ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.01.97 р. N 11/6-841

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про врегулювання деяких питань застосування фiнансових гарантiй у виглядi грошової застави при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв, а також механiзму повернення заставних сум

     На виконання наказу Держмитслужби N 35 вiд 29.01.97 р., щодо порядку практичного використання пунктiв роздiлу III "Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв", затвердженої наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б, роз'яснюємо:

I. Розд. III Iнструкцiї

     Фiнансовi гарантiї у виглядi грошової застави вносяться в уповноваженому банку на депозитний рахунок митницi вiдправлення:

     резидентами - в нацiональнiй валютi України безготiвково до перетину, або на момент фактичного перетину митного кордону товарами пiд час ввезення їх в Україну. При остаточному визначеннi заставної суми доплату дозволяється проводити в нацiональнiй валютi готiвкою;

     нерезидентами - в iноземнiй валютi першої групи класифiкатора валют Нацiонального банку України або в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом встановленим НБУ на дату надання фiнансової гарантiї, як безготiвково, так i готiвкою. При остаточному визначеннi заставної суми доплату готiвкою дозволяється проводити, як в нацiональнiй валютi України, так i в iноземнiй валютi.

     Грошова застава готiвкою в iноземнiй валютi першої групи класифiкатора валют Нацiонального банку України може вноситись власником товару або уповноваженою ним особою до каси митницi чи уповноваженого банку, в якому вiдкритi рахунки митницi, на момент фактичного перетину товарами митного кордону України.

     При змiнi курсу валюти на момент митного оформлення товарiв, необхiдно провести перерахунок i донарахування, у разi потреби, заставної суми.

     П.1.г). У платiжному документi на перерахування грошової застави у графi "Призначення платежу" повинно бути зазначено "На забезпечення покриття передбачених платежiв за транзитнi товари (зазначити яких саме, в якiй кiлькостi або вiдповiдно до специфiкацiї) у разi недоставлення вантажу". В тому разi, коли кошти вносяться на депозитний рахунок митницi не власником товару, а уповноваженою ним особою, в платiжному дорученнi необхiдно зазначити, в iнтересах якої особи вноситься грошова застава.

     П.3. Крiм виконання вимог цього пункту iнспектор митницi вiдправлення, закiнчивши митне оформлення, повинен заповнити графи Журналу реєстрацiї транзиту пiдакцизних товарiв (форма Журналу наводиться у додатку N 3);

     П.4. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi вiдправлення залишає у справах митницi разом з оригiналом аркуша N 1 ВМД типу "Транзит" копiю платiжного доручення банку, рахунок-фактуру, товаро-транспортнi накладнi на оформленi транзитнi пiдакцизнi товари. Всi цi документи реєструються пiд одним номером в окремому журналi для реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв.

     П.5. Iнформацiя про направлення пiдакцизних транзитних товарiв пiд митним контролем в митницю призначення реєструється у Журналi реєстрацiї транзиту пiдакцизних товарiв, i в той же день надсилається в митницю призначення вантажу в першочерговому прiоритетному порядку (форма електронного повiдомлення у Додатку N 5).

     П.6. Якщо у визначений термiн вантаж вийшов за межi митної територiї України, то сума застави повертається з депозитного рахунку митницi вiдправлення за письмовою заявою перевiзника (додаток N 1), до якої додається оформлений митницею призначення аркуш N 5 ВМД типу "Транзит".

     У разi потреби за заявою перевiзника (додаток N 2), до якої додається аркуш N 5 ВМД, кошти залишаються на рахунку митницi вiдправлення як попередня оплата для наступних розрахункiв.

     Термiн дiї грошової застави - 1 рiк з дня зарахування її на рахунок митної установи. У разi потреби термiн дiї може бути продовжений на пiдставi заяви перевiзника.

     На кожну змiну заставної суми, яка на бажання перевiзника буде зарахована в рахунок наступних платежiв, необхiдно проводити додаткове оформлення заяви згiдно з Додатком N 2.

     П.7. Якщо у визначений термiн вантаж не надiйшов до митницi призначення, ця митниця в той же день надсилає до митницi вiдправлення повiдомлення про це каналами електронного зв'язку (форма електронного повiдомлення наводиться у Додатку N 6).

     Факт ненадходження вантажу фiксується складанням акта вiдповiдної форми у трьох примiрниках (додаток N 8). Акт пiдтверджують пiдписами члени мiжвiдомчої комiсiї (згiдно розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.96 р. N 760-р, при затвердженнi положення "Про мiжвiдомчi комiсiї по контролю за транзитними пiдакцизними товарами" мiжвiдомчим наказом), начальника митного поста, начальника вантажного вiддiлу.

     Перший примiрник цього акта з вiдповiдним супровiдним листом надсилається до митницi вiдправлення.

     Згiдно з пп. 3, 5 Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 р. N 700, надання грошової застави запроваджується як запобiжний захiд, метою якого є дотримання перевiзниками умов транзиту, визначених українським законодавством, а також забезпечення внесення передбачених законодавством обов'язкових платежiв у разi недоставлення транзитних товарiв у митницю призначення. В усiх випадках при недоставленнi товарiв у митницю призначення в установленi термiни i пiдтвердженнi нею цього факту актом вiдповiдної форми (додаток N 8), товари вважаються вiльно використаними на митнiй територiї України, тобто такими, щодо яких законодавством установленi обов'язковi платежi. В цьому разi митниця вiдправлення перераховує заставну суму в розмiрi умовно нарахованих обов'язкових платежiв на рахунок Держмитслужби України, для подальшого перерахування до бюджету вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї, у визначенi термiни.

     Клопотання про повернення грошової застави порушується перевiзником перед центральним апаратом Держмитслужби за заявою та вiдповiдними документами, що пiдтверджують виникнення обставин непереборної сили, якi були причинами невивезення товарiв у встановленi термiни. Держмитслужба розглядає подане клопотання та протягом 30 днiв приймає рiшення по ньому згiдно з обставинами справи. При розглядi клопотання перевiзник повинен подавати всi документи, якi пояснюють причини недоставлення товарiв.

     П.11. Iнспектор митницi призначення при завершеннi митного оформлення проставляє на аркушах N 2, 3, 4, 5 ВМД типу "Транзит" вiдбиток своєї особистої номерної печатки, поряд iз штампом "Пiд митним контролем".

     П.12. При вивезеннi транзитного вантажу за межi митної територiї України митниця призначення повинна у першочерговому i прiоритетному порядку надiслати до митницi вiдправлення:

     1. у той же день каналами електронного зв'язку повiдомлення (форма електронного повiдомлення наведена у додатку N 7);

     2. не пiзнiше наступного дня, разом iз супровiдним листом, пiдписаним начальником митницi чи особою, яка його замiщує, такi документи:

     - оригiнали аркушiв N 2, 4 ВМД типу "Транзит", повнiстю оформлених у митному вiдношеннi;

     - копiї товаро-транспортних накладних на вантаж, засвiдчених митницею;

     - випис iнформацiї граф Журналу реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв прикордонного пункту пропуску (гр.1-14), користуючись каналами служби фельд'єгерського зв'язку.

     Зазначенi документи є пiдставою для повернення грошової застави. П.13. Грошова застава протягом 5 календарних дiб з дати вивезення товарiв за межi митної територiї України, повертається перевiзнику митницею вiдправлення за його письмовою заявою з доданням оригiналу аркушу N 5 ВМД ( примiрник ВМД видається перевiзнику митницею призначення), i за наявностi в митницi вiдправлення таких документiв:

     1. оригiналу аркуша N 2 ВМД типу "Транзит", повнiстю оформленого у митному вiдношеннi, з вiдбитком номерної печатки iнспектора, який завершив митне оформлення пiдакцизного вантажу на випуск його за межi митної територiї України;

     2. рахунку-фактури i копiй товаро-транспортних накладних, засвiдчених митницею призначення.

     Кошти повертаються, за рахунок банку, тiльки у вiдповiдностi з реквiзитами платiжного документу, яким було здiйснене перерахування грошової застави:

     резидентам - в нацiональнiй валютi України безготiвково в розмiрi перерахованої заставної суми;

     нерезидентам - в iноземнiй валютi першої групи класифiкатора валют Нацiонального банку України за офiцiйним курсом НБУ на дату надання фiнансової гарантiї або в нацiональнiй валютi по курсу.

     I.I. Порядок розподiлу, перемiщення, зберiгання примiрникiв ВМД у митних установах при транзитному перемiщеннi пiдакцизних товарiв для контролю за наданням та поверненням заставодавцю його гарантiй у видi грошової застави

     1. При митному оформленнi пiдакцизних товарiв на митницi вiдправлення:

     а) основний аркуш N 1 ВМД (примiрник для митницi) разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення, зберiгається в митному пiдроздiлi, який здiйснює контроль за доставленням вантажiв;

     б) оформленi аркушi N 2, 3, 4, 5 ВМД направляються разом iз супровiдними документами на вантаж до митницi призначення;

     в) додатковий аркуш N 6 ВМД залишається у декларанта. При цьому аркуш N 6 повинен бути копiєю аркуша N 5 ВМД.

     2. Пiсля закiнчення митного оформлення у митницi призначення вилученi аркушi розподiляються таким чином:

     а) аркуш N 3 ВМД залишається у справах митницi призначення;

     б) аркушi N 2, 4 ВМД з вiдмiтками митницi призначення разом iз супровiдним листом та документами, зазначеними у п.12 Роз'яснення, за пiдписом начальника митницi чи уповноваженої ним на те посадової особи, не пiзнiше наступного дня пiсля перетину вантажем митного кордону України направляються каналами фельд'єгерського зв'язку до митницi вiдправлення;

     в) аркуш N 5 ВМД видається на руки перевiзнику.

     3. Розподiл аркушiв N 4, 2 ВМД на митницi вiдправлення:

     а) аркуш N 4 ВМД передається пiдроздiлу, який здiйснює контроль за доставкою вантажiв;

     б) аркуш N 2 ВМД передається пiдроздiлу, який здiйснює контроль за митними доходами та платежами. На цьому аркушi ВМД проставляються вiдмiтки про повернення заставодавцю наданої ним грошової застави або про залучення цих коштiв для, подальшого використання у видi грошової застави.

     II. По пунктам додатку N 2 до Iнструкцiї:

     Графа 12 "Митна вартiсть товару"

     При визначеннi митної вартостi товарiв, що ввозяться на територiю України з метою транзиту, необхiдно керуватися ст.16 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     Графа "В"

     Загальна сума грошової застави зазначається окремо у рядку "Всього" гр.47 в наступнiй формi :

     Сума грошової застави становить ***** грн.

     Графа "С"

     Штамп "Сплачено" у гр. "С" транзитної ВМД проставляється iнспектором вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi вiдправлення у разi невиконання заставодавцем умов транзиту пiдакцизних товарiв та свiдчить про перерахування грошової застави до Держбюджету.

     При поверненнi грошової застави власнику товарiв або уповноваженiй ним особi в гр. "С" ВМД iнспектором вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi вiдправлення проставляється штамп "ПОВЕРНУТО" iз зазначенням реквiзитiв фiнансового документа, який свiдчить про повернення грошової застави власнику вантажу або уповноваженiй ним особi.

     Графа "Д"

     Якщо перевiзником дотриманi всi умови транзиту, iнспектором митницi вiдправлення при завершеннi митного оформлення пiдакцизних товарiв у гр. "Д" робиться запис: "Гарантiї виконано. ВМД видається перевiзнику для виплати грошової застави", який завiряється особистою номерною печаткою iнспектора, що проводив митне оформлення.

     III. Стосовно порядку перемiщення товарiв громадянами через митний кордон України.

     Пропуск товарiв фiзичних осiб, якi здiйснюють транзитне перевезення пiдакцизних товарiв через митну територiю України, дозволяється лише за умови укладання власником таких товарiв або уповноваженою ним особою угоди з українським експедитором, що має вiдповiдну лiцензiю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України на здiйснення транспортно-експедицiйного обслуговування. На нього будуть покладенi обов'язки, передбаченi статтею 109 Митного кодексу України, та функцiї заставодавця згiдно зi спiльним наказом Держмитслужби, Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б.

В.о.Голови Служби О.Єгоров

 

Додаток N 1

 

Начальнику ______________митницi
 

З А Я В А

Я,  
(перевiзник, гарант, повна назва, юридична адреса, (код ДРЗОУ,
 
N i дата реєстрацiї Нацiональним банком України, якщо резидент)
 
України)
прошу повернути менi суму грошової застави у сумi  
 
(вказати суму грошової застави прописом)

згiдно графи "В" ВМД N____ вiд_______19__р. на пiдставi виконання вимог п.13 спiльного наказу ДМСУ N 342/82/244/154-Б вiд 25 липня 1996р., який розроблено на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700.

на  
(реквiзити заставодавця)
 
При цьому надаю до заяви:

1. Оригiнал аркуша N 5 ВМД типу "Транзит" з вiдмiтками митницi призначення.

Заставодавець  
(посада, Ф.I. та
 
по батьковi)
___________
(пiдпис)

м.п.

 

Додаток N 2

 

Начальнику ______________митницi
 

З А Я В А

Я,  
(перевiзник, гарант, повна назва, юридична адреса, (код ДРЗОУ,
 
N i дата реєстрацiї Нацiональним банком України, якщо резидент)
 
України)
прошу залишити суму грошової застави у сумi  
 
(вказати суму грошової застави прописом)

як попередню оплату для наступних розрахункiв, на пiдставi виконання вимог спiльного наказу ДМСУ N 342/82/244/154-Б вiд 25 липня 1996р., який розроблено на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700.

на  
(реквiзити розрахункового рахунку на якому залишається грошова
 
застава)
 
(юридична адреса митної установи)
При цьому надаю до заяви:

1. Оригiнал аркуша N 5 ВМД типу "Транзит" з вiдмiтками митницi призначення.

Заставодавець  
(посада, Ф.I. та
 
по батьковi)
___________
(пiдпис)

м.п.

 

Додаток N 3

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ПIДАКЦИЗНИХ ВАНТАЖIВ ПРИКОРДОННОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ______________________________ (ВВЕЗЕННЯ)

N
n/n
Дата,
час
реєстрацiї
N
а/м,
вагону,
ону
назва
судна
Пере- вiзник
(назва,
адреса)
Вiдправ- ник
(назва,
адреса)
Отри- мувач
(назва,
адреса)
Реквiзити
контрольних
документiв
(NВМД,
чи
iнших)
Характе- ристика
товару
(код ТН
ЗЕД,
найме- нування,
кiлькiсть,
вага
тощо)
Митна
вартiсть
товару
(гр.)
Сума
грошової
застави
(гр.)
Дата
вiдправ- лення
повiдом- лення
вихiднiй
митницi,
про
направ- лення
транзит- ного
вантажу
Дата про надход- ження вантажу до митницi призна- чення та N ел. повiдом- лення про це митницею
призна- чення
N особистої печатки посадової особи яка надала митне забезпе- чення, її особистий пiдпис Примiтки
**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

     ** у цiй графi ставлять пiдписи члени мiжвiдомчої комiсiї, згiдно розпорядження КМ України N 760-р вiд 30.11.96 р., при затвердженнi положення "Про мiжвiдомчi комiсiї по контролю за транзитними пiдакцизними товарами", мiжвiдомчим наказом.

 

Додаток N 4

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ПIДАКЦИЗНИХ ВАНТАЖIВ ПРИКОРДОННОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ______________________________ (ВИВЕЗЕННЯ)

N
n/n
Дата,
час
реєстрацiї
N
а/м
вагону,
назва
судна
Пере- вiзник
(назва,
адреса)
Вiдправ- ник
(назва,
адреса)
Отри- мувач
(назва,
адреса)
Реквiзити
контрольних
документiв
(NВМД,
чи
iнших)
Характе- ристика
товару
(код ТН
ЗЕД,
наймену- вання,
кiлькiсть,
вага
тощо)
Митна
вартiсть
товару
(гр.)
Сума
грошової
застави
(гр.)
Дата, N
ел.
повiдом- лення
направ- леного до
вхiднiй
митницi,
про
надход- ження чи
ненадход- ження
транзитного
вантажу
Дата, час
надходження
вантажу до
митницi
призначення,
N та час
направлення
супровод- жуючого листа
до митницi
вiдправлення
N особистої печатки посадової особи яка оформила випуск товару за межи митної територiї України, її особистий пiдпис Примiтки
**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

     ** у цiй графi ставлять пiдписи члени мiжвiдомчої комiсiї, згiдно розпорядження КМ України N 760-р вiд 30.11.96 р., при затвердженнi положення "Про мiжвiдомчi комiсiї по контролю за транзитними пiдакцизними товарами", мiжвiдомчим наказом.

 

Додаток N 5

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
____________________________митниця
Вих. N ________ЕП
вiд ________19__ р.
 

Кордон iз ___________________________

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ
ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

вiд____________19___р. за N_______

 

направлених з пункту пропуску   ,   митницi,
до пункту пропуску   ,   митницi.
1.Дата, час прибуття для оформлення в митницi призначення
 
2.N автомобiля/причепу (вагону) або назва судна
 
3.Перевiзник (найменування, адреса, країна)
 
4.Вiдправник (найменування, адреса, країна)
 
5.Отримувач (найменування, адреса, країна)
 
6.Товари, що надiйшли:
найменування (прописом)  
кiлькiсть (у фiзич.один.)  
митна вартiсть (згiдно гр. 22 ВМД)  
тощо:  
7.Перелiк товаросупровiдних документiв (накладнi, рахунки-фактури,
сертифiкати та iнше)  
 
 
8.Контрольний документ (ВМД чи iнше, його N)  
 
9.Виявленi порушення чи невiдповiдностi, вжитi заходи  
 
10.Номер особистої печатки iнспектора, який зробив митне оформлення  
 
11.Дата, час вiдправлення з митного кордону України  
 
12.Строк доставлення до митницi призначення  
13.Примiтки  

Начальник митницi ___________________________

 

Додаток N 6

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
____________________________митниця
Вих. N ________ЕП
вiд ________19__ р.
 

Кордон iз ___________________________

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО НЕНАДХОДЖЕННЯ
ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

вiд____________19___р. за N_______

 

направлених з пункту пропуску   ,   митницi,
до пункту пропуску   ,   митницi.
1.Дата, час очiкуваного прибуття для оформлення в митницю призначення
 
2.N автомобiля/причепу (вагону) або назва судна
 
3.Перевiзник (найменування, адреса, країна)
 
4.Вiдправник (найменування, адреса, країна)
 
5.Отримувач (найменування, адреса, країна)
 
6.Товари, що не надiйшли:
найменування (прописом)  
кiлькiсть (у фiзич.один.)  
митна вартiсть (згiдно гр. 22 ВМД)  
тощо:  
7.Перелiк товаросупровiдних документiв (накладнi, рахунки-фактури,
сертифiкати та iнше)  
 
 
8.Контрольний документ (ВМД чи iнше, його N)  
 
9.Вжитi заходи  
 
10.Примiтки  

Начальник митницi ___________________________

 

Додаток N 7

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
____________________________митниця
Вих. N ________ЕП
вiд ________19__ р.
 

Кордон iз ___________________________

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ
ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

вiд____________19___р. за N_______

 

направлених з пункту пропуску   ,   митницi,
до пункту пропуску   ,   митницi.
1.Дата, час прибуття для оформлення в митницi призначення
 
2.N автомобiля/причепу (вагону) або назва судна
 
3.Перевiзник (найменування, адреса, країна)
 
4.Вiдправник (найменування, адреса, країна)
 
5.Отримувач (найменування, адреса, країна)
 
6.Товари, що надiйшли:
найменування (прописом)  
кiлькiсть (у фiзич.один.)  
митна вартiсть (згiдно гр. 22 ВМД)  
тощо:  
7.Перелiк товаросупровiдних документiв (накладнi, рахунки-фактури,
сертифiкати та iнше)  
 
 
8.Контрольний документ (ВМД чи iнше, його N)  
 
9.Виявленi порушення чи невiдповiдностi, вжитi заходи чи причини
затримки вантажу  
 
10.Номер особистої печатки iнспектора, який завершив митне оформлення  
 
11.Дата, час перетину митного кордону України  
 
12.Примiтки  

Начальник митницi ___________________________

 

Додаток N 8

 

"Затверджую"
Начальник_________________ митницi
"___ " ___________________19___р.
______________________________
(Ф.I. по батьковi, пiдпис)
М.П.
А К Т N____

ПРО НЕНАДХОДЖЕННЯ ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ

 

вiд ________________19__ р. до кордону iз______________________
направлених з пункту пропуску   ,   митницi,
до пункту пропуску   ,   митницi,
1.дата, час визначеного прибуття для оформлення в митницю призначення
 
2.N автомобiля/причепу (вагону) або назва судна
 
3.перевiзник (найменування, адреса, країна)
 
4.вiдправник (найменування, адреса, країна)
 
5.отримувач (найменування, адреса, країна)
 
6.товари, що надiйшли:
найменування (прописом)  
кiлькiсть (у фiзич.один.)  
митна вартiсть (згiдно гр. 22 ВМД)  
тощо:  
7.згiдно контрольних документiв на вантаж , якi повиннi слiдувати з ним
 
 
8.номер особистої печатки iнспектора, який надав митне забезпечення
 
9.рiзне  
 
Ми, нижче перелiченi посадовi особи:  
 
 
 
 

склали даний акт(у трьох примiрниках) про те, що транзитний вантаж iз пiдакцизними товарами, вiдповiдний вищевикладеним характеристикам (електронне повiдомлення про нього N__, додається), не прибув до мiсця призначення у термiни визначенi законодавством України, не перетинав державного кордону України у цьому пункту пропуску, що ми i пiдтверджуємо.

Начальник митного поста  
Начальник вантажного вiддiлу  
**  
 
 

** пiдписи членiв мiжвiдомчої комiсiї, згiдно розпорядження КМ України вiд 30.11.96 р. N 760-р., при затвердженнi положення "Про мiжвiдомчi комiсiї по контролю за транзитними пiдакцизними товарами", мiжвiдомчим наказом.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.