ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

19.02.2009 N 159


Щодо контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв

     З метою контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, вiдповiдно до наказу Держмитслужби України вiд 02.10.2007 N 815 "Про затвердження Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi", у зв'язку зi змiною ставок ввiзного мита вiдповiдно до Закону України вiд 17.12.2008 N 676-VI та на виконання п.2. наказу Харкiвської митницi вiд 19.05.2008 N 387 "Про внесення змiн до наказу" наказую:

     1. Затвердити:

     1.1. Порядок взаємодiї пiдроздiлiв Харкiвської митницi при визначеннi країни походження товару (додається);

     1.2. Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження (далi - Перелiк) (додається).

     2. Начальникам вiддiлiв митного оформлення, начальнику вiддiлу митних платежiв забезпечити безумовне виконання вимог Порядку взаємодiї пiдроздiлiв митницi при визначеннi країни походження товару та контроль за iдентифiкацiєю товарiв Перелiку з вiдомостями документiв, наданих декларантом при митному оформленнi.

     3. Посадовим особам митницi, якi працюють у вiддiлах митного оформлення та до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв, при здiйсненнi митного оформлення товарiв Перелiку посилити контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв та по товарам, зазначеним у пунктах 1 та 2 Перелiку, забезпечити визначення країни походження на пiдставi сертифiкату про походження, а у разi його вiдсутностi направляти запит до сектору визначення походження товарiв вiддiлу митних платежiв.

     4. Начальнику вiддiлу митних платежiв Шикову Є.О. органiзувати проведення сектором визначення походження товарiв не рiдше одного разу на квартал:

     4.1.вибiркових перевiрок дотримання вимог цього наказу щодо правильностi визначення країни походження товарiв Перелiку.

     4.2. аналiзу товарiв Перелiку та у разi необхiдностi внесення змiн у нього.

     5. Уважати такими, що втратили чиннiсть, накази Харкiвської митницi вiд 15.01.2008 N 11 "Щодо контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв", вiд 19.05.2008 N 387 "Про внесення змiн до наказу" та вiд 09.12.2008 N 1162 "Про внесення змiн до наказу".

     6. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. направити наказ у структурнi пiдроздiли Харкiвської митницi згiдно з розсилкою.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Начальник митницi А.I. Педешко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харкiвської митницi
вiд 19.02.2009 N 159

Порядок взаємодiї пiдроздiлiв Харкiвської митницi при визначеннi країни походження товару

1. Загальнi положення

     1.1. Здiйснення контролю за визначенням країни походження товарiв при їх митному оформленнi, виконання iнших завдань та функцiй, пов'язаних з визначенням країни походження товарiв, вiднесено до компетенцiї:

     1.1.1 Посадових осiб сектору визначення походження товарiв вiддiлу митних платежiв (далi - Сектору).

     1.1.2. Посадових осiб вiддiлу митних платежiв, що працюють на постiйнiй основi у вiддiлах митного оформлення (далi - ВМО).

     1.1.3. Iнших посадових осiб митницi, до службових обов'язкiв яких вiднесено контроль за визначенням країни походження товарiв.

2. Порядок дiй посадових осiб, вказаних у пунктах 1.1.2. та 1.1.3., при перевiрцi вiдомостей про країну походження товарiв та преференцiйних сертифiкатiв

     2.1. Здiйснюють перевiрку правильностi визначення країни походження товарiв при митному оформленнi товарiв.

     2.2. Здiйснюють перевiрку сертифiкатiв про походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю.

     2.3. Приймають рiшення про визначення країни походження товарiв у випадку, якщо документи не пiдтверджують країну походження або є достатньо пiдстав для визнання преференцiйного сертифiкату СТ-1 недiйсним, i суб'єкт ЗЕД згоден сплатити нарахованi митнi платежi у повному обсязi. Для цього у телефонному режимi у Секторi отримується порядковий номер рiшення та повiдомляються реквiзити суб'єкта ЗЕД, найменування товару, причина прийняття рiшення. Рiшення готується у двох екземплярах, один залишається у ВМО, а другий, разом з пакетом документiв у термiн до трьох дiб передається до Сектору.

     2.4. У випадку виявлення технiчних помилок, допущених у графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 преференцiйного сертифiкату про походження товару визначають можливiсть його застосування при митному оформленнi товару на пiдставi листа органу, уповноваженого на видачу сертифiкатiв про походження. До розгляду приймаються листи, отриманi Сектором та зареєстрованi вiдповiдно до п 3.3 Порядку.

     2.5. Готують запити встановленого зразка до Сектору у випадках, коли:

     2.5.1. при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв виникають спiрнi або складнi питання визначення країни походження товарiв;

     2.5.2. при митному оформленнi товарiв надається преференцiйний сертифiкат, який мiстить у графах 8, 9, 10, 11, 12 недостатнiй опис товару, помилку, розбiжнiсть, неточнiсть або виправлення, не завiрене належним чином;

     2.5.3. при митному оформленнi товарiв, перелiк яких встановлюється наказами Держмитслужби України або Харкiвської митницi, по яким залучення Сектору є обов'язковим.

     2.6. При пiдготовцi запиту повiдомляють про це начальника ВМО або особу, яка його замiщує (далi - "керiвник ВМО") та реєструють у вiдповiдному журналi ВМО.

     2.7. Керiвник ВМО, в якому здiйснюється митне оформлення товару, робить на запитi пiдпис про ознайомлення.

     2.8. Запит має бути обґрунтований: мiстити причину направлення запиту, точку зору з питань, якi викликали сумнiв.

     Разом iз запитом подаються: сертифiкат про походження товару (при наявностi)(оригiнал та копiя), ВМД та повний пакет документiв (копiї), наданих декларантом при митному оформленнi. Усi копiї документiв мають бути засвiдченi особистою номерною печаткою iнспектора або штампом "Пiд митним контролем".

     У разi потреби надаються iншi документи (паспорт виробу, iнструкцiя користувача, паспорти якостi тощо), якi можуть бути використанi Сектором при вирiшеннi питань визначення країни походження.

     У разi iнiцiювання Сектором митного огляду в Актi про митний огляд мають бути зазначенi вiдомостi про товар, якi дають змогу зробити висновок про країну походження товару (наприклад, вiдомостi про маркування на товарi та на упаковцi тощо).

     2.9. Керiвник ВМО, в якому здiйснюється митне оформлення товару, забезпечує надходження зареєстрованого запиту з пакетом документiв до Сектору.

     2.10. Прийняте Сектором Рiшення про визначення країни походження товарiв є обов'язковим для використання при митному оформленнi товару.

3. Порядок дiй посадових осiб сектору визначення походження товарiв Вiддiлу митних платежiв при вирiшеннi спiрних питань, що виникають при визначеннi країни походження товарiв чи достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв

     3.1. Прийняття запитiв здiйснює начальник Сектору або особа, яка його замiщує. При цьому перевiряється вiдповiднiсть оформлення запиту вимогам п.2.7. Порядку, наявнiсть доданих до запиту документiв та визначається необхiднiсть догляду товарiв.

     3.2. Запит реєструється у "Електронному журналi облiку рiшень про визначення країни походження товарiв", форма якого наведена у додатку 12 до наказу Держмитслужби України вiд 28.12.1999 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271 (iз змiнами i доповненнями), та визначає перелiк документiв, якi необхiдно додатково надати для прийняття рiшення.

     3.3. Листи уповноважених органiв про факт видачi сертифiкату та помилки, допущенi при його оформленнi, отриманi засобами факсимiльного зв'язку, реєструються у "Електронному журналi реєстрацiї та облiку листiв органiв, уповноважених на видачу сертифiкатiв про походження" Сектору та зберiгаються у пакетах документiв вiдповiдних рiшень або передаються уповноваженим для визначення можливостi застосування сертифiкату при митному оформленнi товару i зберiгаються у пакетах документiв до ВМД у ВМО.

     3.4. При необхiдностi проведення повторного митного огляду товару для вирiшення спiрного питання щодо визначення країни походження товарiв виконавець готує службову записку до ВМО, якою повiдомляється про необхiднiсть залучення спiвробiтника ВМП для участi в оглядi.

     3.5. Електронна копiя рiшення знаходиться у роздiлi "Довiдки про визначення країни походження" програми "Iнспектор-2006" з моменту його прийняття, а паперова копiя Рiшення про визначення країни походження товару разом з оригiналом сертифiкату (при його наявностi та пiдтвердженнi дiйсностi) у найкоротший термiн пiсля його прийняття передається у ВМО.

Заст. начальника ВМП А.М. Крошко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харкiвської митницi
вiд 19.02.2009 N 159

Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження

     1. Товари, щодо яких Митним тарифом України установленi диференцiйованi пiльговi та повнi ставки ввiзного мита.

     2. Товари, стосовно яких встановленi спецiальнi та антидемпiнговi заходи згiдно iз рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi.

     3. Товари, якi вилученi з режиму вiльної торгiвлi з окремими країнами СНД.

     4. Товари, що пiдлягають оподаткуванню вивiзним (експортним) митом.

Заст. начальника ВМП А.М. Крошко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.