МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

N 678 26.12.97 р.

 

Зареєстровано
у Мiнiстерствi юстицiї України
19 сiчня 1998 р. за N 23/2463

Про деякi заходи МЗЕЗторгу по запобiганню порушень нових антидемпiнгових розслiдувань щодо експорту з України металопрокату

     На виконання положень Угоди мiж Мiнiстерством торгiвлi США та урядом України про призупинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского з України (далi - Угода), у вiдповiдностi до абзацу 7 пункту 3 Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженого Указом Президента України вiд 7.11.94 р. N 659/94, а також у зв'язку з проведенням антидемпiнгових розслiдувань та вжиттям антидемпiнгових за ходiв у Канадi, Мексицi, Таїландi, Iндонезiї, Iндiї та з метою недопущення в подальшому проведення антидемпiнгових, антисубсидицiйних або спецiальних розслiдувань iншими державами щодо експорту з України металопрокату. НАКАЗУЮ:

     1. Установити, що:

     1.1. При укладеннi контрактiв на експорт з України прокату плоского iз залiза та нелегованої сталi, зазначеного у доповненнi, що вноситься до перелiку товарiв, експорт яких до США та до країн-членiв Європейського Союзу пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США) у 1997 роцi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1997 р. N 310, до них необхiдно включати роздiл "Застереження про реекспорт" iз зазначенням країн: США, Канада, Мексика, Таїланд, Iндонезiя, Iндiя, а також зобов'язання покупця, що такий роздiл буде ним Внесений до контрактiв про наступний перепродаж товару iншим покупцям. Рекомендована типова форма застереження мiститься у додатку N 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 р. N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi".

     1.2. При експортi з України товарiв, вказаних у п. I цього наказу, на них повинно бути нанесено товарний знак пiдприємства-виробника та маркування "made in Ukraine". При цьому у контрактах на експорт цих товарiв у роздiлi "Упаковка та маркування" повинно мiститися зобов'язання продавця про нанесення товарного знака пiдприємства виробника та маркування на товарi, що експортується.

     1.3. При поданнi документiв для здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на експорт з України товарiв, вказаних у пунктi 1 цього наказу, вiдповiдно до Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), до них повинен додаватись заявником (крiм пiдприємств виробникiв) сертифiкат про походження товару, виданий Торгово-Промисловою палатою України або контракт, згiдно з яким товар був придбаний експортером у виробника.

     При цьому у контрактах на експорт цих товарiв повинно бути внесено зобов'язання покупця про надання виробнику цього товару iнформацiї про наступний перепродаж кiнцевому споживачу товару по країнах призначення. Ця iнформацiя не пiзнiше десяти днiв вiд дати її отримання подається виробником товару до МЗЕЗторгу України.

     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В. I.

в. о. мiнiстра А. ГОНЧАРУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.