ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/3-2480 13.03.98

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо умовного нарахування
митних платежiв

     З метою однозначного тлумачення порядку нарахування умовних платежiв при транзитних перевезеннях вантажiв та при митному оформленнi товарiв, якi надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлi, роз'яснюємо наступне.

     1. На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 700 "Про Положення про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" та спiльного з Мiнiстерством транспорту, Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю, Мiнiстерства фiнансiв наказу Держмитслужби вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 6.08.96 за N 425/1450, умовне нарахування митних платежiв (мито, акцизний збiр та податок на додану вартiсть) здiйснюється лише в разi застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв.

Графа 36 ВМД при цьому заповнюється наступним чином:
"00/00/00"

     У всiх iнших випадках транзитного перемiщення вантажiв умовне нарахування митних платежiв не здiйснюється.

     2. Оскiльки вiдповiдно до чинного законодавства України операцiї з ввезення товарiв iз-за меж митного кордону України на територiю магазинiв безмитної торгiвлi не є об'єктом оподаткування, при митному оформленнi зазначеної категорiї товарiв умовне нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть не здiйснюється.

     При цьому, графа 36 ВМД не заповнюється.

3. Митнi збори при перемiщеннi товарiв у вищезазначених митних режимах справляються на загальних пiдставах.

     4. Звертаємо Вашу увагу на те, що при складаннi звiтiв за формами 3А-П, 3Б-П, 3В-П, 4А-П, 4Б-П, 4В-П, якi затвердженi наказом Держмитслужби вiд 9.02.98 N 69, вищезазначенi суми умовних нарахувань не вказуються.

     5. Суми коштiв митних платежiв, якi нарахованi митними органами по ВМД та повернутi суб'єктам ЗЕД на пiдставi рiшень Арбiтражних судiв України, не вважаються умовно нарахованими i не вказуються у вищезазначенiй звiтностi.

     При наявностi таких рiшень Арбiтражних судiв у звiтному мiсяцi, суми зазначених коштiв вказуються в аналiтичних довiдках, що надсилаються на виконання наказу Держмитслужби вiд 09.03.98 р. N 124 "Про доведення митним установам очiкуваних показникiв надходжень по митних платежах у 1998 роцi".

Заступник Голови Служби

С.Яценко


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.