ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.12.07 N 11/1-10/12885-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку з внесенням вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 29.11.2007 N 933 змiн до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (далi - Iнструкцiя) та затвердженням класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, повiдомляємо наступне.

     1. З питання декларування запасiв, призначених для споживання, що поставляються на українське (у значеннi статтi 32 Кодексу торговельного мореплавства України) судно, яке на законних пiдставах передано в користування iноземнiй особi - судновласнику.

     Вiдповiдно до абзацу четвертого опису графи 2 "Вiдправник/Експортер" пункту 2 глави 1 роздiлу II Iнструкцiї, при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, у графi зазначаються вiдомостi про особу - сторону договору щодо постачання запасiв, призначених для споживання, власнику (користувачу) транспортного засобу. Якщо постачання проводиться на українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, то в графi зазначаються вiдомостi про власника (користувача) цього транспортного засобу.

     Для цiлей заповнення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються iноземнiй особi - судновласнику українського судна, у графi 2 ВМД мають зазначатися вiдомостi про особу - сторону договору щодо постачання запасiв, призначених для споживання, такому судновласнику - користувачу транспортного засобу.

     2. З питання наведення у ВМД при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця iнформацiї щодо ВМД, за якими товари розмiщувалися в митному режимi магазину безмитної торгiвлi.

     Вiдповiдно до пункту 20 Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 N 1089, власник (керiвник) магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний щомiсяця проводити декларування товарiв, реалiзованих у магазинi, шляхом заповнення митної декларацiї.

     При декларуваннi однакових товарiв, що надходили до магазину безмитної торгiвлi за рiзними ВМД, у кожнiй графi 31 (полi "Опис та кiлькiсть товару" специфiкацiї форми МД-8) мають зазначатися вiдомостi лише про той товар, що розмiщувався в митний режим магазину безмитної торгiвлi в межах однiєї ВМД.

     Вiдповiдно до роздiлу 6 Iнструкцiї, якщо в полi будь-якої графи ВМД не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей, то вiдомостi зазначаються у доповненнi форми МД-6, що є невiд'ємною частиною ВМД. При цьому у вiдповiднiй графi ВМД пiсля внесених вiдомостей вчиняється запис "Див. доп.".

     Ураховуючи, що при застосуваннi специфiкацiй форми МД-8 до графи 40 вноситься iнформацiя, що стосується всiх товарiв, у цiй графi має бути запис "Див. доп.", а вiдомостi про ВМД, на пiдставi яких товари розмiщувалися в режим магазину безмитної торгiвлi, зазначаються у доповненнi форми МД-6 у такому порядку: одноразово зазначається запис "Графа 40"; нижче порядковий номер товару, що декларується, у виглядi напису: "Товар N___"; нижче вiдповiдно до Класифiкатора документiв проставляється код ВМД, через знак "/" проставляється номер i дата цього документа; пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД, за якою цей товар був помiщений у режим магазину безмитної торгiвлi.

     3. З питання заповнення поля "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення".

     Абзацами сьомим, восьмим опису графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" передбачено, що у полi "Строк доставки (дата)" зазначеної графи при розмiщеннi товарiв у митний режим експорту - якщо здiйснюється перевезення товарiв митною територiєю України, зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     Положенням про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення передбачено, що для здiйснення контролю за доставкою вантажiв, що вивозяться з митної територiї України (напрямок перемiщення - ЕК) та перемiщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної територiї України, використовуються ВМД типу "експорт" та її електронна копiя. Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України (напрямок перемiщення - ТР), використовується ВМД типу "транзит" та її електронна копiя.

     Враховуючи викладене, якщо здiйснюється перемiщення товарiв митною територiєю України, при розмiщеннi товарiв у митнi режими експорту, транзиту, реекспорту, спецiальної митної зони при вивезеннi товарiв iз СЕЗ, експорту при вивезеннi не переробленої сировини, залишкiв i вiдходiв переробки, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України пiсля перебування в митному режимi тимчасового ввезення, у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi, у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається кiнцева дата строку перебування товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України посадовою особою митного органу, що здiйснює митне оформлення у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається кiнцева дата ввезення на митну територiю України продуктiв переробки, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до ____ ".

     При розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається кiнцева дата зворотного вивезення/ввезення товарiв, а через знак "/"зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до ____ ".

     При митному оформленнi товарiв як ордерної поставки у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до ____ ".

     При митному оформленнi складової частини комплектного об'єкта у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення" зазначається кiнцева дата строку, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi, з урахуванням строкiв його поставки, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до ____ ".

     4. Щодо застосування перiодичних, загальних митних декларацiй та зареєстрованих ВМД.

     Повiдомляємо, що оформленi до набрання чинностi Iнструкцiї перiодичнi, загальнi митнi декларацiї, а також зареєстрованi ВМД залишаються чинними до завершення строку їх дiї.

     5. З питання застосування типiв ВМД вiдповiдно до Iнструкцiї та Класифiкатора митних режимiв.

     З урахуванням положень Iнструкцiї та Класифiкатора митних режимiв доводимо до вiдома типи митних декларацiй, що будуть застосовуватися у програмному забезпеченнi митних органiв пiд час приймання митних декларацiй до митного оформлення з 01.01.2008 (додаток).

Голова Служби О.Б.Єгоров

 

Додаток
до листа Держмитслужби
вiд 20.12.07 N 11/1-10/12885-ЕП

Типи вантажних митних декларацiй, якi застосовуватимуться у програмному забезпеченнi митних органiв пiд час приймання митних декларацiй до митного оформлення з 01.01.2008

Митний режим Особливостi декларування Тип ВМД
Iмпорт Iмпорт товарiв в загальному порядку IМ40, IМ40Г
Iмпорт складової комплектного об'єкту IМ40КО
Iмпорт товарiв як гуманiтарної допомоги IМ40ГД
Перiодична митна декларацiя IМ40ПМД
Тимчасова декларацiя IМ40ТД
Неповна декларацiя IМ40НД
Окрема митна декларацiя на витраченi товари IМ40ВТ
Реiмпорт Реiмпорт IМ41
Експорт Експорт товарiв в загальному порядку ЕК10, ЕК10Г
Експорт складової комплектного об'єкту ЕК10КО
Експорт товарiв як гуманiтарної допомоги ЕК10ГД
Перiодична митна декларацiя ЕК10ПМД
Ордернi поставки ЕК10ОП
Загальна декларацiя ЕК10З
Окрема митна декларацiя на витраченi товари ЕК10ВТ
Експорт запасiв споживання ЕК10ЗС
Реекспорт Реекспорт ЕК11
Перiодична митна декларацiя ЕК11ПМД
Транзит Транзит ТР80
Перiодична митна декларацiя ТР80ПМД
Тимчасове ввезення Тимчасове ввезення IМ31, IМ31Г
Тимчасове вивезення Тимчасове вивезення ЕК32
Митний склад Митний склад IМ74, ЕК73
Митний склад (ТЕО) IМ74ТЕО
Спецiальна митна зона Спецiальна митна зона IМ71, ЕК71
Перiодична митна декларацiя IМ71ПМД, ЕК71ПМД
Магазин безмитної торгiвлi Магазин безмитної торгiвлi IМ72, ЕК72
Переробка на митнiй територiї України Переробка на митнiй територiї України IМ51
Переробка за межами митної територiї України Переробка за межами митної територiї України ЕК61
Знищення або руйнування Знищення або руйнування IМ76
Вiдмова на користь держави Вiдмова на користь держави IМ75
Завершення режиму Товари, проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця ЕК00
Повернення товарiв IМ00, ЕК00, ЕК00Г
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.