Документ скасований: Наказ № 356 від 14.04.2011

МОСТИСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН

НАКАЗ

вiд 27 липня 2006 року N 653


Про затвердження додаткових режимних обмежень щодо здiйснення пропуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном України та лiнiєю iнженерно-технiчних споруд Державної прикордонної служби для проведення сiльськогосподарських та iнших робiт

Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
4 серпня 2006 р. за N 36/1196


     З метою визначення додаткових режимних обмежень щодо здiйснення пропуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном України та лiнiєю iнженерно-технiчних споруд Державної прикордонної служби для проведення сiльськогосподарських та iнших робiт, якi наданi Державнiй прикордоннiй службi України, згiдно статтi 24 Закону України "Про державний кордон України" (дозвiл на в'їзд, тимчасове перебування, проживання, провадження робiт i пропуск у прикордонну смугу дає i здiйснює Державна прикордонна служба України. Також Державнiй прикордоннiй службi України надано право, у необхiдних випадках, запроваджувати додатковi тимчасовi режимнi обмеження на в'їзд i провадження робiт у прикордоннiй смузi), статтi 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 року N 1147 "Про прикордонний режим" (в'їзд i перебування у мiсцевостi, яка знаходиться мiж державним кордоном i лiнiєю прикордонних iнженерних споруджень, громадян України та iнших осiб допускається як виняток лише за спецiальним дозволом вiдповiдного пiдроздiлу Державної прикордонної служби України), усунення передумов до зловживання посадовими особами пiдроздiлiв кордону службовим становищем при здiйсненнi пропуску осiб за лiнiю iнженерно-технiчних споруд наказую:

     1. Затвердити i ввести в дiю додатковi режимнi обмеження щодо здiйснення пропуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном України та лiнiєю iнженерно-технiчних споруд Державної прикордонної служби для проведення сiльськогосподарських та iнших робiт (додається).

     2. Органiзувати вивчення положень додаткових режимних обмежень щодо здiйснення пропуску громадян за лiнiю iнженерно-технiчних споруд для проведення сiльськогосподарських робiт та запровадити в оперативно-службову дiяльнiсть пiдроздiлiв.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Мостиського прикордонного загону пiдполковника Комарницького Романа Васильовича.

     4. Наказ довести до особового складу пiдроздiлiв кордону у частинi, що його стосується.

Начальник Мостиського прикордонного загону полковник В. П. Плужник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мостиського прикордонного загону
вiд 27 липня 2006 р. N 653
Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
4 серпня 2006 р. за N 36/1196

ДОДАТКОВI РЕЖИМНI ОБМЕЖЕННЯ
щодо здiйснення пропуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном України та лiнiєю iнженерно-технiчних споруд Державної прикордонної служби для проведення сiльськогосподарських та iнших робiт

1. Загальнi положення

     1.1 Згiдно Закону України "Про державний кордон України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 27 липня 1998 року N 1147 "Про прикордонний режим" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 3 серпня 1998 року N 1199 "Про контрольованi прикордоннi райони", iншими законодавчими актами України вздовж державного кордону на його сухопутних дiлянках i вздовж берегiв прикордонних рiчок, озер та iнших водойм у межах прилеглих до кордону територiй селищних i сiльських рад, де запроваджується прикордонний режим по п. 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 27 липня 1998 року N 1147 "Про прикордонний режим" - установлюється прикордонна смуга.

     1.2 У вiдповiдностi до статтi 3 Закону України "Про використання земель оборони" уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, в межах якої дiє особливий режим використання земель. Землi в межах прикордонної смуги та iншi землi, необхiднi для облаштування iнженерно-технiчних споруд i огорож, прикордонних знакiв, прикордонних просiк, комунiкацiй та iнших об'єктiв, надається в постiйне користування вiйськовим частинам Державної прикордонної служби України.

     З урахуванням особливостей мiсцевостi та iнших умов ширина прикордонної смуги не може бути меншою вiд ширини смуги мiсцевостi, що знаходиться в межах вiд державного кордону до лiнiї прикордонних iнженерних споруджень.

     Згiдно статтi 4 Закону України "Про використання земель оборони" вiйськовi частини за погодженням з органами мiсцевого самоврядування або мiсцевими органами виконавчої влади i в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть дозволяти фiзичним i юридичним особам вирощувати сiльськогосподарськi культури, випасати худобу та заготовляти сiно на землях, наданих їм в постiйне користування.

     1.3 Контроль за в'їздом (виїздом) осiб в прикордонну смугу за лiнiю iнженерних споруд, а також за рухом в нiй i виробництвом робiт покладається на прикордонну заставу в межах дiлянки вiдповiдальностi.

     1.4 Порядок перепуску, тимчасового перебування громадян, водокористування, виробництва сiльськогосподарських та iнших робiт в прикордоннiй смузi мiсцевостi мiж державним кордоном та лiнiю iнженерних загороджень встановлюється начальником прикордонного загону по узгодженню з органами мiсцевого самоврядування.

     Якщо в межах дiлянки вiдповiдальностi прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби) знаходяться землi заповiдникiв, заказникiв, нацiональних паркiв, - порядок та мiсця проведення робiт узгоджується з вiдповiдною адмiнiстрацiєю.

     1.5 Перепуск за лiнiю прикордонних iнженерних споруд громадян iнших держав (осiб без громадянства) здiйснюється лише в мiсцях, якi установленi для пропуску через державний кордон.

     1.6 Перепуск в зазначену смугу мiсцевостi громадян України здiйснюється спецiально призначеними вiйськовослужбовцями прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби) тiльки по виробничiй або службовiй необхiдностi.

     В окремих випадках, за рiшенням начальника прикордонного загону, пропуск громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд може здiйснюватись представниками громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону (ГФ).

     У всiх випадках пропуск за лiнiю прикордонних iнженерних споруд здiйснюється на пiдставi письмового дозволу начальника загону, при наявностi паспорта.

     1.7 Мiсця пропуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд для проведення робiт визначаються штабом прикордонного загону на пiдставi звернення керiвникiв пiдприємств (органiзацiй), органiв мiсцевого самоврядування.

     1.8 Роботи за прикордонних iнженерних споруд проводяться, як правило, у свiтлий час доби. У виключних випадках, при вiдверненнi стихiйного лиха (пожежi, повенi, захисту довкiлля та населення вiд аварiйних ситуацiй), проведення робiт може бути дозволене начальником прикордонного загону вночi.

     Порядок перебування та руху за прикордонних iнженерних споруд визначає начальник застави (начальник вiддiлу прикордонної служби) з урахуванням конкретних обставин i розпоряджень начальника прикордонного загону.

     1.9 Мiсця робiт, якi проводяться вдень, повиннi перiодично перевiрятися прикордонними нарядами через певний промiжок часу, який повинен становити не бiльш нiж 8 годин.

     Мiсця робiт, якi проводяться вночi, - при наявностi сил та засобiв повиннi прикриватись прикордонними нарядами (членами громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону), а при обмеженiй кiлькостi особового складу - перiодично перевiрятись офiцерами (прапорщиками). При цьому спiльне розмiщення прикордонникiв та осiб, якi залучаються до проведення робiт, не припустимо.

     1.10 В порядку органiзацiї та здiйснення пропуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном України та лiнiєю iнженерно-технiчних споруд Державної прикордонної служби для проведення сiльськогосподарських та iнших робiт вживаються термiни, що мають таке значення:

     прикордонна смуга - це дiлянка мiсцевостi, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних дiлянках або вздовж берегiв прикордонних рiчок, озер та iнших водойм у межах територiй селищних i сiльських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою вiд ширини смуги мiсцевостi, що знаходиться в межах вiд лiнiї державного кордону до лiнiї прикордонних iнженерних споруджень;

     контрольно-слiдова смуга - спецiальна смуга штучно обробленого ґрунту завширшки до 6 - 12 метрiв, яка прокладається вздовж державного кордону в межах земель вiдведених Державнiй прикордоннiй службi для iнженерно-технiчних споруд та призначена для фiксування слiдiв порушникiв законодавства України;

     електро-сигналiзацiйний комплекс - комплекс електро-сигналiзацiйних приладiв, який призначається для дистанцiйного контролю за певною дiлянкою державного кордону;

     орган охорони державного кордону (прикордонний загiн) - основна оперативно-службова ланка Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона визначеної дiлянки державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону i прикордонного режиму, а також здiйснення в установленому порядку прикордонного контролю i пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     прикордонна застава, прикордонна комендатура, вiддiл прикордонної служби - структурнi пiдроздiли Державної прикордонної служби, якi безпосередньо охороняють державний кордон;

     прикордонний наряд - один або декiлька озброєних чи спецiально екiпiрованих прикордонникiв, якi виконують наказ на охорону державного кордону України;

     програмно-технiчний комплекс автоматизацiї прикордонної служби - iнформацiйно-телекомунiкацiйна система прикордонної служби, яка призначена для iнформацiйного забезпечення пiдроздiлiв Державної прикордонної служби України.

2. Порядок оформлення документiв громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд

     2.1 Для отримання дозволу начальника прикордонного загону на перепуск громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд адмiнiстрацiя пiдприємств, органiзацiй, розташованих у населених пунктах, контрольованих прикордонних районах (для мешканцiв прикордонних населених пунктiв мiсцевi органи самоврядування), не пiзнiше, як за мiсяць до початку перепуску громадян за лiнiю iнженерно-технiчних споруд для виробництва робiт, оформлюють у 3-х примiрниках списки осiб, якi планують працювати за прикордонними iнженерними спорудами та завiряють їх керiвником пiдприємства (органiзацiї), головою сiльської ради, представником органiв Державної адмiнiстрацiї за формою: прiзвище, iм'я, по батьковi; рiк, мiсце народження; мiсце проживання (адреса); посада (спецiальнiсть); строк проживання в данiй мiсцевостi; серiя, номер документа, який посвiдчує особу; мiсце та вид виробництва робiт поблизу державного кордону (район прикордонного знаку).

     2.2 Пiдготовленi списки передаються в пiдроздiл (прикордонну заставу, прикордонну комендатуру, вiддiл прикордонної служби) для вивчення та узгодження.

     Списки осiб вивчаються заступником коменданта (начальника вiддiлу прикордонної служби) по оперативно-розшуковiй роботi - начальником прикордонного оперативно-розшукового вiддiлення або офiцером прикордонного оперативно-розшукового вiддiлення (оперативно-розшукового вiддiлу), який вiдповiдає за дану дiлянку. Пiсля їх перевiрки списки направляють в управлiння прикордонного загону для остаточного затвердження.

     2.3 В дiловодствi прикордонного загону, для ведення вiдповiдного облiку, списки осiб реєструються в окремiй справi, яка повинна бути пронумерована, прошнурована та зберiгатись як документ суворої звiтностi.

     2.4 Остаточне рiшення на здiйснення перепуску громадян в смугу мiсцевостi мiж державним кордоном та лiнiєю прикордонних iнженерних споруд приймає начальник органу охорони кордону, про що на кожному примiрнику представлених спискiв ставить вiзу "Перепуск дозволяю" та особистий пiдпис. Пiдпис начальника органу охорони кордону завiряється печаткою вiйськової частини.

     2.5 Пiсля розгляду спискiв громадян 1-й примiрник залишається в управлiннi органу охорони кордону, 2-й примiрник направляється начальнику прикордонної застави (начальнику вiддiлу прикордонної служби), 3-й примiрник поштою направляється в адмiнiстрацiю пiдприємств, органiзацiй, мiсцевi органи самоврядування, якi готували списки.

     2.6 Начальник прикордонної застави пiсля отримання дозволу начальника загону (дозволом на перепустку громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд є список громадян з вiдповiдною резолюцiєю начальника органу охорони державного кордону) на перепуск громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд для виробництва робiт, повiдомляє про це керiвникiв зацiкавлених пiдприємств, органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування. В тому числi, iнформує їх про осiб, якi вилученi iз спискiв та причину їх вилучення.

     2.7 Пiдставою для введення тимчасових режимних обмежень щодо перепуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд являється:

     притягнення осiб за порушення законодавства України за статтею 85 КУпАП "Порушення правил використання об'єктiв тваринного свiту", статтею 191 КУпАП "Порушення громадянами правил зберiгання, носiння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв", статтею 195 КУпАП "Порушення працiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй правил зберiгання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв";

     притягнення осiб за порушення законодавства України за статтею 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України";

     порушення правил проведення робiт та вимог прикордонникiв пiд час перебування за лiнiєю iнженерно-технiчних споруд;

     порушення (ведення) карної справи стосовно особи, знаходження особи пiд пiдпискою про невиїзд, звiльнення особи пiд заставу.

     2.8 Пiдставою для заборони пропуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд являється:

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 18510 "Злiсна непокора законному розпорядженню чи вимозi вiйськовослужбовця ДПСУ або члена ГФ з охорони державного кордону";

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 2041 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України";

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 206 КУпАП "Порушення порядку надання iноземним громадянам i особам без громадянства житла, транспортних засобiв та iнших послуг";

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 2061 КУпАП "Незаконне перевезення iноземцiв та осiб без громадянства територiєю України";

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осiб через державний кордон";

     притягнення осiб за порушення законодавства України з прикордонних питань за статтею 201 ККУ "Контрабандна дiяльнiсть".

     2.9 Причина введення обмежень стосовно працiвникiв доводиться до кожного пiдприємства, установи, мiсцевого органу самоврядування (при необхiдностi до кожної особи iндивiдуально) письмово за пiдписом начальника органу охорони кордону.

     2.10 При вiдсутностi порушень законодавства України з прикордонних питань з боку осiб протягом певного часу, за рiшенням начальника органу охорони кордону на пiдставi рапорту начальника прикордонної застави, тимчасовi обмеження стосовно допуску конкретної особи для проведення робiт за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд може бути скасовано.

     Про скасування обмежень доводиться до начальника застави та адмiнiстрацiї кожного пiдприємства, установи, мiсцевого органу самоврядування письмово.

     2.11 Список робiтникiв, допущених для виробництва робiт за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, складається на рiк, при необхiдностi уточнюється. При цьому необхiднi доповнення та змiни прикладаються до списку.

     2.12 Пропуск за лiнiю прикордонних iнженерних споруд вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, спiвробiтникiв МВС здiйснюється по спискам, пiдписаним командиром вiйськової частини, де безпосередньо проходять службу вiйськовослужбовцi, та завiзованим спiвробiтником вiйськової контррозвiдки при наявностi документiв, якi посвiдчують особу.

     Спiвробiтники територiальних органiв СБУ пропускаються за лiнiю iнженерних споруд на пiдставi посвiдчень про вiдрядження, пiдписаних начальниками цих органiв, яке передбачає право на в'їзд в прикордонну смугу, за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, пiсля погодження з начальником прикордонного загону.

3. Порядок перепуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд

     3.1 Перепуск громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд здiйснюється спецiальними прикордонними нарядами у складi 1 - 2 вiйськовослужбовцiв, а в перiод масового перепуску - не менше 2 вiйськовослужбовцiв.

     Перепуск громадян для провадження робiт за лiнiю прикордонних iнженерних споруд здiйснюється на пiдставi дозволу начальника загону за списками, пiдписаними керiвниками пiдприємств (органiзацiй, представником мiсцевої державної адмiнiстрацiї), при наявностi документа, який посвiдчує особу.

     В окремих випадках, за рiшенням начальника прикордонного загону, перепустка мiсцевих мешканцiв за лiнiю прикордонних iнженерних споруд може здiйснюватись представниками громадських формувань (ГФ).

     3.2 Прикордонний наряд (члени ГФ), керуючись списком робiтникiв, здiйснює перепуск громадян за лiнiю iнженерних споруд за документами, якi посвiдчують особу, та робить вiдповiднi записи в книзi облiку осiб, пропущених за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, за формою: номер по порядку; прiзвище, iм'я, по батьковi; рiк народження; серiя та номер паспорта (документа); мета в'їзду; номер прикордонного знака, де проводяться роботи; строк перебування; дата та час в'їзду; дата та час виїзду; засоби руху (номера технiки).

     Пiсля закiнчення пропуску старший прикордонного наряду дiйснiсть записiв пiдтверджує особистим розписом.

     В'їзд (виїзд) за лiнiю прикордонних iнженерних споруд може проводитись тiльки на дiлянцi тiєї застави (вiддiлу прикордонної служби), де виданий дозвiл.

     3.3 Пiд час перепуску (випуску) громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд в район виробництва робiт прикордонний наряд зобов'язаний ретельно перевiряти автотракторний та гужовий транспорт на предмет виявлення осiб, якi намагаються незаконно потрапити в смугу мiсцевостi за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, та з метою недопущення випадкiв здiйснення контрабандної дiяльностi.

     3.4 При виявленнi невiдомих, якi намагаються приховано потрапити за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, або предметiв контрабанди прикордонний наряд затримує осiб i транспортнi засоби, причетнi до цього, та негайно доповiдає начальнику прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби).

     3.5 Пiсля пропуску (випуску) робiтникiв в район робiт (зворотно) прикордонний наряд доповiдає оперативному черговому застави (вiддiлу прикордонної служби) про кiлькiсть пропущених (випущених) осiб, прiзвище старшого групи, район виробництва робiт, а останнiй робить запис в журналi облiку осiб, пропущених за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, та доповiдає по лiнiї оперативно-чергової служби в прикордонний загiн за формою: позивний прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби); номер мiсця пропуску; кiлькiсть пропущених осiб; хто здiйснює перепуску (випуск); район робiт (прикордоннi знаки).

     Не пiзнiше 19.00 оперативний черговий застави (вiддiлу прикордонної служби) доповiдає оперативному черговому прикордонного загону (прикордонної комендатури) про закiнчення робiт та кiлькiсть осiб, якi залишаються в смузi мiсцевостi мiж лiнiєю iнженерних споруд та державним кордоном, за формою: позивний прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби); номер мiсця пропуску; кiлькiсть пропущених осiб; кiлькiсть випущених осiб; кiлькiсть осiб, якi продовжують роботи в темний час доби; причину проведення робiт в темний час та хто надав дозвiл; район робiт (прикордоннi знаки); прiзвище старшого групи.

     Пiд час зворотної перепустки осiб прикордонний наряд уточнює у старшого групи, чи всi робiтники вийшли з смуги мiсцевостi, та звiряє отриманi данi зi списком.

     3.6 Впевнившись, що всi робiтники вийшли з смуги мiсцевостi за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд, прикордонний наряд зароблює вiдбитки слiдiв на контрольно-слiдовiй смузi, та контрольному валику, забирає засоби "погашення" слiдiв, закриває ворота, перевiряє контрольно-слiдовiй смузi по 100 м (праворуч та лiворуч вiд ворiт), пiсля чого доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби) про здiйснення перепуску (випуску) громадян, погашення вiдбиткiв слiдiв на контролюючих засобах, стан контрольно-слiдової смуги в районi мiсця пропуску, працездатнiсть ворiт, пiсля чого отримує дозвiл на зняття з дiлянки.

     3.7 Спiльне розмiщення прикордонних нарядiв, якi забезпечують виробництво робiт за прикордонними iнженерними спорудами, та працюючих осiб категорично забороняється.

     3.8 Начальник застави (вiддiлу прикордонної служби) про перепуск (випуск) громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд проводить запис в роздiлi 2д книги прикордонної служби (програмно-технiчний комплекс автоматизацiї прикордонної служби): хто здiйснював перепуск (випуск), в районi яких ворiт та прикордонного знаку, час перепуску (випуску).

     3.9 Додатковi тимчасовi режимнi обмеження на в'їзд i виробництво робiт за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд вводяться начальником прикордонного загону (комендантом прикк, начальником застави, начальником вiддiлу прикордонної служби), як правило, в наступних випадках:

     при посиленiй охоронi державного кордону;

     при проведеннi пошукових дiй;

     при припиненнi провокацiй на державному кордонi;

     при загрозi виникнення епiдемiй в прикордоннiй смузi;

     при отриманнi даних про можливiсть незаконного перетинання державного кордону та здiйснення контрабандної дiяльностi на кордонi.

     При цьому буде тимчасово обмежуватись або припинятись:

     в'їзд у прикордонну смугу та смугу мiсцевостi, яка знаходиться мiж державним кордоном i лiнiєю iнженерних споруд;

     виробництво сiльськогосподарських та iнших робiт в смузi мiсцевостi мiж державним кордоном та лiнiєю iнженерних споруд.

4. Обов'язки офiцерiв прикордонних застав (вiддiлу прикордонної служби) по забезпеченню перепуску, контролю за роботами та рухом громадян за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд

     4.1 Органiзовуючи охорону державного кордону, сприяючи розвитку господарської дiяльностi в смузi мiсцевостi мiж лiнiєю прикордонних iнженерних споруд та державним кордоном, начальник прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби) зобов'язаний:

     знати мiсця (райони) виробництва робiт на дiлянцi прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби), склад груп, бригад, строки робiт, старших груп та порядок зв'язку з ними;

     iнформувати командира пiдроздiлу охорони кордону сумiжної держави про мiсця проведення робiт за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд;

     органiзувати пiдготовку вiйськовослужбовцiв, якi залучаються до дiй, пов'язаних з контролем за перепуском громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд;

     здiйснювати постiйний контроль за перепуском осiб в смугу мiсцевостi за лiнiю прикордонних iнженерних споруд;

     роз'яснювати мiсцевому населенню, громадянам, працюючим за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд, правила та поведiнку поблизу державного кордону;

     з найбiльш досвiдчених громадян, працюючих за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд, створювати тимчасовi групи сприяння з розрахунком розподiлу їх членiв у всiх мiсцях виробництва робiт, ставити їм завдання по забезпеченню порядку та суворого дотримання режиму в мiсцях виробництва робiт;

     не допускати на роботи за лiнiю прикордонних iнженерних споруд осiб в нетверезому станi, осiб, котрi намагаються провезти (пронести) в смугу мiсцевостi спиртнi напої, вогнепальну зброю, предмети контрабандної дiяльностi;

     вивчати та аналiзувати результати перепуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, знати iнтенсивнiсть пропуску у кожному мiсцi пропуску, узагальненi висновки, доповiдати коменданту прикордонної дiлянки зi своїми пропозицiями, враховувати в охоронi державного кордону;

     здiйснювати вiдповiднi записи в 2д роздiлi книги прикордонної служби про перепуск осiб за лiнiю прикордонних iнженерних споруд;

     постiйно перевiряти службову документацiю, яку ведуть прикордоннi наряди та оперативнi черговi застави (вiддiлу прикордонної служби) про пропуск громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд;

     пiдтримувати у робочому станi мiсця пропуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, забезпечити їх необхiдним iнвентарем;

     роз'яснювати громадянам про недопущення заходiв на контрольно-слiдову смугу, спрацювань електро-сигналiзацiйних комплексiв, пошкодження прикордонних стовпiв та iнших iнженерних споруд, залишення мiсця працi, вступ в неслужбовi контакти з мешканцями сумiжної держави, контрабандної дiяльностi через державний кордон;

     узгоджувати з мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органiзацiями та пiдприємствами про мiсця, якi плануються для виробництва за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд;

     осiб, якi порушують встановленi правила поведiнки у прикордоннiй смузi, за лiнiю прикордонних iнженерних споруд не пропускати, зi спискiв виключити, про що доповiсти в штаб прикордонного загону та письмово повiдомити про це керiвникiв зацiкавлених органiзацiй;

     забезпечити оперативне прикриття мiсць проведення робiт за лiнiєю прикордонних iнженерних споруд.

5. Забороняється пiд час перепуску громадян за лiнiю прикордонних iнженерних споруд

     Нарядам, призначеним для здiйснення пропуску громадян у прикордонну смугу за лiнiю прикордонних iнженерних споруд, забороняється:

     здiйснювати перепуск громадян, яких немає в списках;

     здiйснювати перепуск громадян, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу;

     здiйснювати перепуск громадян поза встановленими мiсцями пропуску;

     здiйснювати перепуск транспортнi засоби за лiнiю прикордонних iнженерних споруд без огляду;

     допускати для виробництва робiт за лiнiю прикордонних iнженерних споруд осiб в нетверезому станi;

     приймати матерiальнi винагороди;

     вступати в розмову з громадянами з питань, котрi не стосуються служби;

     залишати не "погашенi" встановленим чином слiди на контролюючих засобах.

6. Порядок обладнання, облiку та утримання мiсць перепуску

     6.1 Кiлькiсть мiсць перепуску визначається штабом прикордонного загону на пiдставi пропозицiй начальника прикордонної застави (вiддiлу прикордонної служби) з урахуванням особливостей мiсцевих умов.

     6.2 Кожному мiсцю перепуску надається порядковий номер за наказом начальника прикордонного загону. Нумерацiя проводиться в системi прикордонного загону, починаючи з правого флангу першої застави.

     6.3 Кожне мiсце перепуску обладнується:

     лiнiйним (радiо) зв'язком з прикордонною заставою, вiддiлом прикордонної служби;

     воротами в сигналiзацiйнiй системi або загородженням мiсця пропуску на всю довжину проходу з жердин або дротяного паркану, при вiдсутностi загороджувального паркану;

     засобами погашення вiдбиткiв слiдiв (ручний профiлiровщик, лопата);

     курсовказiвниками для доповiдi по паролю "ЕФIР";

     вивiсками розмiром 30 х 40 см, на яких позначається номер проходу, час перепустку та випуску населення на провадження робiт.

     6.4 Ворота (при їх наявностi) для перепуску населення за лiнiю прикордонних iнженерних споруд повиннi постiйно утримуватися в справному станi, закритими на замок.

     6.5 "Погашення" вiдбиткiв слiдiв на контрольно-слiдовiй смузi та проходiв в сигналiзацiйнiй системi робити тiльки ручним профiлiровщиком, з поставленням дiючих на поточну добу службових вiдмiток. Забороняється зберiгання ручних профiлiровщикiв в мiсцях здiйснення пропуску.

     6.6 Стан мiсць перепуску щоденно перевiряється попутними прикордонними нарядами, а результати перевiрки проходiв записуються в 2д роздiл книги прикордонної служби (програмно-технiчний комплекс автоматизацiї прикордонної служби).

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу Мостиського прикордонного загону пiдполковник Р. В. Комарницький
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.