ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 16.11.05 N 15/2121-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Департамент iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Про заповнення граф "В" i "С" ВМД

     У зв'язку з запитами митниць стосовно порядку заповнення граф "В" i "С" ВМД при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз звiльненням вiд оподаткування та при застосуваннi простих векселiв, якi надаються у сплату ввiзного мита при ввезеннi в Україну майна, як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями, повiдомляємо.

     Графа "В" ВМД призначена для зазначення заявником платiжних документiв, якi свiдчать про внесення митних платежiв. У зв'язку з цим, у випадку, якщо податки i збори за ВМД нараховуються умовно (06 спосiб розрахунку), графа "В" згiдно з положеннями Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, не заповнюється.

     Згiдно Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї графа C заповнюється посадовою особою вiддiлу митних платежiв, якою заноситься iнформацiя про податки та збори.

     Вiдповiдно до Порядку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих пiд час ввезення в Україну майна як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, та сплати ввiзного мита у разi вiдчуження цього майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.96 N 937, вексель виписується векселедавцем в iноземнiй валютi на суму ввiзного мита з вiдстроченням платежу не бiльш як на 30 календарних днiв з дня оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

     У зв'язку з цим, при використаннi векселiв, що надаються у сплату мита при ввезеннi в Україну майна, як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями, у пiдроздiлi "номер платiжного документа, що засвiдчує сплату вiдповiдного податку або збору" графи "С" посадова особа вiддiлу митних платежiв зазначає облiковий номер векселя, а в пiдроздiлi "сума сплати" - суму мита у валютi контракту.

Директор Департаменту митних платежiв С.О.Джигалов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.