Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 156 від 27.02.2009

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

18.05.07 N 417


Про затвердження Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 30 липня 2007 року N 639,
вiд 11 жовтня 2007 року N 850

     З метою забезпечення автоматизацiї та унiфiкацiї облiку товарiв, що перемiщуються через склади тимчасового зберiгання, наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання, що додається.

     2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.):

     2.1. Розробити опис структури та форматiв передання даних щодо облiку товарiв на складах тимчасового зберiгання ("власник складу тимчасового зберiгання (далi - СТЗ) - митний орган", "митний орган - Єдина автоматизована iнформацiйна система (далi - ЄАIС) Держмитслужби України").

     2.2. Розробити програмне забезпечення для ведення електронного журналу облiку товарiв на СТЗ митним органом.

     2.3. Розробити програмно-iнформацiйний комплекс, призначений для здiйснення контролю за рухом товарiв на СТЗ з використанням ЄАIС Держмитслужби України.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати про вимоги цього наказу суб'єктiв господарської дiяльностi.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 25.10.2007.

(пункт 4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 30.07.2007р. N 639)

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р.А.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
18.05.07 N 417

ПОРЯДОК
ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до пункту 6 роздiлу 2 "Тимчасове зберiгання товарiв" Спецiального додатка А до Мiжнародної конвенцiї про спрощення i гармонiзацiю митних процедур вiд 18.05.73 та статтi 104 Митного кодексу України.

     1.2. Факт розмiщення товарiв на складi тимчасового зберiгання (далi - СТЗ) i прийняття їх на зберiгання власником СТЗ засвiдчується вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" посадової особи митного органу, яка здiйснила розмiщення товарiв на СТЗ, на товарно-транспортних документах.

2. Порядок ведення облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через СТЗ

     2.1. Власник СТЗ веде електронний журнал облiку товарiв, що розмiщуються, зберiгаються на СТЗ та видаються з нього, який мiстить такi графи:

     "Номер i назва документа, на пiдставi якого товар був розмiщений на СТЗ i форма якого наводиться у Порядку розмiщення товарiв i транспортних засобiв на СТЗ, видачi їх з СТЗ вiдповiдно до вимог пункту 1.9 Положення про СТЗ, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.03 N 674 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.03 N 1061/8382";

     "Дата розмiщення товару на СТЗ";

     "Коди документiв, на пiдставi яких товар був розмiщений на СТЗ, згiдно з додатком 9 "Класифiкатор документiв" до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247";

     "Номери й дати документiв, на пiдставi яких товар був розмiщений на СТЗ";

     "Реквiзити пiдприємства - одержувача (вiдправника) товару (найменування, мiсцезнаходження/проживання, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ/ДРФО)";

     "Код товарної позицiї товару згiдно з УКТЗЕД";

     "Найменування товару";

     "Кiлькiсть мiсць";

     "Вага нетто товару, розмiщеного на СТЗ";

     "Фактурна вартiсть товару, розмiщеного на СТЗ (за її наявностi в комерцiйних та/або товарно-супровiдних документах)";

     "Кiнцевий термiн зберiгання товару на СТЗ";

     "Номер штампа "Пiд митним контролем" посадової особи, яка була присутня при розмiщеннi товарiв на СТЗ";

     "Дата видачi товару з СТЗ";

     "Код документа, на пiдставi якого товар видано з СТЗ, згiдно з додатком 9 "Класифiкатор документiв" до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247";

     "Номер й дата документа, на пiдставi якого товар видано з СТЗ";

     "Кiлькiсть мiсць";

     "Вага нетто товару, виданого з СТЗ";

     "Фактурна вартiсть товару, виданого з СТЗ (за її наявностi в комерцiйних та/або товарно-супровiдних документах)";

     "Номер особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, яка засвiдчила видачу товарiв iз СТЗ".

     2.2. Облiк транспортних засобiв здiйснюється власником СТЗ в окремому журналi. Форма журналу визначається власником СТЗ самостiйно.

     2.3. Власник СТЗ зберiгає всю документацiю, пов'язану зi здiйсненням своєї дiяльностi, протягом строку, установленого законодавством України.

3. Порядок подання митному органу звiтностi про товари, що зберiгалися на СТЗ

     3.1. У разi надходження або випуску товарiв iз СТЗ його власник не пiзнiше наступного робочого дня подає до митного органу звiт про рух товарiв на СТЗ (у паперовому й електронному виглядi), форму якого наведено в додатку до цього Порядку, за структурою та форматом передання даних, якi визначенi Держмитслужбою України.

(пункт 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.10.2007р. N 850)

     3.2. Посадова особа митного органу приймає та перевiряє звiт про рух товарiв на СТЗ, поданий його власником, завiряє його правильнiсть своїм пiдписом i проставляє дату перевiрки, а в разi необхiдностi вносить до нього змiни, якi також завiряє своїм пiдписом, i проставляє дату перевiрки.

     Пiсля перевiрки звiту про рух товарiв на СТЗ посадова особа митного органу вносить iнформацiю зi звiту до електронного журналу облiку товарiв на СТЗ, який ведеться митним органом за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення.

     Протягом доби вся iнформацiя про рух товарiв на СТЗ засобами електронного зв'язку передається до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи (далi - ЄАIС) Держмитслужби України за структурою та форматом передання даних, якi визначенi Держмитслужбою України.

     3.3. У разi продовження митним органом строкiв зберiгання товарiв на СТЗ посадова особа митного органу вносить змiнену дату кiнцевого строку тимчасового зберiгання на СТЗ до електронного журналу облiку товарiв на СТЗ, який ведеться митним органом за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення, а також в оперативному режимi вносить вiдповiднi змiни до ЄАIС Держмитслужби України.

4. Прикiнцевi положення

     4.1. Митний орган, який видав дозвiл на використання примiщення, резервуара, майданчика як СТЗ, має право проводити плановi (один раз на рiк) i позаплановi iнвентаризацiйнi перевiрки дiяльностi СТЗ.

     4.2. За недотримання або невиконання вимог даного наказу власник СТЗ несе вiдповiдальнiсть, установлену законодавством України.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток
до Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання
Форма

ЗВIТ

про рух товарiв на складi тимчасового зберiгання

____________________________________________
(назва складу тимчасового зберiгання)

за "___" _______________ 20___ р.

Розмiщення товарiв на СТЗ Видача товарiв iз СТЗ Залишок товарiв на СТЗ Кiнцевий термiн зберiгання
номер документа, що був пiдставою для розмiщення товарiв на СТЗ дата розмiщення товарiв на СТЗ документ, на пiдставi якого товари розмiщено на СТЗ код товарної позицiї найменування товарiв кiлькiсть товару вартiсть, грн. номер штампа "Пiд митним контролем" дата видачi товарiв з СТЗ документ, на пiдставi якого товари видано з СТЗ кiлькiсть товару вартiсть, грн. номер особистого митного забезпечення кiлькiсть товару вартiсть, грн. три мiсяцi з дати розмiщення товарiв на СТЗ продовжений митним органом
код номер дата код одиницi вимiру кiлькiсть код номер дата код одиницi вимiру кiлькiсть код одиницi вимiру кiлькiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Усього (по графах 9, 10, 17, 18, 21, 22)                                
     
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi власника СТЗ) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М. П.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.