Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

ПРО ЗАХОДИ МЗЕЗТОРГУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВIД 07.11.94 N 659/94

(назву змiнено згiдно з наказами
МЗЕЗторгу: вiд 15.12.97 р. N 651,
вiд 10.09.98 р. N 576а)

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 117/1142

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
 зв'язкiвi торгiвлi України
вiд 23 грудня 1996 року N 797,
вiд 5 лютого 1997 року N 77,
вiд 15 грудня 1997 року N 651,
вiд 5 сiчня 1998 року N 07,
вiд 10 вересня 1998 року N 576а,
вiд 22 грудня 1998 року  N 838,
вiд 30 грудня 1998 року N 869,
вiд 10 червня 1999 року N 413,
 вiд 3 вересня 1999 року N 660

Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" та з метою спрощення процедури здiйснення облiку (реєстрацiї) окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України здiйснює облiк, реєстрацiю окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), передбачених статтею 1 Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi".

2. Затвердити:

 • Iнструкцiю про порядок заповнення Iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 1);

 • форму Iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 2) та форму додатка до Iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 2а);

 • Iнструкцiю про порядок заповнення Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (Для службового користування) (додаток N 3);

 • форму Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 4) та форму додатка до Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 4а);

 • Порядок здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України (додаток N 5);

 • перелiки товарiв, зазначених у абзацах другому - п'ятому частини першої статтi 1 Указу Президента України вiд 17.11.94 N 681/94 (додатки NN 6 - 8);

 • кошторис витрат МЗЕЗторгу України, пов'язаних з оформленням та видачею Карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (додаток N 10).

3. Установити, що облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) здiйснюється вiдповiдно до Порядку, затвердженого цим наказом (додаток N 5), у строк не бiльший семи робочих днiв з дати подання.

4. Для облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, подаються такi документи:

заява в довiльнiй формi на офiцiйному бланку суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - заявника за пiдписом його керiвника;

iнформацiйна картка зовнiшньоекономiчного контракту, заповнена i оформлена згiдно з вимогами цього наказу;

оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту)  з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є частинами контракту, та його копiя, завiрена в установленому порядку керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) пiдписаний фiзичною особою, його копiя засвiдчується в установленому порядку);

(абзац 4 пункту 4 змiнено згiдно з наказом
 МЗЕЗторгу України вiд 22.12.98 р. N 838)
(попередню редакцiю абзацу четвертого пункту 4 вiдновлено
 в зв'язку iз втратою чинностi наказу МЗЕЗторгу України
 вiд 22.12.98 N 838 згiдно з наказом МЗЕЗторгу України
 вiд 10.06.99 р. N 413)

документ про оплату послуг за реєстрацiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

Якщо суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю, доручає виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) iншому суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, подаються також оригiнали договорiв: доручень, комiсiї, агентських, спiльної дiяльностi та спiвробiтництва, консигнацiї, дилерських, дистриб'юторських, оренди, найму, лiзингу, зберiгання та їх копiї, завiренi в порядку, передбаченому абзацом четвертим цього пункту.

(абзац 6 пункту 4 змiнено згiдно з наказом
 МЗЕЗторгу України вiд 22.12.98 р. N 838)

(попередню редакцiю абзацу шостого пункту 4 вiдновлено
 в зв'язку iз втратою чинностi наказу МЗЕЗторгу України
 вiд 22.12.98 N 838 згiдно з наказом МЗЕЗторгу України
 вiд 10.06.99 р. N 413)

Оригiнали зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та договорiв доручення, комiсiї, агентських, спiльної дiяльностi та спiвробiтництва, консигнацiї, дилерських, дистриб'юторських, оренди, найму, лiзингу, зберiгання повертаються пiсля розгляду матерiалiв суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю.

Вимагати документи та iнформацiю, iнакшi, нiж зазначенi в цьому пунктi, забороняється. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв та iнформацiї несе керiвник суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - заявника та особи, пiдписами яких засвiдченi документи.

5. Розгляд документiв, поданих на облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), здiйснюється тiльки на предмет вiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту з метою належного заповнення картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), вiдповiдностi контрактних цiн iндикативним та на предмет вiдсутностi застосування до сторiн контракту чинних на момент подання документiв спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

6. Вiдмова в реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) допускається лише у випадках неподання всiх документiв, зазначених в пунктi 4 цього наказу, або невiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту, якi повиннi бути зазначенi в реквiзитах картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), та випадках, передбачених абзацами чотири - вiсiм частини першої пункту 7 Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженого Указом Президента України вiд 07.11.94 N 659/94.

Вiдмова в реєстрацiї на пiдставi наявностi зауважень до положень контракту, данi яких прямо не зазначенi в реквiзитах картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), забороняється.

7. Уповноважити управлiння зовнiшнiх економiчних зв'язкiв Луганської, Днiпропетровської, Запорiзької та Донецької областей здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що зареєстрованi у цих регiонах, якщо їх облiкова вартiсть не перевищує трьох мiльйонiв доларiв США.

(абзац 1 пункту 7 змiнено згiдно з наказом
 МЗЕЗторгу України вiд 30.12.98 р. N 869)

Уповноважити обласнi, Київське та Севастопольське мiськi управлiння зовнiшнiх економiчних зв'язкiв (крiм зазначених у частинi 1 цього пункту) здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), укладених суб'єктами пiдприємницької дiяльностi цих регiонiв, якщо облiкова вартiсть цих договорiв (контрактiв) не перевищує одного мiльйону п'ятисот тисяч доларiв США.

Уповноважити Мiнiстерство економiки Автономної Республiки Крим (за його згодою) здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), укладених суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi в цьому регiонi, якщо облiкова вартiсть цих договорiв (контрактiв) не перевищує трьохсот тисяч доларiв США. 

(пункт 7 доповнено новим абзацом 3 згiдно
 з наказом МЗЕЗторгу України вiд 30.12.98 р. N 869)
(У зв'язку з цим абзац 3 пункту 7
вважати вiдповiдно абзацом 4)

Мiнiстерству економiки Автономної Республiки Крим, управлiнням зовнiшнiх економiчних зв'язкiв, зазначеним у цьому пунктi, щомiсячно, до 20 числа вiдповiдного мiсяця подавати Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України iнформацiю стосовно здiйснення облiку (реєстрацiї) електронною поштою за формою, затвердженою заступником Мiнiстра Олiйником В.I.

(абзац 4 пункту 7 змiнено згiдно з наказом
 МЗЕЗторгу України вiд 30.12.98 р. N 869)

Установити, що облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв (код ТН ЗЕД - 72 04), здiйснюється виключно МЗЕЗторгом за погодженням з Мiнпромполiтики незалежно вiд облiкової вартостi контрактiв.

(пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згiдно з
 наказом МЗЕЗторгу України вiд 03.09.99 р. N 660)

8. Установити, що у разi, коли чинними мiжнародними договорами передбачається прийняття та виконання Україною зобов'язань щодо експорту товарiв, зазначених у додатках N 6 та N 8 до цього наказу, в рамках кiлькiсних обмежень, встановлених iноземними державами чи економiчними угрупуваннями, та запровадження процедури лiцензування або подвiйної перевiрки (з видачею "експортного документа") експорту зазначених товарiв i коли контракти, предметом яких є цi товари, пiдлягають облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), застосовуються правила зазначених мiжнародних договорiв та законодавства України щодо режиму лiцензування i квотування або подвiйної перевiрки експортних операцiй, а реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) зупиняється на перiод до закiнчення дiї зазначених мiжнародних договорiв.

Лiцензiї на експорт товарiв, отриманi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi згiдно з цим пунктом, прирiвнюються до карток облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) при здiйсненнi митного оформлення та iнших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарiв з митної територiї України.

9. Установити, що зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), предметом яких є товари, зазначенi в перелiках, якi мiстяться в додатках N 6 та N 8 до цього наказу, пiдлягають реєстрацiї тiльки в разi, коли до цих товарiв не застосовано режим лiцензування i їх експорт здiйснюється до країн, в яких (або щодо яких) iснують вiдповiднi кiлькiснi обмеження експорту товарiв походженням з України (перелiк таких країн наводиться в додатку N 9 до цього наказу).

10. Установити, що облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi укладенi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх форм власностi та предметом яких є товари походженням з України, експорт яких здiйснюється у рамках бартерних (товарообмiнних) операцiй, провадиться МЗЕЗторгом України та уповноваженими ним органами з додержанням правил, встановлених пунктами 8 та 9 цього наказу, за товарами, наведеними:

у додатках N 7, N 8 до цього наказу;

в додатку N 6 до цього наказу, при здiйсненнi бартерних (товарообмiнних) операцiй до країн, перелiк яких наведений у додатку N 9 до цього наказу.

(наказ в редакцiї  наказу  МЗЕЗторгу
 України вiд 10.09.98 р. N 576а)

Мiнiстр

С. Г. Осика 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 24.02.96 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 117/1142

IНСТРУКЦIЯ
ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ IНФОРМАЦIЙНОЇ КАРТКИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

Ця Iнструкцiя визначає єдиний порядок оформлення Iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (далi - Iнформацiйна картка) i розрахована на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в Українi.

1. Iнформацiйна картка оформляється за встановленою формою.

2. Iнформацiйна картка має бути виготовлена друкарським способом у вiдповiдностi з формою документа. Скорочення слiв повинно вiдповiдати вимогам дiючих стандартiв України.

3. Назви реквiзитiв та їх коди повиннi вiдповiдати загальноукраїнським класифiкаторам технiко-економiчної iнформацiї (ЗКТЕI).

Порядок отримання кодiв ЗКТЕI встановлюється чинними положеннями про введення в дiю ЗКТЕI.

4. Коди реквiзитiв, що пiдлягають обробцi засобами обчислювальної технiки, розташовуються праворуч вiд назви.

5. У складi реквiзиту 1 зазначається повна назва органiзацiї-експортера, юридична адреса органiзацiї, телефон, телефакс, код за Загальноукраїнським класифiкатором пiдприємств i органiзацiй (ЗУКПО), номери рахункiв та Банки експортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО).

6. У складi реквiзиту 2 вказується назва iноземної органiзацiї, що є контрагентом згiдно з контрактом, юридична адреса органiзацiї, телефон, телефакс, номер рахунку та Банк iмпортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО/Код).

7. У реквiзитi 3 вказується 9-значний код експортного товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД).

8. У реквiзитi 4 вказується одиниця вимiру експортного товару та її код.

9. У реквiзитi 5 зазначається загальна кiлькiсть експортного товару, вказаного в контрактi.

10. У реквiзитi 6 визначається вартiсть експортного товару у валютi контракту.

11. У реквiзитi 7 вказується вартiсть експортного товару в доларах США.

12. У реквiзитi 8 зазначається назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за Загальноукраїнським класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

13. У реквiзитi 9 вказується повне або коротке найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

14. У складi реквiзиту 10 зазначається назва країни-виробника товару та її код за ЗУККС.

15. У реквiзитi 11 зазначається валюта контракту та її код.

16. У реквiзитi 12 зазначається валюта розрахунку та її код.

17. У реквiзитi 13 визначається базис експортних поставок вiдповiдно до IНКОТЕРМС в редакцiї 1990 року.

18. У реквiзитi 14 вказується повна назва характеру угоди, умови розрахунку та код операцiї.

19. У реквiзитi 15 вказується прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-заявника, посада, його паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, ким), дата пiдпису та печатка.

20. У реквiзитi 16 вказується податкова iнспекцiя органiзацiї-заявника (її адреса, телефон).

21. У реквiзитi 17 вказуються особливi умови щодо митного оформлення експортного товару та номери реєстрацiйних карток, що ранiше були виданi суб'єкту i за якими розпочалися (з помiткою "р" в кiнцi номера реєстрацiйної картки) зовнiшньоекономiчнi операцiї або (з помiткою "к" в кiнцi номера реєстрацiйної картки) по яких закiнчилися зовнiшньоекономiчнi операцiї.

Реєстрацiйнi картки, по яких зовнiшньоекономiчнi операцiї суб'єктом пiдприємницької дiяльностi не виконувались на момент реєстрацiї чергового контракту, не вказуються.

Виробники товстолистового прокату (коди ТН ЗЕД 7208 32300, 7208 32510, 7208 32590, 7208 32910, 7208 32990, 7208 33910, 7208 39990, 7208 41000, 7208 42300, 7208 42510, 7208 42590, 7208 42910, 7208 42990, 7208 43910, 7208 43990) можуть вказувати у цьому реквiзитi додатково сукупнiсть конкретних дев'ятизначних кодiв ТН ЗЕД, що характеризують такий прокат з урахуванням хiмiчних, механiчних показникiв та геометричних параметрiв, i якi вiдрiзняються тiльки межею плинностi та геометричними розмiрами товстолистового прокату в межах однiєї цiни, i за допомогою яких можливо замiнити код ТН ЗЕД, вказаний у реквiзитi 3 Iнформацiйної картки.

При цьому, на протязi 10 днiв пiсля оформлення вантажної митної декларацiї, МЗЕЗторг має бути повiдомлений експортером про фактичний код експортованого товару, який вказаний у такiй декларацiї.

(пункт 21 доповнено абзацом 3 згiдно з наказом
МЗЕЗторгу України вiд 23.12.96 р. N 797)
(абзац 3 пункту 21 додатку N 1 замiнено
абзацами 3 i 4 згiдно з наказом
МЗЕЗторгу України вiд 05.01.98 р. N 07)

22. У реквiзитi 18 вказується 9-значний код iмпортного товару за ТН ЗЕД.

23. У реквiзитi 19 вказується одиниця вимiру iмпортного товару та її код.

24. У реквiзитi 20 зазначається загальна кiлькiсть iмпортного товару, вказаного в контрактi.

25. У реквiзитi 21 визначається вартiсть iмпортного товару у валютi контракту.

26. У реквiзитi 22 вказується вартiсть iмпортного товару в доларах США.

27. У реквiзитi 23 зазначається назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за ЗУККС.

28. У реквiзитi 24 вказується повне або коротке найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

29. У складi реквiзиту 25 зазначається назва країни - виробника товару та її код за ЗУККС.

30. У реквiзитi 26 зазначається валюта контракту та її код.

31. У реквiзитi 27 визначається базис iмпортних поставок вiдповiдно IНКОТЕРМС в редакцiї 1990 року.

32. У разi реалiзацiї товару за валюту заявник заповнює реквiзити 1-17 Iнформацiйної картки.

33. У разi здiйснення експорту в рамках бартерних (товарообмiнних) операцiй або операцiй з зустрiчною торгiвлею заявник заповнює реквiзити 1-27 Iнформацiйної картки.
 
 

Додаток N 2

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 118/1143

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА РЕЄСТРАЦIЇ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

      Контракт N              вiд
 
*****************************************************************
*1. Органiзацiя-експортер, юридична адреса    *ЗУКПО    *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*В/р                              *
*****************************************************************
*                                *
*2. Органiзацiя-iмпортер, юридична адреса            *
*                                *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*3. Код експорт-*4. Одиниця*5. Кiль- *6. Вартiсть *7. Вартiсть у*
*  ного товару *  вимiру *  кiсть *  у валютi *  доларах  *
*  (ТНЗЕД)   *     *     *  контракту*  США    *
*****************************************************************
*                                *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*8. Країна призначення *  *9. Країна iмпортера        * *
*             *                  *
*****************************************************************
*10. Країна виробника *  *11. Валюта  * *12. Валюта   * *
*             *  контракту  *  розрахунку  *
*****************************************************************
*13. Базис поставки    *14. Характер угоди         *
*             *                  *
*****************************************************************
*15. ПIБ керiвника органiзацiї-експортера            *
*  Посада                           *
*  Паспортнi данi                       *
*                                *
*                                *
*  М.П.        Пiдпис       Дата         *
*****************************************************************
*16. Податкова iнспекцiя                    *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*17. Особливi умови                       *
*                                *
*****************************************************************
 

Додаток N 2а
 
 
 

 
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 24.02.96 N 133-а

ДОДАТОК ДО IНФОРМАЦIЙНОЇ КАРТКИ РЕЄСТРАЦIЇ
ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Заповнюється при бартернiй угодi)

      Контракт N              вiд
 
*****************************************************************
*1. Органiзацiя-експортер, юридична адреса    *ЗУКПО    *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*В/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*                                *
*2. Органiзацiя-iмпортер, юридична адреса            *
*                                *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*18. Код iмпорт-*19.Одиниця*20.Кiль- *21.Вартiсть *22.Вартiсть у*
*  ного товару*  вимiру *  кiсть *  у валютi *  доларах  *
*  (ТНЗЕД)  *     *     *  контракту*  США    *
*****************************************************************
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*23. Країна призначення * *24. Країна iмпортера       * *
*             *                  *
*****************************************************************
*25. Країна виробника  * *26. Валюта контракту       * *
*             *                  *
*****************************************************************
*27. Базис поставки    *14. Характер угоди         *
*             *                  *
*****************************************************************
*15. ПIБ керiвника органiзацiї-експортера            *
*  Посада                           *
*  Паспортнi данi                       *
*                                *
*                                *
*  М.П.        Пiдпис       Дата         *
*****************************************************************
*16. Податкова iнспекцiя                    *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*17. Особливi умови                       *
*                                *
*****************************************************************

 

Додаток N 4

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 120/1145

Герб України

КАРТКА РЕЄСТРАЦIЇ-ОБЛIКУ N ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Дiйсна для митного оформлення вантажу
за мiсцем акредитацiї експортера)

      Контракт N              вiд
 
*****************************************************************
*1. Органiзацiя-експортер, юридична адреса    *ЗУКПО    *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*В/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*                                *
*2. Органiзацiя-iмпортер, юридична адреса            *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*3. Код експорт-*4. Одиниця*5. Кiль- *6. Вартiсть *7. Вартiсть у*
*  ного товару *  вимiру *  кiсть *  у валютi *  доларах  *
*  (ТНЗЕД)   *     *     *  контракту*  США    *
*****************************************************************
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*8. Країна призначення *  *9. Країна iмпортера        * *
*             *                  *
*****************************************************************
*10. Країна виробника *  *11. Валюта  * *12. Валюта   * *
*             *  контракту  *  розрахунку  *
*****************************************************************
*13. Базис поставки    *14. Характер угоди         *
*             *                  *
*****************************************************************
*15. ПIБ керiвника органiзацiї-експортера            *
*  Посада                           *
*  Паспортнi данi                       *
*                                *
*  М.П.        Пiдпис       Дата         *
*****************************************************************
*16. Податкова iнспекцiя                    *
*                                *
*****************************************************************
*17. Особливi умови                       *
*                                *
*****************************************************************
 
Додаток N 4а

 
 
 

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 24.02.96 N 133-а

Герб України

ДОДАТОК ДО КАРТКИ РЕЄСТРАЦIЇ-ОБЛIКУ N
ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Заповнюється при бартернiй угодi)

      Контракт N              вiд
 
*****************************************************************
*1. Органiзацiя-експортер, юридична адреса    *ЗУКПО    *
*                                *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*В/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*                                *
*2. Органiзацiя-iмпортер, юридична адреса            *
*                                *
*                                *
*                                *
*  Тел. (  )         Факс (  )            *
*                                *
*Р/р                              *
*                                *
*****************************************************************
*18. Код iмпорт-*19.Одиниця*20.Кiль- *21.Вартiсть *22.Вартiсть у*
*  ного товару*  вимiру *  кiсть *  у валютi *  доларах  *
*  (ТНЗЕД)  *     *     *  контракту*  США    *
*****************************************************************
*                                *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*23. Країна призначення * *24. Країна iмпортера       * *
*             *                  *
*****************************************************************
*25. Країна виробника  * *26. Валюта контракту       * *
*             *                  *
*****************************************************************
*27. Базис поставки    *14. Характер угоди         *
*             *                  *
*****************************************************************
*15. ПIБ керiвника органiзацiї-експортера            *
*  Посада                           *
*  Паспортнi данi                       *
*                                *
*                                *
*  М.П.        Пiдпис       Дата         *
*****************************************************************
*16. Податкова iнспекцiя                    *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
*17. Особливi умови                       *
*                                *
*****************************************************************

Додаток N 5

ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦIЇ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ДОГОВОРIВ (КОНТРАКТIВ) МIНIСТЕРСТВОМ ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

(назву змiнено згiдно з
наказом МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 р. N 576а)

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 121/1146

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 23 грудня 1996 року N 797,
вiд 25 грудня 1996 року N 844,
вiд 5 лютого 1997 року N 77,
вiд 17 липня 1997 року N 354,
вiд 26 вересня 1997 року N 504,
вiд 15 грудня 1997 року N 651,
вiд 5 сiчня 1998 року N 07,
вiд 6 травня 1998 року N 261,
вiд 10 вересня 1998 року N 576а,
 вiд 4 лютого 2000 року N 61

Цей Порядок, розроблений згiдно з Положенням про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (затвердженим Указом Президента України вiд 07.11.94 N 659/94), Указом Президента України вiд 10.02.96 N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", визначає механiзм реєстрацiї контрактiв у Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України.

1. Облiк контрактiв, їх реєстрацiя, оформлення та видача реєстрацiйних карток здiйснюється управлiнням контрактного облiку та нетарифного регулювання (Попов П.Д.), управлiнням з питань iнвестицiйного спiвробiтництва та валютного регулювання (Бондаренко О.М.), головним управлiнням експортного контролю (Стеценко В.О.), управлiнням правового забезпечення (Сервинський А.Ю.) iз залученням експертiв "Держзовнiшiнформу" (Клiточенко Т.М.).

2. Перерахованi у п. 1 пiдроздiли згiдно з цим Порядком та в межах своєї компетенцiї здiйснюють розгляд контрактiв з таких питань:

управлiння контрактного облiку та нетарифного регулювання розглядає поданi документи на предмет вiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту з метою належного заповнення картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з додержанням вимог iнструкцiї, затвердженої додатком N 1 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а;

головне управлiння експортного контролю здiйснює перевiрку щодо застосування спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", до сторiн контрактiв, поданих для реєстрацiї;

управлiння з питань iнвестицiйного спiвробiтництва та валютного регулювання розглядає поданi документи на предмет вiдповiдностi даних контракту з питань платежiв даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту з метою належного заповнення картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

управлiння правового забезпечення розглядає поданi документи на предмет визначення характеру угоди згiдно з iнформацiйною карткою зовнiшньоекономiчного контракту з метою належного оформлення картки облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчного контракту у встановленiй формi, а також на предмет наявностi у контрактах вiдомостей, передбачених мiжнародними договорами України;

експерти "Держзовнiшiнформу" готують офiцiйнi експертнi висновки на предмет вiдповiдностi контрактних цiн iндикативним цiнам, в залежностi вiд умов здiйснення контракту та на предмет вiдповiдностi кодiв ТН ЗЕД, зазначених у реквiзитi 17, цiновим показникам товару, зазначеному в реквiзитi 3 iнформацiйної картки. Експерти несуть повну вiдповiдальнiсть за змiст та правильнiсть своїх висновкiв, а також наслiдки їх надання.

3. Документи на реєстрацiю контрактiв подаються до МЗЕЗторгу в установлений час (графiк) i приймаються у спецiально визначеному примiщеннi Мiнiстерства фахiвцями управлiння контрактного облiку i нетарифного регулювання.

4. Картки реєстрацiї-облiку пiдписуються:

заступником мiнiстра, якому безпосередньо пiдпорядковане управлiння контрактного облiку та нетарифного регулювання, а у разi його вiдсутностi - iншим заступником мiнiстра вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, затвердженого мiнiстром;

начальником управлiння контрактного облiку та нетарифного регулювання.

(абзац третiй пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно
 з наказом МЗЕЗторгу України вiд 04.02.2000 р. N 61)

Пiдписи зазначених посадових осiб на картках реєстрацiї-облiку засвiдчуються вiдповiдною печаткою "Реєстрацiя N 2", "Реєстрацiя N 3", "Реєстрацiя N 4".

5. У випадку виявлення при розглядi контракту пiдстав для вiдмови в реєстрацiї, зазначених у статтi 7 Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94, заявнику направляється лист з обгрунтуванням мотивiв вiдмови. Листи пiдписуються тими ж особами, якi пiдписують картки облiку (реєстрацiї).

6. Заявник має право доопрацювати документи згiдно з вимогами цього наказу. У цьому разi термiн розгляду документiв переривається на строк до внесення заявником доопрацьованого документа.

7. З метою чiткого дотримання встановленого графiка роботи при реєстрацiї контрактiв фахiвцi вiдповiдних управлiнь МЗЕЗторгу повиннi суворо дотримуватися вимог Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), не допускаючи при цьому не передбачених дiй (консультацiй щодо шляхiв лiквiдацiї наявних недолiкiв у договорах (контрактах) та iнших консалтингових та методичних послуг).

8. Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та оригiнал контракту видаються заявниковi при пред'явленнi ним документа, що засвiдчує особу, та доручення на їх отримання.

9. Заявник має право оскаржити вiдмову в реєстрацiї в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та копiї поданих документiв, поданих для реєстрацiї, а також копiї карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на магнiтних носiях зберiгаються в управлiннi контрактного облiку та нетарифного регулювання в режимi суворого зберiгання.

(Додаток N 5 змiнено згiдно з
наказом МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 р. N 576а)

 

Додаток N 6

ПЕРЕЛIК ТОВАРIВ ПОХОДЖЕННЯМ З УКРАЇНИ, ЩОДО ЯКИХ МIЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ ПЕРЕДБАЧЕНО ДОБРОВIЛЬНI ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 122/1147

*****************************************************************
   Назва товару            Код по ТН ЗЕД
*****************************************************************
Текстильнi вироби            5111, 5112, 5204
                     (крiм 5204 20 00),
                     5205, 5206, 5208,
                     5210, 5211, 5212
                     5306, 5308 90 11,
                     5308 90 13,
                     5308 90 19, 5309,
                     5311 00 10
 
                     5508 10 11,
                     5508 10 19,
                     5508 20 10,
                     5509, 5510, 5512,
                     5513, 5514, 5515,
                     5516
 
                     5607 41 00,
                     5607 49 11,
                     5607 49 19,
                     5607 49 90,
                     5607 50 11,
                     5607 50 19,
                     5607 50 30,
                     5607 50 90
 
                     5802 (крiм
                     5802 20 00,
                     5820 30 00)
 
                     5803 90
                     (крiм 5803 90 10)
 
                     5807 90 90
 
                     5811
 
                     5905 00 31,
                     5905 00 39
 
                     6101 (крiм
                     6101 90 00)
 
                     6102 (крiм
                     6102 90 00)
 
                     6103 31 00,
                     6103 32 00,
                     6103 33 00
 
                     6104 (крiм
                     6104 19 00,
                     6104 29 00,
                     6104 39 00,
                     6104 49 00,
                     6104 61 10,
                     6104 61 90,
                     6104 62 10,
                     6104 62 90,
                     6104 63 10,
                     6104 63 90,
                     6104 69 10,
                     6104 69 91,
                     6104 69 99)
 
                     6105 (крiм
                     6105 90 90)
 
                     6106 (крiм
                     6106 90 30,
                     6106 90 50,
                     6106 90 90)
 
                     6107 (крiм
                     6107 99 00)
 
                     6108 (крiм
                     6108 11 10,
                     6108 11 90,
                     6108 19 10,
                     6108 19 90,
                     6108 99 90)
 
                     6109 (крiм
                     6109 90 90)
 
                     6110 (крiм
                     6110 90 10,
                     6110 90 90)
 
                     6112 11 00,
                     6112 12 00,
                     6112 19 00,
                     6112 20 00
 
                     6113
 
                     6114 (крiм
                     6114 90 00)
 
                     6115 (крiм
                     6115 11 00,
                     6115 20 19,
                     6115 93 93)
 
                     6117
 
                     6201 (крiм
                     6201 11 00,
                     6201 19 00,
                     6201 99 00)
 
                     6202 (крiм
                     6202 19 00,
                     6202 99 00)
 
                     6203 11 00,
                     6203 12 00,
                     6203 19 10,
                     6203 19 30,
                     6203 21 00,
                     6203 22 80,
                     6203 23 80,
                     6203 29 18,
                     6203 41 10,
                     6203 41 90,
                     6203 42 31,
                     6203 42 33,
                     6203 42 35,
                     6203 42 90,
                     6203 43 19,
                     6203 43 90,
                     6203 49 19,
                     6203 49 50
 
                     6204 11 00,
                     6204 12 00,
                     6204 13 00,
                     6204 19 10,
                     6204 21 00,
                     6204 22 80,
                     6204 23 80,
                     6204 29 18,
                     6204 31 00,
                     6204 32 90,
                     6204 33 90,
                     6204 39 19,
                     6204 41 00,
                     6204 42 00,
                     6204 43 00,
                     6204 44 00,
                     6204 51 00,
                     6204 52 00,
                     6204 53 00,
                     6204 59 10,
                     6204 61 10,
                     6204 62 31,
                     6204 62 33,
                     6204 62 39,
                     6204 63 18,
                     6204 69 18
 
                     6205 (крiм
                     6205 90 10,
                     6205 90 90)
 
                     6206 (крiм
                     6206 10 00,
                     6206 90 10,
                     6206 90 90)
 
                     6210 30 30
 
                     6211 32 42,
                     6211 33 42,
                     6211 42 42,
                     6211 43 42,
                     6211 32 31,
                     6211 33 31,
                     6211 32 41,
                     6211 33 41,
                     6211 42 41,
                     6211 43 41,
                     6211 42 31,
                     6211 43 31
 
                     6301 20 10,
                     6301 30 10,
                     6301 40 10,
                     6301 90 10
 
                     6302 (крiм
                     6302 22 10,
                     6302 32 10,
                     6302 53 10,
                     6302 93 10)
 
                     6303 11 00,
                     6303 12 00,
                     6303 19 00
 
                     6304 11 00,
                     6304 91 00
 
                     6305 31 10,
                     6305 31 91,
                     6305 31 99
 
                     6307 10 10,
                     6307 90 10
 
                     6308 00 00

 

Додаток N 7

 
ПЕРЕЛIК ТОВАРIВ, ЕКСПОРТ ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО КОНКРЕТНИХ ЗАХОДIВ З МЕТОЮ ЗАПОБIГАННЯ АНТИДЕМПIНГОВИХ ПРОЦЕДУР

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 125/1150

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв
i торгiвлi України
вiд 28 березня 1996 року N 174-а,
вiд 23 грудня 1996 року N 797,
вiд 31 березня 1998 року N 178-а,
вiд 6 травня 1998 року N 267,
вiд 26 сiчня 1999 року N 32,
вiд 10 березня 1999 року  N 131,
вiд 22 червня 1999 року N 450,
 вiд 5 серпня 1999 року N 579

наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв
i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України,
Державної митної служби України та
Мiнiстерства промислової полiтики України
вiд 21 вересня 1998 року N 603/118/588/327,
вiд 21 вересня 1998 року N 605/120/590/329,
вiд 21 вересня 1998 року N 606/121/591/330,
вiд 21 вересня 1998 року N 607/122/592/331,
вiд 21 вересня 1998 року N 604/119/589/328,

*****************************************************************
   Назва товару            Код по ТН ЗЕД
*****************************************************************
живi тварини               01.02
                     01.04
 
уран                   2844
 
амiак                  2814
Виключено.
          (згiдно з наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки,ДМСУ, 
        Мiнпромполiтики вiд 21.09.98 р. N 606/121/591/330)
карбiд кремнiю              2849 20 000
 
карбамiд                 3102 10 010
                     3102 10 900
                     3102 10 100
                     3102 10 910
                     3102 10 990
нiтрат амонiю,              3102.30.000  
в тому числi 
у водному розчинi 
            (перелiк доповнено згiдно з
            наказом МЗЕЗторгу вiд 10.03.99 р. N 131)
Виключено.
         (згiдно з наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки, ДМСУ, 
        Мiнпромполiтики вiд 21.09.98 р. N 605/120/590/329)
хлорид калiю               3104 20 100
                     3104 20 500
                     3104 20 900
 
шкiрсировина та шкiра          41.01
                     41.04 (крiм 41.04 10 100)
Виключено.
        (згiдно з наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки,ДМСУ, 
       Мiнпромполiтики вiд 21.09.98 р. N 603/118/588/327)
феросилiкомарганець *          7202 30 000
                     7202 99.50
Виключено.
        (згiдно з наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки, ДМСУ, 
        Мiнпромполiтики вiд 21.09.98 р. N 607/122/592/331)
феросилiцiй               7202.21.00
                     7202.21.10
                     7202.21.90
вiдходи та брухт чорних
металiв                 72.04 
            (перелiк доповнено згiдно з
            наказом МЗЕЗторгу вiд 28.03.96 р. N 174-а)
(крiм товарних позицiй: 
вiдходи та брухт легованої сталi:
нержавiючої сталi                     720421000
вiдходи та брухт легованої сталi:
iншої                                  720429000)
            (перелiк доповнено згiдно з
            наказом МЗЕЗторгу вiд 22.06.99 р. N 450)
прокат плоский iз залiза та
нелегованої сталi шириною не       7208.32.00
менше 600 мм, гарячекатаний,       7208.33.00
не плакований, без електро-       7208.42.00
лiтичного або iншого покриття      7208.43.00
                     7208.11 - 7208.14
                     7208.21 - 7208.27
                     7208.31 - 7208.35
                     7208.41
                     7208.90
             (перелiк доповнено згiдно з
             наказом МЗЕЗторгу вiд 23.12.96 р. N 797)
прокат плоский iз залiза         7210.50
та нелегованої сталi           7210.90
шириною не менше 600 мм,
плакований з електролiтичним
або iншим покриттям
 
прокат плоский iз залiза         7211
та нелегованої сталi
шириною не менше 600 мм,
неплакований без електро-
лiтичного або iншого покриття
 
прокат плоский iз залiза         7212.40
та нелегованої сталi
шириною не менше 600 мм,
плакований з електролiтичним
або iншим покриттям, покритий
фарбою, лаком або пластиком
             (перелiк доповнено згiдно з
             наказом МЗЕЗторгу вiд 23.12.96 р. N 797)
прутки гарячекатанi у вiльно       7213
змотаних бухтах iз залiза та 
нелегованої сталi(тiльки на 
ринки країн Латинської Америки,
Азiї та Африки, (крiм країн СНД) 
            (перелiк доповнено згiдно з 
            наказом МЗЕЗторгу вiд 26.01.99 р. N 32,
            iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
               МЗЕЗторгу вiд 22.06.99 р. N 450)
прутки iншi iз залiза та         7214
нелегованої сталi, без подальшої
обробки пiсля кування, гарячої 
прокатки, гарячого пресування, 
включаючи прутки зiгнутi пiсля 
прокатки (тiльки на ринки країн 
Латинської Америки, Азiї та
Африки, (крiм країн СНД)    
            (перелiк доповнено згiдно з 
            наказом МЗЕЗторгу вiд 26.01.99 р. N 32,
            iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
               МЗЕЗторгу вiд 22.06.99 р. N 450)
труби i трубки, порожнистi        7304.10.100
профiлi безшовнi iз чорних        7304.10.300  
металiв (за винятком ливарного      7304.31.990 
чавуну)                 7304.39.910 
                     7304.39.930
            (перелiк доповнено згiдно з 
            наказом МЗЕЗторгу вiд 31.03.98 р. N 178-а)
            (змiнено згiдно з наказом МЗЕЗторгу
            вiд 06.05.98 р. N 267)
канати й троси iз сталi (на        7312 10 820
ринки країн ЄС та Iндiї)         7312 10 840
                     7312 10 860
                     7312 10 880
                     7312 10 990
         (перелiк доповнено згiдно з наказом
       МЗЕЗторгу України вiд 05.08.99 р. N 579) 
магнiй необроблений           8104 30 000
                     8104 11 000
                     8104 19 000
 
Виключено.
         (згiдно з наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки, ДМСУ, 
        Мiнпромполiтики вiд 21.09.98 р. N 604/119/589/328)
***************
   * Крiм країн - членiв ЄС та США.

Додаток N 8

ПЕРЕЛIК ТОВАРIВ ПОХОДЖЕННЯМ З УКРАЇНИ, НА IМПОРТ ЯКИХ ВВЕДЕНI ОДНОСТОРОННI КIЛЬКIСНI ОБМЕЖЕННЯ (КВОТУВАННЯ, КОНТИНГЕНТУВАННЯ, ЛIЦЕНЗУВАННЯ) ДЕЯКИМИ ДЕРЖАВАМИ, ЕКОНОМIЧНИМИ УГРУПОВУВАННЯМИ, МИТНИМИ СОЮЗАМИ

Затверджено наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 березня 1996 р. за N 123/1148

*****************************************************************
   Назва товару            Код по ТН ЗЕД
*****************************************************************
Напiвфабрикати iз залiза та       7207.19.110, 7207.19.140,
нелегованої сталi            7207.19.160, 7207.19.310,
                    7207.20.510, 7207.20.550,
                    7207.20.570, 7207.20.710
 
Прокат плоский iз залiза та
нелегованої сталi шириною не
менше 600 мм, гарячекатаний,
неоплакований, без електро-
лiтичного або iн. покриття       7208
 
Прокат плоский iз залiза та
нелегованої сталi шириною не
менше 600 мм, холоднокатаний
(обжатий в холодному станi),
неоплакований, без електро-
лiтичного або iн. покриття       7209
 
Прокат плоский iз залiза та
нелегованої сталi шириною не
менше 600 мм, плакований, з
електролiтичним або iн.
покриттям                7210
 
Прокат плоский iз залiза та       7211.11.000, 7211.12.000,
нелегованої сталi шириною не      7211.19.100, 7211.21.000,
менше 600 мм, неоплакований,      7211.22.100, 7211.29.100
без електролiтичного або iн.
покриття
 
Прокат плоский iз залiза та
нелегованої сталi шириною
менше 600 мм, плакований, з
електролiтичним або iн.
покриттям                7212
 
Прутки гарячекатанi, у вiльно
змотаних бухтах iз залiза та
нелегованої сталi            7213
 
Прутки iн. iз залiза та неле-
гованої сталi, без подальшої
обробки пiсля кування, гарячої
прокатки, гарячого пресування,
включаючи прутки зiгнутi пiсля
прокатки                7214
 
Кутки, фасоннi та спецiальнi
профiлi iз залiза та нелегованої
сталi                  7216
 
Прокат плоский з нержавiючої      7219.11.100, 7219.11.900,
сталi шириною не менше 600 мм      7219.12.100, 7219.12.900,
                    7219.13.100, 7219.13.900,
                    7219.14.100, 7219.14.900
 
Прутки з нержавiючої сталi,
гарячекатанi, у вiльно змотаних
бухтах                 7221.00.100, 7221.00.900
 
Прутки з нержавiючої сталi iншi;
кутки, фасоннi та спецiальнi
профiлi з нержавiючої сталi       7222
 
Сталь легована iнша, в зливках
чи iн. первинних формах;
напiвфабрикати з iнших легованих
сталей                 7224.90.310, 7224.90.390
 
Прокат плоский з iнших легованих    7225.10.100, 7225.20.200,
сталей з шириною не менше 600 мм    7225.30.000
 
Прутки гарячекатанi з iнших       7227.10.100, 7227.20.200,
легованих сталей, у вiльно       7227.90.100, 7227.90.300,
змотаних бухтах             7227.90.500, 7227.90.700
 
Прутки з iнших легованих сталей;
кутки, фасоннi та спецiальнi
профiлi з iнших легованих сталей;
прутки порожнистi для бурових
робiт з легованої та нелегованої
сталi                  7228
 
Конструкцiї шпунтовi з чорних
металiв, свердленi та несвердленi,
перфорованi та неперфорованi,
монолiтнi чи виготовленi зi
збiрних елементiв; кутки фасоннi
та спецiальнi зварнi iз чорних
металiв                 7301.10.000

 
 
 

Додаток N 9
до наказу МЗЕЗторгу
вiд 24.02.96 N 133-а

ПЕРЕЛIК КРАЇН,
ДО ЯКИХ ЕКСПОРТ ТОВАРIВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ДОДАТКАХ N 6 ТА N 8 ДО НАКАЗУ МЗЕЗТОРГУ УКРАЇНИ ВIД 24 ЛЮТОГО 1996 РОКУ N 133-а, ПIДЛЯГАЄ ОБЛIКУ-РЕЄСТРАЦIЇ В МЗЕЗТОРГУ УКРАЇНИ

Країни - члени Європейського Союзу:
- Бельгiя;
- Нiдерланди;
- Люксембург;
- Федеративна Республiка Нiмеччина;
- Данiя;
- Грецiя;
- Iспанiя;
- Францiя;
- Об'єднане Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї;
- Iрландiя;
- Iталiя;
- Португалiя.

Новi країни - члени Європейського Союзу (з 1 сiчня 1995 року):

- Австрiя;
- Фiнляндiя;
- Швецiя;

Виключено з Перелiку країн.

(згiдно з наказом МЗЕЗторгу
 України вiд 23.12.96 р. N 797)

Країни - члени Пiвнiчно-американської угоди про вiльну торгiвлю (НАФТА):

- Сполученi Штати Америки;
- Канада;
- Мексика.

Країни - члени Карибського Спiвтовариства (КАРIКОМ), що приєднуються до НАФТА:

- Антiгуа та Барбуда;
- Барбадос;
- Белiз;
- Гайана;
- Гренада;
- Доминiка;
- Сент-Вiнсент;
- Сент-Люсiя;
- Тринiдад i Тобаго;
- Ямайка.

Додаток 10
до наказу МЗЕЗторгу
вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а

(у редакцiї наказу МЗЕЗторгу
вiд 18.06.99 N 442) 

 

 

 

 

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв
i торгiвлi України
вiд 5 сiчня 1998 року N 07,
вiд 18 червня 1999 року N 442

РОЗРАХУНОК
необхiдних витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Вихiднi данi:

чисельнiсть працiвникiв - 84 чол.
займана площа - 1243 кв. м

  

Структура витрат 

Розрахунок 

Сума
(тис. грн.) 

1 

Оплата працi 

30 чол. х 230 грн.
54 чол. х 184 грн. 

202,0 

2 

Нарахування на заробiтну плату 

37,5 % 

75,7 

3 

Поточнi витрати - усього 

  

1023,4 

  

у т. ч. на: утримання примiщень 

1243 кв. м х 22,6 грн. 

337,1 

   

комунальнi послуги 

160 грн. у мiсяць на 1 працiвника 

161,3 

  

послуги зв'язку та поштово-телеграфнi послуги 

40 грн. у мiсяць на 1 працiвника 

40,3 

  

обслуговування оргтехнiки 

5 тис. грн. у мiсяць 

60,0 

   

канцелярськi товари 

20 грн. у мiсяць на 1 працiвника 

20,2 

   

витратнi матерiали для оргтехнiки, папiр для факсiв, захищений папiр 

25 тис. грн. у мiсяць 

300,0 

  

передплату спецiальних перiодичних видань з питань кон'юнктури цiн свiтового ринку, нормативної та правової лiтератури, каталогiв бланкiв 

8,71 тис. грн. на мiсяць 

104,5 

4 

Витрати на ремонт примiщень 

450 грн. х 454,6 кв. м 

204,6 

5 

Придбання обладнання та iнвентарю 

  

500,0 

  

РАЗОМ 

   

2005,7 

 

Орiєнтовна кiлькiсть карток облiку (реєстрацiї), що видаватимуться протягом року, - 5495

Вартiсть оформлення та видачi однiєї картки - 365,0 грн.

 

 
 
 

Додаток N 11
до наказу МЗЕЗторгу
вiд 24.02.96 N 133-а

ПЕРЕЛIК
НАКАЗIВ МЗЕЗ УКРАЇНИ ТА МЗЕЗТОРГУ УКРАЇНИ, ЩО ВТРАЧАЮТЬ ЧИННIСТЬ

1. Накази МЗЕЗ України:

- вiд 18.11.94 N 210 "Про заходи МЗЕЗ щодо забезпечення виконання Указу Президента України вiд 7.11.94 N 659/94";

- вiд 6.12.94 N 221 "Про внесення змiн i доповнень, уточнень та роз'яснень до наказу МЗЕЗ України N 210 вiд 18.11.94 року";

- вiд 20.12.94 N 232 "Про заходи МЗЕЗ щодо спрощення i унiфiкацiї здiйснення облiку (реєстрацiї) контрактiв згiдно з Декретами Кабiнету мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92 та вiд 31.12.92 N 25-92 iз змiнами, внесеними Декретом Кабiнету мiнiстрiв України вiд 20.05.93 N 54-93";

- вiд 19.01.95 N 3 "На виконання Указу Президента України вiд 13.01.95 N 45/95";

- вiд 7.03.95 N 32 "Про внесення змiн до Перелiку товарiв N 6, затвердженого наказом МЗЕЗ вiд 18.11.94 N 210";

- вiд 14.03.95 N 39 "Про заходи МЗЕЗ щодо подальшої лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi";

- вiд 20.03.95 N 41 "Про затвердження кошторису витрат, пов'язаних з оформленням МЗЕЗ зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв);

- вiд 21.03.95 N 42 "Про удосконалення системи облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)";

- вiд 26.04.95 N 71 "Про внесення змiн та доповнень до наказу МЗЕЗ України N 210 вiд 18.11.94 року".

2. Накази МЗЕЗторгу України:

- вiд 28.11.95 N 153 "Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗ вiд 18.11.94 N 210";

- вiд 18.01.96 N 28 "Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗ вiд 18.11.94 N 210".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.