ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.06.98 р. N 10/1-1396- ЕП

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ
МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

Про запровадження режиму лiцензування iмпорту цукру сирцю тростинного На N11904/4-2 вiд 18.06.98

     Надсилаємо для керiвництва в роботi та забезпечення виконання постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.98 N892 "Про механiзм регулювання iмпортних поставок цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi", згiдно з якою запроваджується лiцензування iмпорту цукру-сирцю тростинного (код за ТН ЗЕД 17.01.11).

     Порядок випуску, облiку та погашення векселiв, якi видаються на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть у разi ввезення в 1998 роцi цукру-сирцю тростинного на умовах, визначених Указом Президента України вiд 21.04.98 N334, повинен бути аналогiчним порядку видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, але згаданi цiннi папери повиннi виписуватись на митний орган, який здiйснює митне оформлення.

В.о.Голови Служби О.ЄГОРОВ

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 червня 1998 р. N 892


Про механiзм регулювання iмпортних поставок цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 21 квiтня 1998 р. N 334 "Про порядок ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Запровадити режим лiцензування iмпорту цукру-сирцю тростинного (код ТН ЗЕД 17.01.11) у 1998 роцi в обсязi 300 тис. тонн за ставкою ввiзного мита 15 вiдсоткiв митної вартостi, але не менш як 0,05 екю за 1 кiлограм.

     2. Комiтетовi харчової промисловостi Мiнiстерства агропромислового комплексу установити в п'ятиденний термiн порядок визначення пiдприємств цукрової галузi, що здiйснюватимуть переробку iмпортованого цукру-сирцю тростинного в поточному роцi, та затвердити перелiк таких пiдприємств; забезпечити контроль за використанням зазначеної продукцiї в установленому обсязi.

     3. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi за заявками суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, погодженими з Мiнiстерством агропромислового комплексу, забезпечити видачу згiдно iз законодавством лiцензiй на iмпорт цукру-сирцю тростинного з термiном дiї до 1 серпня 1998 року.

     4. Державнiй митнiй службi здiйснювати митне оформлення цукру-сирцю тростинного, що ввозитиметься на митну територiю України в установленому обсязi, на пiдставi лiцензiй, виданих Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та вiдповiдних документiв (сертифiкатiв) країни походження сировини.

     5. Установити, що вiдстрочення сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть провадиться шляхом видачi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi векселя митному органу, який здiйснює митне оформлення ввезеного цукру-сирцю тростинного. Вексель на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть видається на термiн до моменту реалiзацiї продукцiї, виготовленої з цукру-сирцю, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

     6. Затвердити Порядок випуску, облiку та погашення векселiв, якi видаються на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть у разi ввезення в 1998 роцi цукру-сирцю тростинного на умовах, визначених Указом Президента України вiд 21 квiтня 1998 р. N 334 (додається).

     7. Державнiй митнiй службi щомiсяця iнформувати Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Мiнiстерство агропромислового комплексу про обсяги iмпорту цукру-сирцю тростинного у поточному роцi за отриманими лiцензiями.

     8. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Тiгiпка С.Л.

     9. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 червня 1998 р. N 892

ПОРЯДОК
випуску, облiку та погашення векселiв, якi видаються на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть у разi ввезення в 1998 роцi цукру-сирцю тростинного на умовах, визначених Указом Президента України вiд 21 квiтня 1998 р. N 334

Загальнi положення

     1. Дiя цього Порядку поширюється на простi векселi, якi видаються на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi у разi ввезення в 1998 роцi цукру-сирцю тростинного за кодом ТН ЗЕД 17.01.11 (далi - цукор-сирець тростинний) на митну територiю України на умовах, визначених Указом Президента України вiд 21 квiтня 1998 р. N 334.

     2. У цьому Порядку наведенi нижче термiни мають таке значення:

     векселедавець - суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який ввозить на територiю України цукор-сирець тростинний;

     векселедержатель - митний орган, який здiйснює митне оформлення цукру-сирцю тростинного;

     вексель - простий вексель, який видається на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть, у сплатi яких надається вiдстрочка векселедавцю на термiн до моменту реалiзацiї продукцiї, виготовленої з iмпортного цукру-сирцю, але не бiльш як на 90 календарних днiв.

     3. Зобов'язання щодо сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть у разi iмпорту цукру-сирцю виникають у день оформлення ввiзної митної декларацiї. Сплата за цими зобов'язаннями може бути вiдстрочена шляхом видачi векселя.

     4. Вексель не пiдлягає передачi шляхом iндосаменту.

     5. Обов'язки з погашення векселя не можуть передаватись iншим суб'єктам господарської дiяльностi.

     6. За користування векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види платежiв, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

Видача векселiв

     7. Видача векселя здiйснюється за бажанням платника ввiзного мита та податку на додану вартiсть векселедержателю.

     8. Вексель видається на суму ввiзного мита та податку на додану вартiсть, яка нарахована за вантажною митною декларацiєю i у сплатi якої надається вiдстрочка, на термiн до моменту реалiзацiї продукцiї, виготовленої iз цукру-сирцю тростинного, але не бiльш як на 90 календарних днiв.

     9. Вексель видається окремо для кожної вантажної митної декларацiї.

     10. Вексель подається векселедержателю пiд час оформлення ввiзної митної декларацiї.

     11. Вексель оформляється у трьох примiрниках:

  • лише на вексельному бланку, який видається банкiвською установою та вiдповiдає вимогам постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 1992 р. N 528 "Про затвердження Правил виготовлення i використання вексельних бланкiв";

  • у грошовiй одиницi України, перерахованiй за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату виникнення податкових зобов'язань.

     На кожному з примiрникiв векселя зазначається його порядковий номер, як це передбачено пунктом 64 Положення про переказаний i простий вексель, затвердженого постановою ЦВК i РНК СРСР вiд 7 серпня 1937 р. N 104/1341.

     Перший примiрник векселя залишається у митному органi, який здiйснював митне оформлення ввезеного цукру-сирцю, другий - надсилається цим органом не пiзнiше нiж через 2 дня пiсля дати видачi векселя органу державної податкової служби, в якому векселедавець зареєстрований як платник податку на додану вартiсть. Третiй примiрник залишається у суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якому надано вiдстрочку у сплатi ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     Вексель є звiтним документом i пiдлягає облiку та зберiганню за правилами i в термiни, встановленi для первинних бухгалтерських документiв.

Погашення векселiв

     12. Вексель пiдлягає оплатi векселедавцем не пiзнiше визначеного термiну платежу.

     Сума неоплаченого у цей термiн векселя стягується митним органом - векселедержателем з векселедавця у порядку, визначеному законодавством.

Облiк векселiв

     13. Митний орган, який є векселедержателем, веде облiк векселiв у журналi за формою додатка до цього Порядку. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скрiплений печаткою митницi.

     14. На отриманому векселедержателем векселi ставиться номер, за яким вексель зареєстровано в журналi вхiдної кореспонденцiї, i номер, за яким вексель зареєстровано в журналi облiку векселiв.

     15. Облiк векселiв в органах державної податкової служби ведеться в порядку, встановленому Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     16. Контроль за облiком векселiв здiйснюють митнi органи на пiдставi даних, отриманих вiд органiв державної податкової служби та документiв, що пiдтверджують сплату ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     17. Порушення векселедавцем термiну внесення митних платежiв, за якими надавалася вiдстрочка у сплатi ввiзного мита, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену статтею 120 Митного кодексу України. Несвоєчасна сплата податку на додану вартiсть тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену Законом України "Про податок на додану вартiсть".

     18. Якщо оплата векселя векселедавцем або безспiрне стягнення з нього непогашених вексельних сум провадиться пiсля настання визначеного в ньому термiну, митний орган нараховує на нестягнутi суми пеню в розмiрах, передбачених законодавством для вiдповiдних платежiв. Пеня нараховується з дня, що настає пiсля закiнчення термiну оплати векселя.

Додаток
до Порядку
Зразок

     ЖУРНАЛ ОБЛIКУ ВЕКСЕЛIВ

Реєстрацiя
векселя
Номер i дата вантажної
митної декларацiї
Сума ввiзного
мита та податку на додану вартiсть, на сплату якої  видано вексель, у гривнях
Дата видачi векселя Термiн здiйснення
платежу за векселем
Вiдмiтка про оплату векселя (дата списання
суми векселя з рахунку платника)
Вiдмiтка про погашення векселя векселедавцем
(перiод, у якому суму векселя включено до   податкової  декларацiї)
Назва i адреса пiдприємства,
код за ЄДРПОУ
номер дата
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.