Документ скасований: Постанова КМУ № 444 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 квiтня 2008 р. N 339


Про затвердження Порядку здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 року N 1229

     Вiдповiдно до статей 41 i 265 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 квiтня 2008 р. N 339
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 р. N 1229)

ПОРЯДОК
здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв

     1. Цей Порядок визначає основнi вимоги до здiйснення митними органами контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв.

     2. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiд час проведення операцiй їх митного контролю i митного оформлення здiйснюється митним органом шляхом:

     1) проведення:

     перевiрки документiв, поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв, i вiдомостей, що необхiднi для здiйснення митного контролю, згiдно з Порядком декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1766 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 51, ст. 3417);

     усного опитування посадових осiб пiдприємств i громадян, а також консультацiй з декларантом з метою обмiну iнформацiєю, що стосується певної зовнiшньоекономiчної операцiї та впливає на митну вартiсть товарiв;

     митного огляду товарiв для визначення характеристик, якi впливають на рiвень їх митної вартостi;

     2) спiвставлення рiвня заявленої митної вартостi товарiв з:

     рiвнем митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, митне оформлення яких вже здiйснено;

     наявною у митного органу iнформацiєю про рiвень цiн на такi товари або вартiсть прямих витрат на їх виробництво, у тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектувальних виробiв, якi входять до складу товарiв;

     3) застосування iнших передбачених Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи форм контролю.

     Послiдовнiсть дiй посадових осiб митного органу пiд час здiйснення передбаченого цим пунктом контролю та оформлення результатiв такого контролю визначається Держмитслужбою.

     3. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здiйснюється митним органом за наявностi таких пiдстав:

     1) виникнення обґрунтованого сумнiву стосовно достовiрностi вiдомостей, що мiстяться в документах, поданих митному органовi, в тому числi у разi:

     надходження вiд:

     - митних органiв iноземних держав iнформацiї про непiдтвердження автентичностi документiв, поданих митному органовi України щодо товарiв, митне оформлення яких завершене, та недостовiрнiсть вiдомостей, що в них мiстяться, а також запитiв про надання iнформацiї стосовно зовнiшньоекономiчних операцiй, якi проводили за участю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - резидентiв України;

     - правоохоронних органiв, органiв державної податкової служби, iнших контролюючих органiв та фiнансових установ вiдомостей, що стосуються зазначених зовнiшньоекономiчних операцiй чи обставин продажу iмпортних товарiв;

     виявлення:

     - фактiв митного оформлення товарiв, рiвень митної вартостi яких на момент здiйснення митного контролю та митного оформлення нижчий за рiвень вартостi прямих витрат, пов'язаних з їх виробництвом, у тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектувальних виробiв, якi входять до складу таких товарiв;

     - обставин, що вплинули на митну вартiсть товарiв i не були вiдомi або документально пiдтвердженi на момент здiйснення їх митного контролю та митного оформлення;

     пiдтвердження наявностi ризику за результатами аналiзу електронних копiй вантажних митних декларацiй, проведеного iз застосуванням групи критерiїв ризику "митна вартiсть товарiв";

     2) прийняття митним органом рiшення про випуск товарiв у вiльний обiг згiдно iз статтею 264 Митного кодексу України;

     3) наявнiсть iнших пiдстав, передбачених Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи.

     4. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здiйснюється митним органом шляхом:

     1) проведення перевiрок, у тому числi невиїзних документальних, системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     2) надсилання запитiв до митних органiв iноземних держав, державних органiв, установ та органiзацiй для:

     встановлення автентичностi документiв, поданих митному органовi України;

     перевiрки дотримання вимог статтi 267 Митного кодексу України;

     3) вжиття iнших заходiв, передбачених Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи.

     5. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує.

     6. Митнi органи взаємодiють iз правоохоронними органами, органами державної податкової служби та iншими контролюючими органами пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України.

     7. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України митний орган може звернутися до декларанта з обґрунтованим запитом стосовно надання в письмовiй формi додаткової iнформацiї, необхiдної для пiдтвердження заявленої митної вартостi таких товарiв. У запитi зазначаються питання, на якi декларантовi пропонується надати обґрунтовану вiдповiдь.

     8. Визначення грошових зобов'язань за результатами перевiрок, у тому числi невиїзних документальних, системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, та їх адмiнiстративне оскарження здiйснюються в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

     9. За результатами здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення операцiй їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України шляхом проведення перевiрок, у тому числi невиїзних документальних, системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, митним органом складається акт про результати перевiрки.

     У разi встановлення за результатами зазначеної перевiрки випадкiв заниження митної вартостi товарiв рiшення про визначення митної вартостi товарiв окремо не оформлюється, а вiдомостi про визначену митним органом митну вартiсть товарiв зазначаються у вiдповiдному актi про результати перевiрки.

(Порядок у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010р. N 1229)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.