ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.09.08 N 11/2-16/10489-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Повiдомляємо, що вiдповiдно до статтi 81 Митного кодексу України, декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних вiдомостей про товари i транспортнi засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Умови та порядок застосування форм декларування, перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а порядок заповнення митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Згiдно з пунктом 12 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, у разi коли партiя складається з товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), вiдомостi зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 i МД-5).

     Пунктом 3 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (далi - Iнструкцiя), визначено, що комплект бланкiв форми МД-2 використовується для заявлення вiдомостей про один товар.

     Комплект додаткових аркушiв форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланкiв форми МД-2, якщо у ВМД заявляються вiдомостi про партiю товарiв, до складу якої входять два i бiльше товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо).

     Вiдповiдно до роздiлiв 1 та 2 частини II Iнструкцiї, якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

     З огляду на вищенаведене, при декларуваннi iз застосуванням ВМД товарiв, якi пiдлягають оподаткуванню i мають рiзнi ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування (зокрема, фактурна i митна вартостi та торговельна марка), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 цiєї ВМД (як окремi товари).

     Начальникам регiональних митниць, митниць прошу забезпечити дотримання виконання вимог вищезазначених нормативно-правових актiв.

     Зазначений лист набуває чинностi з 01.10.2008 р.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.