МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про встановлення фактiв дискримiнацiйних та недружнiх дiй з боку Республiки Бiлорусь щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - виробникiв сталевих пруткiв та застосування адекватних заходiв у вiдповiдь

     Вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - Закон) та Порядку проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.1999 N 2120, Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 20.11.2020 розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України матерiали щодо встановлення фактiв дискримiнацiйних та недружнiх дiй з боку Республiки Бiлорусь щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - виробникiв сталевих пруткiв та застосування адекватних заходiв у вiдповiдь.

     За результатами розгляду вказаних матерiалiв було встановлено, що дiючими нормативно-правовими актами Республiки Бiлорусь передбачено застосування експортних заборон та/або обмежень при постачаннi вiдходiв та брухту чорних металiв, зокрема i на територiю України.

     Такi дiї Республiки Бiлорусь суперечать положенням Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17.12.1992 i Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011 (СНД) та вважаються дискримiнацiйними та недружнiми.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 29 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N 467/2020/4411-03 "Про встановлення фактiв дискримiнацiйних та недружнiх дiй з боку Республiки Бiлорусь щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - виробникiв сталевих пруткiв та застосування адекватних заходiв у вiдповiдь" (далi - Рiшення Комiсiї), вiдповiдно до якого вирiшила запровадити спецiальне мито щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь з наступним описом:

     прутки гарячекатанi, якi мають однаковий круглий суцiльний поперечний перерiз дiаметром до 40 мм (включно) за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної, корозiйностiйкої (нержавiючої) та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння, пруткiв гарячекатаних, виготовлених зi сталi марок C72D2 та C72D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами ex 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ex 7213 99 10 00, ex 7213 99 90 00, ex 7214 20 00 00, ex 7214 99 10 00, ex 7214 99 39 00, ex 7214 99 79 00, ex 7227 20 00 00, ex 7227 90 10 00, ex 7227 90 50 00, ex 7227 90 95 00, ex 7228 20 91 00, ex 7228 30 69 00.

     Позначка "ex" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що спецiальне мито застосовується виключно до товарiв, опис яких визначено в рiшеннi.

     Документальне пiдтвердження виготовлення пруткiв гарячекатаних зi сталi марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару.

     Розмiр ставки спецiального мита щодо iмпорту в Україну товару становить 16,08 % вiд митної вартостi. Спецiальне мито застосовується з моменту набрання чинностi Рiшенням Комiсiї i до встановлення факту припинення Республiкою Бiлорусь дискримiнацiйних та недружнiх дiй щодо України.

     Iмпорт на митну територiю України товару без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою спецiального мита у розмiрi, встановленому Рiшенням Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 7 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.