Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України Державна митна служба України


Н А К А З
м. Київ

27.07.98 N 455/437


Про митне оформлення товарiв за кодом 0207

     З метою посилення контролю за ввезенням на митну територiю України харчових частин субпродуктiв домашньої птицi i запобiгання ухиленню суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд сплати встановлених чинним законодавством платежiв НАКАЗУЄМО:

     1. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць забезпечити:

     1.1. Здiйснення митного оформлення м'яса та харчових частин субродуктiв домашньої птицi (код ТН ЗЕД 0207) iз обов'язковим залученням вiддiлiв тарифiв та митної вартостi.

     1.2. Проведення обов'язкової перевiрки сертифiкатiв форми СТ-1 та форми EUR, якi подаються митним органам як пiдстава для надання преференцiй вiдповiдно до умов угод про вiльну торгiвлю при ввезеннi продукцiї за кодом ТН ЗЕД 0207, шляхом направлення таких сертифiкавтiв до Управлiння з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв i застосування зазначених преференцiй тiльки пiсля пiдтвердження достовiрностi сертифiкатiв за результатами їх перевiрки.

     1.3. Звiтування по товарах, зазначених у пунктi 1.1, вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 27.01.97 N 36.

     2. Начальникам управлiнь ЗЕЗ м.Києва та м.Севастополя, обласних управлiнь ЗЕЗ, надавати практичну допомогу митним органам та сприяти при проведеннi перевiрки сертифiкатiв, зазначених у пунктi 1.2, та отриманнi iнформацiї, необхiдної для здiйснення такої перевiрки.

     3. Порушення, допущенi суб'єктами господарської дiяльностi при ввезеннi харчових частин субпродуктiв домашньої птицi, враховувати при пiдготовцi подань на застосування спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у вiдповiдностi до спiльного наказу МЗЕЗторгу та Держмитслужби України вiд 28.04.98 р. N 249/257.

Мiнiстр зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України Осика С.Г.
Голова Державної митної служби України Соловков Ю.П.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.