ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Харкiв

15 сiчня 2008 N 11


Щодо контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв

     З метою контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, вiдповiдно до наказу Харкiвської митницi вiд 14.12.2007 N 781 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв Харкiвської митницi", наказую:

     1. Затвердити:

     1.1. Порядок взаємодiї пiдроздiлiв Харкiвської митницi при визначеннi країни походження товару (додається);

     1.2. Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження (далi - Перелiк) (додається).

     2. Начальникам вiддiлiв митного оформлення, начальнику вiддiлу митних платежiв забезпечити безумовне виконання вимог Порядку взаємодiї пiдроздiлiв митницi при визначеннi країни походження товару та контроль за iдентифiкацiєю товарiв Перелiку з вiдомостями документiв, наданих декларантом при митному оформленнi.

     3. Посадовим особам митницi, якi працюють у вiддiлах митного оформлення та до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв, при здiйсненнi митного оформлення товарiв Перелiку посилити контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв та по товарам, зазначеним у пунктах 1 та 2 Перелiку, забезпечити визначення країни походження на пiдставi сертифiкату про походження, а у разi його вiдсутностi направляти запит до сектору визначення походження товарiв вiддiлу митних платежiв.

     4. Начальнику вiддiлу митних платежiв Мартинову М.А. органiзувати проведення сектором визначення походження товарiв, не рiдше одного разу на квартал, вибiркових перевiрок дотримання вимог цього наказу щодо правильностi визначення країни походження товарiв Перелiку.

     5. Уважати такими, що втратили чиннiсть, накази Схiдної регiональної митницi вiд 09.12.2004 N 941 "Щодо Порядку взаємодiї пiдроздiлiв митницi при визначеннi країни походження товару" i вiд 25.06.2005 N 455 "Щодо впорядкування взаємодiї пiдроздiлiв митницi у ходi проведення контролю за достовiрнiстю сертифiкатiв походження" та накази Харкiвської митницi вiд 17.10.2005 N 273 "Щодо контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв" i вiд 16.03.2006 N 175 "Про внесення змiн до наказу Харкiвської митницi вiд 17.10.2005 N 273".

     6. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. направити наказ у структурнi пiдроздiли Харкiвської митницi згiдно з розсилкою.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Начальник митницi М.I. Пруднiков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харкiвської митницi
15.01.08 N 11

Порядок
взаємодiї пiдроздiлiв Харкiвської митницi при визначеннi країни походження товару

     1. Загальнi положення.

     1.1. Здiйснення контролю за визначенням країни походження товарiв при їх митному оформленнi, виконання iнших завдань та функцiй, пов'язаних з визначенням країни походження товарiв, вiднесено до компетенцiї:

     1.1.1 Посадових осiб сектору визначення походження товарiв вiддiлу митних платежiв (далi - Сектору).

     1.1.2. Посадових осiб вiддiлу митних платежiв, що працюють на постiйнiй основi у вiддiлах митного оформлення (далi - ВМО).

     1.1.3. Iнших посадових осiб митницi, до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв. Зазначенi посадовi особи призначаються наказом по митницi у випадках, коли у ВМО присутнiсть представника вiддiлу митних платежiв на постiйнiй основi не передбачена.

     2. Порядок дiй посадових осiб, вказаних у пунктах 1.1.2. та 1.1.3., при перевiрцi вiдомостей про країну походження товарiв та преференцiйних сертифiкатiв.

     2.1. Здiйснюють перевiрку правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi товарiв.

     2.2. Здiйснюють перевiрку сертифiкатiв про походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю.

     2.3. Приймають рiшення про визначення країни походження товарiв у випадку, якщо документи не пiдтверджують країну походження або є достатньо пiдстав для визнання преференцiйного сертифiкату СТ-1 недiйсним, i суб'єкт

     ЗЕД згоден сплатити нарахованi митнi платежi у повному обсязi. Для цього у телефонному режимi у Секторi отримується порядковий номер рiшення та повiдомляються реквiзити суб'єкта ЗЕД, найменування товару, причина прийняття рiшення. Рiшення готується у двох екземплярах, один залишається у ВМО, а другий, разом з пакетом документiв у термiн до трьох дiб передається до Сектору.

     2.4. Готують запити встановленого зразка до Сектору у випадках, коли:

     2.4.1. при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв виникають спiрнi питання визначення країни походження товарiв;

     2.4.2. при митному оформленнi товарiв надається преференцiйний сертифiкат, який мiстить недостатнiй опис товару, помилку, розбiжнiсть, неточнiсть або виправлення, не завiрене належним чином;

     2.4.3. при митному оформленнi товарiв, по яким залучення Сектору є обов'язковим, перелiк яких встановлюється наказами Держмитслужби України або Харкiвської митницi.

     2.5. При пiдготовцi запиту повiдомляють про це начальника ВМО або особу, яка його замiщує (далi - "керiвник ВМО") та реєструють у вiдповiдному журналi ВМО.

     2.6. Керiвник ВМО, в якому здiйснюється митне оформлення товару, робить на запитi пiдпис про ознайомлення.

     2.7. Запит має бути обґрунтований: мiстити причину направлення запиту, точку зору з питань, якi викликали сумнiв.

     Разом iз запитом подаються: сертифiкат про походження товару (при наявностi), ВМД, повний пакет документiв (копiї), наданих декларантом при митному оформленнi, Акт про митний огляд за встановленою формою. Усi копiї документiв мають бути засвiдченi штампом "Пiд митним контролем".

     У разi потреби подаються iншi документи (паспорт виробу, iнструкцiя користувача, паспорти якостi тощо), якi можуть бути використанi Сектором при вирiшеннi питань визначення країни походження.

     В Актi про митний огляд мають бути зазначенi вiдомостi про товар, якi дають змогу зробити висновок про країну походження товару (наприклад, вiдомостi про маркування на товарi та на упаковцi тощо).

     2.8. Керiвник ВМО, в якому здiйснюється митне оформлення товару, забезпечує надходження зареєстрованого запиту з пакетом документiв до Сектору.

     2.9. При надходженнi до ВМО службової записки Сектору щодо необхiдностi проведення повторного огляду товару для визначення країни походження, керiвник пiдроздiлу узгоджує термiн проведення такого огляду з власником товару, а також повiдомляє всiх залучених до огляду осiб про час та мiсце його проведення.

     2.10. За результатами огляду товару iнспектор ВМО складає акт огляду iз зазначенням вiдомостей про товар, якi дають змогу зробити висновок про країну походження товару, який пiдписується, крiм нього, представником суб'єкта ЗЕД чи його довiреної особи, спiвробiтником ВМП - у разi його участi в оглядi.

     2.11. Прийняте Сектором Рiшення про визначення країни походження товарiв є обов'язковим для використання при митному оформленнi товару.

     3. Порядок дiй посадових осiб сектору визначення походження товарiв Вiддiлу митних платежiв при вирiшеннi спiрних питань, що виникають при визначеннi країни походження товарiв чи достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв.

     3.1. Прийняття запитiв здiйснює начальник Сектору або особа, яка його замiщує. При цьому перевiряється вiдповiднiсть оформлення запиту вимогам п.2.7. Порядку та наявнiсть доданих до запиту документiв.

     3.2. Начальник Сектору розглядає запит по сутi, пiсля чого зазначає прiзвище спiвробiтника Сектору (виконавця) для пiдготовки рiшення про визначення країни походження товарiв чи достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв.

     3.3. Виконавець реєструє запит в Журналi облiку рiшень про визначення країни походження товарiв, форма якого наведена у додатку 12 до наказу Держмитслужби України вiд 28.12.1999 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271 (iз змiнами i доповненнями), та визначає перелiк документiв, якi необхiдно додатково надати для вирiшення спiрного питання.

     3.4. Додатково наданi документи реєструються на зворотнiй сторонi запиту з зазначенням "Додатково наданi документи".

     3.5. Листи уповноважених органiв про факт видачi сертифiкату та помилки, допущенi при його оформленнi, отриманi засобами факсимiльного зв'язку, реєструються у "Журналi реєстрацiї та облiку листiв органiв, уповноважених на видачу сертифiкатiв про походження" сектору визначення країни походження товарiв та зберiгаються у пакетах документiв вiдповiдних рiшень.

     3.6. При необхiдностi проведення повторного митного огляду товару для вирiшення спiрного питання щодо визначення країни походження товарiв виконавець готує службову записку до ВМО, якою повiдомляється про необхiднiсть залучення спiвробiтника ВМП для участi в оглядi.

     3.7. Електронна копiя рiшення знаходиться у роздiлi "Довiдки про визначення країни походження" програми "Iнспектор-2006" з моменту його прийняття, а тверда копiя Рiшення про визначення країни походження товару разом з оригiналом сертифiкату (при його наявностi та пiдтвердженнi дiйсностi) у найкоротший термiн пiсля його прийняття передається у ВМО.

     Iнспектор ВМО, який направляв запит, пiсля отримання рiшення про визначення країни походження товару проставляє на запитi посаду, пiдпис, прiзвище, дату та час отримання вiдповiдi.

Начальник ВМП М.А. Мартинов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харкiвської митницi
15.01.08 N 11

Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження.

     1. Товари, щодо яких Митним тарифом України установленi диференцiйованi пiльговi та повнi ставки ввiзного мита.

     2. Товари, стосовно яких встановленi спецiальнi та антидемпiнговi заходи згiдно iз рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi.

     3. Товари, якi вилученi з режиму вiльної торгiвлi з окремими країнами СНД.

     4. Товари, що пiдлягають оподаткуванню вивiзним (експортним) митом.

Начальник ВМП М.А. Мартинов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.