Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 156 від 27.02.2009

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.07 N 815


Про затвердження Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi

     З метою вдосконалення роботи митних органiв з органiзацiї справляння митних платежiв наказую:

     1. Затвердити Типове положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi, що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     2.1. На пiдставi цього Типового положення та з урахуванням специфiки роботи митного органу в мiсячний строк розробити, погодити з Департаментом митних платежiв та Управлiнням митно-тарифного регулювання проект Положення про вiддiл митних платежiв вiдповiдного митного органу й затвердити його в установленому порядку.

     2.2. Створити вiдповiднi умови для забезпечення працiвниками митного органу визначених у цьому Типовому положеннi завдань i функцiй.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
02.10.07 N 815

Типове
положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Це Типове положення (далi - Положення) визначає правовий статус вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi.

     1.2. Термiни в цьому Положеннi вживаються в таких значеннях:

     вiддiл митних платежiв (далi - Вiддiл) - окремий оперативний структурний пiдроздiл митного органу, посадовi особи якого забезпечують контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю та повнотою нарахування митних платежiв, погашенням податкових зобов'язань i податкового боргу за цими платежами, а також контроль за надходженням передоплати на вiдповiднi рахунки митного органу вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкти ЗЕД), митних брокерiв, декларантiв, фiзичних осiб i своєчаснiстю розрахункiв з Держбюджетом за митними платежами;

     пiдроздiл митного оформлення (далi - ПМО) - пiдроздiл митного органу, посадовi особи якого здiйснюють митний контроль i митне оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) чи iншого документа, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства.

     Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Митному та Бюджетному кодексах України, Законi України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами", наказi Державної митної служби України та Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.01.2006 N 25/44 "Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення", зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938.

     1.3. Вiддiл пiдпорядковується першому заступниковi начальника митного органу вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж начальником митницi та його заступниками.

     1.4. Посадовi особи Вiддiлу при виконаннi покладених на них завдань та функцiй взаємодiють з iншими пiдроздiлами митного органу в порядку, що визначається Держмитслужбою та начальником митницi.

     1.5. Посадовi особи Вiддiлу в своїй дiяльностi керуються Конституцiєю, законами України, Митним кодексом України, актами Президента України й Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Держмитслужби України та цим Положенням.

     1.6. Функцiональнi обов'язки посадових осiб Вiддiлу визначаються їх посадовими iнструкцiями, якi затверджуються начальником митного органу.

     1.7. Посадовi особи Вiддiлу, якi працюють на постiйнiй основi в ПМО, i посадовi особи ПМО, уповноваженi Вiддiлом на виконання функцiй, вiднесених до компетенцiї Вiддiлу, пiдпорядковуються:

     з органiзацiйних питань - керiвництву ПМО;

     з методологiчних питань та з питань забезпечення виконання покладених функцiй - керiвництву Вiддiлу.

     1.8. Начальник Вiддiлу зобов'язаний координувати та контролювати оперативну дiяльнiсть посадових осiб Вiддiлу, якi працюють на постiйнiй основi в ПМО митного органу, та посадових осiб ПМО митного органу, уповноважених Вiддiлом на виконання функцiй, вiднесених до компетенцiї Вiддiлу, шляхом:

     1.8.1 надання таким посадовим особам розпоряджень щодо їх оперативної дiяльностi;

     1.8.2 методичного забезпечення за основними напрямами роботи;

     1.8.3 здiйснення перiодичних перевiрок i контролю за роботою посадових осiб у частинi виконання вимог законодавчих i нормативних актiв вiдповiдно до напрямiв роботи Вiддiлу.

     1.9. Посадовi особи ПМО, уповноваженi здiйснювати контроль за справлянням митних платежiв за ВМД, проходять стажування у Вiддiлi.

     1.10. Положення про вiддiл митних платежiв митного органу та змiни до нього затверджуються наказом митного органу пiсля погодження з Департаментом митних платежiв (далi - Департамент) й Управлiнням митно-тарифного регулювання (далi - Управлiння) Держмитслужби України.

2. КЕРIВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВIДДIЛУ

     2.1. Структура й штатний розпис Вiддiлу формуються з урахуванням обсягiв робiт у межах граничної штатної чисельностi й фонду заробiтної плати митного органу.

     2.2. Забороняється змiнювати структуру та штатний розпис Вiддiлу без письмового погодження з Департаментом та Управлiнням.

     2.3. Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду та звiльняється з посади наказом митного органу за письмовим погодженням iз Департаментом та Управлiнням.

     2.4. На посаду начальника Вiддiлу призначається спецiалiст, який вiдповiдає таким квалiфiкацiйними вимогами:

     квалiфiкацiя магiстра, спецiалiста за фахом "економiка";

     стаж роботи за фахом у митних органах на посадi не нижче головного iнспектора не менше 3 рокiв або стаж роботи на керiвних посадах в iнших сферах економiки не менше 5 рокiв.

     2.5. Начальник Вiддiлу може мати заступника.

     2.6. Посадовi особи Вiддiлу призначаються на посади та звiльняються з посад наказом митного органу за поданням начальника Вiддiлу.

     2.7. Накладення та зняття дисциплiнарного стягнення на начальника Вiддiлу здiйснюються наказом митного органу за погодженням з Департаментом та Управлiнням.

     2.8. Вiддiл митного органу складається з п'яти секторiв:

     сектору оформлення;

     сектору оперативного облiку та звiтностi;

     сектору контролю та аналiзу;

     сектору походження товарiв;

     сектору апеляцiй.

     2.9. Кожен iз секторiв очолюється начальником сектору.

     2.10. За погодження з Департаментом та Управлiнням, з метою оптимiзацiї роботи Вiддiлу, допускається об'єднання секторiв за умови виконання функцiй, установлених цим Положенням.

     2.11. Перерозподiл функцiй повинен бути вiдображений у посадових iнструкцiях працiвникiв об'єднаних секторiв, затверджених начальником митного органу.

3. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ВIДДIЛУ

     Основними завданнями посадових осiб Вiддiлу є:

     3.1. Забезпечення реалiзацiї митним органом економiчної полiтики держави в частинi оподаткування зовнiшньоекономiчних операцiй.

     3.2. Захист економiчних iнтересiв України та забезпечення виконання митним органом дохiдної частини Державного бюджету України.

     3.3. Органiзацiя роботи з контролю за додержанням платниками податкiв положень податкового законодавства України у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi та правильнiстю нарахування митних платежiв.

     3.4. Контроль за правильнiстю нарахування та своєчаснiстю сплати митних та iнших платежiв за ВМД чи iншим документом, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства (у тому числi у разi не виконання перевiзниками зобов'язань щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення при застосуваннi механiзму фiнансових гарантiй), унiфiкованими митними квитанцiями МД-1 (далi - квитанцiями МД-1), оглядовими розписами М-15 та М-16.

     3.5. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiд час митного оформлення товарiв.

     3.6. Органiзацiя заходiв, пов'язаних з контролем за своєчасною сплатою митних та iнших платежiв, у т.ч. при виявлених порушеннях правильностi їх нарахування в ходi будь-яких перевiрок.

     3.7. Здiйснення органiзацiйних та контрольних заходiв щодо погашення платниками податкiв податкових боргiв за митними та iншими платежами в установленому законодавством порядку.

     3.8. розглядають скарги платникiв податкiв при проведеннi процедури апеляцiйного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом.

     3.9. Органiзацiя заходiв, пов'язаних з повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами.

     3.10. Ведення оперативного облiку коштiв передоплати, сум нарахованих та сплачених митних та iнших платежiв, сум визначених податкових зобов'язань платникiв податкiв та сум погашених податкових боргiв;

     3.11. Пiдготовка для подання керiвництвом митного органу до Держмитслужби пропозицiй щодо вдосконалення законодавства з питань оподаткування зовнiшньоекономiчної дiяльностi та порядку органiзацiї нарахування та справляння митних та iнших платежiв.

     3.12. Контроль дiяльностi ПМО з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     3.13. Координацiя дiй пiдроздiлiв митницi з питань, що входять до компетенцiї Вiддiлу.

     3.14. Iнформування та надання податкових роз'яснень платникам податкiв з питань справляння митних платежiв у порядку, визначеному Держмитслужбою.

4. ФУНКЦIЇ ВIДДIЛУ

     Вiддiл, згiдно з покладеними на нього завданнями, виконує регулятивну, контрольну, органiзацiйну, координацiйну та аналiтичну функцiї.

     Вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань, на посадових осiб Вiддiлу покладено наступнi функцiї:

     4.1. Функцiї сектору оформлення Вiддiлу

     Посадовi особи сектору оформлення згiдно з покладеними на них обов'язками забезпечують повноту справляння митних та iнших платежiв за ВМД чи iншим документом, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства, зокрема:

     здiйснюють контроль за правильнiстю даних, зазначених у 16, 23, 28, 34, 36, 44 (у частинi, що стосується компетенцiї Вiддiлу), 47, 48, B, С графах ВМД;

     перевiряють правильнiсть застосування офiцiйного курсу iноземної валюти до нацiональної валюти України;

     перевiряють правильнiсть застосування пiльг зi сплати митних та iнших платежiв вiдповiдно до чинного законодавства в порядку, визначеному нормативними документами Держмитслужби;

     перевiряють правильнiсть застосування вексельної форми розрахунку за митними та iншими платежами згiдно з чинним законодавством;

     здiйснюють перевiрку правильностi визначення країни походження товарiв, митне оформлення яких здiйснюється iз застосуванням ВМД чи iншого документа, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства;

     перевiряють правильнiсть нарахування та своєчаснiсть сплати митних та iнших платежiв за ВМД чи iншим документом, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства;

     контролюють правомiрнiсть надання вiдстрочок i своєчаснiсть та повноту сплати митних та iнших платежiв за наданими вiдстрочками вiдповiдно до чинного законодавства України;

     щоденно надають до сектору оперативного облiку та звiтностi Вiддiлу данi про суми нарахованих i належних до перерахування в Держбюджет митних та iнших платежiв.

     4.2. Функцiї сектору оперативного облiку та звiтностi Вiддiлу

     У своїй дiяльностi посадовi особи сектору облiку та звiтностi:

     4.2.1 здiйснюють облiк сум:

     коштiв передоплати, якi надходять на вiдповiднi рахунки митного органу, на пiдставi банкiвських виписок;

     за податковими векселями, якi наданi суб'єктами ЗЕД у рахунок оплати податку на додану вартiсть;

     за простими векселями, векселедержателем яких є митний орган;

     митних та iнших платежiв, звiльнення вiд сплати яких передбачено чинними законодавчими актами;

     наданих платникам податкiв вiдстрочок i розстрочок зi сплати митних та iнших платежiв;

     коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата та повертаються на вимогу платника податкiв;

     митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, якi пiдлягають поверненню;

     податкових зобов'язань та податкових боргiв платникiв податкiв;

     погашених податкових зобов'язань та податкових боргiв.

     4.2.2 готують i подають вiдповiдно до затвердженого графiка звiтування до Служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi зведенi по митному органу щоденнi реєстри належних до перерахування сум митних та iнших платежiв, нарахованих у торговому та неторговому обiгу за оформленими в повному обсязi ВМД, квитанцiями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16;

     4.2.3 здiйснюють звiрення зi Службою фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi сум митних та iнших платежiв, справлених у торговому та неторговому обiгу, якi пiдлягали перерахуванню та фактично перерахованi до Держбюджету. Результати звiрки оформлюються вiдповiдним актом;

     4.2.4. здiйснюють звiрення з вiддiлом iнформацiйної роботи та митної статистики митного органу сум митних та iнших платежiв, що були нарахованi за ВМД i фактично списанi з особових рахункiв платникiв податкiв

     4.2.5 забезпечують контроль за повнотою та достовiрнiстю iнформацiї щодо митних та iнших платежiв, яка направляється до Держмитслужби;

     4.2.6 здiйснюють пiдготовку звiтiв про митнi та iншi платежi в зонi дiяльностi митного органу в порядку, за формами та в термiни, що визначаються Держмитслужбою;

     4.2.7 забезпечують проведення щорiчної iнвентаризацiї залишкiв коштiв передоплати платникiв податку;

     4.2.8 здiйснюють контроль за строком перебування коштiв суб'єктiв ЗЕД на вiдповiдному рахунку митного органу та їх перерахуванням до Держбюджету в разi прострочення термiну позовної давностi;

     4.2.9 забезпечують проведення щомiсячної звiрки даних митного органу щодо обсягiв оформлених податкових векселiв.

     4.3. Функцiї сектору контролю та аналiзу Вiддiлу

     У своїй дiяльностi посадовi особи сектору контрою та аналiзу:

     4.3.1 контролюють дiяльнiсть спiвробiтникiв ПМО митного органу щодо додержання ними дiючого законодавства пiд час справляння митних та iнших платежiв за ВМД чи iншим документом, що використовується як ВМД вiдповiдно до законодавства, у випадках, коли до митного оформлення посадовi особи Вiддiлу не залучаються;

     4.3.2 здiйснюють контроль за правильнiстю нарахування та повнотою справляння митних та iнших платежiв за квитанцiями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16;

     4.3.3 здiйснюють аналiз стану справляння митних та iнших платежiв за ВМД, квитанцiями МД-1, оглядовими розписами М-15 та М-16 з метою виявлення резервiв;

     4.3.4 контролюють та здiйснюють заходи щодо своєчасної сплати митних та iнших платежiв, у т.ч. складають податковi повiдомлення при виявлених порушеннях правильностi їх нарахування в ходi будь-яких перевiрок;

     4.3.5 надсилають до податкових органiв за мiсцем реєстрацiї платникiв податкiв подання про здiйснення заходiв з погашення податкового боргу через несплату платниками податкiв у встановленi строки узгоджених сум податкових зобов'язань;

     4.3.6 здiйснюють заходи, пов'язанi з повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами;

     4.3.7 iнформують та надають податковi роз'яснень платникам податкiв з питань справляння митних платежiв у порядку, визначеному Держмитслужбою;

     4.3.8 беруть участь у спiльних з iншими структурними пiдроздiлами перевiрках роботи ПМО;

     4.3.9 розробляють методичнi матерiали для вдосконалення органiзацiї справляння митних платежiв та подають методичну допомогу посадовим особам ПМО;

     4.3.10 проводять роботу з прогнозування показникiв надходжень митних та iнших платежiв до Держбюджету;

     4.3.11 здiйснюють аналiз наслiдкiв змiн у ставках податкiв i за потреби готують пропозицiї щодо їх оптимiзацiї;

     4.3.12 розробляють i подають на розгляд Держмитслужби пропозицiї щодо вдосконалення органiзацiї митно-тарифного та економiчних методiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     4.4. Функцiї сектору походження товарiв Вiддiлу

     У своїй дiяльностi посадовi особи сектору походження товарiв:

     4.4.1 беруть участь у пiдготовцi пропозицiй з удосконалення законодавчих i нормативно-правових актiв з питань визначення країни походження товару та верифiкацiї (установлення достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;

     4.4.2 приймають попереднi рiшення та рiшення про визначення країни походження товару в порядку та за формою, установленими наказом Держмитслужби;

     4.4.3 формують базу даних про прийнятi рiшення з питань визначення країни походження товару;

     4.4.4 здiйснюють перевiрку сертифiкатiв про походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною;

     4.4.5 здiйснюють верифiкацiю сертифiкатiв про походження товарiв з України;

     4.4.6 здiйснюють пiдготовку аналiтичної та звiтної iнформацiї про результати перевiрки визначення країни походження товарiв у порядку, за формами та в термiн, що визначаються Держмитслужбою;

     4.4.7 контролюють стан дотримання пiдроздiлами митного органу порядку визначення країни походження товарiв i подають методичну й практичну допомогу структурним пiдроздiлам у цьому напрямi.

     4.5. Функцiї сектору апеляцiй Вiддiлу

     У своїй дiяльностi посадовi особи сектору апеляцiй:

     4.5.1 розглядають скарги платникiв податкiв при проведеннi процедури апеляцiйного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом;

     4.5.2 готують рiшення по скаргам платникiв податкiв при проведеннi процедури апеляцiйного узгодження податкових зобов'язань, нарахованих митним органом;

     4.5.3 iнформують Держмитслужбу про стан розгляду апеляцiйних справ;

     4.5.4 здiйснюють аналiз ситуацiї з питань, якi порушуються при розглядi скарг платникiв податкiв та надають пропозицiї щодо пiдвищення ефективностi роботи в зазначеному напрямi;

     4.5.5 готують пояснення та додатковi матерiали, необхiднi для розгляду скарг платникiв податкiв Державною митною службою України.

5. ПРАВА ВIДДIЛУ

     Посадовi особи Вiддiлу мають право:

     5.1. За дорученням Держмитслужби брати участь у розробцi проектiв законодавчих i нормативно-правових актiв i в реалiзацiї заходiв, що готуються пiдроздiлами Держмитслужби.

     5.2. Давати доручення посадовим особам ПМО митного органу щодо вжиття заходiв чи здiйснення дiй, спрямованих на виконання завдань, поставлених перед Вiддiлом, i вимагати звiтiв про їх виконання.

     5.3. Отримувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв митного органу, iнших митних органiв iнформацiю й матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань.

     5.4. Залучати (за згодою керiвництва митницi та керiвникiв структурних пiдроздiлiв митного органу) вiдповiдних фахiвцiв для вирiшення завдань, поставлених перед Вiддiлом, митним органом.

     5.5. Брати участь у встановленому Держмитслужбою порядку в перевiрках дiяльностi митних органiв (їх пiдроздiлiв), здiйснювати цiльовi та тематичнi перевiрки їх дiяльностi та подавати методичну допомогу.

     5.6. Вимагати вiд суб'єктiв ЗЕД, митних брокерiв (декларантiв) подання до Вiддiлу необхiдних для митного оформлення документiв, виконання дiючого законодавства щодо сплати митних платежiв.

     5.7. Запитувати та отримувати вiд установ, пiдприємств, органiзацiй необхiднi матерiали та iнформацiю з питань, якi належать до компетенцiї Вiддiлу.

     5.8. Звертатися до Держмитслужби в установленому порядку.

     5.9. Користуватися в установленому порядку ЄАIС Держмитслужби, створювати та використовувати iнформацiйнi бази даних митницi.

     5.10. Уносити на розгляд керiвництва митного органу, Департаменту, Управлiння пропозицiї щодо:

     призначення, перемiщення, звiльнення, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Вiддiлу, а також щодо їх заохочення або накладання на них стягнень;

     удосконалення митної справи, структури та штатної чисельностi пiдроздiлiв митних органiв, запровадження мiжнародного досвiду в роботi митних органiв, а також плану дiяльностi Держмитслужби;

     необхiдностi роз'яснення положень окремих нормативно-правових актiв Держмитслужби.

     5.11. Проводити наради, семiнари з працiвниками Вiддiлу, суб'єктами ЗЕД.

     5.12. За дорученням Держмитслужби представляти iнтереси Держмитслужби в державних та iнших органах, мiжнародних установах, органiзацiях i митних службах iноземних країн.

     5.13. Виходити з пропозицiями до керiвництва митного органу, Департаменту, Управлiння, направленими на збiльшення надходжень до Держбюджету, захист економiчних iнтересiв України, удосконалення чинних законодавчих i нормативно-правових актiв.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

     6.1. Начальник Вiддiлу несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, визначених цим Положенням. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв Вiддiлу визначається їх посадовими iнструкцiями.

     6.2. За невиконання або неналежне виконання завдань i функцiй, передбачених цим Положенням та посадовими iнструкцiями, працiвники Вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту митних платежiв С.О.Джигалов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.