ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.04.98 11/1-3689

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо оподаткування
операцiй з давальницькою
сировиною

     На запити митних установ надаємо iнформацiю щодо встановленого законодавством України порядку сплати мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.

     1. Вiдповiдно до пунктiв 2-4 статтi 2 Закону України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" при ввезеннi на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника ввiзне мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр (на пiдакцизнi товари) сплачуються шляхом видачi простого векселя авiзованого державною податковою адмiнiстрацiєю, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної митної декларацiї.

     Вексель погашається у разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi.

     Вексель погашається також у разi часткового вивезення готової продукцiї, якщо український виконавець документально пiдтверджує оплату ввiзного мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору ( на пiдакцизнi товари) на частину сировини не вивезеної з України готової продукцiї.

     Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника i вивозиться з митної територiї України не обкладається вивiзним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором.

     При невивезеннi готової продукцiї стягується пеня за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка митної вартостi давальницької сировини, але не бiльше контрактної вартостi невивезеної готової продукцiї.

     Митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.

     2. Вiдповiдно до статтi 3 Закону України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" реалiзацiя готової продукцiї на територiї України, виготовленої з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником проводиться на загальних пiдставах з сплатою ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митного збору запроваджених щодо аналогiчних iмпортних товарiв.

     Митнi збори сплачуються на загальних пiдставах

     3. Вiдповiдно до пункту 13 статтi 5 Закону України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" встановлено, що за частину давальницької сировини або готової продукцiї, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивiзне (експортне) мито, податки та збори, що справляються при бартерних (товарообмiнних) операцiях.

     4. Вiдповiдно з статтею 4 Закону України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" при вивезеннi готової продукцiї виготовленої з давальницької сировини закупленої на територiї України iноземним замовником за iноземну валюту митнi платежi (вивiзне (експортне) мито, податок на додану вартiсть, акцизний збiр) не нараховуються, крiм митних зборiв.

     5. Вiдповiдно до статтi 5 Закону України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" при вивезеннi давальницької сировини українського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї:

     5.1. сировина, що не обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором вивозиться пiд письмове зобов'язання, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.

     До 1 сiчня 1999 року готова продукцiя ввозиться без нарахування податку на додану вартiсть, якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 01 жовтня 1997 року.

     Готова продукцiя, що ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до набрання чинностi Закону України вiд 17.07.97 р. N 468/97-ВР ( з 07 жовтня 1997 року) звiльняється вiд сплати ввiзного мита та режиму лiцензування i квотування.

     5.2. сировина, що обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором вивозиться з наданням простого векселя термiном на 90 календарних днiв, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.

     У разi ввезення готової продукцiї вексель погашається.

     У разi не ввезення готової продукцiї (валютної виручки) український замовник зобов'язаний сплатити вексель.

     6. Звертаємо Вашу увагу, що подовження термiну (бiльше нiж 90 календарних днiв) здiйснення операцiй з давальницькою сировиною вiдноситься до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України. У разi вiдсутностi такого рiшення Уряду митне оподаткування таких вантажiв здiйснюється на загальних пiдставах.(лист Держмитслужби вiд 29.12.97 р. N 11/2-12440).

Голова Служби Л.Деркач

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.