Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З


15 жовтня 1997 р. N 508

Щодо порядку введення в дiю вимог Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України

     На виконання п. 2 наказу Держмитслужби вiд 30.09.97 р. N 458 i з метою органiзацiї взаємодiї пiдроздiлiв митниць та Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння, задiяних у процесi митного оформлення товарiв, що перевозяться мiж митницями, пересилання зазначених у документi контролю за доставкою товарiв (ДКД) вiдомостей та контролю за перемiщенням цих товарiв, а також досягнення надiйностi функцiонування всiєї системи контролю за перемiщенням товарiв

     Н А К А З У Ю:

     1. Виконання вимог Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України, листiв Держмитслужби вiд 31.07.97 р. N 11/2-7253 та вiд 18.08.97 р. N 11/1-7817 щодо контролю за доставкою товарiв вiд митницi вiдправлення в митницю призначення з використанням ДКД здiйснювати у виглядi експерименту.

     2. Експериментальне вiдпрацювання технологiчного циклу зазначеної системи контролю за перемiщенням товарiв провести в Київськiй i Схiднiй регiональних митницях з 1 листопада 1997 року по 15 грудня 1997 року. При цьому надати право начальникам регiональних митниць самостiйно визначати митнi пости, вiддiли, що знаходяться як у пунктах пропуску, так i в зонi дiяльностi пiдпорядкованих митниць, якi будуть задiянi в експериментi, а також погоджувати мiж ними:

  •      спрощений порядок оформлення ДКД, спосiб та форму пересилання вiдомостей, зазначених у ДКД (за узгодженням iз IАМУ);

  •      митнi режими, згiдно з якими контролюватимуться перемiщення;

  •      перелiк товарiв, перемiщення яких пiдлягатиме контролю.

    3. На перiод експерименту ДКД та/або ДКД-ЕК складаються виключно митницею (митним постом) вiдправлення без залучення декларантiв. При цьому митний збiр за оформлення ДКД не стягується.

     4. З метою аналiзу стану справ iз запровадження системи контролю, вироблення плану дiй, оперативного коригування цього плану, визначення конкретних виконавцiв i термiнiв виконання, контролю за цим виконанням створити робочу групу (вiдомостi про склад групи додаються).

     5. Київськiй та Схiднiй регiональним митницям пiдготувати пiдсумковий звiт про експериментальне запровадження системи контролю (термiн до 20 грудня 1997 року).

     Робочiй групi узагальнити результати експерименту та пiдготувати висновок про можливiсть введення в дiю системи контролю на всiй митнiй територiї України (термiн до 25 грудня 1997 року).

     6. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв Голови Служби Соловкова Ю. П. та Яценка С. А. у частинах, що їх стосуються.

Голова Служби Л. Деркач

Додаток до наказу
Державної митної служби України
вiд __.__ 97 р. N ___


     Склад робочої групи:

     1. Захарченко О.Ю. - начальник служби iнформацiйних технологiй, IАМУ.

     2. Фесенко С.I. - начальник вiддiлу телекомунiкацiйних технологiй, IАМУ.

     3. Страшко В.В. - головний iнспектор вiддiлу телекомунiкацiйних технологiй, IАМУ.

     4. Жирко В.П. - начальник вiддiлу адмiнiстрування та пiдтримки ПIК, IАМУ.

     5. Ґмельянова I.В. - провiдний iнспектор вiддiлу адмiнiстрування та пiдтримки ПIК, IАМУ.

     6. Мойсеєнко М.О. - начальник вiддiлу контролю за перемiщенням вантажiв мiж митницями, Київська регiональна митниця.

     7. Петренко О.Ю. - начальник вiддiлу технiчних засобiв митного контролю, Київська регiональна митниця.

     8. Губiн М.В. - начальник вiддiлу контролю за доставкою вантажiв, Схiдна регiональна митниця.

     9. Понiкаровський О.М. - начальник вантажного вiддiлу, Схiдна регiональна митниця.

     10. Шкарупа С.С. - старший iнспектор вiддiлу органiзацiї митного контролю, Схiдна регiональна митниця.

     11. Лясковська О.Р. - начальник вiддiлу статистики митної iнформацiї, Київська спецiалiзована митниця.

     12. Лук'яненко I.I. - головний iнспектор Управлiння органiзацiї митного контролю, Держмитслужба.

     13. Самусенко Н.I. - провiдний iнспектор Управлiння нетарифного регулювання, Держмитслужба.

     14. Чорна Г.М. - головний iнспектор Управлiння по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Держмитслужба.

     15. Болдишев Г.А. - заступник начальника вiддiлу статистики зовнiшньої торгiвлi Управлiння статистики, контролю та аналiзу, Держмитслужба.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.