ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.10.05 N 11/1-10/13441-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв

     На звернення митних органiв України щодо транзитного перемiщення через митну територiю України транспортних засобiв - коди згiдно УКТЗЕД 8703 (легковi автомобiлi), якi на момент ввезення виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 8 рокiв, повiдомляємо.

     Згiдно зi статтею 1 Закону України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв" забороняється ввезення на митну територiю України для постiйного користування легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, трамваїв, тролейбусiв - коди згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числi тих, що ввозяться на митну територiю України з метою їх розкомплектування на запаснi частини), якi на момент ввезення виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 8 рокiв, крiм автобусiв та вантажних автомобiлiв, якi ввозяться на митну територiю України з метою транзиту або як гуманiтарна допомога, та трамвайних вагонiв шириною колiї 1000 мм, якi в Українi не виготовляються.

     Заборона ввезення стосується лише транспортних засобiв, метою ввезення яких є постiйне користування на митнiй територiї України. При цьому законодавцем не дано визначення постiйного користування.

     Виходячи з теорiї речового права, право користування є частиною змiсту триєдиного права власностi на рiч (майно). Користування може бути постiйним або тимчасовим. При цьому постiйним визнається користування без встановлення строку такого користування.

     З огляду на вищевикладене та враховуючи заборону ввезення транспортних засобiв, якi на момент ввезення виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 8 рокiв, лише з метою постiйного користування, можна зробити висновок, що ця заборона не стосується їх ввезення з метою транзиту, оскiльки транзит не передбачає постiйного користування на митнiй територiї України та здiйснюється у визначенi строки.

     Крiм того зазначаємо, що вiдповiдно до статтi 156 Митного кодексу України умовами здiйснення транзиту товарiв є:

     1) товари, що перемiщуються транзитом, повиннi залишатися у незмiнному станi, крiм природних втрат, i не використовуватися з iншою метою, крiм транзиту;

     2) товари, що перемiщуються транзитом повиннi бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом вiдправлення.

Голова Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.