МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

05.01.1998 р. N 07

 

Зареєстровано
у Мiнiстерствi юстицiї України
19 сiчня 1998 р. за N 24/2464

Про внесення змiн i доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi", а також з метою подальшого спрощення процедури облiку-реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) НАКАЗУЮ:

     1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", Указу Президента України вiд 07.01.94 N 659/94" такi змiни i доповнення:

     1.1. У пунктi 21 Iнструкцiї про порядок заповнення Iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток N 1 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 33-а) виключити абзац третiй, замiнивши його абзацами три i чотири такого змiсту:

     "Виробники товстолистового прокату (коди ТН ЗЕД 7208 32300, 7208 32510, 7208 32590, 7208 32910, 7208 32990, 7208 33910, 7208 39990, 7208 41000, 7208 42300, 7208 42510, 7208 42500, 7208 42910, 7208 42990, 7208 43910, 7208 43990) можуть вказувати у цьому реквiзитi додатково сукупнiсть конкретних дев'ятизначних кодiв ТН ЗЕД, що характеризують такий прокат з урахуванням хiмiчних, механiчних показникiв та геометричних параметрiв, i якi вiдрiзняються тiльки межею плинностi та геометричними розмiрами товстолистового прокату в межах однiєї цiни, i за допомогою яких можливо замiнити код ТН ЗЕД, вказаний у реквiзитi 3 Iнформацiйної картки.

     При цьому, протягом 10 днiв пiсля оформлення вантажної митної декларацiї, МЗЕЗторг має бути повiдомлений експортером про фактичний код експортованого товару, який вказаний у такiй декларацiї".

     1.2. У Порядку здiйснення реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України (додаток N 5 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а):

     абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змiсту:

     "Розглядає вiдповiднiсть кодiв ТН ЗЕД, зазначених у реквiзитi 17, цiновим показникам товару, зазначеного у реквiзитi 3 Iнформацiйної картки, та погоджує їх, розглядає iнформацiю виробникiв товстолистового прокату про фактичне здiйснення експорту товару, якщо у реквiзитi 17 Iнформацiйної картки ними робились вiдповiднi помiтки".

     Пункт 7 виключити. В зв'язку з цим пункти 8-14 вважати вiдповiдно пунктами 7-13.

     1.3. У пунктi 1 наказу виключити слова "Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92 "Про встановлення спецiального режиму експорту окремих товарiв".

    1.4. Додаток N 10 до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а викласти в новiй редакцiї, що додається.

     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.I.

в. о. мiнiстра А. ГОНЧАРУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.