ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.07.2007 р. N 11/2-10/7701-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо заповнення графи 44 ВМД

     З метою врегулювання питання заповнення графи 44 ВМД в частинi зазначення реєстрацiйного номеру заяви пiдприємства про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД (далi - Заява), надаємо такi роз'яснення.

     До внесення вiдповiдних змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" (зi змiнами), при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на який отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi 44 ВМД пiд кодом документа "9211" обов'язково зазначається реєстрацiйний номер Заяви, сформований вiдповiдно до положень пункту 2.4 Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.12.05 N 1219.

     Не допускається внесення до графи 44 ВМД пiд кодом "9211" реквiзитiв будь-яких iнших документiв або будь-якої iншої iнформацiї.

     Начальникам регiональних митниць, митниць прошу довести цю iнформацiю до вiдома декларантiв та iнших зацiкавлених осiб i забезпечити здiйснення контролю за правильнiстю заповнення графи 44 ВМД.

     Регiональнiй iнформацiйнiй митницi забезпечити внесення потрiбних змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     Зазначенi роз'яснення набувають чинностi з 01.08.2007.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.