МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.01.1998 N 07


Про внесення змiн i доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а

    Вiдповiдно щодо Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi", а також з метою подальшого спрощення процедури облiку-реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) наказую:

     1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Закону Українi "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", Указ Президента України вiд 07.01.94 N 659/94" такi змiни i доповнення:

     1.1. У пунктi 21 Iнструкцiї про порядок заповнення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракчу) (додаток N 1 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а) виключити абзац третiй, замiнивши його абзацами три i чотири такого вмiсту:

     "Виробники товстолистового прокату (коди ТН 3ЕД 7208 32300, 7208 32510, 7208 32590, 7208 32910, 7208 32990, 7208 33910, 7208 39990, 7208 41000, 7208 42300, 7208 42510, 7208 4259О, 7208 42910, 7208 42990, 7208 43910, 7208 43990) можуть вказувати у цьому реквiзитi додатково сукупнiсть конкретних дев'ятизначних кодiв ТН ЗЕД, що характеризують такий прокат з урахуванням хiмiчних, механiчних показникiв та геометричних параметрiв, i якi вiдрiзняються тiльки межею плинностi та геометричними розмiрами товстолистового прокату в межах однiєї цiни, i за допомогою яких можливо замiнити код ТН ЗЕД, вказаний у реквiзитi 3 Iнформацiйної картки. При цьому, на протязi 10 днiв пiсля оформлення вантажної митної деклiрацiї, МЗЕЗторг має бути повiдомлений експортером про фактичний код експортованого товару, який вказаний у такiй декларацiї".

     1.2. У Порядку здiйснення реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України (додаток N 5 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а):

     абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змiсту:

     "Розглядає вiдповiднiсть кодiв ТН ЗЕД, зазначених у реквiзитi 17, цiновим показникам товару, зазначеному у реквiзитi 3 Iнформацiйної каргки, та погоджує їх, розглядає iнформацiю виробникiв товстолистового прокату про фактичне здiйснення експорту товару, якщо у реквiзитi 17 Iнформацiйної картки ними робились вiдповiднi помiтки". Пункт 7 виключити. В зв'язку з цим пункти 8-14 вважати вiдповiдно пунктам 7-13.

     1.3.* У пунктi 21 Iнструкцiї про порядок заповнення Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 3 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а):

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi, якщо у реквiзитi 17 Iнформацiйної картки вказанi дев'ятизначнi коди ТН ЗЕД товарiв, якi можуть бути експортованi замiсть товару, вказаного у реквiзитi 3 цiєї картки, то, при погодженнi управлiння ринкової кон'юктури та цiнової iнформацiї, вони заносяться до реквiзиту 17 Картки реєстрацiї";

     доповнити пункт абзацом третiм такого змiсту:

     "Якщо умовами контракту передбачено толеранс по вазi товару, що поставляється, то у реквiзитi 17 Картки реєстрацiї робиться запис "толеранс по вазi + " "%" згiдно з умовами контракту, але не бiльш нiж 5 %".

     1.4. У пунктi 1 наказу виключити слова "Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92 "Про встановлення спецiального режиму експорту окремих товарiв".

    1.5. Додаток N 10 до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а викласти в новiй редакцiї, що додається.

     2. Юридичному управлiнню (Сервiнський Л.Ю.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення (Загорняк О.В.) забезпечити публiкацiю цього наказу в газетi "Урядовий кур'єр" у дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї.

     4. Управлiнню органiзацiйно-контрольного забезпечення роботи мiнiстерства (Медолиз М.В.) довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Мiнiстерства торгiвлi, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та захисту прав споживачiв Автономної Республiки Крим та регiональних управлiнь ЗЕЗ.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.I.

В.о. Мiнiстра А.I.Гончарук

 

Додаток N 10
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
вiд 24..02.1996р. N 133-а
/в редакцiї наказу МЗЕЗторгу
вiд 05.01.98 N 7/

РОЗРАХУНОК
вартостi витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Вихiднi данi:
чисельнiсть працiвникiв - 84 чол.
займана площа - 124З кв.м.

  Структура витрат Розрахунок Сума
тис.грн.
1 Оплата пращi 30 чол. х 217 грн.
54 чол. х 184 грн.
197.3
2 Нарахування на заробiтну плату 37.5% 74.0
3 Поточнi витрати - всього
в т.ч. на утримання примiщень
1243 кв.м х 7.65 грн. 539.5
114.1
комунальнi послуги 81.8 грн. на мiсяць на одного працiвника 82.5
послуги зв'язку та поштовотелеграфнi послуги 32.7 грн. на мiсяць
на одного працiвника
33.0
обслуговування орггехнiки 2.66 тис.грн.на мiсяць 31.9
канцелярськi товари 10 грн. на мiсяць
на одного працiвника
10.1
витратнi матерiали для оргтехнiки папiр для факсiв, захищений папiр 13.62 тис.грн.на мiсяць 163.4
передплата спецiальних перiодичн. видань з питань кон'юктури цiн свiтового ринку, нормативної та правової лiтератури, каталогiв бланкiв 8.71 тис.грн.на мiсяць. 104.5
 4 Витрати на ремонт примiщень 234 грн. х 454.6 кв.м 106.4
 5 Придбання обладнання та iнвентарю   300.0
РАЗОМ   1217.2

Орiєнтовна кiлькiсть карток облiку (ресстрацiї),
що буде видаватися протягом року - 5900

Вартiсть оформлення та видачi однiєї картки - 206.0 грн.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.