Документ скасований: Наказ КРМ № 436 від 16.05.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА СПЕЦIАЛIЗОВАНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

N867 N 175

18 грудня 1997р.

Про затвердження технологiчної схеми митного контролю за вантажами пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ

     На виконання вимог наказу ДМСУ вiд 1.11.97р. N 550, з метою встановлення контролю з митним оформленням вантажiв пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ,

     наказуємо:

     1. Затвердити "Тимчасову технологiчну схему митного контролю за вантажами пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ" та ввести її в дiю з дати затвердження.

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити iнформування суб'єктiв ЗЕД про вимоги даної технологiчної схеми.

     3. Начальнику вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи КРМ призначити вiдповiдальних осiб за пiдготування реєстрiв по здiйсненим зовнiшньоекономiчним операцiям за незавершеними контрактами суб'єктiв ЗЕД за їх заявою. Реєстри готуються при наявностi резолюцiї керiвництва КРМ та передаються iнспектором вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи КРМ до загального вiддiлу.

     4. Копiї Акредитацiйних документiв суб'єктiв ЗЕД, акредитованих в Київськiй регiональнiй митницi передаються з оперативних пiдроздiлiв до загального вiддiлу тiльки спiвробiтником ТВВ або митного поста, за обов'язковою наявнiстю рапорту начальника вiддiлу (митного поста) про перелiк документiв.

     Копiї документiв мають бути завiренi ОНП iнспектора, вiдповiдального за акредитацiю.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покладається на начальникiв оперативних пiдроздiлiв пiд особисту вiдповiдальнiсть.

Начальник КРМ О.I.Симонов
Начальник ЦСМ В.I. Ящук

 

Тимчасова технологiчна схема митного контролю за вантажами пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ.

     1. Загальнi положення

    Дана технологiчна схема розроблена на виконання вимог наказу ДМСУ вiд 1.11.97р. N 550 та пердбачає подвiйну акредитацiю суб'єктiв ЗЕД, якi поряд з контрактами на експорт-iмпорт енергоносiїв, здiйснюють зовнiшньоекономiчнi операцiї по контрактам, не пов'язанi з експортом / iмпортом енергоносiїв групи 27 ТН ЗЕД.

     Метою даної технологiчної схеми є розподiл обсягiв митного контролю за вантажами, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ.

     Пiдприємства, акредитованi одночасно на КРМ та ЦСМ здiйснюють митне оформлення вантажiв :

    1. На Центральнiй спецiалiзованiй митницi

  • товарiв та iнших предметiв групи 27 ТН ЗЕД (вiдповiдно додатку N 1 технологiї);

  • вантажiв, що мають мiсце у якостi розрахункiв по бартерним зовнiшньекономiчним контрактам, однiєю з частин яких є товари згiдно додатку N 1 (згiдно вимог ДМКУ N 11/2-22574 вiд 3.04.96р.) ;

  • вантажiв, що використовуються у якостi давальницької сировини для виготовлення товарiв та iнших предметiв групи 27 ТН ЗЕД (вiдповiдно додатку 1), або якi є кiнцевими продуктами переробки, виготовленими з товарiв групи 27 ТН ЗЕД згiдно додатку N 1. (вiдповiдно вимог листа ДМКУ N 11/18-4477 вiд 19.10.95р.).

     2. На Київськiй регiональнiй митницi:

  • товарiв та iнших предметiв пiдприємства, акредитованих в зонi дiяльностi КРМ

  • вантажiв, що оформлюються ЦСМ, на пiдставi листiв-узгоджень Центральної спецiалiзованої митницi (вiдповiдно ст. 38 МК України). Пiсля проведення митного оформлення, КРМ повiдомляє ЦСМ копiї оформлених ВМД у встановленому порядку.

2. Порядок проведення акредитацiї на ЦСМ.

     2.1. У разi, якщо пiдприємство має юридичну адресу в м. Києвi та областi та не акредитовано на Київськiй регiональнiй митницi, до ЦСМ мають надаватись документи вiдповiдно до наказу ДМКУ вiд 31.05.96р. N 237 та лист з вiдмiткою вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики КРМ, завiреною печаткою Київської регiональної митницi про пiдтвердження вiдсутностi акредитацiї на КРМ.

     2.1. У разi, якщо пiдприємство має юридичну адресу в м. Києвi та областi акредитовано на Київськiй регiональнiй митницi, до ЦСМ мають надаватись документи вiдповiдно до наказу ДМКУ вiд 31.05.96р. N 237 та пакет акредитацiйних документiв (при необхiдностi з наданням реєстрiв по здiйсненим зовнiшньоекономiчним операцiям по незавершеним контрактам). Передача здiйснюється через загальний вiддiл Київської регiональної митницi.

     3. Обмiн iнформацiєю по пiдприємствам-боржникам Обмiн iнформацiєю по пiдприємствам-боржникам здiйснюється мiж КРМ та ЦСМ вiдповiдно вимог спiльного наказу КРМ та ЦСМ N 819/143 вiд 25.11.97р.

     4. Взаємовiдносини

    З метою посилення митного контролю, Київська регiональна та Центральна спецiалiзована митницi взаємодiють у частинi надання консультативної допомоги. За рiшенням начальникiв митниць можливо проведення службових нарад та семiнарiв i питань митного оформлення експортно-iмпортних операцiй.

27 10   00450 -для химических преврашений в процессах, не указанных для подсубпозиций 271000410
27 10   00500  
27 10   00510 -керосин - топливо реактивное
27 10   00550 - керосин
-- прочий
27 10   00590 -- Прочий
27 10   00600 - тяжелые дистиляти
27 10   00610 - газойли (дизельное топливо) -для специфических процессов переработки
27 10   00650 - газойли (дизельное топливо)- для химических превращений в процессах которые не указани в подсубпозиций 271000 610
27 10   00690 - газойли (дизельное топливо):-для прочнх целей
27 10   00700 - топлива жидкие (мазут)
27 10   00710 -спецефических процессов переработки
27 10   00750 - для химических превращений в процессах, которые не указаны в субпозиции 271000 710
27 10   00790 - для прочих целей
27 10   00900 -масла смазочные, масла прочие
27 10   00910 для спецефических процессов переработки
27 10   00930 - для химических преваращений в процессах, которые не указаны в подсубпозиции 2710 00 910
27 10   00990 - для прочих целей
27 11 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 00000 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие
27 11   10000 - сжиженые
27 11   11000 - газ природный
27 11   12000 - пропан
27 11   12100 - пропан с чистотой не менее 99%
27 11   12110 - для использования в качестве топлива
27 11   12190 - для прочих целей
27 11   12900 - прочие
27 11   12910 - для спецефических процессов переработки
27 11   12930 ----для химических превращений в процессах, которые не указаны в подсубпозиции 2711 12 910
27 11   12990 ----для прочих целей
27 11   13000 --бутани:
27 11   13100 --- для специфических процессов переработки
27 11   13300 ---для химических превращений в процессах, не указаных в подсубпозиции 2711 13 100
27 11   13900 ---для прочих целей
27 11   14000 --этилен, пропилен, бутилен и бутадиен
27 11   19000 --прочие
27 11   20000 -в газообразном состоянии:
27 11   21000 --газ природный
27 11   29000 --прочие
27 12 Вазелин нефтяной (петролатум); парафин, воск нефтяной микрокристаллический гач парафиновый, озокерит, воск лигнитовый, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные и 0 Вазелин нефтяной (петролатум), парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск лигнитовый, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукти, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные и
27 12   10000 -вазелин нефтяной (петролатум);
27 12   10100 --сырой (неочищеный)
27 12   10900 --прочий
27 12   20000 -парафин с содержанием масел менее 0,75 мас %
27 12   90000 --прочие:
27 12   90100 --озокерит, воск лигнитный или воск торфяной (природные продукты):
27 12   90110 ---сырые (неочищенные)
27 12   90190 ---прочие
27 12   90300 --прочие:
27 12   90310 ---сырые:
----для специфических процессов переработки
27 12   90330 ---сырье:
---- для химических превращений в процессах, которые не указаны в подсубпозиции 2712 90 310
27 12   90390 ---сырье:
---- для прочих целей
27 12   90900 ---прочие
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.