ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.02.08 N 11/6-10/1532-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Держмитслужбою опрацьовано звернення Київської регiональної митницi вiд 28.01.2008 N 35/1.1-13/878 щодо питання заповнення графи 33 "Код товару" вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу. У зв'язку з цим повiдомляємо.

     Абзацом першим опису графи 33 ВМД глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя) встановлено, що, якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Абзацом десятим опису графи 33 "Код товару" ВМД глави 2 роздiлу II Iнструкцiї передбачено, що при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. Другий та третiй пiдроздiли графи не заповнюються.

     Пунктом 3 роздiлу I Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.07 N 667 (далi - Порядок), визначено, що спiрне питання класифiкацiї - питання, яке виникає у процесi митного контролю щодо однозначного встановлення правильностi заявленого декларантом коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Спiрнi питання при класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД виникають, як правило, пiсля подання ВМД i вiдповiдно до пункту 3 роздiлу I Порядку є питаннями щодо однозначного встановлення правильностi заявленого декларантом коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Враховуючи викладене, у разi, якщо є пiдстави вважати, що при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу можливе виникнення спiрних питань щодо їх класифiкацiї на рiвнi десятизначного коду згiдно з УКТЗЕД, а також в iнших випадках, при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу за бажанням декларанта дозволяється заявлення коду товару згiдно з УКТЗЕД на рiвнi десяти знакiв.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.