
7.8.4 - 7.8.6
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2
6810 91 90 00
6810 99 00 00
14.18. Плити для покриття залiзобетоннi для будiвель пiдприємств ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-144:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-144:2010
6810 11 10 00
6810 11 90 00
6810 91 90 00
14.19. Плити для перекриття залiзобетоннi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-53:2008
ДСТУ Б В.2.6-58:2008
ДСТУ Б В.2.6-59:2008
ДСТУ Б В.2.6-66:2008
ДСТУ Б В.2.6-147:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-53:2008,
пункти 5.2; 5.10 - 5.15
ДСТУ Б В.2.6-58:2008
ДСТУ Б В.2.6-59:2008
ДСТУ Б В.2.6-66:2008
ДСТУ Б В.2.6-147:2010,
пункти 4.3.3; 4.3.4.3; 4.3.4.4; 4.5.3; 4.6
6810 11 10 00
6810 11 90 00
14.20. Плити залiзобетоннi для покриття мiських дорiг ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-120:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-120:2010
6810 91 90 00
14.21. Опори залiзобетоннi лiнiй електропередачi, зв'язку та елементи контактної мережi електрифiкованих дорiг i освiтлювальної мережi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-21:2008
ДСТУ Б В.2.6-43:2008
ДСТУ Б В.2.6-68:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-21:2008
ДСТУ Б В.2.6-43:2008,
пункти 4.1 - 4.4; 4.11; 4.12; 4.15
ДСТУ Б В.2.6-68:2008
6810 91 90 00
14.22. Шпали залiзобетоннi попередньо напруженi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
ДСТУ Б В.2.6-61:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-57:2008
ДСТУ Б В.2.6-61:2008
6810 91 90 00
14.23. Залiзобетоннi елементи сходiв ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-56:2008
ДСТУ Б В.2.6-62:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-56:2008
ДСТУ Б В.2.6-62:2008
6810 91 90 00
14.24. Плити балконiв та лоджiй залiзобетоннi ДСТУ Б В.2.6-2:2009
ДСТУ Б В.2.6-69:2008
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
пункти 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.2
ДСТУ Б В.2.6-69:2008
6810 91 90 00
14.25. Вiкна та дверi для будинкiв i споруд ДСТУ Б В.2.6-11:2011
ДСТУ Б В.2.6-15:2011
ДСТУ Б В.2.6-23:2009
ДСТУ Б В.2.6-24-2001
(ГОСТ 24700-99)
ДСТУ Б В.2.7-107:2008
ДСТУ Б В.2.6-99:2009
ДСТУ Б В.2.6-42:2008
ДСТУ Б В.2.6-45:2008
ДСТУ Б В.2.6-46:2008
ДСТУ Б В.2.6-48:2008
ДСТУ Б В.2.6-47:2008
ДБН В.2.6-31:2006
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ Б В.2.6-11:2011,
пункти 6.2.1 - 6.2.3; 6.2.5; 6.2.9; 6.2.12 - 6.2.14; 6.2.16; 6.2.18; 6.2.25; 6.2.26
ДСТУ Б В.2.6-15:2011,
пункти 5.2.1 - 5.2.7; 5.2.12 - 5.2.15,
для блокiв вiконних та дверних балконних також пункти 5.2.16; 5.2.20 - 5.2.25, для зовнiшнiх дверних блокiв також пункти 5.2.16 - 5.2.24, для внутрiшнiх дверних блокiв також пункти 5.2.21; 5.2.22
ДСТУ Б В.2.6-23:2009,
пункти 5.2.2 - 5.2.7; 5.3.1
(приведений опiр теплопередачi, повiтропроникнiсть, звукоiзоляцiя, надiйнiсть приладiв i завiсiв, опiр статичним навантаженням)
ДСТУ Б В.2.6-24-2001,
пункти 5.2.2; 5.2.7 - 5.2.9; 5.3.1 (приведений опiр теплопередачi, iзоляцiя повiтряного шуму транспортного потоку, повiтропроникнiсть, надiйнiсть вiконних приладiв i завiс);
пункти 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5
ДСТУ Б В.2.7-107:2008,
пункти 5.12; 5.14 (точка роси); 5.16
ДСТУ Б В.2.6-99:2009,
пункти 5.2.2 - 5.2.6; 5.2.10; 5.3.4; 5.3.6.1; 5.3.7; 5.4.5 та для внутрiшнiх дверних блокiв (включаючи мiжкiмнатнi) також пункт 5.3.1 (надiйнiсть приладiв та завiс, опiр статичним та ударному навантаженням, опiр пробиванню), для зовнiшнiх дверних блокiв також пункт 5.3.1 (крiм довговiчностi)
ДСТУ Б В.2.6-42:2008,
пункти 4.8 - 4.12
ДСТУ Б В.2.6-45:2008,
пункти 4.4 - 4.8; 4.22 - 4.25
ДСТУ Б В.2.6-46:2008,
пункти 4.5; 4.6; 4.9; 4.14; 4.18; 4.19 (а, б, г, д); 4.20 (а, б)
ДСТУ Б В.2.6-48:2008,
пункти 4.2.1 - 4.2.3;
4.2.12 - 4.2.17; 4.2.20
ДСТУ Б В.2.6-47:2008,
пункти 4.2 - 4.4; 4.18
(а, б, г, д); 4.19 (а, б)
ДБН В.2.6-31:2006,
пункт 2.2
3925 20 00 00
3925 30 00 00
15. Роздiл виключено
16. Роздiл виключено
17. Роздiл виключено
18. Зброя вогнепальна мисливська та спортивна, зброя холодна, конструктивно схожi зi зброєю вироби для розваг та вiдпочинку
18.1. Зброя вогнепальна мисливська, спортивна та основнi частини до неї (стволи, блоки стволiв, ствольнi коробки, рамки, колодки, кожухи-затвори, затвори, барабани) ГСТУ 78-41-002-97
ГОСТ 28072-89
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ГСТУ 78-41-002-97,
роздiл 4
ГОСТ 28072-89,
роздiли 2 - 4, додаток 3
9303 20
9303 30 00 10
9303 30 00 20
9303 30 00 90
9305 10 00 20
9305 10 00 30
9305 10 00 80
9305 21 00 00
9305 29 00 20
9305 29 00 30
9305 29 00 80
18.2. Патрони до вогнепальної мисливської та спортивної зброї ДСТУ 7112:2009
ГОСТ 20808-75
ГОСТ 20809-75
ГОСТ 21169-75
ГОСТ 23128-78
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ДСТУ 7112:2009,
роздiли 4; 5
ГОСТ 20808-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 20809-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 21169-75,
пункти 2; 3
ГОСТ 23128-78,
пункти 2.4 - 2.11
9306 21 00 00
18.3. Пiстолети та револьвери стартовi СОУ 78-19-002:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-002:2010,
роздiли 4; 5
9303 90 00 00
18.4. Пiстолети та револьвери пiд патрон Флобера СОУ 78-19-003:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-003:2010,
роздiли 4; 5
9303 30 00 90
18.5. Зброя холодна ГСТУ 78-41-006-99
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
ГСТУ 78-41-006-99,
роздiл 5
9307 00 00 00
18.6. Зброя стрiлецька вихолощена СОУ 78-19-005:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-005:2010,
роздiли 4; 5
9303 90 00 00
18.7. Зброя пневматична та кулi до неї СОУ 78-41-013:2011
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-41-013:2011,
роздiли 4; 5
9304 00 00 00
9306 90 90 00
18.8. Копiї зброї iграшковi iмiтацiйнi СОУ 78-19-004:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-004:2010,
роздiли 4; 5
9503 00 81 00
18.9. Зброя стрiлецька нейтралiзована СОУ 78-19-006:2010
нормативний документ на конкретний вид продукцiї
СОУ 78-19-006:2010,
роздiли 4; 5
9303 90 00 00
9304 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00
19. Роздiл виключено
20. Електричний транспорт
Пасажирськi трамвайнi вагони новi та такi, що були в користуваннi i ввозяться в Україну (крiм трамвайних вагонiв для колiї 1000 мм) ДСТУ 4070-2002
ДСТУ 4224:2003
ДСТУ 4798:2007
ДСТУ 4799:2007
ДСТУ 4876:2007
ДСТУ 4070-2002
ДСТУ 4224:2003 (тiльки для пасажирських трамвайних вагонiв)
ДСТУ 4798:2007
ДСТУ 4799:2007
ДСТУ 4876:2007
8603 90 00 00
8605 00 00 00

Перелiк позначень нормативних документiв та скорочень, якi використанi в текстi

Позначення Назва
1. ДСТУ Державний стандарт України
2. ГОСТ Мiждержавний стандарт
3. ТУ Технiчнi умови
4. ТУ У Технiчнi умови України
5. ГСТУ Галузевий стандарт
6. СОУ Стандарт органiзацiї України
7. ДБН В Державнi будiвельнi норми i вимоги, затвердженi Державним комiтетом України з будiвництва та архiтектури
8. МЭК Мiжнародна електротехнiчна комiсiя
9. Правила ЄЕК ООН Правила Європейської економiчної комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, якi є додатками до мiжнародного договору України - Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року
 
Директор департаменту технiчного регулювання
Д.В. Сандулов
 
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 14.07.2005 р. N 171, вiд 22.08.2005 р. N 219, вiд 15.12.2006 р. N 353, вiд 29.01.2007 р. N 6, вiд 05.07.2007 р. N 142, вiд 13.09.2007 р. N 221, вiд 24.02.2009р. N 80, вiд 07.04.2009р. N 137, вiд 22.09.2010р. N 425, вiд 22.09.2010р. N 426, наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 25.10.2011р. N 162, вiд 25.10.2011р. N 163, вiд 30.07.2012р. N 876, вiд 29.12.2012р. N 1526, у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 06.11.2013р. N 1308, iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 06.05.2015р. N 451, вiд 06.05.2015р. N 452, вiд 13.11.2015р. N 1443, вiд 17.12.2015р. N 1699, вiд 29.08.2016р. N 1411)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.