МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 12 лютого 2010 року N АД-227/2010/4403-41


Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт, матерiали та висновки про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та за результатами розгляду встановила таке:

     протягом дiї антидемпiнгових заходiв в Україну здiйснювалися поставки товару походженням з Росiйської Федерацiї за демпiнговими цiнами;

     протягом дiї антидемпiнгових заходiв заявниковi не наносилась шкода, а рiвень застосованих антидемпiнгових заходiв був достатнiм для її запобiгання;

     є достатньо доказiв того, що становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiює шкоду.

     Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями Закону, Комiсiя вирiшила:

     1. Продовжити дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї".

     2. Дiю антидемпiнгових заходiв продовжити термiном на п'ять рокiв.

     3. Пункт 1 рiшення Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 викласти в такiй редакцiї:

     Плити деревноволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi (густиною бiльш як 0,8 г/см3), не пiдданi механiчному обробленню та без облицювання, походженням з Росiйської Федерацiї.

     Плити деревноволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi класифiкуються згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), за кодом 4411 11 90 00.

     4. Доповнити рiшення Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 наступними пунктами:

     2.9. Iмпорт на митну територiю України товару, зазначено у пунктi 1 цього рiшення без сертифiката про походження та не можливостi визначення його походження здiйснюються зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита, встановленого за ставкою у розмiрi 31,58 %.

     2.10. Забезпечити справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного у п. 1 цього рiшення.

     5. Доручити:

     5.1. Мiнiстерству:

     забезпечити виконання процедурних дiй, пов'язаних iз завершенням перегляду антидемпiнгових заходiв вiдповiдно до вимог Закону;

     забезпечити публiкацiю повiдомлення про це рiшення в газетi "Урядовий кур'єр".

     5.2. МЗС нотифiкувати Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про прийняття цього рiшення.

     5.3. Держмитслужбi:

     видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     протягом перiоду застосування антидемпiнгових заходiв подавати щокварталу до Мiнiстерства митну статистику щодо обсягiв та вартостi iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 4411 11 90 00.

     6. Це рiшення набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.