Документ скасований: Висновок Мінюсту № 4/77 від 11.07.2007

Наказ Державного митного комiтету України, Комiтета у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України, Мiнiстерства транспорту України, Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 25 липня 1996 р. N 342/82/244/154-Б


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ IНСТРУКЦIЇ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНIЗМУ ФIНАНСОВИХ ГАРАНТIЙ ПРИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
вiд 6 серпня 196 р. N 425/1450

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення", наказуємо:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв (додається).

В.о.Голови Державного митного комiтету України
О.Єгоров
Мiнiстр фiнансiв України М.Гончарук
Мiнiстр транспорту України I.Данькевич
В.о.Голови Комiтету у справах нагляду
за страховою дiяльнiстю України

М.Мних

 

IНСТРУКЦIЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
МЕХАНIЗМУ ФIНАНСОВИХ ГАРАНТIЙ
ПРИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

(Затверджено наказом Державного митного комiтету України, Комiтета у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України, Мiнiстерства транспорту України, Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 1996 р. N 342/82/244/154-Б
зi змiнами: вiд 30 сiчня 1997 р. N 11/6-841)

I. Загальнi положення

     1. Банк чи страхова компанiя, що виявили бажання стати гарантом при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв через митну територiю України, для отримання вiдповiдних повноважень, передбачених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення", звертаються до Держмиткому, подаючи при цьому такi документи:

     1) заяву - у двох примiрниках;

     2) фiнансовий звiт (баланс) за минулий рiк - в одному примiрнику;

     3) фiнансовий звiт (баланс) за поточний рiк на останню звiтну дату - в одному примiрнику. Крiм того, банки надають нотарiально засвiдченi копiї вiдповiдних лiцензiй Нацiонального банку України.

     2. Пiсля прийняття Держмиткомом рiшення про надання спецiальних повноважень, мiж Держмиткомом та гарантом укладається вiдповiдна угода.

     3. Крiм того, гарант отримує вiд Держмиткому довiдку про внесення його до Перелiку уповноважених банкiв чи Перелiку страхових органiзацiй.

     4. Держмитком двiчi на мiсяць забезпечує розсилання оновлених перелiкiв до територiальних митних управлiнь та митниць.

II. Застосування фiнансової гарантiї у видi гарантiйного листа банку

     У разi обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою фiнансової гарантiї при транзитних перемiщеннях пiдакцизних товарiв iз застосуванням гарантiйного листа банку, митне оформлення таких товарiв здiйснюється iз додержанням такого порядку:

     1. При ввезеннi транзитних пiдакцизних товарiв на територiю України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi такi документи:

     а) товаро-транспортнi накладнi на перемiщуванi товари iз зазначенням їх кiлькостi та ваги;

     б) рахунки-фактури чи iншi документи, що пiдтверджують вартiсть перемiщуваних товарiв;

     в) гарантiйний лист банку, виданий перевiзнику (Додаток N1); Гарантiйний лист подається у двох примiрниках:

     один - для митницi вiдправлення;

     другий - перевiзнику товару.

     г) заповненi згiдно з установленими правилами примiрники вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3);

     д) iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     2. У ВМД типу "Транзит" умовно нараховуються всi платежi, передбаченi для цих товарiв у разi їх ввезення на митну територiю України для вiльного використання, згiдно з Порядком заповнення вантажної митної декларацiї пiд час перемiщення транзитом через митну територiю України пiдакцизних товарiв (Додаток N 2).

     Сума умовно нарахованих платежiв, яким присвоюється iндекс "Т" при заповненнi ВМД вказується в гарантiйному листi банку.

     Митнi збори за оформлення транзиту iноземних товарiв (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.94 р. N 133), сплачуються в загальному порядку до або на момент проведення митного оформлення цих товарiв.

     3. Починаючи митне оформлення, iнспектор митницi вiдправлення:

 • перевiряє всi поданi документи;

 • проводить звiрку вiдомостей про гаранта, зазначених у гарантiйному листi, з Перелiком уповноважених банкiв, яким надано право видавати гарантiйнi листи;

 • перевiряє достовiрнiсть даних, заявлених у ВМД, правильнiсть нарахування платежiв та заповнення ВМД, згiдно з Додатком N 2 до цiєї Iнструкцiї;

 • попереджає про вiдповiдальнiсть перевiзника за дотримання умов доставки вантажу, вказаних у гр.29 "Митниця на кордонi" та гр.51 "Дата доставлення" вантажної митної декларацiї;

 • засвiдчує завершення митного оформлення проставленням на ВМД вiдбитку номерного штампу "Пiд митним контролем";

 • в гарантiйному листi банку вказує дату заповнення та номер ВМД, яка була оформлена ним на цi товари. Цей запис завiряється вiдбитком особистої номерної печатки iнспектора.

     4. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi вiдправлення залишає у справах митницi разом з примiрником ВМД гарантiйний лист банку, рахунок-фактуру, товаро-транспортнi накладнi на оформленi пiдакцизнi товари, що прямують транзитом. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером.

     5. Повiдомлення про направлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, передається негайно митницею вiдправлення митницi призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

     Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     6. Якщо, згiдно з повiдомленням митницi призначення, вантаж прийшов до митницi призначення у встановлений термiн, гарантiйний лист банку, погашається митницею вiдправлення шляхом проставлення на ньому дати перетину митного кордону та штампу "Погашено", засвiдченного пiдписом начальника митницi вiдправлення, або особою що виконує його обов'язки.

     7. Якщо у встановлений термiн вантаж не прийшов до митницi призначення, ця митниця негайно направляє до митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше) повiдомлення про ненадходження вантажу.

     8. Митниця вiдправлення на протязi трьох робочих днiв вiд моменту отримання такої iнформацiї направляє гарантовi платiжне доручення на списання коштiв (згiдно з гарантiйним листом) на депозитний рахунок митницi вiдправлення.

     Пiсля надходження коштiв в графi 51 ВМД, що зберiгається в митницi вiдправлення, в колонках, розташованих пiд лiтерною графою "С" бланку МД-2, проставляється вiдмiтка про фактичне надходження коштiв на депозитний рахунок митницi (дата, зазначена у витягу банку).

     9. При вивезеннi транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi призначення документи, зазначенi у п.1 цього роздiлу, та оформлену митницею вiдправлення ВМД типу "Транзит" на бланку форми МД-2 (МД-3).

     10. Якщо кiлькiснi та якiснi характеристики вантажу вiдповiдають тим, що були зазначенi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, iнспектор митницi призначення приймає рiшення про закiнчення митного оформлення товарiв та випуск транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України.

     11. Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi призначення:

 • перевiряє поданi документи;

 • вилучає ВМД типу "Транзит", i, проставивши на нiй поряд зi штампом "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення вiдбиток своєї особистої номерної печатки, реєструє ВМД разом iз поданими до неї документами у окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером;

 • на всiх примiрниках товаро-транспортних документiв та рахункiв-фактур на перемiщуванi пiдакцизнi товари проставляє вiдбиток своєї особистої номерної печатки.

     12. Митниця призначення в той же день надсилає митницi вiдправлення повiдомлення про доставлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

III. Застосування фiнансової гарантiї у видi грошової застави

         У разi обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою фiнансової гарантiї при транзитних перемiщеннях пiдакцизних товарiв у видi грошової застави, митне оформлення таких товарiв здiйснюється iз додержанням такого порядку.

     1. При ввезеннi пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом через митну територiю України, власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi такi документи:

     а) заповненi згiдно з установленими правилами примiрники ВМД типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3);

     б) товаро-транспортнi накладнi на перемiщуванi товари iз зазначенням їх кiлькостi та ваги;

     в) рахунки-фактури чи iншi документи, що пiдтверджують вартiсть перемiщуваних товарiв;

     г) платiжне доручення банку про перерахування грошової застави (у розмiрi загальної суми митних платежiв та податкiв, нарахованих у графi 47 ВМД) на депозитний рахунок митницi вiдправлення;

     д) iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     2. У ВМД типу "Транзит" умовно нараховуються всi платежi, передбаченi для цих товарiв, якi пiдлягали б сплатi при ввезеннi їх на митну територiю України для вiльного використання.

     Сума умовно нарахованих платежiв, яким присвоюється iндекс "Т", перераховується на депозитний рахунок митницi ввезення за безготiвковим розрахунком, або внесенням цiєї суми готiвкою до каси митної установи.

     Митнi збори за оформлення транзиту iноземних товарiв (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.94 р. N 133), сплачуються в загальному порядку до або на момент проведення митного оформлення цих товарiв.

     3. Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi вiдправлення:

 • перевiряє всi поданi документи;

 • перевiряє достовiрнiсть даних, заявлених в ВМД, правильнiсть нарахування платежiв, та заповнення ВМД, згiдно Додатку N 2 до цiєї Iнструкцiї;

 • перевiряє фактичне зарахування сум грошової застави на рахунок митницi вiдправлення;

 • попереджає про вiдповiдальнiсть перевiзника за недотримання умов доставки вантажу, вказаних у гр.29 "Митниця на кордонi" та гр.51 "Дата доставлення" ВМД;

 • засвiдчує завершення митного оформлення проставленням на ВМД вiдбитку номерного штампу "Пiд митним контролем".

     4. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi залишає у справах митницi разом з примiрником ВМД копiю платiжного доручення банку, рахунокфактуру, товаро-транспортнi накладнi на оформленi пiдакцизнi товари, що прямують транзитом. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером.

     5. Повiдомлення про направлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, надсилається негайно митницею вiдправлення до митницi призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше). Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     6. Якщо в призначений термiн вантаж прийшов до митницi призначення, сума застави перераховується на рахунок перевiзника, або за його заявою залишається на рахунку митницi вiдправлення як попередня оплата для наступних розрахункiв.

     7. Якщо в призначений термiн вантаж не надiйшов до митницi призначення, ця митниця негайно направляє до митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше) повiдомлення про ненадходження вантажу.

     8. Митниця вiдправлення на протязi трьох робочих днiв вiд моменту отримання такої iнформацiї вносить у ВМД вiдповiднi вiдмiтки шляхом проставлення штампу "СПЛАЧЕНО", i цi суми включаються в звiтнiсть по митним платежам.

     9. При вивезеннi транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi документи, що зазначенi в пiдпунктах б), в), г) i д) пункту 1 цього роздiлу, та ВМД типу "Транзит" (пiдпункт а) п.1 цього роздiлу) на бланку форми МД-2 (МД-3), оформлену митницею вiдправлення.

     10. Якщо кiлькiснi та якiснi характеристики вантажу вiдповiдають тим, що були зазначенi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, iнспектор митницi призначення приймає рiшення про закiнчення митного оформлення товарiв та випуск транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України.

     11. Завершуючи митне оформлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, iнспектор митницi призначення: - перевiряє поданi документи;

 • вилучає ВМД типу "Транзит", i, проставивши на нiй поряд зi штампом "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення вiдбиток своєї особистої номерної печатки, реєструє ВМД разом iз залученими до неї документами у окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером;

 • на всiх примiрниках товаро-транспортних документiв та рахункiв-фактур на перемiщуванi товари проставляє вiдбиток своєї особистої номерної печатки.

     12. Митниця призначення не пiзнiше наступного дня направляє повiдомлення про доставлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, до митницi їх вiдправлення, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

     13. Повернення грошової застави власнику товарiв або уповноваженiй ним особi здiйснюється на пiдставi повiдомлення митницi призначення про доставлення вантажу, тобто виконання перевiзником зобов'язання щодо вивезення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом через територiю України.

IV. Застосування фiнансової гарантiї у видi страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника

     У разi обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою фiнансової гарантiї при транзитних перемiщеннях пiдакцизних товарiв у видi страхування фiнансової вiдповiдальностi, митне оформлення таких товарiв здiйснюється iз додержанням такого порядку:

     1. При ввезеннi транзитних пiдакцизних товарiв на територiю України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi такi документи:

     а) товаро-транспортнi накладнi на перемiщуванi товари iз зазначенням їх кiлькостi та ваги;

     б) рахунки-фактури чи iншi документи, що пiдтверджують вартiсть перемiщуваних товарiв, засвiдченi закордонними митними установами на шляху транзиту територiєю iнших держав;

     в) страховий полiс, виданий страховою компанiєю на пiдставi Договору про страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника (Додаток N 3).

     Страховий полiс видається в трьох примiрниках, якi розподiляються таким чином: один - для митницi вiдправлення; другий - перевiзнику товару; третiй - для митницi призначення.

     г) заповненi декларантом згiдно з установленими правилами примiрники ВМД типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3); д) iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     2. У вантажнiй митнiй декларацiї типу "Транзит" умовно нараховуються всi платежi, передбаченi для цих товарiв, якi пiдлягали б сплатi, у разi їх ввезення на митну територiю України для вiльного використання згiдно iз встановленим дiючими правилами порядком заповнення ВМД.

     Сума умовно нарахованих платежiв, яким присвоюється iндекс "Т" при заповненнi ВМД вказується в страховому полiсi, як страхова сума.

     Митнi збори за оформлення транзиту товарiв (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.94 р. N 133), сплачуються в загальному порядку до або на момент проведення митного оформлення цих товарiв.

     3. Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi вiдправлення:

- перевiряє всi поданi документи;

 • проводить звiрку вiдомостей про гаранта, зазначених у гарантiйному листi, з Перелiком страхових органiзацiй, узгодженим з Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю;

 • перевiряє достовiрнiсть даних, заявлених в ВМД, правильнiсть нарахування платежiв, та заповнення ВМД, згiдно Додатку N 2 до цiєї Iнструкцiї;

 • попереджає про вiдповiдальнiсть перевiзника за недотримання умов доставки вантажу, вказаних у графах 29 "Митниця на кордонi" та 51 "Дата доставлення" ВМД;

 • засвiдчує завершення митного оформлення проставленням на ВМД вiдбитку номерного штампу "Пiд митним контролем";

 • в страховому полiсi вказує дату та номер оформленої ним ВМД на пiдакцизнi товари, що прямують транзитом. Цей запис завiряється вiдбитком його особистої номерної печатки.

     4. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi залишає у справах митницi разом з примiрником ВМД страховий полiс, рахунок-фактуру, товаротранспортнi накладнi на оформленi транзитнi пiдакцизнi товари. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером.

     5. Повiдомлення про направлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, негайно надсилається митницею вiдправлення до митницi призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше). Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     6. Якщо в призначений термiн вантаж прийшов до митницi призначення, страховий полiс погашається шляхом проставлення на ньому дати перетину митного кордону та штампу "Погашено", засвiдченного пiдписом начальника митницi вiдправлення.

     7. Якщо в призначений термiн вантаж не надiйшов до митницi призначення, ця митниця направляє негайно до митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше) повiдомлення про ненадходження вантажу.

     8. Митниця вiдправлення в день отримання такої їнформацiї направляє повiдомлення страховiй органiзацiї про необхiднiсть сплати страхової суми на депозитний рахунок митницi вiдправлення.

     Якщо кошти не будуть вiдшкодованi в день надходження повiдомлення, стягнення належних сум здiйснюється згiдно з законодавством.

     Пiсля надходження коштiв в графi 51 ВМД, що зберiгається в митницi вiдправлення, в колонках, розташованих пiд лiтерною графою "С" бланку МД-2, проставляється вiдмiтка про фактичне їх надходження на депозитний рахунок митницi (дата, зазначена у витягу банку).

     9. При вивезеннi транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi документи, що зазначенi в пiдпунктах б), в), г) i д) пункту 1 цього роздiлу, та ВМД типу "Транзит" (пiдпункт а) п.1 цього роздiлу), оформлену митницею вiдправлення.

     10. Якщо кiлькiснi та якiснi характеристики вантажу вiдповiдають тим, що були зазначенi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, iнспектор митницi призначення приймає рiшення про закiнчення митного оформлення товарiв та випуск транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України.

     11. Завершуючи митне оформлення, iнспектор митницi призначення:

- перевiряє поданi документи;

 • вилучає ВМД типу "Транзит", проставивши на нiй поряд зi штампом "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення вiдбиток своєї особистої номерної печатки, пiсля чого реєструє ВМД разом iз залученими до неї документами у окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером;

 • на всiх примiрниках товаро-транспортних документiв та рахункiв-фактур на перемiщуванi товари проставляє вiдбиток особистої номерної печатки; Цим пiдтверджується вивезення товарiв за межi митної територiї України та виконання перевiзником своїх обов'язкiв щодо вивезення пiдакцизних транзитних товарiв за межi митної територiї України.

     12. Митниця призначення не пiзнiше наступного дня направляє повiдомлення про доставлення пiдакцизних транзитних товарiв до митницi їх вiдправлення, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

Додаток N 1
до Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв, затвердженої наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну
вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б

(Фiрмовий бланк банку)

ГАРАНТIЙНИЙ ЛИСТ

_________________________________________________________________
(Повна назва банку, код ЗУКПО, МФО, номер в Перелiку уповно-
_________________________________________________________________
важених банкiв Держмиткому, адреса, номер телефону, телекса,
факса банку)
 
дiйсним пiдтверджує, що _________________________________________
                   (перевiзник)
_________________________________________________________________
 
перерахує ________________________в розмiрi _____________________
     (види обов'язкових платежiв    (сума по ВМД, цифрами
_________________________________________________________________
та прописом)
 
не пiзнiше ________________________ на рахунок __________________
      (термiн перетину кордону)      (номер рахунку
________________________________________________________ митницi.
митницi, її назва)
 
В разi невиконання умов перевезення _____________________________
                    (перевiзник)
 
митна установа на пiдставi статтi 25 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" та листа Нацiонального банку України вiд 02.02.95
N 231 має право списати обов'язковi платежi з рахунку банку
_________________________________________________________________
             (рахунок банку)
Гарантiйний лист дiйсний до _____________________________________
                  (момент перетину кордону)
 
      Голова правлiння банку __________________
                   (пiдпис)
 
 
Печатка банку
Додаток N 2
До Iнструкцiї про порядок застосування
механiзму фiнансових гарантiй при
транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв,
затвердженої наказом Держмиткому,
Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну
вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ ПIД ЧАС ПЕРЕМIЩЕННЯ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

     1. При заповненнi вантажної митної декларацiї пiд час перемiщення через митну територiю України пiдакцизних товарiв декларантом заповнюються такi графи Унiфiкованого адмiнiстративного документу МД-2:

     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, лiтернi графи В, С i Д.

2. Особливостi заповнення деяких граф:

Графа 1 "Тип декларацiї"

     В першому роздiлi вказується митний режим, в якому перемiщуються задекларованi товари - (транзит) "ТР"

     В другому роздiлi зазначається цифровий код митного режиму транзиту - 8

     В третьому роздiлi графи проставляється символ "АК",що говорить про транзитне перемiщення пiдакцизних товарiв.

Графа 2 "Вiдправник/експортер"

     Вказується найменування, поштова адреса та країна iноземного вiдправника товарiв, зазначенi в товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари.

Графа 8 "Отримувач/iмпортер"

     Вказується найменування, поштова адреса та країна iноземного отримувача товарiв, зазначенi в товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Вказується код ДРЗОУ, найменування, поштова адреса органiзацiї-резидента, яка виступатиме гарантом перед митними органами пiд час транзитного перемiщення пiдакцизних товарiв, а також розрахунковий рахунок, з якого будуть виплаченi гарантiйнi кошти у разi порушення перевiзником своїх обв'язкiв щодо доставлення пiдакцизних товарiв.

     Графа 11 "Торгова країна"

     В графi вказується цифровий код країни контракту.

     Графа 12 "Митна вартiсть товару"

     Вказується загальна митна вартiсть декларованих товарiв, що складається як сума митних вартостей товарiв, вказаних в графах 45 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 13 "Тип гарантiї"

     Вказується тип гарантiї, яку обрав власник товарiв або уповноважена ним особа:

     двозначний цифровий код згiдно з "Класифiкатором типiв гарантiй, що надаються митним органам пiд час перемiщення транзитом пiдакцизних товарiв" або позначення лiтерами:

     фiнансовi гарантiї у виглядi гарантiйного листа - ГЛ;

     фiнансовi гарантiї у виглядi внесення грошової застави - ГЗ;

     фiнансовi гарантiї у виглядi страхування вiдповiдальностi перевiзника за доставлення пiдакцизних товарiв у митницю призначення - СВ.

     охорона i супроводження товарiв митними органами iз залученням пiдроздiлiв митної варти - МВ

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Вказується код ДРЗОУ, назва та поштова адреса органiзацii, яка декларує товари. Якщо декларування проводиться митним брокером, крiм того зазначається номер i дата видачi лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi, виданої Держмиткомом.

     Графа 22 " Валюта та загальна вартiсть товару"

     В лiвому пiдроздiлi вказується цифровий код валюти, згiдно з "Класифiкатором валют".

     В правому пiдроздiлi - вказується цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв, одержана як сума вартостей, вказаних в графах 42 основного та додаткових аркушiв.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Вказується митний орган України, в якому для усiєї кiлькостi товарiв закiнчується перемiщення товарiв транзитом через територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй.

Графа 37 "Процедура"

     Вказується код митного режиму у вiдповiдностi до "Класифiкатора митних режимiв" - "800000"

Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     Вказується фактурна вартiсть задекларованої партiї товарiв у валютi України, розрахована за курсом Нацiонального банку України на день подання ватажної митної декларацiї.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя"

     Пiд порядковим номером 6 вказується в залежностi вiд вибраної форми гарантiї один з таких документiв:

 • номер та дата видачi гарантiйного листа уповноваженого банку, який видається перевiзнику транзитного товару ;

 • витяг уповноваженого банку про внесення грошової застави на депозитний рахунок прикордонного митного органу вiдправлення транзитного товару перевiзником пiдакцизних товарiв.

 • номер i дата страхового полiсу;

 • договору про охорону i супроводження товарiв митними органами

     Графа 46 " Статистична вартiсть" Вказуєтся вартiсть товару в цiлих тисячах крб.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних зборiв"

     В першiй графi "Вид" вказується шифр платежу за митнi процедури.

     У випадку, коли вноситься грошова застава, порядок заповнення графи "Вид"наступний:

     "14" - сплата в iноземнiй валютi митного збору за митне оформлення транзиту iноземних товарiв

     "20Т" - грошова застава на умовно нараховане мито, нараховане в нацiональнiй валютi на основi Єдиного митного тарифу України;

     "27Т" - грошова застава на умовно нарахований акцизний збiр в нацiональнiй валютi України;

     "28Т" - грошова застава на умовно нарахований податок на добавлену вартiсть в нацiональнiй валютi України.

     У всiх iнших випадках (надання гарантiйного листа банку, страхового полiсу) , в графi "Вид" вказується:

     "14" - сплата в iноземнiй валютi митного збору за митне оформлення транзиту iноземного товару.

     В графi - "СП" вказується спосiб платежу:

     "БГ" - безготiвковий;

     "КМ" - каса митницi;

     Графа 48 "Вiдстрочка платежiв"

     (заповнюється в випадку надання грошової застави)

     Вказується розмiр гарантiї, наданої митним органам, яка пiдлягає поверненню перевiзнику пiдакцизних товарiв на вказанiй в декларацiї прикордоннiй митницi вивозу товару при умовi виконання зазначених в графах 50 та 51 ВМД умов доставки товару, або стягується в безакцептному порядку прикордонною митницею ввозу пiдакцизного товару при невиконаннi перевiзником умов транзиту товарiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається цифровий код транзитного термiналу митницi, на якому передбачено провести перевантаження чи iншу не заборонену законом операцiю з пiдакцизними транзитними товарами.

     Графа 50 "Довiритель"

     Зазначаються данi про пiдприємство-перевiзника та персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення транзитних товарiв, що вносяться на основi пред'явленого паспорту, а також вказується письмове зобов'язання цього перевiзника про доставлення товарiв в такiй формi:

     "Я, (прiзвище, iм'я та по-батьковi, номер i серiя паспорту) ознайомлений зi змiстом статтей 109 та 114 Митного кодексу України, i зобов'язуюсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установлений термiн"

     Це зобов'язання затверджується оригiнальним особистим пiдписом представника перевiзника на кожному аркушi форми МД-2.

     Графа 51.

     В першiй колонцi графи зазначається дата, до якої включно задекларованi товари повиннi бути доставленi до митницi призначення.

     Якщо перевiзником не виконанi обов'язки щодо доставлення пiдакцизних товарiв до митницi призначення, в колонках гр.51, якi знаходяться пiд лiтерною графою "С", проставляється номер платiжного доручення та сума, яка списана в безспiрному порядку на депозитний рахунок прикордонної митницi ввозу товарiв.

Лiтерна графа "В" "Подробицi пiдрахункiв"

     Вказується вид платежу "14", "20Т", "27Т", "28Т", та суми, якi нарахованi по цим видам.

Лiтерна графа "С"

     Вказується платiжне доручення по списанню коштiв окремо по "14" виду платежа та грошової застави "20", "27" та"28" види платежу разом.

     Лiтерна графа "Д" "Завершення митного контролю"

     Проставляються штампи та особистi номернi печатки iнспекторiв, що проводили митне оформлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом.

     У випадку, коли гарантiя не виконана, на ВМД, яка залишається у митницi вiдправлення в гр. Д робиться запис "Гарантiї перевiзником не виконанi", i завiряється особистою номерною печаткою iнспектора, який проводив митне оформлення.

 

Додаток N 3
до Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв, затвердженої наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну
вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б

ДОГОВIР
про страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника

  "___"________199 р.           N __________
 
            м. ______________

 

I. Предмет Договору

Страхова органiзацiя ____________________________________________
              (назва та адреса страховика)
_________________________________________________________________
поiменована далi Страховик, та __________________________________
               (назва i адреса страхувальника-юри-
__________________________________________________________________
дичної особи або прiзвище, iм'я, по-батьковi i адреса страхуваль-
ника - дiєздатного громадянина)
 
поiменований далi  Страхувальник,  уклали  цей  Договiр  про
страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника.

 

Укладення цього Договору засвiдчується страховим полiсом, який є для митних органiв України пiдтвердженням фiнансової гарантiї у видi страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника.

II. Об'єкт страхування

Об'єктом страхування за цим Договором є зобов'язання перевiзника перед митними органами України щодо доставки перелiчених в цьому пунктi пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України, до митницi призначення у термiни та шляхами, що встановленi чинним законодавством

_________________________________________________________________
  (найменування, кiлькiснi та якiснi характеристики пере-
_________________________________________________________________
           мiщуваних товарiв)
_________________________________________________________________

 

III. Страхова сума

Виходячи з вартостi перелiчених товарiв та визначених законодавством ставок податкiв та зборiв на них, страхова сума за цим Договором становить ________________________________________ _____________________________________________________________крб.
(сума цифрами та прописом)

Розмiр страхової суми дорiвнює розмiру передбачених законодавством податкiв та зборiв, нарахованих згiдно з порядком, встановленим для обкладення таких товарiв податками i зборами в разi їх ввезення в Україну для вiльного використання.

IV. Страховий випадок

Страховим випадком є невиконання перевiзником його зобов'язання перед митними органами України щодо доставлення товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України, у митницю призначення у вiдповiдностi з чинним законодавством стосовно дотримання термiну, маршруту та iнших умов транзиту.

Факт настання подiї, що матиме ознаки страхового випадку, встановлюється митними органами України. Про настання такого випадку митнi органи сповiщають Страховика шляхом направлення повiдомлення в письмовiй формi чи електронною поштою у виглядi, погодженому Страховиком та митними органами.

Це повiдомлення є пiдставою для виплати митному органу страхової суми, зазначеної в цьому Договорi.

V. Страхова премiя

   Страхова премiя визначається у розмiрi _____________________
_________________________________________________________________
         (сума цифрами i прописом)
i вноситься Страхувальником _____________________________________
           (термiн i порядок внесення страхової премiї)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

VI. Строк дiї Договору

Цей Договiр набирає чинностi з моменту сплати страхової премiї Страховику Страхувальником в повному обсязi.

Строк дiї цього Договору закiнчується в момент вивезення Страхувальником або уповноваженою ним особою перелiчених в цьому Договорi пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, за межi митної територiї України.

VII. Порядок змiни i припинення дiї Договору

Сторони, що уклали цей Договiр, можуть його змiнити чи припинити його дiю за письмовим погодженням, якщо це не завдасть збиткiв жоднiй iз Сторiн, третiм особам чи митним органам України.

VIII. Обов'язки сторiн

Страховик зобов'язується перерахувати страхову суму на розрахунковий рахунок митного органу України (митницi вiдправлення пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом) у день одержання повiдомлення митного органу про настання страхового випадку, незалежно вiд наявностi розбiжностей чи спору мiж суб'єктами страхування.

Страхувальник зобов'язується сплатити передбачену цим Договором страхову премiю в повному обсязi, та не вчиняти на весь термiн дiї Договору навмисних дiй чи бездiяльностi, спрямованих на настання страхового випадку.

IX. Порядок вирiшення спорiв

Розбiжностi сторiн цього Договору розглядаються шляхом переговорiв, а при недосягненнi згоди - згiдно з чинним законодавством України.

При недосягненнi згоди будь-який спiр, що виникає за цим Договором чи в зв'язку з ним, пiдлягає передачi на розгляд та остаточне вирiшення в арбiтражний суд за мiсцем реєстрацiї страховика (при виникненнi спору з резидентом), або в Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при Торговельно-промисловiй палатi України (при виникненнi спору з нерезидентом).

X. Форс-мажорнi обставини

У разi порушення Страхувальником умов Договору внаслiдок дiї форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), коли порушення ним зобов'язання про доставлення товарiв у митницю призначення вiдбулося не з його вини, заява Страховика про вiдстрочення чи вiдмову сплати страхового вiдшкодування митним органам України внаслiдок дiї форс-мажорних обставин приймається до розгляду митними органами за умови, що такi обставини пiдтверджуються митним органом, в зонi дiяльностi якого вони виникли.

XI. Iншi умови Договору

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

XII. Адреси, банкiвськi реквiзити i пiдписи сторiн

Страховик
_________________
_________________
_________________

Страхувальник
____________________
____________________
____________________

_________(_______)

_____________(______)

М.П.

М.П.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.