ЗАКОН УКРАЇНИ

Про фiнансовий лiзинг

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 сiчня 1999 року N 394-XIV,
вiд 11 грудня 2003 року
N 1381-IV
(Законом України вiд 11 грудня 2003 року N 1381-IV
цей Закон викладено в новiй редакцiї)

     Цей Закон визначає загальнi правовi та економiчнi засади фiнансового лiзингу.

     Стаття 1. Визначення фiнансового лiзингу

     1. Фiнансовий лiзинг (далi - лiзинг) - це вид цивiльно-правових вiдносин, що виникають iз договору фiнансового лiзингу.

     2. За договором фiнансового лiзингу (далi - договiр лiзингу) лiзингодавець зобов'язується набути у власнiсть рiч у продавця (постачальника) вiдповiдно до встановлених лiзингоодержувачем специфiкацiй та умов i передати її у користування лiзингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лiзинговi платежi).

     Стаття 2. Законодавство про фiнансовий лiзинг

     1. Вiдносини, що виникають у зв'язку з договором фiнансового лiзингу, регулюються положеннями Цивiльного кодексу України про лiзинг, найм (оренду), купiвлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються цим Законом.

     2. Вiдносини, що виникають у разi набуття права господарського вiдання на предмет договору лiзингу, регулюються за правилами, встановленими для регулювання вiдносин, що виникають у разi набуття права власностi на предмет договору лiзингу, крiм права розпорядження предметом лiзингу.

     Стаття 3. Предмет лiзингу

     1. Предметом договору лiзингу (далi - предмет лiзингу) може бути неспоживна рiч, визначена iндивiдуальними ознаками та вiднесена вiдповiдно до законодавства до основних фондiв.

     2. Не можуть бути предметом лiзингу земельнi дiлянки та iншi природнi об'єкти, єдинi майновi комплекси пiдприємств та їх вiдокремленi структурнi пiдроздiли (фiлiї, цехи, дiльницi).

     3. Майно, що перебуває в державнiй або комунальнiй власностi та щодо якого вiдсутня заборона передачi в користування та/або володiння, може бути передано в лiзинг у порядку, встановленому цим Законом.

     Стаття 4. Суб'єкти лiзингу

     Суб'єктами лiзингу можуть бути:

     лiзингодавець - юридична особа, яка передає право володiння та користування предметом лiзингу лiзингоодержувачу;

     лiзингоодержувач - фiзична або юридична особа, яка отримує право володiння та користування предметом лiзингу вiд лiзингодавця;

     продавець (постачальник) - фiзична або юридична особа, в якої лiзингодавець набуває рiч, що в наступному буде передана як предмет лiзингу лiзингоодержувачу;

     iншi юридичнi або фiзичнi особи, якi є сторонами багатостороннього договору лiзингу.

     Стаття 5. Сублiзинг

     1. Сублiзинг - це вид пiднайму предмета лiзингу, у вiдповiдностi з яким лiзингоодержувач за договором лiзингу передає третiм особам (лiзингоодержувачам за договором сублiзингу) у користування за плату на погоджений строк вiдповiдно до умов договору сублiзингу предмет лiзингу, отриманий ранiше вiд лiзингодавця за договором лiзингу.

     У разi передачi предмета лiзингу в сублiзинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лiзингоодержувача за договором сублiзингу.

     2. У разi передачi предмета лiзингу в сублiзинг обов'язковою умовою договору сублiзингу є згода лiзингодавця за договором лiзингу, що надається в письмовiй формi.

     3. До договору сублiзингу застосовуються положення про договiр лiзингу, якщо iнше не передбачено договором лiзингу.

     Стаття 6. Договiр лiзингу

     1. Договiр лiзингу має бути укладений у письмовiй формi.

     2. Iстотними умовами договору лiзингу є:

     предмет лiзингу;

     строк, на який лiзингоодержувачу надається право користування предметом лiзингу (строк лiзингу);

     розмiр лiзингових платежiв;

     iншi умови, щодо яких за заявою хоча б однiєї iз сторiн має бути досягнуто згоди.

     3. Строк лiзингу визначається сторонами договору лiзингу вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Стаття 7. Вiдмова вiд договору лiзингу

     1. Лiзингоодержувач має право вiдмовитися вiд договору лiзингу в односторонньому порядку, письмово повiдомивши про це лiзингодавця, у разi якщо прострочення передачi предмета лiзингу становить бiльше 30 днiв, за умови, що договором лiзингу не передбачено iншого строку.

     Лiзингоодержувач має право вимагати вiдшкодування збиткiв, у тому числi повернення платежiв, що були сплаченi лiзингодавцю до такої вiдмови.

     2. Лiзингодавець має право вiдмовитися вiд договору лiзингу та вимагати повернення предмета лiзингу вiд лiзингоодержувача у безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису нотарiуса, якщо лiзингоодержувач не сплатив лiзинговий платiж частково або у повному обсязi та прострочення сплати становить бiльше 30 днiв.

     Стягнення за виконавчим написом нотарiуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

     3. Вiдмова вiд договору лiзингу є вчиненою з моменту, коли iнша сторона довiдалася або могла довiдатися про таку вiдмову.

     Стаття 8. Право власностi на предмет лiзингу. Порядок розрахункiв у разi переходу права власностi до лiзингоодержувача

     1. У разi переходу права власностi на предмет лiзингу вiд лiзингодавця до iншої особи вiдповiднi права та обов'язки лiзингодавця за договором лiзингу переходять до нового власника предмета лiзингу.

     2. Якщо сторони договору лiзингу уклали договiр купiвлi-продажу предмета лiзингу, то право власностi на предмет лiзингу переходить до лiзингоодержувача в разi та з моменту сплати ним визначеної договором цiни, якщо договором не передбачене iнше.

     3. Предмет лiзингу не може бути конфiсковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими дiями або бездiяльнiстю лiзингоодержувача.

     Стаття 9. Захист прав лiзингоодержувача на предмет лiзингу

     1. Лiзингоодержувачу (сублiзингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лiзингу нарiвнi iз захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.

     2. Лiзингоодержувач (сублiзингоодержувач) має право вимагати, у тому числi й вiд лiзингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лiзингу.

     Стаття 10. Права та обов'язки лiзингодавця

     1. Лiзингодавець має право:

     1) iнвестувати на придбання предмета лiзингу як власнi, так i залученi та позичковi кошти;

     2) здiйснювати перевiрки дотримання лiзингоодержувачем умов користування предметом лiзингу та його утримання;

     3) вiдмовитися вiд договору лiзингу у випадках, передбачених договором лiзингу або законом;

     4) вимагати розiрвання договору та повернення предмета лiзингу у передбачених законом та договором випадках;

     5) стягувати з лiзингоодержувача прострочену заборгованiсть у безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису нотарiуса;

     6) вимагати вiд лiзингоодержувача вiдшкодування збиткiв вiдповiдно до закону та договору;

     7) вимагати повернення предмета лiзингу та виконання грошових зобов'язань за договором сублiзингу безпосередньо йому в разi невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань лiзингоодержувачем за договором лiзингу.

     2. Лiзингодавець зобов'язаний:

     1) у передбаченi договором строки надати лiзингоодержувачу предмет лiзингу у станi, що вiдповiдає його призначенню та умовам договору;

     2) попередити лiзингоодержувача про вiдомi йому особливi властивостi та недолiки предмета лiзингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лiзингоодержувача чи iнших осiб або призводити до пошкодження самого предмета лiзингу пiд час користування ним;

     3) вiдповiдно до умов договору своєчасно та у повному обсязi виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лiзингу;

     4) вiдшкодовувати лiзингоодержувачу витрати на полiпшення предмета лiзингу, на його утримання або усунення недолiкiв у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;

     5) прийняти предмет лiзингу в разi дострокового розiрвання договору лiзингу або в разi закiнчення строку користування предметом лiзингу.

     3. Лiзингодавець може мати iншi права та обов'язки вiдповiдно до умов договору лiзингу, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 11. Права та обов'язки лiзингоодержувача

     1. Лiзингоодержувач має право:

     1) обирати предмет лiзингу та продавця або встановити специфiкацiю предмета лiзингу i доручити вибiр лiзингодавцю;

     2) вiдмовитися вiд прийняття предмета лiзингу, який не вiдповiдає його призначенню та/або умовам договору, специфiкацiям;

     3) вимагати розiрвання договору лiзингу або вiдмовитися вiд нього у передбачених законом та договором лiзингу випадках;

     4) вимагати вiд лiзингодавця вiдшкодування збиткiв, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лiзингу.

     2. Лiзингоодержувач зобов'язаний:

     1) прийняти предмет лiзингу та користуватися ним вiдповiдно до його призначення та умов договору;

     2) вiдповiдно до умов договору своєчасно та у повному обсязi виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лiзингу, пiдтримувати його у справному станi;

     3) своєчасно сплачувати лiзинговi платежi;

     4) надавати лiзингодавцевi доступ до предмета лiзингу i забезпечувати можливiсть здiйснення перевiрки умов його використання та утримання;

     5) письмово повiдомляти лiзингодавця, а в гарантiйний строк i продавця предмета, про всi випадки виявлення несправностей предмета лiзингу, його поломок або збоїв у роботi;

     6) письмово повiдомляти про порушення строкiв проведення або непроведення поточного чи сезонного технiчного обслуговування та про будь-якi iншi обставини, що можуть негативно позначитися на станi предмета лiзингу, - негайно, але у будь-якому разi не пiзнiше другого робочого дня пiсля дня настання вищезазначених подiй чи фактiв, якщо iнше не встановлено договором;

     7) у разi закiнчення строку лiзингу, а також у разi дострокового розiрвання договору лiзингу та в iнших випадках дострокового повернення предмета лiзингу - повернути предмет лiзингу у станi, в якому його було прийнято у володiння, з урахуванням нормального зносу, або у станi, обумовленому договором.

     3. Умови ремонту i технiчного обслуговування предмета лiзингу можуть визначатися окремим договором.

     4. Лiзингоодержувач може мати iншi права та обов'язки вiдповiдно до умов договору лiзингу, цього Закону та нормативно-правових актiв.

     Стаття 12. Реєстрацiя предмета лiзингу

     Предмет лiзингу пiдлягає реєстрацiї у випадках i в порядку, передбачених законом.

     Стаття 13. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лiзингу та його страхування

     1. З моменту передачi предмета лiзингу у володiння лiзингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лiзингу переходить до лiзингоодержувача, якщо iнше не встановлено договором.

     2. Предмет лiзингу та/або пов'язанi iз виконанням лiзингових договорiв ризики пiдлягають страхуванню, у разi якщо їх обов'язковiсть встановлена законом або договором.

     Витрати на страхування за договором лiзингу несе лiзингоодержувач, якщо iнше не встановлено договором.

     Стаття 14. Утримання предмета лiзингу

     1. Лiзингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лiзингу в його користуваннi повинен пiдтримувати його у справному станi.

     2. Лiзингоодержувач протягом строку лiзингу несе витрати на утримання предмета лiзингу, пов'язанi з його експлуатацiєю, технiчним обслуговуванням, ремонтом, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     Стаття 15. Правовi наслiдки полiпшення лiзингоодержувачем предмета лiзингу

     1. Лiзингоодержувач має право полiпшити рiч, яка є предметом договору лiзингу, лише за згодою лiзингодавця.

     2. Якщо полiпшення предмета лiзингу здiйснене без дозволу лiзингодавця, лiзингоодержувач має право вилучити здiйсненi ним полiпшення за умови, що такi полiпшення можуть бути вiддiленi вiд предмета лiзингу без шкоди для нього.

     3. Якщо полiпшення речi зроблено за згодою лiзингодавця, лiзингоодержувач має право на вiдшкодування вартостi необхiдних витрат або на зарахування їх вартостi у рахунок лiзингових платежiв.

     Стаття 16. Лiзинговi платежi

     1. Сплата лiзингових платежiв здiйснюється в порядку, встановленому договором.

     2. Лiзинговi платежi можуть включати:

     а) суму, яка вiдшкодовує частину вартостi предмета лiзингу;

     б) платiж як винагороду лiзингодавцю за отримане у лiзинг майно;

     в) компенсацiю вiдсоткiв за кредитом;

     г) iншi витрати лiзингодавця, що безпосередньо пов'язанi з виконанням договору лiзингу.

     Стаття 17. Вирiшення спорiв

     1. Спори, що виникають при укладаннi та виконаннi лiзингових договорiв, вирiшуються вiдповiдно до закону.

     2. Спори, що виникають iз договорiв мiжнародного лiзингу, вирiшуються з урахуванням визначених такими договорами умов розгляду та вирiшення спорiв.

     Стаття 18. Амортизацiйнi вiдрахування

     1. Амортизацiйнi вiдрахування на предмет лiзингу обчислюються вiдповiдно до законодавства.

     2. Договором лiзингу вiдповiдно до законодавства може передбачатися прискорена амортизацiя предмета лiзингу.

     Стаття 19. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати до Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв у зв'язку з прийняттям цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, а також приведення їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
16 грудня 1997 року
N 723/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.